صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز سه شنبه ۲۸ حوت ۱۳۹۷

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۱۵ عقرب ۱۳۹۶ هجری شمسی

برخی کمیسیونهای مشرانوجرگه شورای ملی امروزروی موارد مختلف تشکیل جلسه دادند

درجلسه کمیسیون سمع شکایات به ریاست الحاج محمد حنیف حنفی، شکایت متعدد اهالی ولسوالی شیوه ولایت ننگرهار که مدعی اند وزارت امورداخله به دلایل نامعلوم قوماندان پولیس محلی راکه مطابق طرزالعمل باید رضایت مردم وازمیان مردم تعیین گردد، منفک نموده وشخصی دیگر را ازمحل دیگرکه آشنایی بامردم ندارد تعین نموده است که موضوع قراربود بامعین ارشد امنیتی ورئیس پولیس محلی مطرح بحث قرارگیرد که عدم حضورمعین امنیتی مورد انتقاد اعضای کمیسیون قرارگرفته تاکیدشد که موصوف درجلسه بعدی کمیسیون حضوریافته وبه سوالات سناتوران پاسخ ارایه نماید؛ اماپیرامون موضوع رئیس قوماندانی پولیس محلی معلومات داده که توضیحات موصوف موردقناعت اعضای کمیسیون قرارنگرفته ،فیصله بعمل آمد تارسماًعنوانی وزارت امورداخله نگاشته شود تاباتفاهم قوماندانی زون وقوماندانی امنیه ولایت ننگرهارموضوع حل گردیده واراکین متذکره درجلسه آینده کمیسیون حضوریابند.

دربخش دیگرجلسه روی شکایات واصله از اهالی سرک سنگی ناحیه سوم شهرکابل مبنی برتعفن ومشکلات درکانالیزاسیون بلندمنزل‌های آن ساحه وعدم توزیع کتابچه صفایی وبرخی مشکلات تنظیفی صحبت گردیده، فیصله به عمل آمدتا رئیس ناحیه سوم ومالکین بلند منزل‌های ساحه متذکره درجلسه بعدی کمیسیون پیرامون موضوع به اعضای کمیسیون وضاحت دهند.

15-Aqrab96-Shikayat.JPG

هکذا درجلسه موضوع درخواستی‌های مکررشماری ازمحصلین ولایت فراه ازعدم موجودیت رشته های موردعلاقه شان درچوکات موسسه تحصیلات عالی آن ولایت وعلل توقف توسعه پوهنتون‌های دولتی و خصوصی مطرح بحث قرارگرفته، قرارشدتا درزمینه معین وزارت تحصیلات عالی و رئیس موسسه تحصیلات عالی آن ولایت درجلسه بعدی کمیسیون درمورد توضیحات دهند.

دربخش اخیرجلسه مشکلات معارف ونبود امکانات تعلیم وتربیه بالاخص درنقاط دوردست کشورازجمله ولایات نیمروز،فاریاب وولسوالی کوزکنرولایت ننگرهار،بامعین اداری وزارت معارف مطرح گردید.

موصوف سایرمشکلات زیربنایی راعلل کمبود بودجه دانسته، پیشنهاد کرد که درحالیکه مسوده بودجه درشورای ملی تحت بحث قراردارد، درراستای تخصیص منابع پولی باید اقدام گردد ونیزتصریح کردکه پیرامون مشکلات اهالی نیمروزوسایرولایات، رسماً عنوانی وزارت معارف ارسال گردد تا در زمینه اجراآت مقتضی صورت گیرد.

درجلسه کمیسیون اموربین المللی به ریاست لطیف خان ژوندی روی چگونگی تطبیق پیمان استراتیژیک میان افغانستان وایالات متحده امریکا وپالیسی جدید آن کشور برای جنوب آسیا بحث ونظریات ارایه گردید.همچنین درمورد به میان آمدن تحولات اخیردرکشورشاهی عربستان سعودی اعضای کمیسیون نظریات شانرا ارایه نمودند.

