صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز سه شنبه ۳ میزان ۱۳۹۷

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ 26 میزان 1396 هجری شمسی

      درجلسه کمیتۀ رؤسای مشرانوجرگه به ریاست محمد علم ایزدیارنایب اول مجلس، فیصله شد که :

درنشست عمومی روزیکشنبه 30میزان علاوه ازبحث آزاد، گزارش سفرهییت های پارلمانی مجلس ازکشورهای رومانیا، اندورا وسویس استماع گرددونیزدرنشست عمومی روزسه شنبه دوم عقرب وزیرامورخارجه ویا معین سیاسی آن وزارت پیرامن نتایج نشست چهارجانبه صلح درعمان، برخورد نامناسب یکتعداد دیپلوماتان با هموطنان درخارج ازکشورومسایل دیگر توضیحات ارایه نمایند.

   اما درآغازنشست رئیس جلسه، سناتورولایت پکتیا وسایراعضای کمیتۀ رؤسا پیرامون حوادث خونین دیروزدرکشوربه ویژه قوماندانی امنیه ولایت پکتیا وولسوالی اندرولایت غزنی که تلفات زیادی بجاگذاشت نظریاتی ارایه نموده به روح شهدا به شمول مل پاسوال توریالی عبدیانی فرمانده امنیه ولایت پکتیا اتحاف دعا نموده، به مجروحان شفای عاجل استدعا نمودند.

    اعضای کمیته رؤسا درحالیکه پیرامون ابعاد مختلف رویدادهای مذکورسخن می‌گفتند ازضعف ارگان‌های امنیتی وکشفی درمهاراینگونه حملات به شدت انتقاد نموده گفتند دشمنان قسم خورده افغانستان ازهیچ حیله ونیرنگی بخاطرکشتارمردم دست بردارنیستند ولی مسوولان امورقسمیکه لازم است نتوانسته اند تاکتیک های دشمنان را خنثی سازند، ایجاب می نماید که تدابیرلازم بخاطرسرکوب دشمنان وتأمین امنیت شهروندان اتخاذ گردد، همچنان به همین منظورفیصله شد که هیئتی ازمجلس سنا عازم ولایت پکتیا گردیده، علاوه ازهمدردی با خانواده های شهدا وعیادت ازمجروحان، رویداد را ازنزدیک بررسی وگزارش خویش را به جلسه عمومی ارایه بدارد.

26-Mizan96-Komita-Rowasa.JPG

  هم‌چنان درجلسه کمیته روسا، شکایت باشنده گان شهرک ذاکرین واقع سرکوتل خیرخانه شهرکابل ازوزارت دفاع ملی مبنی برتخریب منازل رهایشی وزمین‌های شان ازسوی آنوزارت مورد بحث قرارگرفت.

  درجلسه تذکررفت که وزارت دفاع می‌خواهد بخاطرمصونیت دیپوهای آن وزارت بالای ملکیت های مردم دیواراعمارنماید، درصورتیکه این مساله به تفاهم حل نگردد ممکن تشنج شدیدی به بارآید.

    جلسه دراین زمینه فیصله نمود که به روزدوشنبه کمیسیونهای اموردفاعی وامورتقنینی مشرانوجرگه مشترکاً این قضیه را با مسوولان وزارت دفاع ملی مطرح وراه حل آنرا جستجو نماید والی حل موضوع

به نماینده وزارت دولت درامورپارلمانی که درنشست حضورداشت تفهیم شد تا هرچه عاجل با وزارت دفاع ملی ازمجاری رسمی تماس گرفته وازتخریب زمین ها ومنازل رهایشی مردم این شهرک جلوگیری به عمل آید.

     دراخیرجلسه ازعدم حضوربرخی مسوولان به کمیسیون اموردفاعی وامنیت داخلی به خصوص لوی درستیزوزارت دفاع ملی انتقاد گردید وتاکید شد که موصوف باید به خانه ملت احترام گذاشته وغرض پاسخگویی به جلسات حاضرشود.