صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز پنج شنبه ۲۲ قوس ۱۳۹۷

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۲۲ عقرب ۱۳۹۶ هجری شمسی

کمیسیونهای مشرانوجرگه شورای ملی امروزروی موضوعات مختلف تشکیل جلسه دادند

  درجلسه کمیسیون اقتصاد ملی، مالی وبودجه به ریاست حاجی صالح محمد لالا گل وبه شرکت داکترفیصل سمیع نایب منشی مجلس سنا وعبیدالله رامین عضو ولسی جرگه روی فرمان تقنینی رئیس جمهور درمورد قانون محاسبین مالی مباحثی صورت گرفت و قرارشد که دیدگاه های کمیسیون پیرامون آن درنشست عمومی ارایه گردد.

  دربخش دیگرجلسه به ریاست محمد عظیم قویاش معاون کمیسیون، توضیحات نوید احمد نیاز رئیس پلان وریفورم بودجه ملی وزارت مالیه درارتباط به نواقص، مشکلات ومحلاحظات سناتوران درمورد مسوده بودجه ملی سال مالی 1397 کافی دانسته نشد وتاکید به عمل آمد که رئیس عمومی بودجه آنوزارت درنشست بعدی به پرسشهای سناتوران پاسخ ارایه نماید.

22-Aqrab96-Mali.JPG

درجلسه کمیسیون امورمعلولین ورفاه عامه به ریاست نثاراحمدحارس، پرسش های مبنی برچگونگی توزیع کمک ها برای مهاجرین و بیجاشده گان داخلی، متضررین حوادث طبیعی، اقشار بی بضاعت و افراد دارای معلولیت وورثه شهدا ، پلان ها وبرنامه های جمعیت هلال احمرافغانی درزمستان سال روان از رؤسای ولایتی ولایات کابل، پروان، کاپیسا، پنجشیرو بغلان آن اداره مطرح گردید.

نخست رئیس ولایت کابل جمعیت هلال احمر افغانی پیرامون اجراآت کاری و پلان های بعدی آن اداره توضیحات ارایه نموده افزود که ریاست جمعیت هلال احمر ولایت کابل مسوولیت ارایه کمک رسانی ومساعدت به 14 واحد اداری و 22 ناحیه شهرکابل را دارا بوده که با وقوع هرحادثه کمیته ولایتی رسیده گی به حوادث جلسه خویش را تحت ریاست والی ولایت دایرو مسوولیت های هراداره مشخص و مطابق آن اجراآت صورت می گیرد.

بودجه ومصارف نماینده گی کابل را دفتری مرکزی سره میاشت، کمیته جهانی صلیب سرخ و فدریشن بین المللی پرداخت می نماید این ریاست درسال 1395 برای 1884 خانواده  که شامل مهاجرین، متضررین حوادث طبیعی، سیلاب ها و افراد دارای معلولیت می باشد مساعدت نموده است.

سپس رؤسای نماینده گی های جمعیت هلال احمر افغانی ولایات پروان، کاپیسا، پنجشیر و بغلان هرکدام باالنوبه گزارشات کاری و پلان های زمستانی شانرا ارایه نموده افزودند، نماینده گی های جمعیت هلال احمر افغانی سره میاشت در هرولایت باداشتن رضاکاران درتمام ساحات به شمول مناطق دور دست، ناامن ومناطق که تحت تصرف مخالفین دولت می باشد در قسمت مساعدت وکمک رسانی آماده خدمت به مردم بوده ومطابق به هدایات ومسوولیت ها ازقبل تعیین شده،  برای مهاجرین، متضررین ، مستحقین وخانوانده های بی بضاعت و افراد دارای معلولیت پس ازسروی تحت نظر هیئت مقام ولایات با حضوراعضای شورای ولایتی، کمک ها ومساعدت توزیع میگردد.

همچنان مسوولین از طی مراحل طولانی کاری اداری یاد آوری نموده افزودند که اکثرا نمیتوانیم درموقع وقوع حادثه رسیده گی عاجل نمائیم. مسوولان ازآماده گی های شان در زمستان سال روان یادآورگردیده گفتند مواد غذایی وغیرغذایی  در دیپو های ولایتی خویش جابجا بوده و تیم های سیار صحی ما در شاهراه ها مصروف رسانیدن عرضه خدمات صحی می باشند ، و تیم های صحی دیگری را نیز بخاطری حوادث زمستانی تنظیم وتوظیف گردیده اند وعلاوه کردند درقسمت انتقال اجساد باقی مانده ازجنگ ها با بیطرفی که داریم  اجساد را به محل سکونت شان انتقال وباخانواده شان تسلیم می نماییم.

