صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز دو شنبه ۲۸ جوزا ۱۳۹۷

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ اول اسد 1396 هجری شمسی

   دورجدید پارلمان آموزشی جوانان امروزدرتالارجلسات عمومی مشرانوجرگۀ شورای ملی افتتاح وبرگزارگردید.

1-Asad96-JAL1.JPG

     پارلمان آموزشی جوانان که به همکاری نماینده گی ملل متحد درامورافغانستان؛ دارالانشای مشرانوجرگه ومعینیت جوانان وزارت اطلاعات وفرهنگ برگزارشد؛ فضل هادی مسلم

 یار رییس واعضای مشرانوجرگه، داکترعبدالله عبدالله رییس اجراییه حکومت وحدت ملی، برخی اعضای کابینه، عدۀ سفرا، نهادهای جامعه مدنی ورسانه ها شرکت نموده بودند؛ هدف ازتدویرآن ترویج فرهنگ پارلمانی وآشنایی بیشتربه شیوه های کاری پارلمان وتمرین جلسات پارلمانی وکمیسونها می باشند که به تعداد (124 ) جوان ذکورواناث از34 ولایت کشورشرکت نموده وبرای پنج روز ادامه می یابد.

1-Asad96-JAL3.JPG

    درآغازاین این نشست، پس ازخوانش کلام الهی وپخش سرود ملی دولت جمهوری اسلامی افغانستان؛ آغامحمد قریشی رییس پارلمان آموزشی جوانان درمورد کارکردها ودستاوردهای اعضای پارلمان آموزشی جوانان درمرکزوولایات معلومات داده گفت اعضای پارلمان آموزشی جوانان نقش برازنده ی را درچندماه گذشته ایفا نموده ونیزطرح های را دربخش های صحت، آموزش وپرورش، مبارزه با مواد مخدرو کارهای داوطلبانه آماده نموده است امیدواریم که ارگانهای مسوول دراین زمینه ها توجه نموده برخی امکانانات لازمه را دراختیار ایشان قرار دهد.

1-Asad96-JAL12.JPG

    موصوف همچنان ازمشی حکومت وحدت ملی ابراز حمایت نمود گفت پارلمان آموزشی جوانان با درنظرداشت وضعیت جاری کشورهیچگونه بدیلی را به جای حکومت موجود نمی بیند وهمه نیروها وشخصیت ها باید برای نجات افغانستان از بحران موجود، باهم یکجا وهمآهنگ کارنمایند.

   بعداً داکترکمال سادات معین امورجوانان وزارت اطلاعات وفرهنگ ضمن صحبت درمورد مؤثریت پارلمان آموزشی جوانان گفت ستراتیژی پنج ساله برای رشد جوانان آماده شده است که با تطبیق آن یکتعداد مشکلات جوانان حل خواهند شد وازنماینده گان مردم درشورای ملی خواست که قانون حقوق اطفال را که درشورای ملی تحت دوران می باشد هرچه زودتر تصویب نمایند.

1-Asad96-JAL11.JPG

      هکذا داکتربانت ایند یانا بانجی نماینده ملل متحد برای افغانستان نیزدرمورد پارلمان آموزشی جوانان واثرگذاری آن بالای جامعه صحبت نموده اطمینان داد که سازمان ملل متحد درکنارمردم افغانستان قرارداشته ودرتمویل همچو برنامه های ملی سعی وتلاش های بیشترخواهند کرد.

1-Asad96-JAL6.JPG

    سپس فضل هادی مسلم یاررییس مشرانوجرگه شورای ملی صحبت نموده نقش جوانان را درپیشرفت وبهبود امورکشوری اثرگذاردانسته تاکیدداشت که نباید جوانان به خصوص اعضای پارلمان آموزشی آله دست شماری ازسیاسیون خودخواه ومنفعت طلب قرارگیرند؛ رییس مجلس سنا، این جوانان را که ازسراسرکشورمشمول نماینده گان معلولین ویکتن ازجوانان اهل هنود باهم گردهم آمده ودیموکراسی را تمثیل می نمایند، الگویی برای دموکراتیزه سازی حیات سیاسی واجتماعی کشورخواند.

