صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز سه شنبه ۲۲ عقرب ۱۳۹۷

دفترمطبوعاتی مشرانوجرګه

مورخ ۲۴ عقرب ۱۳۹۶ هجری شمسی

      جلسۀکمیته رؤسای مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار وبه شرکت نایب منشی، رؤسا ومعاونین کمیسیونها ورئیس عمومی دارالانشأ تدویرگردید.

    درجلسه برفیصله مورخ ۱۷ عقرب کمیته روسا تاکید شدکه درنشست عمومی ۲۸ عقرب علاوه ازبحث آزاد، روی فرمان تقنینی رئیس جمهور درمورد قانون ثبت احوال نفوس مباحثی صورت گیرد و درجلسه عمومی سی ام عقرب وزیرمالیه همراه با تیم کاری اش پیرامون مسوده بودجه ملی سال مالی ۱۳۹۷ به پرسش های سناتوران پاسخ دهد و فرمان تقنینی درمورد قانون محاسبین مالی وطرح ولسی جرگه درمورد رد قانون تنظیم خدمات مخابراتی که دراجندا قرارداشت معطل قرارداده شد.

   دربخش دیگرجلسه داکترمحمد کریم بازمعین وزارت دولت درامورپارلمانی درمورد یک بخش ازفیصله کابینه دولت جمهوری اسلامی افغانستان روشنی انداخته گفت دراین نشست رئیس جمهورکشور به وزرا ومسوولان سایرادارات دستورداده است که ازهرگونه برخورد دوگانه با ولسی جرگه ومشرانوجرگه پرهیز نموده، مطابق قانون درنشست های استجوابیه کمیسیونها شرکت نماید واین وزارت مصمم است که این مساله را پیگیری نماید تا ازبرخورد دوگانه با اعضای مجلسین شورای ملی اجتناب گردیده واراکین حکومتی که به نشست ها دعوت می گردند شخصاً به سناتوران پاسخ ارایه نمایند.

24-Aqrab96-Komita.JPG

       اما درآغاز جلسه فضل هادی مسلم یاررئیس مشرانوجرگه شورای ملی درمورد ماده بیست قانون کنترول تنباکو وسیگرت که به تازگی ازسوی ولسی جرگه تعدیل گردیده که براساس آن برواردات محصولات تنباکو صد درصد مالیه وضع میگردد برموقف دیروزاش تاکید نموده گفت افزایش سرسام آورمحصول بالای واردات سگرت به ضررتجارکشوروبه نفع کشورپاکستان صورت گرفته است چون درافغانستان استفاده کننده گان تنباکو به مراتب کمتر بوده و کاروان های تنباکو وسگرت ازطریق خاک افغانستان به سایرکشورها انتقال می گردد ودرصورت که این تصمیم عملی گردد مسیرانتقال تنباکو وسگرت ازافغانستان تغییر نموده وهیچگونه محصولی به خزانه دولت واریز نمی گردد ومجلس سنا مصمم است که جلو هرگونه توطیه را علیه بازرگانان ومنافع اقتصادی کشورگرفته قانون مذکوررا مطابق منافع علیای کشورمورد تصویب قراردهد.

  هکذا درجلسه ماین گزاری برموترحامل آمرمعارف شهری ولایت پروان که درنتیجه موصوف شهید و رئیس معارف آنولایت زخم برداشته است نکوهش گردید وتاکید به عمل آمد که عاملین این رویداد هرچه عاجل شناسایی ومجازات گردد ونیزاعضای کمیته روسا پیرامون تلفات اخیرنیروهای پولیس درولایات کندهار وهلمند صحبت نموده خاطرنشان ساختند که ارگانهای مسوول تدابیرلازم را بخاطرجلوگیری ازتلفات نیروهای امنیتی کشور اتخاذ نمایند.