 به همینگونه رئیس نماینده گی جمعیت هلال احمر افغانی ولایت پنجشیر ازعدم نماینده گی عزیزی بانک در آن ولایت خبر داده گفت تمام انتقالات پولی دفترمرکزی جمعیت هلال احمر افغانی ازطریق عزیزی بانک می باشد که ما نا گزیر برای در یافت اندک ترین وکوچک ترین حواله به کابل ویا ولایات همجواردیگر مراجعه نمائیم.

22-Aqrab96-Rifai.JPG

در آخیر جلسه رئیس واعضای کمیسیون ضمن اینکه برای مسوولین خاطر نشان نمودند که در قسمت توزیع مساعدت ها برای افراد دارای معلولیت و وارثین شهدا که مستحق می باشد تو جه مخصوص داشته و درقسمت رسیده گی به متضررین و مهاجرین باحفظ کمال بیطرفی و تشخیص مستحقین بدون در نظر گرفتن فشار های زورمندان رسیده گی لازم وبه موقع نمایند.

همچنان اعضای کمیسیون ضمن وعده همکاری در قسمت برخی از مشکلات شان اضافه نمودند که گزارش‌های ارسالی آن اداره را دقیق مطالعه و نتایج و فیصله خویش را دراین رابطه به اداره مرکزی ارسال خواهند نمود.

    درجلسه کمیسیون سمع شکایات به ریاست حاجی محمد حنیف حنفی، شکایات یکتعداد فارغان صنوف دوازدهم که خواهان ادامه تحصیل دربخش های نظامی اند با رئیس تعلیم وتربیه وزارت دفاع ملی وقوماندان اکادمی ملی نظامی مارشال محمد قسیم فهیم درمیان گذاشته شد.

 مسوولان مذکور درمورد چگونگی جذب جدید الشمولان درنهادهای نظامی وبرخی مسایل دیگرمعلومات ارایه نموده که توضیحات ایشان درمورد چگونگی جذب محصلان قناعت کمیسیون را فراهم ننموده  قرارشد که هییت ازکمیسیون ازبخش های مختلف تعلیم وتربیه واکادمی مذکور دیدار نماید اما اعضای کمیسیون ازتوضیحات مسوولان درسایربخش ها ابرازخرسندی نموده گفتند که مشرانوجرگه همواره ازنیروهای دفاعی وامنیتی کشورپشتیبانی نموده ودرحمایت ازایشان قراردارد.

  هکذا درجلسه شکایات واصله ازبلند بودن نرخ غذا ها درهوتل ها با مژگان مصطفوی معین وزارت اطلاعات وفرهنگ وسایرمسوولان ذیربط مطرح شد.

درجلسه تذکررفت به این مناسبت کمیسیون سمع شکایات چندین نشستی را تدویر نموده وبرخی موارد را درزمینه جمع آوری نموده است که ایجاب می نماید مطابق آن وزارت اطلاعات وفرهنگ طرزالعملی را ایجاد نماید که پیشنهادات کمیسیون مورد تایید حاضرین قرارگرفت.

دراخیرجلسه با رئیس عمومی آبرسانی ورئیس زون غرب کشورمشکلات آب ولایت نیمروز مورد بررسی قرارگرفته مسوولان مذکور اطمینان دادند که بخاطررفع این معضله ازهیچگونه سعی وتلاش دریغ نخواهند ورزید.

22-Aqrab96-Shikayat.JPG

درجلسه کمیسیون اموربین المللی به ریاست لطیف خان ژوندی، پیرامون هفتمین کنفرانس همکاری های اقتصادی منطقه‌ای برای افغانستان که قراراست چهارشنبه آینده باحضوروزرای خارجه واقتصاد بیش از20کشورجهان ونمایندگان 25سازمان منطقه ای درعشق آباد پایتخت ترکمنستان برگزارگردد، بحث گردیده، گفته شدکه هیئت عالی رتبه دولت افغانستان به ریاست معاون دوم رئیس متشکل ازبرخی وزرا،روسای نهادهای مختلف بازرگانان وبانوی نخست کشوردراین نشست اشتراک خواهندکرد. اعضای کمیسیون ابرازامیدواری نمودندکه دراین کنفرانس موضوعات چون توانمندسازی زنان ازطریق تجارت وهمکاری های اقتصادی منطقه ای، ایجاد اتاق تجارت وصنایع کشورهای عضو وایجادمرکزتحقیقاتی وارزیابی درچارچوب همکاری های اقتصادی منطقه ای مطرح بحث قرارگیرد.

دربخش دیگرجلسه دررابطه به نشرگزارش ازسوی رسانه مبنی برتجهیزواعزام اتباع افغانستان به منظورشرکت درجنگ یمن ازسوی کشورهای عربستان سعودی وایران بحث گردیده اعضای کمیسیون نگرانی شانرادرزمینه ابرازداشته، از حکومت افغانستان خواستند تا درموردسیاست بی طرفانه رااختیارنماید ونیزفیصله بعمل آمد تامسوولان ذیربط وزارت امورخارجه دریکی ازجلسات بعدی کمیسیون درمورد وضاحت دهند ونیزازوزارت امورخارجه خواسته شد تا ازمجاری دیپلوماتیک موضوع رابامقامات وسفرای کشورهای مذکورمقیم کابل درمیان گذاشته و ازاین اقدام شان جلوگیری نمایند.

