صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز سه شنبه ۲۲ عقرب ۱۳۹۷

  دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۶ قوس ۱۳۹۶ هجری شمسی

جلسات برخی کمیسیونهای مشرانوجرگه امروز روی موضوعات مختلف تدویرگردید.

 درجلسه کمیسیون امورتقنینی،عدلی وقضایی به ریاست مولوی غلام محی الدین منصف، روی استراتیژی ملی مبارزه بافساد اداری بحث وجهت مطالعات بیشتربه جلسه بعدی ارجاع گردید.

  دربخش دیگر درمورد گزارش اداره عالی تفتیش پیرامون مقررات عوایداز بابت سال 1394 بحث وقرارشد رییس این اداره همراه با مسئولین مربوطه وزارت مالیه دریکی ازجلسات کمیسیون اشتراک ودرمورد جمع آوری عواید،کم توجهی برخی ادارات ومستوفیت ها درزمینه،عدم تفاوت ها درمحصول مالیات اصناف ومتشبثین،نپرداختن کرایه ها واجاره هاوتأخیر درپرداخت اقساط  معلومات ارایه بدارند.

6-Qaws96-Adli.JPG

درجلسه کمیسیون امورزنان وجامعه مدنی به ریاست شفیقه نوروزخیل، اعضای کمیسیون ازکمپاین شانزده روزه به مناسبت روز جهانی محو خشونت علیه زنان که توسط وزارت امورزنان به راه انداخته شده است استقبال بعمل آمده گفته شدکه تنها راه اندازی چنین کمپاین ها نمی تواند باعث ازبین رفتن این پدیده گردد بلکه ایجاب می نماید که  تلاش های هماهنگ وهمکاری مشترک مردم وحکومت افزایش یابد تا  درمحوخشونت اثرگذار واقع گردد.

دربخش دگرجلسه روی طرح تعدیل وایزاد برخی ازمواد قانون مسافرت واقامت اتباع خارجی بحث ومورد تأیید قرارگرفت.

6-Qaws96-Zanan.JPG

درجلسه کمیسیون اموربین المللی به ریاست سید صفی الله هاشمی معاون کمیسیون، ازواکنش ایالات متحده امریکا درمورد رهایی حافظ سعید بنیان گذارلشکرطیبه ورهبرگروه جماعت الدعوه پاکستان که امریکا وی را یک تروریست بدنام دانسته استقبال به عمل آمد وخاطرنشان شد که پاکستان با رهایی حافظ سعید اززندان نشان داد که این کشورخواهان امتیازطلبی درمنطقه بوده وازسوی دیگر درحمایت ازگروه های تروریستی قراردارد ودرضمن هیچگونه همکاری صادقانه درامرمبارزه با تروریزم وبرقراری صلح درمنطقه انجام نداده است، ایجاب می نماید که ایالات متحده امریکا فشارهای بیشتررا بالای پاکستان بیاورد تا آنکشور مراکزهراس افگنی را درخاک اش مسدود ودرنابودی گروه های تروریستی اقدام عملی نماید.

   هکذا درجلسه پیرامون موافقتنامه تشویق وحمایت ازسرمایه گذاری بین کشورهای عضو ایکو بحث گردیده، قرارشد که معینان وزارتهای تجارت و مالیه ورئیس معاهدات وزارت امورخارجه دریکی ازنشست های کمیسیون حضوریافته درمورد موافقتنامه مذکور توضیحات لازم ارایه بدارند.

   دراخیرجلسه اعضای کیمسیون ازصحبت های اخیررئیس جمهور مبنی برمبدل شدن بنادرافغانستان به منابع مهم عایداتی  استقبال به عمل آمد و خاطرنشان گردید درصورت اراده قوی دولت درزمینه وجود داشته باشد افغانستان به سوی خودکفایی اقتصادی سوق خواهند شد.

6-Qaws96-Bio.JPG

 درجلسه کمیسیون اموردینی،فرهنگی،معارف وتحصیلات به  ریاست  لیلما "احمدی" معاون کمیسیون واشتراک پوهنیار حمیدالله فاروقی رییس پوهنتون کابل و محمد سرور صافی معاون ریاست تحقیقات جنائی قومندانی زون 101آسمایی کابل تدویرگردید.

   نخست اعضای کمیسیون سوالات شان را پیرامون قضیۀ خودکشی زهرا یکتن از محصلان پوهنځی وترنری پوهنتون کابل، وضع عمومی امور تحصیلی در پوهنتون کابل، نگرانی اولیای محصلین از عدم مصئونیت محصلان وامنیت ایشان، چگونگی مدیریت ومراقبت ازلیلیه ها مطرح ساختند.

در مقابل رییس پوهنتون کابل و معاون ریاست تحقیقات جنایی زون آسمایی  پیرامون خودکشی زهرا معلومات داده، گفتند موصوف با استفاده از دواهای زهراگین  دست به عمل خودکشی زده است زیرا تهیه وترتیب مونوگراف تحصیلی اش مورد قناعت استاد رهنما قرار نگرفته بود که این موضوع طور جدی تحت تعقیب وپیگرد ارگان های عدلی وقضایی کشور می باشد 

