صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز جمعه ۲۹ سرطان ۱۳۹۷

دفتر مطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ 22 سنبله 1396 هجری شمسی

جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه شورای ملی امروزروی موضوعات مختلف تدویریافت:

درجلسه کمیسیون اقتصادملی مالی وبودجه به ریاست صالح محمدلالاگل، باحضورمعاون دوم بانک مرکزی وبرخی مسوولین ذیربط پیرامون بانکنوت های مندرس ونامناسب که دربازارهای کشورمشکلات ایجادنموده است بحث صورت گرفت.نخست اعضای کمیسیون تصریح نمودندکه اقدامات وتبلیغات بانک مرکزی دررابطه به بانکنوت های فرسوده ونامناسب درمارکیت های کشورسبب پایین آمدن ارزش افغانی دربرابراستعارخارجی وبلندرفتن مواد بخصوص مواداولیه شده وجریان دادستد رادربازارهای کشوربامشکلات روبروساخته است .سپس مسوولین درزمینه وضاحت داده گفتندبانکنوت های نامناسب درقانون بانکداری تشریح واقدام بانک مرکزی مطابق قوانین کشورصورت گرفته است وافزودندبانک مرکزی درجریان شش ماه برای تعویض پول های نامناسب که زمان تعیین نموده بود،حدودسه ملیارد ویکصدوسی وپنج ملیون افغانی بانکنوت های نامناسب راجمع آوری نموده است که 95درصدتمام پولهای نامناسب کشورراتشکیل میدهد وبانک مرکزی همواره بانکنوت های مندرس راتعویض می نماید ومردم نباید ازاین ناحیه نگرانی داشته باشند.

22-Sunbola96-Mali.JPG

معاون بانک مرکزی گفت به بانک های خصوصی ومارکیت های صرافی هدایت داده شده است تامطابق قوانین بانکداری عمل نمایند ودرحالیکه شماری ازدکانداران درفروش اجناس دربازارهاازاین مسله سؤاستفاده می نمایندکه مراجع تنفیذقانون بایدباآنهابرخورد قانونی نماید. دراخیرقرارشدکه بانک مرکزی به تمام بانکهای دولتی وخصوصی مجدداًهدایت دهد که پول های مندرس وفرسوده رابدون شروط تبدیل نمایند.دربخش اخیرجلسه روی فرمان تقنینی رئیس جمهوردرمورد تعدیل وایزاد دربرخی ازموادقانون نفت وگاز(هایدرولیک)بحث گردیده،تصامیم اتخاذشد.

درجلسه کمیسیون اموربین المللی به ریاست لطیف خان ژوندی اعضای جلسه دررابطه به جمع آوری شکایات موکلین شان درجریان تعطیلات تابستانی شورای ملی بحث نموده فیصله صورت گرفت جهت دریافت راه حل های شکایات ومشکلات مردم طی جلسات مختلف بامسئولین ذیربط حکومتی مجالس صورت گیرد.

دربخش دگرپیرامون سفرمحمداشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان به قزاقستان جهت اشتراک درنخستین اجلاس سران سازمان های همکاری های اسلامی درزمینه علوم وتکنالوژی بحث وتبادل نظرصورت گرفت وگفته شد ملاقات های را که رییس جمهوری کشوردرحاشیه این نشست بامقامات بلندپایه کشورهای سازمان همکاری های اسلامی داشته است ودرآن موضوعات مختلف ازجمله مبارزه با تروریزم وبخش های اقتصادی را به بحث گرفته اند مفید وبه نفع کشورومردم بوده است اعضای کمیسیون اظهارامیدواری کردندکه حکومت افغانستان بتواند ازچنین تعاملات سیاسی به نفع ثبات ومنفعت اقتصادی سود هرچه بیشترببرد؛ به همین ترتیب ازافزایش روابط تجارتی میان افغانستان وقزاقستان یاد آوری بعمل آمده خاطرنشان گردید ازآنجایکه مجموع ارزش تجارت میان دوکشوردوست حدود437میلیون دالررسیده است تمنا میرود این رقم به مراتب بیشتروبالاتربرود.

