صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز دو شنبه ۲۸ جوزا ۱۳۹۷

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ 31 سرطان 1396 هجری شمسی

شماری ازکمیسیونهای مشرانوجرگه باتدویرجلسات موضوعات مختلف را به بحث گرفتند.

      درجلسه امورتقنینی، عدلی وقضایی به ریاست مولوی غلام محی الدین منصف، پیرامون طرزالعمل های داخلی مشرانوجرگه که ازسوی کمیته تسوید وتدقیق ترتیب گردیده بود مباحثی صورت گرفته، برخی مسوولان پیرامون طرزالعمل ها ازجمله واژه هنسرد که درطرزالعمل ثبت مباحثات جلسات به کاررفته است توضیحات ارایه نمودند، کمیسیون ضمن تایید یکتعداد طرزالعمل ها روی برخی موضوعات هدایات لازم صادرنمود.

  درجلسه کمیسیون اموردینی، فرهنگی، معارف وتحصیلات عالی به ریاست عبداللطیف نهضت یار پیرامون برخی مسایل از جمله پلانهای  اعضای کمیسیون درایام تعطیلات تابستانی صحبت گردیده تصامیم لازم اتخاذ شد.

   همین ترتیب لیلمااحمدی گزارش اجلاس اول کمیسیون اموردینی،فرهنگی معارف وتحصیلات عالی درجلسه عمومی اخیر مشرانوجرگه ارایه نمودکه درآن تذکرداده شده است که این کمییسیون طی اجلاس 12عنوان قانون وتعدادموافقتنامه هاراطی مراحل نموده است وافزود دراین مدت حدت 60جلسه تدویرگردیده که از وزرای ارشاد،حج واقاف ،معارف ،تحصیلات عالی ،مسوولین موسسات تحصیلات خصوصی،اعضای کمیسیون نظارت برقانون دسترسی به اطلاعات،رهبری وزارت اطلاعات وفرهنگ ،معارف شهرکابل دعوت بعمل آمده است .همچنان اعضای کمیسیون ازولایت نیمروز،ادارات دولتی ،پوهنتونهاولیسه های خصوصی ووزارتهای معارف وارشاد،حج واقاف بازدیدبعمل آورده است .

31-Saratan96-Farhangi.JPG

     هکذادرجلسه عمومی  اخیرسیدصفی الله هاشمی گزارش چهارنیم ماهه اجلاس اول سال هفتم دورشانزدهم تقنینی کمیسیون اموربین المللی راارایه کرده افزود طی این اجلاس به تعداد47جلسه تدویرو 9 معاهده بین المللی وپنج قانون تحت غورومطالعه اعضای کمیسیون قرارگرفته است ونیزدراین مدت ازولایت هرات سفرنظارتی داشته مشکلات مردم رادرعرصه خدمات صدورویزه ،چالش هادربنادر،مشکلات محبوسین اتباع خارجی رااستماع نموده است.همچنان دراین اجلاس بانماینده سفارت روسیه درکابل دررابطه به تقویت روابط وهمکاری متقابل ونگرانی های مردم مبنی برحمایت آنکشورازطالبان بحث های مفصلی صورت گرفته است.به همینگونه کمیسیون فهرست کمیته های دوستی بین الپارلمانی راباکشورهای روسیه ،هندوستان وپاکستان ترتیب وازمجاری ذیربط عنوانی پارلمانهای کشورهای مذکورارسال نموده است وعلاوه کردبنابرنبودبودجه کمیسیون نتوانسته ازعرضه خدمات سفارت خانه های افغانستان درخارج کشورومشکلات درزمینه بازدیدبعمل آورد.

