صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز سه شنبه ۳ میزان ۱۳۹۷

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۱۵ عقرب ۱۳۹۶ هجری شمسی

   مسودۀ بودجه ملی سال مالی۱۳۹۷ که بالغ بر ۳۵۷میلیارد افغانی می باشد، درنشست فوق العاده امروزمشرانوجرگه ازسوی وزیرمالیه معرفی شد.

15-Aqrab96-JAL1.JPG

     درجلسۀ که به ریاست محمد علم ایزدیارنایب اول مجلس سنا برگزارشده بود، نخست داکترغلام فاروق وردک وزیردولت درامورپارلمانی، ارایه بودجه به مشرانوجرگه را درمطابقت به ماده ۹۸ قانون اساسی خوانده، تصویب آن را ازسوی شورای ملی وتطبیق آن را ازجانب حکومت، درمطابقت با روند دموکراسی درکشورخواند.

    سپس اکلیل حکیمی وزیرمالیه درمورد چگونگی مصرف بودجه سال ۱۳۹۶، دستاوردهای حکومت وحدت ملی دربخش‌های اقتصادی و زیربناها وبرخی مسایل دیگرمالی صحبت نموده، گفت که عواید داخلی نسبت به گذشته افزایش یافته وتاحال ۱۵۲ میلیارد افغانی جمع آوری شده است که این رقم بالاتر ازهدف تعیین شده می باشد وافزود با تطبیق برنامه‌های دارای اولویت وجلب سرمایه گذاری‌ها توقع می‌رود که درسال‌های آینده رشد اقتصادی افغانستان افزایش یافته و این کشور ازحالت فعلی مالی بیرون خواهد آمد.

15-Aqrab96-JAL2.JPG

    وی گفت بودجۀ عادی و انکشافی برای اولین بار یکجا و به شکل واحد و به اساس تصنیف اقتصادی، وظایف و تقسیمات ولایتی درمطابقت با معیارهای بین المللی با درنظرداشت اصل حسابدهی ترتیب گردیده و دراین بودجه برای اولین بارشرح خطرات مالی، قرضه‌های مشروط و دارایی‌ها در نظر گرفته شده است که سقف مجموعی بودجه برای سال مالی ۱۳۹۷ مبلغ ۳۵۷میلیاردافغانی بوده که ازآن جمله بیشتراز دوصد وشصت وهفت میلیارد آن بودجه عادی و مبلغ نود میلیارد و ششصد وچهارده میلیون آن منحیث بودجه انکشافی درنظر گرفته شده است که ازسرجمع بودجه انکشافی، مبلغ سی و پنج میلیارد وششصد و پنجاه وسه میلیون افغانی بودجه انکشافی اختیاری و مبلغ پنجاه و چهارمیلیارد و نه صد و شصت ویک میلیون را بودجه انکشافی غیراختیاری احتوا می نماید که سکتورامنیت، زیربناها، معارف وزراعت دراولویت‌های کاری قراردارد وهشدار داد درصورتیکه ادارات دولتی نتواند بودجه شان را تا حد معین مصرف نمایند دربررسی بودجه وسط سال؛ بودجه شان به سایرادارات که توانایی مصرف را داشته باشند انتقال خواهند یافت ووزارت مالیه متعهد است که بخاطرفراهم آوری سهولت‌های لازم درمصرف بودجه با ادارات همکاری بیشترنماید.

15-Aqrab96-JAL3.JPG

      وزیرمالیه عوامل عمده مصرف نشدن کلی بودجه انکشافی را کمبود ظرفیت ومداخله زورمندان وانعطاف پذیری برخی کشورهای خارجی دانسته، گفت درسال جاری حدود شصت فیصد کمک‌های دونرها ازطریق بودجه ملی به مصرف رسیده است وامیدواری‌ها وجود دارد که این رقم افزایش یابد چون کشورهای کمک کننده تعهدات را درزمینه داده اند وافزود تا اخیرماه میزان سال گذشته مصرف بودجه به ۳۳ فیصد رسیده بوده؛ ولی امسال تاهمین ماه مصرف بودجه به ۴۲ فیصد رسیده که امیدواری‌ها وجود دارد که تا ختم سال مالی فیصدی مصرف بلند برود.

   همچنان درجلسه اکلیل حکیمی ازبرخی دستاوردهای حکومت وحدت ملی منجمله بهبود درتجارت وایجاد دهلیزهوایی میان افغانستان- هند وتلاش‌ها باسایرکشورهای‌همسایه وخلیجی، تکمیل شدن کارتدارکاتی پروژه کاسا یکهزاردرقلمرو افغانستان، خطوط آهن آقینه، امضای تفاهمنامه دهلیزلاجورد درماه آیند و وصل افغانستان از آن طریق به اروپا، تدویرکنفرانس‌های مهم درکابل، کشیده شدن نام افغانستان ازلست خاکستری، بهبود درشاخصه بودجه، انتقال برق ترکمنستان به پاکستان، برنامه میثاق شهروندی و برخی پروژه‌های مهم دیگردیگریاد آوری نموده، گفت اتحادیه اروپا درسال جاری بخاطراصلاحات وشفافیت که به وجود آمده است صد میلیون یورو کمک اضافی نموده که ایالات متحده امریکا نیزبه این امرپاپند می باشد.

     وزیرمالیه به اعضای مجلس اطمینان داد که بخاطرتشریح مسوده بودجه ملی سال مالی۱۳۹۷ درنشست‌های استماعیه واستجوابیه جلسات عمومی وکمیسیون‌ها همراه باتیم همکارشان به پاسخ‌های سناتوران خواهند پرداخت تا دید گاه‌های آنها شامل مسوده بودجه ملی سال آینده گردد؛ اما اکثرسناتوران درنشست‌های گذشته ونشست امروز به این باوربودند که هیچگاهی وزارت مالیه نظریات مشورتی سناتوران را شامل بودجه ننموده بلکه درزدو بندهای سیاسی با وکلای ولسی جرگه بودجه ملی را ترتیب می‌نماید.

15-Aqrab96-JAL4.JPG

    دراخیرمحمد علم ایزدیار نایب اول مجلس بعد از استماع توضیحات وزیرمالیه، مسوده بودجه مالی سال ۱۳۹۷ را به کمیسیون اقتصاد ملی، مالی بودجه وسایرکمیسیون‌ها ارسال وتاکید نمود که سناتوران آن را به طوردقیق بررسی نموده دیدگاه‌ها و نظریات مشورتی شان را آماده سازند تا دروقت مناسب با مسوولان اموردرمیان گذاشته شود.

     طبق قانون اساسی مشرانوجرگه مکلفیت دارد که طی پانزده روزکاری مسوده بودجه را مطالعه نموده وتوام با برخی نظریات پیشنهادی آن را به ولسی جرگه شورای ملی گسیل دارد.