صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز سه شنبه ۳ میزان ۱۳۹۷

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ 3 عقرب 1396 هجری شمسی

جلسه کمیتۀ رؤسای مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یاروبه شرکت نایب اول،نایب دوم،منشی، شماری از روسا و معاونین کمیسیونها و رئیس عمومی دارالانشای آن جرگه دایرگردید.

در جلسه فیصله شد که درنشست عمومی روزیکشنبه هفتم عقرب علاوه ازبحث آزاد گزارش هیئت های مجلس اززندان پلچرخی کابل وکشورچک استماع گردد ودرجلسه عمومی روزسه شنبه نهم عقرب گزارش هیئت های مجلس ازکشورهای اندورا وفدراتیف روسیه ارایه گردد.

3-Aqrab96-Komita-Rowasa.JPG

هکذا درجلسه کمیته رؤسا، پیرامون تأمین امنیت هرچه بهترمقرشورای ملی و الحاقیه آن، جلوگیری ازسؤاستفاده ازپلیت های (م.ج) و(و.ج) وچگونگی برخورد کارمندان میدان هوایی بین المللی حامد کرزی با اعضای شورای ملی صحبت وتصامیم مقتضی اتخاذ شد. هم‌چنان درنشست کمیته روسا پیرامون مشکلات متعدد درچگونگی توزیع پاسپورت، مباحثی صورت گرفته به نایب اول مجلس سنا ورؤسای کمیسیون‌های مواصلات ومخابرات ومصونیت وامتیازات وظیفه سپرده شد که درهماهنگی با مسوولان آن ارگان، تدابیرلازم اتخاذ گردد، تا مشکلات شهروندان ازاین ناحیه مرفوع ساخته شود. همینگونه درجلسه کمیته روسا تاکید به عمل آمد که مسوولان کمیسیون مستقل انتخابات وکمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی درنشست ششم عقرب کمیسیون امورتقنینی، عدلی وقضایی حضوریافته درمورد اختلافات درکمیسیون‌های انتخاباتی به ویژه برکناری چند تن ازکارمندان اداری کمیسیون مستقل شکایات انتخابات وشایعاتی مبنی برمنفکی رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات ومسایل دیگربه پرس‌شهای سناتوران پاسخ ارایه نمایند.

دراخیرنشست کمیته روسا تاکید به عمل آمد که دارالانشای مشرانوجرگه با مسوولان ذیربط درتماس گردد، تا اصل مکاتیب به مشرانوجرگه فرستاد شود درغیرآن ازتسلیمی کاپی آن خوداری شود ودرضمن بورسیه های که عنوانی مجلس فرستاد می شودبا ضمایم آن قبل ازتکمیل معیاد تاریخ آن باشد درغیرآن دارالانشا ازاخذ آن اباورزد.