  پوهنیار فاروقی افزود پوهنتون کابل با داشتن بیست ودوهزار محصل در بیست ویک  پوهنحی از سوی هشت صدو پنجاه تن از استادان مجرب واکادمیک به عنوان مرجع معتبر علمی واکادمیک فعالیت و تدریس می نماید که در کنار شماری زیادی از امکانات  با برخی  مشکلات چون  عدم تفویض صلاحیت در مدیریت لیلیه ها، عدم استقلالیت اکادمیک، نداشتن صلاحیت ونبود استقلالیت مالی، تخصیص بودجه ومصارفات وعدم همآهنگی مواجه می باشد که برای بهبود وبیرون رفت ازاین معضله  برنامه ها رویدست می باشد، رییس پوهنتون کابل از احیای مجدد شورای فرهنگی  این نهاد نیز یاد آوری کرد ه گفت به اساس آن درسال روان (23) برنامه ملی برای تقویت فرهنگ اصیل جامعه افغانی ، محو خشونت وتبعیض، از بین بردن تعصبات قومی، لسانی ومذهبی، ترک عوامل ناپسندیده ناشی از جنگ ها ومحو آن از نهادهای اکادمیک ، معرفی شخصیت های علمی واکادمیک کشور، تجلیل از روزهای ملی وتاریخی  کشور راه اندازی گردیده است، موصوف از توجه وعلایق مشرانوجرگه شورای ملی به این نهاد ملی علمی واکادمیک کشور نیز ابراز امتنان نمود.

6-Qaws96-Farhangi.JPG

اعضای کمیسیون ضمن ابراز غمشریکی با خانواه زهرا  وسایر محصلان پوهنتون کابل از مسؤولین یاد شده خواستند تا در کم ترین فرصت به این قضیه رسیدگی نمایند.

   درجلسه کمیسیون سمع شکایات به ریاست حاجی محمد حنیف حنفی، ده ها تن  ازژورنالیستان قشر اناث کشورازجریان نشست کمیسیون بازدید نموده، یک سلسله معلومات را ازسناتوران پیرامون روند کاری کمیسیون وطی مراحل قوانین دریافت نمودند.

   همچنان درجلسه با رئیس عمومی مبارزه با تروریزم وزارت امورداخله شکایات متعدد شهروندان ازافزایش افراد مسلح غیرمسئول  درشهرها با اسلحه سبک وسنگین،‌ توقف توزیع کارت مجوزحمل ونقل اسلحه  وبرخی مسایل دیگرمطرح شد.

6-Qaws96-Shykayat2.JPG

    رئیس مبارزه با تروریزم وزارت امورداخله ضمن ارائه توضیحات پیرامون مسایل مطروحه علل توقف توزیع کارت های جوازاسلحه را درجریان این دوسال موجودیت کارت های جعلی وتدوین یک طرزالعمل جامع ازسوی نهاد های مربوطه امنیتی دانسته گفت طرزالعمل جدیدتوزیع کارت سلاح سرازفردا به منصه اجرا قرارخواهند گرفت  که بعدازاین اداره مبارزه با تروریزم وزارت امورداخله توزیع کارت های سلاح را به صورت معیاری وبا استفاده از تکنالوژی بایمیتریک آغاز خواهند کرد واین سیستم طوری عیاری شده که کارت های جعلی به زودی شناسایی ودرجمع آوری اسلحه از نزد اشخاص وافراد غیرمسوول اقدام جدی خواهند شد وامیدواریم که شورای ملی در راستای تطبیق این برنامه با وزارت امورداخله همکاری نماید.

    درمقابل اعضای کمیسیون ضمن تحسین ازاجراات ریاست عمومی مبارزه با تروریزم وزارت امورداخله تهیه طرزالعمل جدید توزیع کارت اسلحه را گام بزرگ درراستای جرم زدایی درسطح کشوردانسته تاکید نمودند تا وزارت مذکور این پروسه را با جدیت تمام وبه گونه یکسان تطبیق نماید وکمیسیون سمع شکایات از هرگونه پروسه های قانونی حمایت جدی خواهند کرد.

   هکذا شکایت یکتعداد ازکارمندان ریاست خانه سازی تصدی افغان وزارت امور شهرسازی که مدعی اند به اساس حکم مقام ریاست جمهوری وامضا قرارداد فی مابین اداره مستقل ارگانهای محل ووزارت شهرسازی ریاست تصدی خانه سازی افغان عهده دارترمیم وبازسازی مسجد جامع حضرت عمرفاروق (رض) درولایت کندهارگردیده بود که اینک مدت دوسال میشود که کارپروژه مذکورمتوقف گردیده ومعاشات کارمندان این پروژه ازسوی شاروالی ولایت کندهارتادیه نگردیده است که موضوع درحضوراشت معین وزارت امورشهرسازی  و‌رئیس تصدی خانه سازی افغان مطرح بحث قرارگرفت ولی عدم حضورمعین شاروالی های اداره مستقل ارگانهای مورد انتقاداعضای کمیسیون قرارگرفته فیصله به عمل آمد که رئیس اداره مستقل ارگانهای محلی ومسئولین ریاست تصدی خانه سازی افغان وسایرنهادهای ذیربط درجلسه آینده اشتراک نمایند.

6-Qaws96-Shikayat.JPG

دراخیرجلسه شکایت شماری ازکارمندان ریاست تصدی سیلوی مرکز با رئیس تصدی سیلو ها ازعدم پرداخت چندین ماهه معاش وتنقیص بست های شان مطرح شد.

   رئیس مذکورضمن ارائه معلوماتی گفت این مساله  درشورای عالی تصدی ها تحت بحث قرارداشته ودرجریان دوهفته به مشکل معاشات کارمندان  رسیده گی خواهند شد.

 کمیسیون ضمن استماع اظهارات رئیس مذکورتاکید نمود که درمدت تعیین شده به قناعت عارضین پرداخته شده وازنتیجه به کمیسیون گزارش ارایه گردد.