22-Sunbola96-Bio.JPG

به همین ترتیب ازاعزام حدود3500تن نیروی نظامی تازه نفس امریکایی به افغانستان استقبال بعمل آمده واین عمل درامرمبارزه علیه دهشت افگنی درافغانستان موثر دانسته شد وگفته شدکه مأموریت غیررزمی این نیروها در فراهم کردن خدمات تخنیکی،مادی،آموزش وحمایت ازنیروهای ملی امنیتی افغانستان درسرکوب وازبین بردن لانه های تروستان وحشی صفت اثرگذارخواهدبود.

دراخیراعضای کمیسیون ازتصمیم حکومت المان مبنی براخراج شمارازپناهنده گان افغان که درخواست هایشان رد گردیده است اظهارنگرانی نموده،تصریح شد که اقدام آنکشوردرشرایط کنونی نامناسب بوده ازکشورالمان میخواهند تادراین تصمیم شان تجدیدنظرنموده ازاخراج پناهجویان افغان اجتناب ورزند.

درجلسه کمیسیون امورتقنینی عدلی وقضایی به ریاست محمدحسن هوتک معاون کمیسیون،روی فرمان رئیس جمهوردرموردقانون اکادمی علوم بحث گردیده ،تصمیم بران شدتافرمان مذکوردرجلسه کمیسیون مورخ دوشنبه 25سنبله باحضوررئیس اکادمی علوم ورئیس تقنین وزارت عدلیه موردبحث قرارگیرد.دربخش دیگرجلسه روی عرایض واصله رسیدگی صورت گرفت.

22-Sunbola96-Adli.JPG

 درجلسه کمیسیون مواصلات و مخابرات به ریاست گلالی اکبری ،پیرامون  مشکلات راه های مواصلاتی در فصل سرما ومشکلات محیطی ولایت فراه و وولسوالی زرمت ولایت پکتیا صحبت وقرار شد تا سرپرست وزارت فواید عامه در جلسه کمیسیون مورخ  27سنبله   غرض جستجوی راههای حل دعوت گردد. در بخش دیگر در مورد نصب 270 پایه آنتن مخابراتی و چگونگی شفافیت اخذ 10 فیصد مالیه مخابراتی از مشترکین صحبت و فیصله بعمل آمد  تا سرپرست وزارت مخابرات و رئیس اداره اترا  در جلسه مورخ 29سنبله   درمورد وضاحت دهند.

22-Sunbola96-Mukhabirat.JPG

درجلسه کمیسیون امور زنان و جامعه مدنی به ریاست شفیقه نوروزخیل ،پیرامون قانون اکادمی علوم صحبت و تعدیلات پیشنهادی در آن مشخص گردید.

درجلسه کمیسیون سمع شکایات به ریاست الحاج محمد حنیف حنفی ، پیرامون شکایت متعدد در موردعدم اعمار یک باب کلینک در ولسوالی قادس ولایت بادغیس از سوی  شرکت ساختمانی طلوع آریا که قرارداد آن از مدت پنج  سال قبل صورت گرفته صحبت گردید. گفتنی است اخیرآ شرکت مذکور قرارداد اعمار 2 باب مکتب دیگر را در مرکز آن ولایت از سوی وزارت معارف بدست آورده است در حالیکه شرکت مذکور دارای سابقه مثبت کاری نمیباشد نباید وزارت معارف قراردادمتذکره  را به این شرکت واگذار  مینمود بنآ تصمیم اتخاذ شد تادر زمینه  معینان  وزارت معارف وصحت عامه و روسای تدارکات وزارت های مذکور در یکی از جلسات آینده اشتراک و به سوالات سناتوران پاسخ ارایه نمایند.هکذادرجلسه  پیرامون عدم تطبیق شفاف و به  موقع احکام و فرامین تخیف و عفو مجازات ریاست جمهوری که سبب اعتصاب بعضی از محبوسین گردید صحبت و قرار شد رئیس عمومی محبوسین وزارت امورداخله و رئیس ارتباط محاکم آن اداره در یکی از جلسات کمیسیون دعوت گردند .

22-Sunbola96-Shikayat.JPG

در بخش اخیر با اشتراک رئس امور امنیتی و آمر پذیرش شورای ملی در مورد تدابیربهتر امنیتی اعضای شورای ملی صحبت و تصامیم اتخاد گردید .