صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز چهارشنبه ۳۰ عقرب ۱۳۹۷

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۷ قوس ۱۳۹۶ هجری شمسی

    درجلسه روزسه شنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار، فرمان تقنینی درمورد تعدیل وایزاد برخی ازمواد (قانون مسافرت( تصویب وروی مسایل جاری کشورمباحثی صورت گرفت.

     فرمان تقنینی شماره 147 درمورد تعدیل وایزاد برخی ازمواد قانون مسافرت واقامت اتباع خارجی درجمهوری اسلامی افغانستان که درکمیسیون اموربین المللی وسایرکمیسیونها مورد مطالعه قرارگرفته بود، توسط رئیس وسایراعضای کمیسیون اموربین المللی ارایه وبه اتفاق آرا تصویب شد.

7-Qaws96-JAL1.JPG

     اما درمباحث آزاد جلسه، شماری ازسناتوران باردیگر اظهارات اخیرمحمد محقق معاون دوم ریاست اجرائیه حکومت وحدت ملی را راجع به خوشبینی وی ازشرکت یک تعداد افغانها درترکیب لشکر فاطمیون ایران درجنگ سوریه، درتضاد با سیاست خارجی ومغایرمنافع ملی افغانستان دانسته افزودند که این چنین اظهارات اگرچه ازسوی یک مقام رسمی کشورصورت گرفته هرگز ارادۀ ملی افغانستان را تمثیل ننموده وبه هیچ صورت هم به نفع کشور نمی باشد ویک خیانت ملی به شمار می رود که باید مورد باز پرس قرارگیرد.

       هم‌چنان باردیگریکتعداد اعضای مجلس خط دیورند را مسأله حیاتی وملی برای مردم افغانستان دانسته تاکید داشتند که رئیس جمهورباید موقف خویش را درزمینه مشخص نموده اجازه داده نشود که پاکستان درامتداد خط مذکوربه حصارکشی و راکت پراگنیهای خودادامه بدهد وایجاب می نماید که شکایت رسمی از این مسایل وتمویل وتجهیزهراس افگنان ازسوی پاکستان درشورای امنیت سازمان ملل متحد، تعقیب گردد.

   همینگونه بعضی سناتوران ازفداکاری‌های متعدد نیروهای امنیتی ازجمله حمله انتحاری در ساحه لب جرخیرخانه یاد آوری نموده گفتند دراین حمله نیروهای امنیتی به ویژه سید بسام پاچا افسرپولیس حوزه چهارم امنیتی شهرکابل، حمله کننده انتحاری را با آغوش گرفت وجان باخت تا ازتلفات گسترده انسانی جلوگیری نماید که باید بخاطریاد گاری شدن فدا کاری و زنده نگهداشتن نام وی یکی ازمکان ها به نام این شهید مسمی گردد وازخانواده های سایرنیروهای امنیتی دلجویی صورت گیرد.

    درجلسه تذکررفت که دو روز پیش درشهرشرن ولایت پکتیکا میان فرمانده قطعه ریزرف وآمرحوزه اول این ولایت برخورد مسلحانه صورت گرفت ودرنتیجه آن یکتعداد افراد تلف گردید، وزارت امورداخله در پیوند به این قضیه وظایف اشخاص مذکور را به حالت تعلیق درآورده که این کارکافی نبوده باید ایشان وسایرافراد ذیدخل درقضیه؛ غرض تحقیقات مزید به ارگانهای عدلی وقضایی معرفی وطبق قانون سختگیرانه نظامی مورد محاکمه قرارگیرند.

    عدۀ از اعضا گفتند قراراست یکتعداد ازمشاهیرسیاسی درولایت کندهارنشستی را برگزارنمایند، انتظار می رود که دراین نشست مسایل ملی مورد بحث قرارگرفته وخواستهای آنها ازطریق مشروع با حکومت شریک ساخته شود واجازه داده نشود که ازآن برخی کشورهای همسایه سود برده وباعث تضعیف نظام گردد.

    همچنان درجلسه گفته شد قوماندان عمومی ناتودرافغانستان پذیرفته که درولایت کندز ازاثربمباردمان غیردقیق نیروه های تحت امرش افراد ملکی تلف شده است وایجاب می نماید به خانواده متضررین، مطابق کنوانسیون های جهانی غرامت جنگی بپردازند و تنها عذرخواهی اکتفا نمی نماید.

7-Qaws96-JAL2.JPG

     غیرضروری بودن تدویرمحافل به نام حمایت ازلویه جرگه عنعنوی، بطی بودن کاراعمارجاده ها درخیرخانه و افزایش راه بندان درآن منطقه، افزایش سگهای ولگرد درنواحی شهرکابل، اظهارآرزومندی مبنی بردادن رای اعتماد به وزرا ازسوی ولسی جرگه با درنظرداشت اهلیت، لیاقت، تخصص وشایستگی شان، افزایش قیم مواد سوختی درکشوروبه خصوص درشهرکابل، تاکید برجمع آوری وتداوی معتادین، رسیده گی جدی به بیجا شده گان داخلی، انتقاد ازکارهای سلیقوی ودامن زدن مسایل قومی والی بامیان وتاکید براعزام هیئت ازسوی مجلس به آنولا، یاد آوری ازعدم شرکت بزرگان زابل درنشست کندهار، پیشنهاد مساعد شدن زمینه نشست هییت اعزامی مجلس سنا اززندان پلچرخی با رئیس جمهور، نبود کارمندان اناث دررسانه های ولایت پکتیکا، آزارواذیت باشنده گان ولسوالی چاربولک ولایت بلخ ازسوی طالبان، انتقاد ازحامد کرزی رئیس جمهورپیشین به خاطرتلاشهایش در جهت چالش آفرینی برای منافع شخصی وبرخی مسایل دیگرمطرح شد.

