صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز جمعه ۲۹ سرطان ۱۳۹۷

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ 4 میزان 1396هجری شمسی

   مرکز منابع مشرانوجرگه برای زنان پس ازظهر امروز در مقرآن جرگه باقطع نوار،ازسوی فضل هادی مسلم یار رئیس این مجلس ورئیس اداره ملل متحد برای زنان افغانستان افتتاح شد.

 این مرکز، که به کمک مالی  دفترملل متحد برای زنان افغانستان ایجادشده،  زمینه های ارتقای ظرفیت برای زنان عضومجلس را فراهم میسازد. 

4-Mizan96-GAN1.JPG

 حین افتتاح مرکز مذکور فضل هادی مسلم یار، درحالیکه هییت اداری، شماری سناتوران، سید حفیظ الله هاشمی رئیس عمومی دارالانشای مشرانوجرگه؛نیزحضور داشتند؛ ازمسوولان اداره ملل متحد برای زنان افغانستان  بخاطرتمویل پروژه مذکورواز دارالانشای مشرانوجرگه درجهت فراهم آوری تسهیلات درایجاد مرکزمنابع مشرانوجرگه برای زنان ابراز قدردانی نموده ،طی صحبتی برمکلفیت های ارگانهای ذیربط درراستای رسیدگی به وضعیت بانوان وتوانمندسازی آنان درهمه عرصه ها تاکید ورزیده ، گفت که باید زنان درتصمیم گیری های اساسی وملی سهم ارزنده داشته باشد و برای پایان دادن به خشونت علیه زنان اقدامات موثری رویدست گرفته شود تا یک سلسله چالشهای که در برابر زنان وجود دارد از میان برداشته شود.

سپس شفیقه نوروزخیل رئیس کمیسیون امورزنان وجامعه مدنی باابرازخرسندی ازایجاد مرکز مذکور اظهارامیداوری کرد که این مرکزطرح هاوراهکارهای موثری را درهمکاری باکمیسیون امورزنان درجهت بهبودوضعیت زنان ،کاهش خشونت ها ومنع آزارواذیت زنان ارایه نمایند.

هکذا دکتور ربیکا ریچمن رئیس اداره ملل متحد برای زنان افغانستان  ضمن وعده هرگونه همکاری بامرکزمنابع بشری برای زنان مشرانوجرگه، نقش وحضورزنان درپارلمان افغانستان را نسبت به پارلمانهای برخی کشورهای مترقی جهان برازنده دانست.

4-Mizan96-GAN2.JPG

همچنان خانم جمیله عمرمشاورامورجندرمشرانوجرگه پیرامون اهداف این مرکزمعلومات داده افزوداین مرکزکه باهزینه یک ملیون افغانی به کمک مالی  اداره ملل متحد برای زنان افغانستان  ایجادگردیده است ،هدف آن بلندبردن ظرفیت کاری بانوان ،طرح برنامه هاپیرامون روند قانونگذاری وجندرمی باشد وافزود این مرکزباکتابخانه آنلاین مجهزبوده ، برگزاری مباحث آزاد پیرامون قوانین ، برابری جنسیتی وبرخی موارد مرتبط به جندر دراین مرکزامکان پذیرمی باشد.