صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز سه شنبه ۲۲ عقرب ۱۳۹۷

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۳۰ عقرب ۱۳۹۶ هجری شمسی

   مشرانوجرگۀ شورای ملی درجلسۀ امروزی، علاوه ازرد مصوبه ولسی جرگه درخصوص تعیین مالیات صد فیصدی بر واردات سگرت، نظریه مشورتی وتحلیلی این مجلس درمورد مسودۀ بودجه ملی سال مالی 1397 را درحضورداشت وزیرمالیه تایید کرد.

30-Aqrab96-JAL1.JPG

      این جلسه که به ریاست فضل هادی مسلم یار رییس مشرانوجرگه برگزارشد؛ ازوزیرمالیه درحالیکه معاون وزارت دولت درامورپارلمانی نیزحضورداشت، سناتورحاجی صالح محمد لالا گل وسایراعضا سوالات وپیشنهاداتی را که شامل پروژه های عام المنفعه به شمول اعماربندهای آب گردان، انتقال برق وارداتی به شماری ازولایات، قیرریزی جاده ها، اعمارمکاتب وشفاخانه ها ایجاد فابریکه های تولیدی، اختصاص بودجه فوق العاده برای ولایات کمترانکشاف یافته،  مراعت نشدن توازن بودجوی درولایات، علت کاهش دربودجه سال1397، درنظرنگرفتن نظریه های مشورتی مجلس سنا درسال های گذشته وتاکید برگنجانیدن پیشنهادات سناتوران دربودجه سال 1397 ، نبود پروژه های جدید درسال آینده، انتقال یکتعداد پروژه ها ازسال های گذشته که هیچگاهی مورد تطبیق قرارنگرفته اند با برخی سوالات دیگر را مطرح نمودند.

   متعاقباً اکلیل حکیمی وزیرمالیه درصحبت هایش تعهدسپردکه نظریات مشورتی مشرانوجرگه را بادرنظرداشت امکانات بودجوی درمسوده بودجه ملی گنجانیده ولست آنعده پروژه هایکه قراراست دربودجه گرفته شود دوباره دراختیار مجلس قرارخواهند داد؛ وی درج عواید ومصارف،تعهدات جامعه جهانی،پالیسی بودجه سازی ولایتی ودرنظرداشت واحدپولی را ازخصوصیت های بودجه سال مالی 1397شمرد که قراراست این بودجه طور دورانی برای چهارسال آینده درنظرگرفته شود،وی علاوه کرد رهبری حکومت تأکید داشته است برای ده ولایات کمترانکشاف یافته دربودجه سهم بیشتری درنظرگرفته شود که روی این ملحوظ حتی برای شماری ازولایات نسبت به گذشته دوبرابر بودجه اختصاص یافته است.

     وزیرمالیه عوامل کاهش دربودجه انکشافی را نبود ظرفیت کافی درواحد های بودجوی وتکمیل شدن پروژه های نیم کاره عنوان نموده تصریح کرد بودجه ایکه برای ولایات کشور درنظرگرفته شده به هیچ عنوان ازآن کاسته نخواهد شد، وی افزود درنشستی باحضورداشت نماینده گان مردم غور درشورای ملی ووزیرفواید عامه فیصله شده است سرک فیروزکوه- لعل وسرجنگل وفیروزکوه-چشت شریف ازطریق دونرها احداث گردد ونیزدربودجه ملی برای ولایت غوردوباب شفاخانه،هشت باب مکتب،شبکه آب رسانی وپنج میگا وات برق درنظرگرفته شده است.

