صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز جمعه ۲۹ سرطان ۱۳۹۷

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ 28 سرطان 1396 هجری شمسی

به منظور تغییرنام چهاراهی زنبق به نام چهاراهی (شهید محمد سالم ایزدیار وشهدای دهم جوزا) محفلی با شکوهی درمرکزرسانه های حکومت تدویر گردید.

    دراین محفل داکترعبدالله عبدالله رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی، هییت اداری مشرانوجرگه ، شماری ازنماینده گان مردم درپارلمان، برخی مقامات حکومتی، وارثین شهدای دهم جوزا ونماینده گان رستاخیز تغییر شرکت نموده بودند.

28-Saratan96-MUT1.jpg

     درمحفل داکترعبدالله عبدالله رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی نامگذاری چهاراهی بنام سالم ایزدیار وسایرشهدا رابه معنای احترام گذاشتن به آزادی بیان ومبارزات مدنی شهروندان دانسته گفت حرکت های مدنی حق مردم بوده ومسوولیت همه ماست تا ازخواست های مردم حمایت کنیم وافزود به وارثین شهدا ومعترضان می گویم که صدای شما صدای مردم افغانستان است وشما دراین راه تنها نیستید ونباید دشمنان وحدت مردم افغانستان بنام قوم، زبان میان شما رخنه نماید وافزود تحقیقات درزمینه چگونگى شهادت شهداى عزيز جریان داشته واطمینان می دهم که عاملین آتش باری به روی معترضان مجازات خواهند شد.

    هم چنان درمحفل محمد علم ایزدیار نایب اول مشرانوجرگه درحالیکه ازرهبران حکومت وحدت ملی بخاطرارج گذاشتن به صدای عدالتخواهان، پیشنهاد مجلس سنا وسایرکسانیکه درزمینه تلاش نموده اند ابرازتشکری نموده گفت باید به صدای عدالتخواهى مردم پاسخ گفته شود تا ازتکرارچنین حوادث مشابه درآینده جلوگیری به عمل آید وافزود ما خواهان آوردن اصلاحات می باشم ودیده می شود که برای حقیقت یابى ورسيده گى به اين حوادث عملكرد هاى مناسب وجود ندارد تا مردم به آینده اطمینان پیدا نمایند وافزود کمیسیونهای حقیقت یابی که برای بررسی اين قضایاتشکیل گردیده تاحال کدام نتایج قناعت بخشی درقبال نداشته است.

28-Saratan96-MUT2.jpg

    ایزدیار درحالیکه آزادی بیان را ازدست آوردهای بزرگ حکومت می دانست ازنحوه برداشتن خیمه های معترضان وشلیک بالای اعتراض کننده گا وخفه کردن آزادی بیان به شدت انتقاد نموده گفت باید طبق تعهدات عاملین شلیک به روی معترضان وطراحان حمله به نمازگذاران درمراسم جنازه شهید محمد سالم ایزیار شناسایی وجهت مجازات به ارگانهای عدلی وقضایی معرفی شوند.

28-Saratan96-MUT3.jpg

 درمحفل همچنان داکترفیصل سمیع نایب منشی مجلس، داکترغلام فاروق وردک وزیردولت درامورپارلمانی هرکدام درمورد صحبت نموده وسید حسین آقا فاضل سنگچارکی معین نشراتی وزارت اطلاعات وفرهنگ حکم رئیس جمهور را درمورد نامگذاری چهاراهی شهید محمد سالم ایزدیار وشهدای دهم جواز قرائت نمود.

28-Saratan96-MUT4.jpg

 اما درلابلای محفل نماینده گان خانواده شهدا وجنبش رستاخیز ازعملکرد حکومت درمورد برخورد با معترضان شدیداً انتقاد نموده به خواستهای شان مبنی اصلاحات جدی درحکومت وسکتورامنیتی تاکید نموده خواهان مجازات عاملین وطراحان گلوله باری به معترضان گردیدند. دراخیرچهاراهی شهید محمد سالم ایزدیار وشهدای دهم جوزا با قطع نوار ازسوی داکترعبدالله عبدالله رئیس اجرائیه ، محمد علم ایزدیار نایب اول مشرانوجرگه وسایر اشتراک کننده گان محفل گشایش یافت.