صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز پنج شنبه ۲۵ اسد ۱۳۹۷

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ 8 میزان 1396 هجری شمسی

با شركت فضل هادی مسلم یاررییس مشرانوجرگه امروز درجلسه کمیسیون اموردفاعی وامنیت داخلی این مجلس روى موضوعات مهم با سرپرست وزارت امورداخله ووزیرمبارزه علیه مواد مخدر بحث وگفتگو صورت گرفت.

  در اين جلسه كه محمدهاشم الكوزى واعضاى كميسيون و رییس عمومی دارالانشاء نیزحضورداشتند سناتوران نگرانی هایشانرا ازپرتاب را کت ها بالای میدان هوایی بین المللی حامدکرزی ووقوع حملات انتحاری درکابل ابرازداشته ازمسئولین امنیتی خواستند تا طبق تعهدات شان براى بهبود امنيت كشور طور اخص درپايتخت كشوربرنامه های موثرى را رویدست گیرند.

سپس اعضای کمیسیون سوالات شانرا مبنی بر وجود ناامنی ها در کشور،موجودیت فساد دررده های نیروهای امنیتی،عدم اجرای معاشات منسوبین پولیس درشماری ازولایات، عدم تطبیق عدالت دراجرای ترفیعات افسران،ضرورت افزایش تشکیل نیروهای امنیتی ولایت ننگرهاروبلند رفتن گراف جرایم جنایی درآن ولایت،جلوگیری ازکشت وقاچاق موادمخدر،عدم تطبیق مجازات بالای قاچاقچیان،توجه به وضعیت معتادین وبرخی موضوعات ديگر را با ویس احمدبرمک سرپرست وزارت امورداخله وسلامت عظیمی وزیرمبارزه باموادمخدرمطرح ساختند.

سلامت عظیمی وزیرمبارزه باموادمخدرطی سخنانش گفت این وزارت پلان پنج ساله را جهت کاهش کشت وپرداخت بدیل مواد مخدر رویدست گرفته ونیزشماری ازپروژه هارا در ولایات که کشت مواد مخدر پایین بوده تطبیق ساخته است به همین ترتیب دوکمپلکس تداوی معتادین را درولایت های ننگرهار وهلمندتأسیس نموده اما مشکلات درتشکیل كادرى اين مراکز وجود دارد وایجاب می کند تا وزارت صحت عامه درمورد همکاری نماید،موصوف افزود درهمکاری با ادارات مرتبط کمپاین سرتاسری نیزعلیه کشت مواد مخدر راه اندازی گردیده است.

8-Mizan96-Dfai.JPG

سپس ویس احمد برمک سرپرست وزارت امورداخله صحبت نموده ازایجاد هماهنگی درسطوح مختلف سکتورامنیتی کشوریاد آوری نموده ازآغاز وراه اندازی عملیات ها درشماری ازنقاط کشورخبرداد موصوف دربرخی حالات خلا های کشفی را پذیرفته خاطرنشان ساخت که تلاش ها برای بلند بردن ظرفیت دستگاه های کشفی واستخباراتی جریان دارد واقدامات جدی علیه فساد اداری دراین وزارت نیز رویدست می باشد ویس احمد برمک توجه ورسیدگی به سایرنقاط اسیب پذیررا ازمسئولیت های این وزارت دانست وبه ریيس مشرانوجرگه واعضای کمیسیون اموردفاعی وامنیت داخلی تعهدسپرد که درحد ممکن به طرح ها وديدگاه هاى ايشان رسیدگی صورت خواهدگرفت.

به همین ترتیب فضل هادی مسلم یاررییس مشرانوجرگه درسخنانش فداکاری وجانفشانی های نیروهای قهرمان امنیتی ودفاعی کشور را مورد تمجید وستایش دانسته گفت این نیروها با فداساختن جان هایشان شب وروز در جهت تأمین امنیت مردم وکشور دربرابر سایرگروه های دهشت افگن ومزدور می رزمند؛ رییس مجلس ازسرپرست وزارت امورداخله خواست تا تسهیلات لازم به پولیس کشور را فراهم ودرافزایش تشکیل امنیتی ولايات ننگرهار توجه ویژه ى مبذول بدارد.

