صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز سه شنبه ۲۲ عقرب ۱۳۹۷

دفتر مطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۹ قوس ۱۳۹۶ هجری شمسی

اعلامیه مشرانوجرگه شورای ملی در پیوند به اظهارات اخیر استاد محمد محقق معاون دوم ریاست اجرائیه!

مشرانوجرگه شورای ملی صحبت های غیر مسوولانه اخیر استاد محمد محقق دریکی از رسانه های تصویری که در آن فضل هادی مسلمیار رئیس مشرانو جرگه رابه  انتقال انتحاری ها وهمکاربا داعش متهم گردیده ؛ با الفظ شدیدرد نموده ،اعلام میدارد:

  مشرانوجرگه شورای ملی درجلسه عمومی مؤرخ هفت قوس خویش فیصله نمود که اظهارات اخیر محمد محقق در تهران درمغایرت با اصول سیاست خارجی، منافع ملی و قوانین نافذۀافغانستان قرار داشته،همچو صحبت هارا خیانت ملی وشرم آورمی پندارد وباید ازطریق ارگانهای عدلی وقضایی مورد پیگری جدی قرار گیرد.

 مشرانوجرگه شورای در تمام جلسات عمومی شان، حملات تروریستی داعش وطالبان را در کشوربا نشراعلامیه ها و پیام ها تقبیح ورد نموده وداعش  را به حیث گروپ تروریستی حلقات خاص استخباراتی و قاتل مردم افغانستان میداند.

 مشرانوجرگه شورای ملی خاطر نشان میسازد هرکشور حق دارد که از تمامیت ارضی خویش دفاع نماید؛اما هیچ کشوری ویا حلقات استخباراتی این حق را ندارند که ازمجبوریت های اتباع افغانستان که زاده جنگ های تحمیلی درکشوراست؛استفاده سؤ وناروا نموده وآنان رادرجنگ های نیابتی خویش استخدام نمایند و تاکید میگردد که حکومت افغانستان بایداز استخدام افغانان درجنگهای بیگانه جلو گیری بعمل آورد.

  مشرانوجرگه شورای ملی میداندکه هیچ منطقه افغانستان در امان نیست؛ محلات عام ومساجد ما هدف حملات تروریستان قرارمیگرندوهر روزمردم افغانستان دراین جنگ تحمیلی قربانی میدهند،تاکید میدارد که سیاسیون کشوردرشرایط حساس کنونی نباید به ملت مظلوم افغانستان بد بختی بیآفرینند وازتطبیق پروژه های بیگانه درکشوربایدجلوگیری نمایند.

مشرانوجرگه ،فضل هادی مسلم یاررئیس این جرگه را به حیث شخصیت ملی ومخالف سرسخت گرو های تروریستی ؛منجمله داعش می شناسد وخاطر نشان میسازد که موصوف مدافع منافع علیای کشور بوده ومخالف هرگونه تبعیض های سیاسی،سمتی، مذهبی وزبانی میباشد ویکبار دیگر اتهامات وارده استاد به محقق به قضل هادی مسلمیاررا رد نموده ،خاطر نشان میسازد که عاملین جنگ های دهه هفتاد به ملت افغانستان معلوم است ورئیس مشرانوجرگه در آن زمان نه هم رهبر گروپ جنگی بوده ونه هم قوت بالفعل اشتعال جنگ آن زمان راداشت.

 مشرانوجرگه شورای ملی در جلسه عمومی روزیکشنبه مورخ12قوس سال روان موقف شان را درخصوص اظهارات غیر مسوولانه استادمحقق روشن خواهد ساخت.  ومن الله توفیق

هیئت اداری مشرانوجرگه شورای ملی