22-Aqrab96-Bio.JPG

     طبق یک خبردیگر هییت مختلط مجلسین شورای ملی به ریاست سناتورلیلما احمدی وبه معاونیت خلیل الله شهید زاده عضو ولسی جرگه، پیرامون رفع اختلاف نظرها پیرامون فرمان تقنینی رئیس جمهوردولت اسلامی افغانستان درمورد طرح تعدیل قانون اکادمی علوم افغانستان تدویر واختلاف نظرها میان مجلسین شورای ملی ازسوی هییت مختلط مرفوع گردیده وطرح تعدیلات درقانون مذکور با توافق مورد تایید قرارگرفت.

22-Aqrab96-Farhangi2.JPG

درجلسه کمیسیون اموردفاعی وامنیت داخلی به ریاست محمدهاشم الکوزی فرمان تقنینی رییس جمهور درمورد قانون ثبت احوال نفوس مورد مطالعه وتدقیق همه جانبه قرارگرفته وبادرنظرداشت خواستهای باشندگان کشور که درولایت مختلف ودر نزدیکی مقر شورای ملی تظاهرات نموده بودند مورد تأیید اعضای کمیسیون قرارگرفت.

دربخش دگر جلسه درمورد اخاذی های غیرقانونی،آزار واذیت مسافرین ودریوران ازسوی شماری از منسوبین امنیتی در مسیر شاهراه کابل-جلال آباد با قوماندان شاهراه مباحث صورت گرفت واز وی خواسته شد تا درزمینه ها توجه جدی داشته به مسئولین تحت امرش وظیفه دهد که از این موارد خود داری نمایند.

22-Aqrab96-Dfai.JPG

درجلسه کمیسیون مواصلات ومخابرات به ریاست الحاج لطف الله بابا، دررابطه به افواتی مبنی برتدویرلوی جرگه عنعنوی ازسوی یک عده اشخاص فرصت طلب ومغرض صحبت گردیده رییس کمیسیون تدویر لویه جرگه عنعنوی را غیرموثر وپر هزینه تلقی نمود گفت که این موضوع مشکلات را فراراه نظام حاکم به میان خواهد آورد،  که باید ازچنین اعمال خود داری گردیده، نظام موجود ونیروهای قهرمان امنیتی مورد حمایت همه جانبه قرارگیرد؛.

دربخش دگرجلسه درمورد افزایش قیم تکت های  پرواز های داخلی وخارجی وبه تعویق ویاهم کنسل شدن پروازها برخی ازشرکت های هوایی بحث وقرارشدتا  موارد فوق با رییس عمومی اداره مستقل هوانوردی ملکی ومسئولین مربوطه شرکت های هوایی آریانا وکام ایر درجلسه کمیسیون دوشنبه هفته بعدی مطرح بحث قرارگیرد.

درجلسه کمیسیون امورزنان وجامعه مدنی به ریاست شفیقه نوروز خیل، پیرامون مسوده بودجه ملی سال مالی 1397 خورشیدی مباحثی صورت گرفته، قرارشد که درنشست های بعدی مشاورین اموربودجه پروژه البا ومرکز منابع، دیدگاه های شانرا درمورد ارایه بدارند تا درروشنی توضیحات آنها تصامیم، مقتضی اتخاذ گردد.

دربخش دیگرجلسه خانم شکیلا یکتن ازشهروندان کشور درنشست کمیسیون حضور یافته پیرامون برخی خشونت های فامیلی شکایت خویش را مطرح نمود که کمیسیون عریضه مذکور را به مراجع ذیربط ارجاع نموده تا به آن رسیده گی لازم صورت گیرد.

22-Aqrab96-Zanan.JPG

درجلسه کمیسیون اموردینی، فرهنگی، معارف وتحصیلات عالی به ریاست لیلما احمدی معاون کمیسیون، روی طرح تعدیل قانون محصول خدمات مخابراتی که ازسوی ولسی جرگه لغو گردیده است صحبت بعمل آمده، نظرکمیسیون اختصاصی مشرانوجرگه درزمینه مورد تایید قرارگرفت.

دراخیرجلسه مسوده بودجه ملی سال مالی 1397 به ویژه بودجه بخش سکتورمعارف وحکومتداری خوب مطالعه و قرارشد که دیدگاه های سناتوران درزمینه به کمیسیون مربوط ارجاع گردد تا درنظرمشورتی مجلس سنا شامل ساخته شود.

22-Aqrab96-Farhangi.JPG