1-Asad96-JAL8.JPG

     فضل هادی مسلم یارعلاوه کردنبایدبرخی سیاسیون درون حکومتی به بهانه انتقاد ها به نحوی زمینه های تقویۀ دشمنان مردم افغانستان رامساعد نمایندکه باعث تضعیف نظام گردد زیرا درشرایط حساس کنونی بدیلی برای نظام به جزظهوریک وحشت ودهشت میسرنخواهد بود و ایجاب می کندکه تمامی جناح ها دست به دست هم داده برای ثبات نظام وحمایت بی دریغ نیروهای قهرمان دفاعی وامنیتی کشورکوشاباشند درغیرآن ائتلاف های که خواستهای شخصی را دنبال کند وباعث افزایش جنگ وتلفات نیروهای مسلح ومردم گردد نزد مردم بی اساس، مردود وفاقد مشروعیت حقوقی وقانونی می باشد.

1-Asad96-JAL5.JPG

    مسلم یاردرمورد شایعاتی که گفته می‌شود پسررهبرگروه طالبان دریکی ازنقاط کشورحمله تروریستی انجام داده، اظهارداشت هیچ مفتی دیده نشده است که خودکشی را دراسلام جایزدانسته باشد واگراین امرجوازمی داشت چرا مفتی های گروه های تروریستی آنرا خود انجام نمی دهند؟ وی تصریح کرد جنگ جاری درکشور توجیه دینی نداشته بل برای مقاصد شوم گروه های استخباراتی منطقه به ویژه سازمان جهنمی آی اس آی راه اندازی شده است، وی ازرییس اجرائیه وسایرمسئولین امورخواست آنانیکه بااستفاده ازآزادی بیان مستقیماً حملات تروریستی دشمنان را توجیه وآزآن حمایت می کنند هرچه عاجل موردپیگرد قرار داده شوند.

1-Asad96-JAL4.JPG

    رییس مجلس سنا همچنان ازحکومت خواستارآن شدتا زمینه سازی بیشتری را برای جوانان درسهیم شدن به امورحکومتداری مهیا نموده برای بهبود وضعیت زندگی آنان درعرصه های تعلیم وتربیه، تحصیلات عالی،صحت، ورزش رسیدگی نماید وی تاکید داشت مشرانوجرگه همواره ازجوانان به مثابه یک نیروی فعال جامعه حمایت نموده است .

   هکذا دراین نشست داکترعبدالله عبدالله رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی نیز خطاب به جوانان گفت شما امروزنماینده گی واقعی مردم را تمثیل می‌کنید وحکومت وحدت ملی تا حد توان وامکانات به خواستهای شما توجه جدی خواهند کرد وافزود شما جوانان امروزجایگاه خویش را درمیان مردم پیدا نموده اید ومردم هم به دیده احترام به شما می نگرد.

1-Asad96-JAL9.JPG

    رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی درحالیکه جوانان را سرمایه حال وآینده می دانست گفت باوجودیکه درچهارده سال گذشته؛ زمینه های خوبی برای پیشرفت جوانان مساعد گردیده است ولی اکنون بیشترین قربانی را نسل جوان متحمل می گردد وجنگ همین حالا درفاریاب، هلمند، بدخشان، بغلان وبرخی نقاط دیگر به شدت ادامه دارد وهمه ما مسوولیت داریم تابالاترازمسایل شخصی فکر نموده، به حقوق شهروندی احترام داشته، قدم های بزرگ را برای بیرون رفت ازاین معضل، برداریم.

1-Asad96-JAL10.JPG

  موصوف ابرازامیدواری نمود که سیاسیون نظربه شرایط کنونی وحساس کشور سنجش درست نمایند تا خدای ناخواسته نیت خوبی که درقبال وطن دارند با درنظرداشت شرایط نامناسب کشور، به بد مبدل نشود وافزود کسانیکه تروریستان را به انواع مختلف بخصوص ازطریق تبلیغات تقویه می نمایند آزادی بیان نبوده بلکه خیانت ملت را مرتکب می شوند وحکومت درقبال آنها بی تفاوت نخواهند ماند .

1-Asad96-JAL7.JPG

    رئیس اجرائیه ازبرگزاری انتخابات به موقع شوراهای ولسوالی ها، ولسی جرگه وریاست جمهوری اطمینان داده گفت حکومت تلاش می نماید اعتماد ازدست رفته را درمورد انتخابات جبران نموده زمینه یک انتخابات قابل قبول مساعد گردد.

   محفل با اهدای لوح سپاس ازسوی رهبری پارلمان آموزشی به داکترعبدالله عبدالله رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی ودعاییه ی توسط سناتورمولوی غلام محی الدین منصف خاتمه یافت.