صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز جمعه ۲۹ سرطان ۱۳۹۷

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ 29 سنبله 1396 هجری شمسی

      جلسه کمیتۀ رؤسای مشرانوجرگه به ریاست محمد علم ایزدیارنایب اول وبه شرکت اعضای هیئت اداری، رؤساومعاونین کمیسیونها، داکترغلام فاروق وردک وزیردولت درامورپارلمانی وسید حفیظ الله هاشمی رئیس عمومی دارالانشای مجلس تدویرگردید.

   دراین نشست ضمن یاد آوری ازروابط خوب داکترغلام فاروق وردک با مجلس سنا، یک سلسله کاستی های که موجود بود مطرح شد.

     داکترغلام فاروق وردک وزیردولت درامورپارلمانی درمورد چگونگی تنظیم اراکین حکومتی به نشست های کمیسیونها، طی مراحل اسناد وعرایض سناتوران وبرخی مسایل دیگرپاسخ های قانع کننده ارایه نموده، ضمن ابرازخرسندی ازشرکت درنشست کمیتۀ روسا گفت تلاش می کنم که اعتماد متقابل میان ارکان ثلاثه دولت  بهترتنظیم ووفاق ملی تامین گردد واطمینان داد که مساله توزیع کارت اسلحه ووسایط اعضای شورای ملی وسایرمواردی که درنشست امروز مطرح شده است تعقیب ومشرانوجرگه را درجریان قرارخواهند داد.

     هکذا درجلسه برفیصله قبلی کمیته روسا مبنی برشرکت سرپرست وزارت فواید عامه وسرپرست شاروالی کابل درنشست عمومی دوم میزان وارایه معلومات درمورد چگونگی پیشرفت کارجاده حلقوی کابل وانتقال کثافات ازنواحی شهرکابل ونیزبه اساس شکایات سناتوران ازچگونگی بررسی حوزه های انتخاباتی درولایات، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات ورئیس دارالانشای آن درجلسه عمومی چهارم میزان مشرانوجرگه ازکارکرد های شان معلومات  دهند، تاکید به عمل آمد. همچنان فیصله شد که کمیسیون مربوط طرح قانون هایدرو کاربن ها را شامل اجندای چهارم میزان نماید تا روی آن مباحثی صورت گیرد.

29-Sunbola96-Komita-Rowasa.JPG

    همینگونه درجلسه هشت عنوان طرزالعمل های داخلی که شامل بخش آرشیف، ثبت مباحثات پارلمان وتنظیم امورتخنیکی جلسات، سفرهای داخلی وخارجی اعضا وکارکنان دارالانشا، گروپ های دوستی بین الپارلمانی، تشریفات، تنظیم دعوت مسوولین دولتی وغیردولتی واشخاص به مشرانوجرگه وطرزالعمل اجرای مکافات که ازسوی دارالانشای مجلس ترتیب گردیده بود قرائت گردید، ضمن ابراز تشکری ازدارالانشای مشرانوجرگه درتهیه وترتیب طرزاالعمل ها تاکید به عمل آمد که این طرزالعمل ها غرض نظرخواهی به کمیسیونهای مجلس سنا محول و طی یک هفته دوباره به دارالانشا توام با نظریات اصلاحی ارسال گردد.    

   هم‌چنان درجلسه ازبرخورد دوگانه دروزارت امورخارجه وعدم طی مراحل اسناد به وقت معین آن انتقاد گردیده وبه وزیردولت درامورپارلمانی اذعان شد که این مساله را پیگیری نماید ونیزوزارت امورخارجه طی مکتوبی به تمامی نماینده گی های سیاسی خویش مکتوب بفرستد تا کارمندان سفارتخانه ها حین سفرهای اعضای مشرانوجرگه همکاری لازم نمایند.

   اما درآغازنشست محمد علم ایزدیارنایب اول مجلس سنا ازششمین سالروز شهادت، شهید صلح پروفیسور استاد برهان الدین ربانی رئیس جمهورپیشین ورهبرجهاد ومقاومت مردم افغانستان یاد آوری نموده، ضمن اتحاف دعا به روان همه شهدا گفت امیدواریم که این روز درفضای امن و درسطح ملی تجلیل گردد.

   دراخیرجلسه باردیگرتاکید به عمل آمد که تمامی اعضای مشرانوجرگه شورای ملی درنشست های عمومی وجلسات کمیسیونهای سهم فعال اتخاذ نمایند تا درتصویب قوانین ونشست های کمیته روسا و کمیسیون ها سکتگی وارد نگردد.