صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز سه شنبه ۲۲ عقرب ۱۳۹۷

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۱۷ عقرب ۱۳۹۶ هجری شمسی

محمدعلم ایزدیار نایب اول مشرانوجرگه درحالیکه منشی ولسی جرگه، نایب منشی مشرانوجرگه، شماری ازنماینده گان مردم درشورای ملی وسید حفیظ الله هاشمی رئیس عمومی دارالانشای مجلس سنا حضورداشتند؛ خواست های شماری ازمعترضان را که درجوار شورای ملی دست به تظاهرات صلح آمیززده بودند درتالارکمیتۀ رؤسا استماع نمود.

17-Aqrab96-MUL3.JPG

    به نماینده گی از آنها استاد محمد اسماعیل یون رئیس شبکه تلویزیون خصوصی ژوندون ضمن تقدیم قطعنامه اعتراض کننده گان گفت: ما خواهان تصویب فرمان ریاست جمهوری افغانستان درمورد قانون ثبت احوال نفوس که به تازگی ازسوی ولسی جرگه رد شده می باشیم، باید فرمان مذکور ازسوی مجلس سنا وهییت مختلط شورای ملی تصویب گرددتا روند توزیع تذکره های برقی هرچه زود ترآغاز شود.   نایب اول مشرانوجرگه اعتراض صلح آمیز را حق شهروندان دانسته گفت پس ازاینکه فرمان رئیس جمهور درمورد قانون ثبت احوال نفوس ازسوی ولسی جرگه رد گردید شماری ازسناتوران درچندین جلسه دیدگاه های شانرا ارایه نموده اند ونماینده گان مردم درمشرانوجرگه مصمم اند که بادرنظرداشت مصالح علیای مملکت تصامیم مقتضی وقابل قبول را در زمینه اتخاذ خواهند نمود.