   هکذا سناتورنثاراحمد حارس گزارش کاری اجلاس اول سال هفتم - دوره شانزدهم تقنینی کمیسیون امور معلولین ورفاه عامه  را درنشست عمومی اخیر مجلس سنا ارایه نموده گفت دراین کمیسیون هفت عنوان قانون ونوعنوان موافقتنامه مورد ارزیای وبررسی قرارگرفته ودرجلسات متعدد خویش بخاطررفع مشکلات مردم 45 بارمهمانان را اعم وزرا، معینان، روسای ادارات مستقل دعوت نموده است ومسایل چون عریضه انجمن اتحادیه های رهنمای معاملات، مشکلات درمراکز صحی خصوصی ودولتی درشهر کابل، خواستهای اتحادیه های افراد دارای معلولیت در رابطه به تطبیق نشدن مواد قانون حقوق وامتیازات معلولین، گزارش واصله اداره عالی مبارزه علیه فساداداری درمورد بررسی های هیئت موظف آن اداره  درریاست عمومی خزینه تقاعد، گزارش نهاد دادخواهی ازحقوق افراد دارای معلولیت وورثه شهدا ، شکایت ریاست حفاظت ازمحیط زیست ولایت بلخ ، مشکلات پرورشگاه ، عریضه رئیس اسبق منابع بشری وزارت اطلاعات وفرهنگ، مشکلات صحی در ولسوالی زرمت پکتیا، عریضه بسم الله صاحب زاده نماینده 103 خانواده اهالی پنجشیر، عریضه اهالی قصبه، معمارشهر، خواجه رواش مبنی برنبود مراکز صحی درساحه مربوطه ایشان؛ مشکلات و گزارش واصله دروزارت معادن وپترولیم که ازجانب نهاد شفافیت معادن افغانستان به نشررسیده بود، شکایات واصله ازشفاخانه های  رابعه بلخی، ملالی، استقلال وجمهوریت ، بررسی طرح ارسالی مؤسسه توسعه ای ورزش وجوانان مبنی بر ایجاد وزارت امورجوانان وورزش، استماع گزارش بخش افراد دارای معلولیت دفترساحوی زون مرکزکمیسیون مستقل حقوق بشر، مشکلات موجود دربرخی ازانستیتیوت های خصوصی صحی درشهر کابل و ولایات،  بررسی مشکلات ساحه کول حشمت خان، رسیده گی شکایت واصله ازجانب جمعیت هلال احمر افغانی مبنی براعمارغیرقانونی منزل دوم هوتل آسمایی، مشکلات موجود درقسمت واردات وفروش گوشت های فاسد شده، عدم توزیع کمک ها به مردم متضرر ولسوالی قرقین ولایت جوزجان، بررسی مشکلات موجود درمعینیت امورشهدا، ریاست عمومی خزینه تقاعد وزارت کار واموراجتماعی مبنی بر نپرداختن حقوق و امتیازات افراد دارای معلولیت وورثه شهدای را مورد بررسی قرارداده است.

سناتورحارس گفت هییت کمیسیون امورمعلولین ورفاه عامه به اساس شکایات واصله ازمرستون کابل، ملکیت های جمعیت هلال احمرافغانی، چگونگی عرضه خدمات صحی درشفاخانه های رابعه بلخی، ملالی، فاطمة الزهرا( واقع دشت برچی)،ساحه تاریخی کول حشمت خان نظارت نموده ودربسیاری از ورکشاپ ها ،سیمینار ها وکنفرانس های مربوط به افراد دارای معلولیت وبازمانده گان شهدا اشتراک نموده است.

رئیس کمیسیون امورمعلولین ورفاه عامه درحالیکه دستاوردهای کمیسیون مذکور را مثبت می شمرد گفت با  توجه به وضعیت کنونی وچگونگی عرضه خدمات صحی ، اجتماعی ، مددرسانی استفاده مناسب ازمنابع طبیعی ، چالشهای فرا راه  وضعیت محیط زیست ، مشکلات وخواسته های مردم،رسیده گی به مشکل افراد دارای معلولیت وورثه شهدا بادرنظرداشت اوضاع فعلی منطقه وجهان پیوسته با مسؤولین ونهادهای خدماتی دولتی وخصوصی  به سطح کشور جلسات مشورتی سمت وسودهنده ای را دایر ومشوره های سودمند به مسوولان ارایه نموده است.

   هکذا داکترمحمدفیصل سمیع نایب منشی مشرانوجرگه امروز کارکرد وزحمات عبدالوکیل اعظمی مستوفی ولایت بغلان را بااهدای تقدیرنامه موردتحسین قرارداده برای موصوف وتیم همکارش تمنای موفقیت های بیشتر نمود.

