صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز شنبه ۴ حوت ۱۳۹۷

آجندای هفته وار کمیسیون های یازده گانه مشرانو جرگه شورای ملی افغانستان (از تاریخ ۱۱ قوس الی ۱۵ قوس ۱۳۹۶)

شماره

 

نام کمیسیون

تاریخ و موضوع آجندا

اسم و شماره تماس دستیاران کمیسیونها

شنبه ۱۱ قوس ۹۶

دوشنبه ۱۳ قوس ۹۶

چهارشنبه ۱۵ قوس ۹۶

۱

کمیسیون(امور دینی، فرهنگی، معارف ، تحصیلات عالی  وتحقیقات علمی )

۱ اشتراک سرپرست وزیرمعارف,معین علمی وزارت تحصیلات عالی,رئیس بودجه وزارت مالیه ونماینده استادان تربیه معلم سیدجمال الدین افغان.

     سفرنظارتی به ولایت بدخشان

   سفرنظارتی به ولایت بدخشان

محمداقبال نیکمل 0700038872

محمدعالم صفری

0794564407

۲

کمیسیون(امور بین المللی )

 

 

 

 

علی شریعتی

0799831899

سید عباس حسینی

0744042699

۳

کمیسیون اقتصادی ملی ، مالی و بودجه ( انکشاف دهات ، زراعت ومالداری ، انجوها، بانکها و تفتیش امور مالی)

 

 

 

عبدالوهاب یوسفی

0700435712

نعمت الله شفق

0774569057

۴

کمیسیون امور تقنینی ، عدلی وقضایی ( نظارت حقوقی، حقوق بشر، اصلاحات اداری و مبارزه با فساد اداری)

 

1 بحث پیرامون فرمان تقنینی شماره (274)رئیس جمهوردرمورد تعدیل وحذف برخی ازموادقانون ثتب احوال نفوس.

 

1 بحث پیرامون موافقتنامه تشویق وحمایت ازسرمایه گذاری بین کشورهای عضوایکو,دعوت رئیس اداره عالی تفتیش ومسؤلین مربوطه وزارت مالیه,غرض وضاحت دررابطه به کسرعوایدمالیاتی درگمرکات کشور,مستوفیت هاوسایرادارات مالیه دهنده وعدم شفافیت درجمع آوری داخلی کشور.

1 معین اداری وزارت عدلیه دررابطه به ارایه گزارش کاری سال 1396 آن وزارت.

حکیم الدین مظفری

0705591540

سوما سروری

0705591564

۵

کمیسیون امور معلولین و رفاه عامه (بازماندگان شهداء ،منابع طبیعی و محیط زیست، صحت ، کار وکارگر، تربیت بدنی و سره میاشت)

1 بحث پیرامون گزارش ارسالی کمیته اضطرار.

2 بحث پیرامون عرایض واصله به کمیسسیون.

3بحث پیرامون مشکلات واصله ازجانب آمریت کول حشمت خان.

1 دعوت ازسرپرست,معین مالی واداری ورئیس عمومی پرورشگاه های اوزارت کار,اموراجتماعی شهداومعلولین.

1 بازدیداز آمادگی اداره ملی مبارزه باحوادث طبیعی درسالنگ هاوبازدیداز شفاخانه ولایت پروان.

ثنا الله دانشور

0700570237

فرخنده لمر

 

۶

کمیسیون مواصلات ومخابرات (انکشاف شهری،تهیه مسکن،ترانسپورت،هوانوردی ، فواید عامه،انرژی و آب و شاروالی کابل)

 

 

 

شهلا بلخی

0702242437

علی فطرت

0707417372

۷

کمیسیون( سمع شکایات )

 

 

 

 

شبیر احمد بشارت

0705591534

 

غلام حیدر سرابی

0705591548

۸

کمیسیون(شوراهای ولایتی، ولسوالیها ومصونیت وامتیازات اعضای جرگه )

 

1 بحث پیرامون موافقتنامه تشویق وحمایت ازسرمایه گذاری بین کشورهای عضوایکو.

2 بحث روی اسناد وارده به کمیسیون.

1 بحث پیرامون فرمان تقنینی شماره (274)رئیس جمهوردرمورد تعدیل وحذف برخی ازموادقانون ثتب احوال نفوس.

2بحث روی اسناد وارده به کمیسیون.

1 بحث پیرامون فرمان تقنینی شماره (274)رئیس جمهوردرمورد تعدیل وحذف برخی ازموادقانون ثتب احوال نفوس.

2بحث روی اسناد وارده به کمیسیون.

فریدالله بهرامی

0700059551

احمدالله حبیبی

0748092626

۹

کمیسیون(امور اقوام ، قبایل ،سرحدات ، کوچیها، مهاجرین و بیجاشدگان داخلی)

 

1 بحث پیرامون موافقتنامه میان افغانستان وکشورهای عضوایکوسازمان بین المللی ایکوپیرامون تشویق  وحمایت ازسرمایه گذاری.

1 بحث روی مشکلات کوچیها حین فرارسیدن زمستان.

2 بحث روی عرایض ومکاتیب وارده به کمیسیون.

1 اشتراک نماینده وزارت مهاجرین پیرامون ارایه معلومات درمورد مشکلات فرا راه تصویب قانون پناهندگان .

محمد داود حبیبی

0700199097

 

وحیدالله موحد

0705591550

۱۰

کمیسیون امور دفاعی و امنیت داخلی(ارگانهای محلی،مبارزه با مواد مخدر و مسکرات)

 

 

 

مهرو کاکر

0700225882

سید عبدالله

0783308433

۱۱

کمیسیون(امورزنان وجامعه مدنی)

 

1 بحث روی کودچزا مبنی برمواد قانون منع خشونت علیه زنان.

1 بحث روی کودچزا مبنی برمواد قانون منع خشونت علیه زنان.

اشتراک اعضای کمیسیون دربرنامه یک روزه (بودجه سازی جندر)توسط اداره سازمان ملل برای زنان افغان.

نجیلا سازگار

0783530357

رحیمه وردک

0784628278