صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز سه شنبه ۲۹ عقرب ۱۳۹۷

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ 8 عقرب 1396 هجری شمسی

محمد علم ایزدیارنایب اول مشرانوجرگه، طی نشستی مکرراً مشکلات برق پارنده ولایت پنجشیر را با معین برق وزارت انرژی وآب ونماینده قراردادی بند مذکور مطرح نمود.

8-Aqrab96-MUL1.JPG

دراین نشست نایب اول مشرانوجرگه ازتعلل بیش ازحد درتکمیل اعمار بند برق پارنده شدیداً انتقاد نموده ؛گفت باوجودیکه مردم درتطبیق پروژه همکاراند ولی کارآن ازسال ها بدینسو تکمیل نگردیده است وباید به این مشکل درظرف چند روزنقطه پایان گذاشته تا مردم ازنور برق مستفید شوند. بعداً نماینده شرکت مذکورگفت به اساس هدایت رئیس جمهوروسایل فعلی بند برق پارنده ترمیم خواهند شد که درزمینه چند تن انجنیران مسلکی از کشوراوکراین خواسته شده است امیدواریم که درپروسه طی مراحل اسناد همکاری های لازم ازسوی ارگانهای مسوول صورت گیرد. سپس دیپلوم انجنیر محمد گل خُلمی معین برق وزارت انرژی و آب ازعدم تکمیل پروژه مذکور در مدت ده سال ابرازتأسف نموده، اطمینان داد که بخاطرتطبیق پروژه بندبرق پارنده ازتمام امکانات استفاده نموده وسهولت های لازم را برای قراردادی فراهم خواهند ساخت.

طبق یک خبردیگرنایب اول مشرانوجرگه، درحالیکه محمد هاشم الکوزی رئیس کمیسیون اموردفاعی وامنیت داخلی نیزحضورداشت گزارش ازفعالیت های اداری ووضعیت امنیتی ولایت میدان وردک را استماع نمود.

8-Aqrab96-MUL2.JPG

دراین ملاقات به نماینده گی ازهیئت رهبری ولایت انجنیرځندی گل زمانی والی وجنرال احمد فهیم قایم قوماندان امنیه ولایت صحبت نموده ؛گفتند فساد اداری درولایت کاهش یافته وپلان های شوم هراس افگنان که میخواستند وضعیت امنیتی را درفصل گرما مختل سازند به شکست سنگین مواجه شده است وافزودند به اثرسعی وتلاش نیروهای امنیتی مستقردرمیدان وردک پایه های برق ازمسیراین ولایت انتقال و ازقاچاق یک جلد کتاب باستانی مربوط به یونان باختری وکوشانیان که قدامت بیش از۲۵۰۰ سال دارد درساحه کوتل اونی ولسوالی بهسود نیزجلوگیری به عمل به آمده است. نایب اول مشرانوجرگه هماهنگی هرچه بهتررا میان ارگانهای مسوول یک امرضروری دانسته ؛کارکردهای هییت رهبری ومسوولان نظامی مستقردرولایت به خصوص از جلوگیری قاچاق کتاب باستانی را قابل ستایش دانسته ،خواهان موفقیت های بیشتر آنها درامور محوله گردید.