صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز جمعه ۲۹ سرطان ۱۳۹۷

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ 25 سنبله 1396 هجری شمسی

    درجلسه کمیتۀ رؤسای مشرانوجرگه که به ریاست فضل هادی مسلم یار رئیس مجلس وبه شرکت اعضای هیئت اداری، روساومعاونین کمیسیونهای وسید حفیظ الله هاشمی رئیس عمومی دارالانشای مجلس تدویرگردید؛ فیصله شد که :

درنشست عمومی روزیکشنبه 26 سنبله؛ علاوه ازبحث آزاد واستماع گزارش هییت کمیسیون اموردفاعی وامنیت داخلی ازولایت فراه، مسوولان امنیتی ولایت ننگرهار مورد تقدیرقرارگیرند ونیزدرجلسه عمومی 28 سنبله رئیس عمومی دافغانستان بانک، رئیس اتحادیه صرافان وروسای بانکهای خصوصی پیرامون چگونگی چلند اسعارخارجی درکشوروتبدیلی پولهای مندرس  افغانی ومشکلات ناشی از آن درهنگام داد وستد، پاسخ ارایه نمایند.

25-Sunbola96-Komita-Rowasa.JPG

    هکذا درجلسه کمیتۀ روسا فیصله گردید که سرپرست وزارت فواید عامه وسرپرست شاروالی کابل درمورد چگونگی پیشرفت کارجاده حلقوی کابل وانتقال کثافات ازنواحی شهرکابل درجلسه عمومی دوم میزان، معلومات ارایه دهند ونیزبه اساس شکایات سناتوران ازچگونگی بررسی حوزه های انتخاباتی درولایات، فیصله شد که رئیس کمیسیون مستقل انتخابات ورئیس دارالانشای آن درجلسه عمومی چهارم میزان این مجلس ازکار کرد های شان معلومات  دهند.

     اما درآغازجلسه ازداکترغلام فاروق وردک وزیردولت درامورپارلمانی به شدت انتقاد گردیده گفته شد موصوف اززمانیکه به این سمت مقرر گردیده است با اینکه توازن رادر مورد مسایل مربوط به مجلسین شورای ملی رعایت ننموده است دراعزام اراکین حکومتی به مجالس  مشرانوجرگه نیزکاستی و نا همآهنگی های زیادی وجود دارد و اذعان گردید که موصوف درنشست روزچهارشنبه 29 سنبله کمیته روسا به پرسشهای سناتوران پاسخ ارایه کند.

   هم‌چنان درکمیته روسا، علاوه از بحث پیرامون مسایل امنیتی در برخی نقاط کشور ؛ ازعدم حضور به موقع برخی اعضای حکومت درنشست های کمیسیونها انتقاد گردیده تاکید به عمل آمد که وزارت دولت درامورپارلمانی درزمینه رسیده گی لازم به خرچ دهد تا ازتکرارچنین مسایل درآینده جلوگیری به عمل آید.

دراخیرجلسه تاکید به عمل آمد که تمامی اعضای مشرانوجرگه شورای ملی درنشست های عمومی وجلسات کمیسیونهای سهم فعال اتخاذ نمایند.