صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز شنبه ۳۱ سنبله ۱۳۹۷

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ 16 میزان 1396 هجری شمسی

     درجلسه روزیکشنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار، علاوه ازتصویب دوفرمان تقنینی،  روی مسایل جاری کشورنظریاتی ارایه شد.

   فرمان تقنینی رییس جمهوری درمورد تعدیل وایزاد برخی ازمواد قانون نفت وگاز(هایدروکاربن ها) که درکمیسیون امورمعلولین ورفاه عامه مورد مطالعه وتدقیق قرارگرفته بود؛ توسط معاون واعضای کمیسیون ارایه ومورد تصویب قرارگرفت.

16-Mizan96-JAL1.JPG

   همچنان فرمان تقنینی ریییس جمهوردرمورد قانون اکادمی علوم جمهوری اسلامی افغانستان که درکمیسیون اموردینی، فرهنگی، معارف وتحصیلات عالی وسایرکمیسیونها مورد تدقیق قرارگرفته بود؛ توسط رییس واعضای کمیسیون ارایه وبه اتفاق آرا تصویب گردید.

    درجلسه سناتوران ازسپری شدن مؤفقانه نشست سام ابرازخرسندی وازنتایج آن ابرازحمایت نموده گفتند این نشست یک دستاورد بزرگ به مردم افغانستان بوده؛ باید مسوولان امورچالش های که فرا راه دولت دربخش های مختلف شناسایی شده است درهمکاری نزدیک با همکاران بین المللی حل گردد ؛زیرا دراین نشست تصریح شد که جامعه جهانی طورلازم به تعهداتش عمل نکرده است.

    اما درمباحث آزاد جلسه سناتوران دیدگاه های شانرا پیرامون سفراحتمالی محمد اشرف غنی رییس جمهوری کشوربه پاکستان مطرح نموده گفتند تجربه نشان داده که تبادل هیئت میان دوکشور سودمند نبوده وپاکستان همواره دراین زمینه بخاطرفریب واغوای جامعه جهانی تاکتیکی برخورد نموده است واکنون که زیرفشارجامعه جهانی قرارگرفته می‌خواهد بازهم با چال ونیرنگ خودرا همکاراعاده صلح نشان دهد که ایجاب می نماید رییس جمهوری کشوراگربه آنکشورسفری می داشته باشد ازاحتیاط لازم کارگرفته دیدگاه ونظریات سیاسیون واهل خبره را دراین مورد استماع وبه آن عمل نماید چون حامدکرزی رییس جمهورپیشین کشوربیش ازبیست بار به پاکستان سفرنموده که هیچ نتیجه ملموسی درقبال نداشته است بلکه پاکستان بیشتر ازپیش به مداخلات وتجهیزتروریستان درخاک خویش ادامه داده است چنانچه چند روزقبل لوی درستیز آنکشور به افغانستان سفرنمود وبعد ازسفر آن دوباره حملات راکتی بالای مناطق سرحدی کشورشدت یافت.

    اما فضل هادی مسلم یار گزارش را ازنشست مشورتی رؤسای مجلسین شورای ملی،رهبران سیاسی وجهادی با محمداشرف غنی رییس جمهوری کشوردرمورد جزئیات ملاقات ایشان باهیئت پاکستانی وسفراحتمالی رئیس جمهوربه آنکشورارایه نموده؛ گفت دراین ملاقات روی موارد مهم ملی وکشوری بحث گردیده وتصریح شده است که بعد از مشوره با سیاسیون، رهبران جهادی وشخصیت های ملی واهل خبره در مورد سفر به پاکستان تصمیم اتخاذ خواهدنمود ونیزگفته شد لوی درستیز پاکستان تعهد سپرده که طالبان را فشارخواهند داد تا جهت مذاکرات وارد پروسه صلح افغانستان گردند.

16-Mizan96-JAL2.JPG

   سناتوران روزجهانی معلم را به همه آموزگاران کشورکه با امتیازات ناچیزدر آموزش وپرورش فرزندان وطن قراردارند تبریک گفته افزودند وعده های که برای معلمان کشور بخاطرافزایش معاشات وتوزیع نمرات رهایشی داده شده است جامه عمل نپوشیده ودرضمن درسال جاری ازروز معلم طوریکه لازم است تجلیل به عمل نیامد باید حکومت افغانستان درافزایش معاشات معلمین وتوزیع زمین یا بلاکهای رهایشی به آنان تدابیرلازم رویدست گیرد تا معلمان کشوربه فکر آرام به آموزش وپرورش آینده سازان کشوربپردازند.

    هکذا برخی اعضای مجلس ازتلفات منسوبین اردوی ملی درولسوالی چوره ولایت ارزگان انتقاد نموده گفتند باید کمکهای لازم وبه موقع به این نیروها می رسید تا ازتلفات جلوگیری به عمل می آمد ؛اما سناتورولایت ارزگان در مورد نبرد درآنولسوالی روشنی انداخته گفت حملات طالبان درولسوالی چوره عقب زده شده  ضمن اینکه تلفات سنگین به دشمن وارد شده است نیروهای دفاعی وامنیتی کشوردرحالت پیشروی قراردارند وتوطیه های غرض آلود علیه والی ارزگان وقوماندان امنیه ولسوالی چوره جریان دارد؛ درحالیکه کارکردهای والی ارزگان مورد تقدیر می باشد.