 31-Saratan96-MUL1.jpg

   درجلسه کمیسیون امورزنان وجامعه مدنی به ریاست شفیقه نوروزخیل، روی اساسنامه مرکزبین المللی زراعت وعلوم حیاتی به داخل یک مقدمه و17 ماده مطالعه ومورد تایید قرارگرفت.

31-Saratan96-Zanan.JPG

  درجلسه کمیسیون اموردفاعی وامنیت داخلی به ریاست محمد هاشم الکوزی، روی وضعیت جاری کشور به ویژه نبردهای اخیر دربرخی نقاط کشورمباحثی صورت گرفته، تصامیم لازم بخاطربهبود وضع امنیتی کشور اتخاذ شد.

   دربخش دیگرجلسه اعضای کمیسیون ازکارکردها وخدمات معین ارشد امورامنیتی وزارت امورداخله، قوماندان قطعات خاص، رئیس عمومی تفتیش ورئیس حقوق آن وزارت با اهدای تقدیرنامه تحسین نموده گفته شد برخی شکایات که دروزارت امورداخله ازهرلحاظ موجود است امیدواریم که ازسوی شما به کمک سایرمسوولان ریشه کن گردیده اصلاحات لازم دربخش های مختلف رونما گردد.

به نمایند گی ازمسوولان مذکور جنرال مراد علی مراد معین ارشد امورامنیتی ازتقدیرمعنوی مجلس سنا به خصوص کمیسیون اموردفاعی وامنیتی ابرازقدردانی نموده گفت اطمینان می دهم که درایجاد نظم ودسپلین، مبارزه با فساد، برگشتاندن اعتماد، مدیریت ورهبری تلاش های جدی را خواهیم نمود که همه اینها با نظارت دقیق ازسوی شورای ملی امکان پذیر می باشد.

هکذا دریک بخش ازجلسه مل پاسوال خواجه جیلانی ابوبکر قوماندان امنیه ولایت نیمروز پیرامون شکایات واصله که موجود بود توضیحات ارایه نموده که توضیحات موصوف مورد قناعت کمیسیون قرارگرفت.

دراخیرجلسه شکایت واصله بزرگان وموسفیدان لشکرگاه، ولسوالی های ناد علی، کجکی، باغران، موسی قلعه وسنگین ولایت هلمند استماع وغرض اجراات مقتضی به مراجع ذیربط ارجاع گردید

31-Saratan96-Dfai.JPG

درجلسه کمیسیون مواصلات ومخابرات به ریاست الحاج لطف الله بابا روی مشکلات موجود پروژه سرک بهارک -اشکاشم ولایت بدخشان درحضورداشت مسئول پروژه ومسئول پروژه های بانک آسیایی وزارت فوایدعامه بحث گردید مسئولین یادشده درزمینه اظهارداشتندکه کار سروی،مطالعه آب وخاک ،دیزاین وبخش ساحات آن ازوجود ماین ها پاک کاری گردیده است ونیزکارهای مقدماتی آآن آغاز دارد وتعداد پرسونل باوجود 30عراده ماشینری مختلف کارهایشان را به پیش می برند که درزمان حدود دوسال وشش ماه کار آن به اتمام خواهدرسید آنان گزارشات برخی رسانه ها را درپیوند به عدم آغاز کار این پروژه بی اساس دانستند، دربخش دگر جلسه ازخدمات وکارکردهای ثمربخش محمدالله بتاش وزیرترانسپورت،خواص مهمندرییس هماهنگی امورولایات این وزارت،محمدحیدراتمررییس تصدی ملی ،انجنیرحمیدالله ایلانی رییس عمومی آبرسانی وکانالیزیسیون،انجنیرسردار ولی ملکزی رییس اب رسانی ننگرهار،امان الله خلیلزی قوماندان امنیه ولسوالی سرخ رود ننگرهاروشماری ازکارمندان اداره شاروالی کابل وریاست امورامنیتی شورای ملی به اهدای تقدیرنامه ها قدردانی صورت گرفت