صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز جمعه ۲۹ سرطان ۱۳۹۷

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ 8 اسد 1396 هجری شمسی

به سلسله برنامه های آگاهی دهی پارلمانی؛ امروز یک تعداد فعالان مدنی قشراناث که ازسوی دارالانشاهای مجلسین، به همکاری پروژه حمایت از پارلمان افغانستان - UNDP به شورای ملی دعوت شده بودند؛ ازاین برنامه مستفید شدند.

    دربخش افتتاحیه این برنامه خدای نظرنصرت رئیس عمومی دارالانشای ولسی جرگه و سید حفیظ الله هاشمی رئیس عمومی دارالانشای مشرانوجرگه ضمن ارایه معلومات درخصوص ساختارمجلسین شورای ملی، ازنقش برازنده جامعه مدنی درکشور یاد آوری نموده گفتند نهادهای جامعه مدنی همکار خوبی با دولت بوده ودربعضی اوقات بخاطربهبود اصلاحات دولت را مورد نقد سازنده قرارمی دهند که نقش این قشرجامعه درتطبیق پروژه های انکشافی، توسعه و عدالت خواهی خیلی اثرگذار می باشد وافزودند باوجودیکه رسیده گی لازم به نسبت جنگها وبدبختی ها درکشوربرای زنان صورت نمی گیرد، مطمین هستیم که مبارزه شما فعالان جامعه مدنی برای رسیدگی حقوق زنان وکاهش خشونت علیه این قشرخیلی اثرگذارخواهند بود واطمینان دادند که دارالانشاهای پارلمان کمافی السابق با فعالان جامعه مدنی اعم ازمردان وبانوان درساحات متذکره همکاری می نمایند وانتظار دارند که فعالان جامعه مدنی در راستای تامین حاکمیت قانون ومبارزه با خشونت علیه زنان فعالیت های مدنی شانرا انکشاف دهند .

8-Asad96-MUT1.JPG

    دربخش کاری این برنامه؛ قدم علی نیکپی رئیس اطلاعات وارتباط عامه دارالانشای مشرانوجرگه، احمد شعیب فطری رئیس تکنالوژی شورای ملی، عبدالواسع فتاح رئیس امور تقنین دارالانشای مشرانوجرگه وسایرکارمندان مجرب دارالانشا ها، معلومات لازم را درابعاد مختلف کاری شورای ملی و وظایف دارالانشاها، اطلاع رسانی پارلمانی؛ طی مراحل قوانین ، تدویرجلسات مشترک، چگونگی تعیین هییت مختلط بخاطررفع اختلاف میان هر دو اتاق ، چگونگی استفاده ازوب سایت شورای ملی وبرخی مسایل دیگر را مطرح نموده برتامین روابط کاری با نهاد های مدنی ابراز آماده گی نمودند.

    همچنان دراین برنامه ؛ شرکت کننده گان علاوه ازکسب معلومات پارلمانی، برخی طرح ها ونظریات شانرا نیز شریک ساختند واز بخش های مختلف تعمیرجدید شورای ملی دیدار ودراخیر برای ایشان تصدیقنامه ها توزیع گردید.