صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز سه شنبه ۲۹ عقرب ۱۳۹۷

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۱۱ عقرب ۱۳۹۶ هجری شمسی

  محمدعلم ایزدیارنایب اول مجلس سنا پس ازچاشت، امروزبارئیس عمومی امنیت ملی وهیئت همراه اش ،روی چگونگی پیشرفت درگزارش هیئت مؤظف تحقیق پیرامون قضیه شلیک بالای معترضان ۱۰ جوزا سال جاری وحمله بالای نمازگزاران جنازه شهیدمحمدسالم ایزدیاردردفترکارش ملاقات نمود.

  دراین نشست  نایب اول مجلس سنا درحالیکه وارثین شهدا وبرخی ازنمایندگان جنبش رستاخیزنیزحضورداشتند، ضمن توضیح برخی ملاحظات پیرامون گزارش  تحقیقات هیئت موظف؛ آزادی بیان وراه اندازی تظاهرات راحق هرشهروند دانسته ؛ اماشلیک بالای تظاهرکننده گان  و عدم مسوولیت پذیری مسوولان ذیربط درزمینه راموردانتقاد قرارداده افزودحدود سه ماه ازتکمیل گزارش هیئت تحقیق میگذرد باوجودآنکه رئیس جمهوری ورئیس اجراییه کشور درزمینه رسیدگی به قضایای مذکور وعده همکاری را نمودند؛ اما تاکنون ازجانب شورای امنیت وسایرمسوولان ذیربط، هیچگونه اقدام عملی درراستای انکشاف گزارش مذکور وگرفتاری وبه محاکمه کشانیدن عاملین اصلی قضایا صورت نگرفته است.

11-Aqrab96-MUL1.JPG

همینگونه نایب مشرانوجرگه ازعدم همکاری وحضوربرخی مقامات حکومتی درپروسه تحقیق نیزانتقادنموده، خاطرنشان ساخت درصورتیکه برخی مسوولین که درگزارش متهم شناخته شده اند، مورد پیگیرد قرارنگیرند، بالاخره مردم درزمینه تصمیم خواهند گرفت.

متعاقباً محمدمعصوم استانکزی رئیس عمومی امنیت ملی ضمن ابرازتسلیت وهمدردی باخانواده های شهداگفت متاسفانه حکومت افغانستان امروزدربرابرگروپ های متعدد تروریستی قراردارد ونیروهای امنیتی کشورتلاش می ورزند که جلوتوطیه هاودسایس دشمن را گرفته ودرنطفه خنثی سازند، چنانچه درطی یک هفته حدود نودتن ازدهشت افگنان ازسوی منسوبین امنیت ملی گرفتارگردیده است .

همچنان رئیس امنیت ملی دررابطه به حادثه دهم جوزا وحمله بالای نمازگزاران جنازه توضیحات داده گفت موضوع درچهارمرحله تحت بررسی قرارداردوپیشرفت های نیزدراین راستاصورت گرفته است که ازجمله سه تن ازطراحان حمله بالان نمازگزاران، یکتن آنان دریک عملیات خاص کشته شده است وتلاش برای گرفتاری بقیه تروریستان ادامه دارد ونیزاطمینان داد درزمینه انکشاف وپیگیری گزارش ارسالی  لوی سارنوالی به مقام ریاست جمهوری، بارئیس جمهور، رئیس اجراییه ولوی سارنوال صجت خواهد کرد.