درجلسه کمیسیون سمع شکایات به ریاست الحاج محمد حنیف حنفی ، پیرامون شکایات متعدد بعضی ازروسای ولایات مختلف کشورمبنی براینکه ازطریق پروسه سی . بی . آر ماه هاقبل موفق گردیده اند،امااسناد شان تاکنون نهایی نشده است ونظربه علایق سلیقوی بعضی مسوولان منظوری شان به ولایات ارسال نگردیده است. هکذاموضوع مقرری شماری ازکارمندان بنادرکشور بدون سپری نمودن امتحان رقابت آزاد وموضوع سرپرستی ولسوالان بدون اخذامتحان صحبت گردیده ، قرارشد رئیس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری ،رئیس ارگانهای محل ومعین وزارت مالیه درجلسه مورخ12میزان درزمینه توضیحات دهند.دربخش دیگرجلسه شکایت متعدد مردم درمورد توزیع زمین وغصب برخی ساحات دولتی درولایت فراه ،بازسازی وچگونگی کیفیت ساخت سازسرک های داخل شهرصحبت بعمل آمده ، قراربران شدتامعین امورشاروالی ها،شاروال ولایت فراه ومعاون قوماندانی عمومی قوای سرحدی همراه باکمیساربندرمیل 78شیخ ابونصرفراهی درجلسه 24میزان ماه روان درموردمعلومات دهند.همچنان درجلسه شکایت واصله ازبی سرنوشتی وعدم اجرای معاشات چندماهه کارمندان بنادرکشورکه گفته می شود اداره بنادرکه قبلاً متعلق به وزارت تجارت بوده واخیراًقرارحکم مقام ریاست جمهوری به وزارت مالیه مدغم شده است که موضوع درحضورداشت معین وزارت تجارت ،روسای منابع بشری وسایرمسوولان وزارتهای مالیه وتجارت مطرح بحث قرارگرفت که معین وزارت تجارت ضعف وناتوانی مسوولین وزارت های مالیه وتجارت رادرامورطی مراحل ادغام اداره بنادربه وزارت مالیه پذیرفته تعهد نمود تادریک هفته آینده باتفاهم با وزارتهای مالیه وتجارت موضوع طی مراحل وچارت تشکیل این اداره راتکمیل نموده وازاجراات شان رسماًکمیسیون درجریان قرار خواهد داد.متعاقباًاعضای کمیسیون موضوع متذکره راباتوجه به وضعیت اقتصادی مامورین دولتی غیرموجه تلقی نمودهم تاکیدنمودند درصورتیکه درمدت یک هفته به این معضل رسیدگی صورت نگیرد،کمیسیون علل تاخیراجرای معاشات کارمندان بنادررادرحضورداشت رسانه هابه مردم شریک خواهدساخت. دربخش اخیرجلسه عدم حضوررئیس تدارکات وزارت مالیه دررابطه به مشکلات اعمارتعمیرریاست عدلیه ولایت نیمروزرابه کمیسیون موردانتقادقرارداده ،فیصله بعمل آمدتاموصوف درجلسه بعدی کمیسیون توضیحات دهند.

8-Mizan96-Shikayat.JPG

در جلسه کمیسیون امور تقنینی عدلی و قضایی به ریاست مولوی غلام محی الدین منصف ، با حضوررئیس اجرا وثبت قباله جات ورئیس پالیسی و پلان ادره مستقل اراضی پیرامون قانون استملاک بحث های مشورتی صورت گرفته و ضمن  ارایه یک سلسله تعدیلات در برخی ماده های این قانون نظریات اعضای کمیسیون به کمیسیون مربوطه فرستاده شده

 . در بخش دیگر جلسه فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد قانون محاسبین مالی مطالعه و مورد تائید قرار گرفت. در اخیر عدم حضور نماینده گان وزارت عدلیه و شاروالی کابل غرض مشورت در مورد قانون استملاک به کمیسیون مورد انتقاد شدید اعضای کمیسیون قرار گرفت .

8-Mizan96-Adli.JPG