30-Aqrab96-JAL2.JPG

    اکلیل حکیمی گفت درسفریکه رییس جمهور کشوربه ولایت پکتیا داشت تعهدسپرده است که پروژه های سرک های گردیز-زرمت،څمکنی-جانیخیل، جانیخیل-قاسم خیل وسرک حلقوی گردیزعملی خواهد شد وعلاوه ازسروی شماری ازسرک های دیگر36باب مکتب اعمار و10.5میگاوات انرژی برق به آنولایت درنظرگرفته شده است، ودرهفته گذشته کار ساخت بند برق مچلغو بایک کمپنی قرارداد شده است و برای احداث 170 کیلومترجاده دره صوف-یکاولنگ ،بانک انکشاف آسیایی تعهدسپرده وکارهای مقدماتی آن جریان دارد ونیزکار تعمیر پوهنتون و خط رنوی ولایت زابل به پایه اکمال خواهدرسید وهمچنان درنظراست تصدی بست مورد حمایت قرارگیرد تا بتوانیم پنبه را درولایت هلمند جاگزین کوکنارنمایم.

     حکیمی درصحبت هایش اظهارداشت یک مقدارتیل ممنوعه که ازبعضی گمرکات کشور به داخل انتقال یافته بود ازسوی امنیت ملی ضبط وبه تصدی نفت وگاز انتقال یافت ونیزدرمورد حل مشکل توقف کانتینرها درگمرکات نیمروز وهرات که درآن موترهای اشترنگ راسته جابجا شده است درتفاهم باسکتورخصوصی به مالکین آن سه ماه فرصت داده شده تا اموال شانرا ازطریق بنادرسپین بولدک وتورخم بیرون نمایند.

  وزیرمالیه درختم سخنانش اطمینان داد که برای ولایات جوزجان،بامیان،نورستان،ارزگان،پکتیکا وبرخی مناطق دیگربودجه کافی مدنظرگرفته شده است.

    جلسه پس ازتوضیحات وزیرمالیه نظریه مشورتی مشرانوجرگه را درپیوند به بودجه ملی سال مالی آینده موردتأییدقرارداده ازتلاش های حاجی صالح محمد لالاگل رییس وسایراعضای کمیسیون اقتصادملی،مالی وبودجه با اهدای تقدیرنامه ونشان تحسین به عمل آورد.

     دیدگاه، تحلیل ها، نظریات وپیشنهادات اعضا درمورد مسوده بودجه ملی 1397 خورشیدی در21 صفحه ازسوی کمیسیون اقتصاد ملی، مالی وبودجه به شرح ذیل ترتیب گردیده است: بودجه ملی سال 1397 بالاترازسه صد وپنجاه هفت ملیارد افغانی بوده که دوصدو شصت وهفت ملیارد آن عادی ونود ملیارد آن انکشافی می باشد که درمقایسه با سال جاری کاهش را نشان میدهد که به گفته وزارت مالیه علت کاهش در بودجه عادی جلوگیری ازخریداری اجناس تجملی وپربها از سوی ادارات دولتی وعیارساختن بودجه با مصارفات حقیقی آن می باشد که به اساس راپور، 55 فیصد بودجه عادی و35 فیصد بودجه انکشافی ازطریق عواید داخلی کشورتمویل خواهند شد.

30-Aqrab96-JAL3.JPG

    درنظریه مشورتی مشرانوجرگه ضمن اینکه پیشنهادات سناتوران ولایت وار درمورد پروژه های انکشافی ملی تذکررفته آمده است تاکید به عمل آمده که بخاطرشغل یابی ،سکتورزراعت ومعادن تقویه ودرایجاد فابریکه های صنعتی درنقاط مختلف کشورگام های عملی برداشته شود و تصدی مواد نفتی، دوا سازی هوخست، تصدی ارزاق وسیلوها، تصدی جن وپریس پخته تقویت گردد.

    همچنان درنظرمشورتی مجلس سنا ذکر شده است عواید مالیاتی وگمرکی را طورشفاف جمع آوری نموده درجستجوی چشمه های عایداتی بخاطرخود کفایی افغانستان باشد.

    درگزارش خریداری اجناس تجملی به ادارات دولتی به ضرراقتصاد افغانستان دانسته شده وتاکید به عمل آمده است که پلان مصارفتی دقیق به میان آید و تمام عواید محسوبی شده به حساب واحد خزاین دولت دروقت وزمان آن انتقال یابد .

 قراراست مسوده بودجه مذکور طبق قانون اساسی کشور برای تصویب نهایی به ولسی جرگه شورا ملی محول گردد .