   سناتوران ازوزارت مالیه به شدت انتقاد نمودند که همواره آن وزارت به نظریات مشورتی مشرانوجرگه در بودجه ملی توجه نمی نماید وهشدار دادند درصورتیکه درمسوده بودجه ملی سال آینده به دیدگاه ها ونظریات مشورتی ایشان جا داده نه شود، مجلس روی مسوده بودجه بحث نخواهند کرد.

  تاکید برمد نظرگرفتن مصالح علیای کشور ازسوی جریان های سیاسی کشور درمسایل ملی بخصوص انتخابات، انتقاد ازعدم حضورسرپرست شاروالی کابل درکمیسیون مواصلات ومخابرات، انتقاد ازفرستادن کودکان افغان به جنگ سوریه ازسوی ایران، ایجاد مشکلات دربندرتورخم ازسوی پاکستان، انتقاد شدید مردم بدخشان از افزایش نا امنی ها وعدم پاکسازی ولسوالی های وردوج ویمگان ازوجود هراس افگنان وضعف اداره محلی درآن موارد، تاکید برتامین امنیت اطراف میدان هوایی بین المللی حامد کرزی، تمجید ازدست آوردهای رییس جمهور درسطح بین المللی وایجاد دهلیزهوایی، تاکید برصلح بین الافغانی، استقبال ازایجاد وفعالیت شورای سرتاسری قوم دولت زی که به تازگی درشهرکابل گشایش یافت، انتقاد ازرخصتی های بی مورد، تاکید برگماشته شدن افراد شایسته درپست های نظامی، یاد آوری ازدست آوردها وبرخی کاستی های پولیس شهرکابل، استقبال ازتجهیز قوای هوایی کشوربه چرخبال های بلک هاک، برخورد نا مناسب سفیرافغانستان درسویس با هیئت مشرانوجرگه، تاکید برفعالیت مجدد شفاخانه صلیب سرخ درشهرمزارشریف، نگرانی باشنده گان جوزجان ازافزایش نا امنی ها وبرخی مسایل دیگر مطرح شد.

   رییس مجلس موارد یاد شده را جمعبندی نموده اظهارداشت سفراحتمالی رییس جمهوری کشور ازسوی ایشان صرفاً درپرنسیپ تأیید شده است که بعد ازگفتگو ومشوره بااقشار اثرگذاروجریان های مختلف سیاسی درمورد تصمیم لازم اتخاذ خواهدکرد.

   مسلمیار ازاقدامات وتلاش های رئیس جمهور مبنی برفراهم ساختن قناعت جامعه جهانی وایالات متحده امریکا جهت شناسایی پاکستان منحیث حامی گروه های هراس افگن وتحت فشار قراردادن آنکشورقدردانی نموده گفت بخاطر خیر وفلاح افغانستان وقطع جنگ باید ابتدا صلح با دولت پاکستان صورت گیرد و تاکید نمود که حکومت ازاین فرصت پیش آمده در راستای صلح وثبات کشور استفاده اعظمی نماید تامردم افغانستان دیگر در سوگ عزیزان شان نه نشینند.

   رئیس مشرانوجرگه تصریح کرد افغانستان هیچگاه برای پاکستان چالش نیافریده است بلکه این سازمان استخباراتی آنکشوراست که همواره درصدد ریختاندن خون افغانها است وامید که دگربه هوش آمده ازتداوم جنگ درافغانستان دست بردارشوند.

   فضل هادی مسلم یارصحبتهای اخیر وزیرامورخارجه پاکستان که گفته است علاوه ازکشورش ایران وروسیه نیزازطالبان حمایت می کند را تأسف بار خوانده گفت چنین موارد قابل نگرانی میباشند که اگر یک گروه تروریستی دست ازجنگ بردارد ؛گروه دیگرآن وحشت آفرینی هایش را ادامه خواهند داد.

رییس مجلس ارایه نظریه مشورتی مشرانوجرگه در بودجه ملی را درمطابقت به قانون اساسی کشور دانسته گفت باید به نظریه مشورتی مجلس ارج گذاشته شود ودر ترتیب بودجه از آن استفاده اعظمی صورت گیرد،تاکید نمود که کمیسیون اقتصاد ملی وبودجه روی این موضوع با وزارت مالیه صحبت جدی نماید.

16-Mizan96-JAL3.JPG

همچنین مسلمیاربرخورد نامناسب سفیرافغانستان مقیم سویس را مورد انتقاد قرارد داد ؛گفت سفارت امتیاز نه بلکه مکلفیت می باشد و مسئولین آن باید خدمات لازم را به سایراتباع کشور ارایه بدارد وبه کمیسیون مصئونیت وامتیازات وظیفه سپرد که این مورد را جداً پیگیری وگزارش آن را به جلسه ارایه نماید.

رییس جلسه حادثه پیش آمده درولایت ارزگان را تأسف بار دانست ؛ضمن ابراز تسلیت به خانواده شهدا ،به کمیسیون اموردفاعی وظیفه سپرد که به آن ولایت سفرنموده ضمن ابراز غمشریکی مجلس بااقارب شهدا ،حقایق وچگونگی وقوع آنرا نیز بررسی نماید.

رییس مشرانوجرگه افزود درحالی روز معلم را مبارکباد می گوییم که آنان ازحقوق وامتیازات ناچیزبرخودارد بوده وبرای بهبود زندگی شان کارصورت نگرفته است وبه کمیسیون اموردینی وفرهنگی وظیفه سپرد که درهمکاری بامسئولین وزارت خانه های معارف وتحصیلات عالی  به مشکلات استادان  تاحد ممکن رسیدگی نماید.