دراخیراظهارات سفیربریتانیامقیم کابل درمورد خط فرضی دیورند محکوم گردیده گفته شدکه ارایه چنین نظریات بی حرمتی به مردم افغانستان می باشد اعضای کمیسیون  اتخاذ تصمیم درمورد خط فرضی دیورند را متعلق به ملت افغانستان دانستند.

15-Aqrab96-Bio.JPG

درجلسه کمیسیون اموردفاعی وامنیت داخلی به ریاست محمد افضل شامل معاون کمیسیون، جنرال غلام عزیزغزنی رئیس عمومی پولیس محلی وزارت امورداخله پیرامون برخی سوالات پاسخ ارایه نمودموصوف ضمن ارایه توضیحاتی گفت سقف تشکیلاتی پولیس محلی سی هزارنفر می باشد که عملاً در203 ولسوالی به جز از ولایات پنجشیر، بامیان ونیمروز مصروف فعالیت اند وتلاش جریان دارد که پولیس محلی از انحصاراشخاص وافراد زورمند بیرون کشیده شده کاملاً بی طرفانه درخدمت مردم قرارداشته باشند.

وی گفت ازمدت شش ماه بدینسو دراین سمت تقررحاصل نموده که دراین مدت مبارزه جدی را بخاطرجلوگیری فساد آغاز نموده وسیستم بانکی را بخاطرپرداخت معاشات عساکرپولیس محلی ایجاد وطبق فرمان رئیس جمهورپولیس محلی که نزد افراد ومقامات دولتی خدمتی بودند با اسلحه شان جمع آوری وکاربخاطرتکمیل این پروسه به شدت ادامه دارد.

رئیس پولیس محلی ضمن پذیرفتن کمی وکاستی وعدم رضایت ازبرخی منسوبان پولیس محلی دریکتعداد مناطق گفت تلاش جریان دارد که پولیس محلی ازحالت فعلی برآمده درخدمت همه مردم قرارداشته باشند وکسانی به این بخش استخدام گردند که سوابق جرمی نداشته ومردم ازوی راضی باشند و یک تعداد کسانی که شکایات واسناد علیه شان وجود داشت غرض بازپرس به ارگان های عدلی وقضایی معرفی شده است . کمیسیون توضیحات رئیس پولیس محلی را قناعت بخش دانسته یک سلسله پیشنهادات لازم را بخاطربهبود امور ارایه نمود.

درجلسه کمیسیون مواصلات و مخابرات به ریاست الحاج لطف الله بابا، در مورد عریضه ربیع الله که مدعی است کاکایش حدود نیم جریب زمین واقع شهر نو کابل را به وزارت حج و اوقاف به منظور اعمار مسجد وقف نموده است که از سوی پدرش وکالت خط نداشته قضیه به اساس سند عرفی صورت گرفته است در صورتیکه ربیع الله نام نیز قباله شرعی  در دست دارد، موضوع باحضور داشت رئیس حج واوقاف، آمر مسلکی وزارت حج و اوقاف و رئیس قضایای دولت و سارنوال قضایای دولت صحبت گردید. مسوولین ذیربط در زمینه توضیحات ارایه نموده گفتند قضیه در محاکم تحت دوران بوده و از سوی ستره محکمه، فیصله محاکم ابتدائیه و استیناف نقض گردیده است وزمین تحت دعوا از سوی کاکای عارض وقف و مراحل قانونی آن طی گردیده است .کمیسیون بادرنظر داشت استماع صحبت های طرفین و مشاهده اسناد و مدارک فیصله نمود از اینکه قضیه تحت دوران محاکم قرار دارد این کمیسیون بنابر موجودیت استقلالیت قوه قضائیه حق مداخله در امور قضایی راندارد وباید قضیه از سوی محاکم رسیده گی صورت گیرد.

15-Aqrab96-Mukhabirat.JPG