    همینگونه درجلسه طرح تعدیل ولسی جرگه در مورد قانون محصولات تنباکو که مالیات را بالای واردات سگرت به صد فیصد افزایش داده بود ازسوی رئیس مشرانوجرگه به راگیری گذاشته شد که درنتیجه، طرح مذکور به اتفاق آرا رد گردید.

 اما درمباحث آزاد جلسه باردیگر درمورد پرچاوی های برق درشهرکابل، خود کشی یک دخترخانم درخوابگاه پوهنتون کابل، تلفات افراد ملکی دراثربمباردمان نیروهای امریکایی درولسوالی موسی قلعه ولایت هلمند وبرخی مسایل دیگر صحبت وتصامیم مقتضی اتخاذ شد.

     همینگونه درجلسه سناتورشیرمحمد آخند زاده گفت به تازگی اطلاع حاصل نموده که وی ازعضویت مجلس سنا عزل شده است درحالیکه اعضای انتصابی مجلس براساس فرمان رئیس جمهورباید تا انتخابات ولسی جرگه درسمت های خود باقی بمانند وایجاب می نماید که روی این فرمان ازسوی کمیسیون امورتقنینی کارشناسی صورت گیرد ورییس وهیئت اداری از عضویت وی حمایت نمایند.

         اما درآغاز جلسه فضل هادی مسلم یار رییس مجلس اظهار داشت در خبرها شنیدیم که همایون همایون نایب اول ولسی جرگه بالای مجلس خود و بالای من انتقاد داشت که گویا خانه ام را توسط امنیت ملی تلاشی نموده است، بلکه برای مصئونیت اعضای شورای ملی، مشرانوجرگه فیصله نمود که درکنار تعمیراسبق پارلمان انجو بیرونی ایجاد گردیده ورازهای کشور درآنجا جمع آوری می شود وآوازه است که گویا ازسوی نایب اول ولسی جرگه حمایه می گردد،ما نه خانه وکیل صاحب ولسی جرگه ویامعاون صاحب آنرا ونه هم مهمان خانه بلکه درمورد همان انجو به دارالانشاء هدایت دادم که به اساس تصویب مجلس وشکایت یکتعداد وکلا وهییت اداری ولسی جرگه برای حفاظت ازتمامیت ارضی کشور به امنیت ملی مکتوبی بفرستد تا این دفتر را ببینید که آیا واقعاً مرکز کشف واطلاعات است ویا طور دیگری که تااکنون کدام چیزی رسمی ازسوی امنیت ملی برای ما نرسیده است

   انتقاد آنان درحق خودشان برجاست اما من به صفت رییس سنا به تأییدی مجلس وبرای عزت کشور آنرا انجام داده ام وهرآن عضو سنا به شمول خودم که درموردش چنین اتهام وارد می شود نه تنها ازولسی جرگه بلکه از تمامی ملت افغانستان خواهش می نمایم که درمورد کارکردهای مشکوک، امنیت ملی را درجریان قراردهد من برای موصوف اطمینان می دهم که چیزهایرا که اعضای ولسی جرگه برایمان گفته اند امیدوارم دوراز حقیقت بوده باشد وما همرای شما کدام دشمنی نداریم تلاش مان برای ملت ؛ عزت وحفظ اسرارافغانستان می باشد وبس.

30-Aqrab96-JAL4.JPG

هکذاحدود40تن ازمحصلین واستادان پوهنتون خصوصی سلام درچوکات برنامه‌های آموزشی ریاست اطلاعات وارتباط عامه دارالانشای مشرانوجرگه، ازجریان جلسه عمومی وسایربخش های شورای ملی بازدید نمودند، که استادمحمدطیب عطامنشی مشرانوجرگه وسناتور عبدالطیف نهضت یاررئیس کمیسیون اموردینی، فرهنگی، معارف وتحصیلات عالی با ایشان ملاقات نموده پیرامون چگونگی نظارت ازکارکردهای حکومت وطی مراحل قوانین درشورای ملی معلومات ارایه نمودند.