     درپایان مباحث؛ رییس مجلس در صحبت هایش گفت حکومت، شورای ملی وهم ملت افغانستان خط فرضی وتحمیلی دیورند را به رسمیت نمی شناسد وموقف همیشگی رییس جمهورنیز درزمینه معلوم است وشورای امنیت ملی نیز طی بیانیه ی آنرا محکوم نموده ، باآنهم ازحکومت خواسته می شود تا این موضوع را درسطح منطقه وبین المللی ازمجاری دیپلوماتیک تعقیب نماید.

     فضل هادی مسلم یار، سخنان معان دوم ریاست اجرائیه راشرم آور وننگین دانست وازموضعگیری داکترعبدالله عبدالله رییس اجراییه دراین خصوص ابرازامتنان کرد وعلاوه نمود ملت افغانستان هیچگاهی وی را نخواهدبخشید، زیرا امروز هموطنان ما درهرگوشه وکنار کشور قربانی میدهند حتی اماکن مقدس درامن نبوده ومورد حملات وحشیانه تروریستان قرارمی گیرد.

      رییس مجلس علاوه کرد محمدمحقق باید ازملت افغانستان معذرت خواهی نماید وحکومت نیز درزمینه خاموشی اختیار ننموده و وی را نسبت به این اظهارات غیرمسوولانه اش مورد باز پرس قرار دهد.

   رییس مشرانوجرگه نبردمسلحانه میان نیروهای پولیس درولایت پکتیکا را تأسف باردانسته ازمراجع ذیربط خواست که تنها تعلیق وسبکدوشی مظنونین ازوظایف شان؛ بسنده نبوده باید هرچه عاجل عاملین آن محاکمه گردند.

   مسلم یار تشکیل گردهمآیی ها را ازحقوق مدنی شهروندان خواند اما گفت نباید گردهمایی ها در این شرایط حساس کشور، باعث ایجاد چالش و نفاق افگنی میان مردم گردد، بلکه ازطریق مذاکرات به خواستهای مشروع وقانونی پرداخته شود؛ خصوصاً به کسانی مناسب نمی باشد که هم موره های مهم درداخل نظام باشند وهم دست به مخالفتهای چالش زا علیه حکومت بزنند .

     موصوف عذرخواهی قوماندان عمومی ناتو درافغانستان ازبابت وارد شدن تلفات ملکی را نتیجه عملکرد خود شان خواند وازحکومت خواست درهماهنگی بانیروهای ائتلاف به قناعت اعضای خانواده های قربانی پرداخته شود.

    رییس جلسه ضمن ابرازتسلیت به خانواده های شهدای نیروهای امنیتی ودفاعی کشور ازشهید سیدبسام پاچا به عنوان یک فرمانده قهرمان وفداکار یاد آوری نمود وخاطرنشان ساخت که مشرانوجرگه درهماهنگی بافامیل آن شهید، برای نامگذاری یک محل مورد نظر به نام وی اقدام خواهدکرد.

7-Qaws96-JAL3.JPG

   دراخیراظهارداشت ازچندی بدینسو جنگ میان گروه های وحشی واجیر داعش وطالب درمناطق کوهستانی ولایت ننگرهار جریان دارد که به اثرآن شماری زیادی ازخانواده ها بیجاشده اند ایجاب می نماید تاحکومت هرچه زودتر به کمک های عاجل وکافی به بیجاشده گان این نبردها وسایرمناطق بپردازد ودرعین حال هردوه گروه تروریستی را اززمین وهوا  نابود سازد.

     همچنان درجلسه سناتورعبدالباقی بریال گزارشی را در مورد روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦ ارایه نموده گفت که ﻫﺪﻑ این روز (سوم دسمبر)، آگاهی دهی عمومی درمورد ﻣﻌﻠﻮلیت های ﻣﺨﺘﻠﻒ؛ می باشد وی یک سلسله پیشنهادت ازجمله ایجاد طرح ستراتیژی ملی و پالیسی معلولیت، ایجاد شورای عالی معلولیت، دادن نقش به معلولین درتصمیم گیری های ملی، جرگه ها وشورا های ولایتی صلح، استقلالیت اداره ملی معلولین به اساس فیصله کابینه و ارسال تشکیل آن به شورای ملی جهت منظوری و آغاز کار در سال مالی جدید منحیث واحد مستقل بودیجوی،ایجاد فدراسیون ملی و بررسی نهاد های معلولین در وزارت عدلیه و ضرورت احصایه گیری دقیق معلولیت در کشور را ازجانب حکومت مطرح وخواهان توجه همه جانبه مسئولین درزمینه گردید.