صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز جمعه ۲۹ سرطان ۱۳۹۷

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ 28 سرطان 1396 هجری شمسی

شماری ازکمیسیونهای مشرانوجرگه باتدویرجلسات موضوعات مختلف را به بحث گرفتند.

   درجلسه کمیسیون اموردفاعی وامنیت داخلی به ریاست محمد هاشم الکوزی، تورنجنرال ارکانحرب طارق شاه بهرامی سرپرست وزارت دفاع ملی، پاسوال مسعود احمد عزیزی معین پالیسی وستراتیژی وزارت امورداخله، اجمل عبیدی معاون پالیسی ریاست عمومی امنیت ملی وسایرمسوولان ذیربط پیرامون اوضاع امنیتی درکشور، تخطی های پاکستان مبنی برنصب سیم خاردار درامتداد خط دیورند ، راکت پراگنی پاکستان برمناطق سرحدی، وضع امنیتی کشور وبرخی مسایل دیگر به پرسشهای سناتوران پاسخ ارایه نمودند.

   مسوولان مذکور ضمن ارایه توضیحاتی گفتند که پاکستانی ها درامتداد خط دیورند دربعضی جاه ها به حفرخندق ودریکتعداد نقاط دیگربه نصب سیم خاردار، اعمارتاسیسات نظامی ودریکتعداد نقاط دیگر اینسوی خط دیورند پیشروی وتخطی نموده اند که تلاش های دیپلوماتیک بخاطرجلوگیری ازاین مسایل جریان دارد امیدواریم که تلاش های ما به نتیجه برسد درغیرآن راه های دیگرجستجو خواهند شد وافزودند نظامیان پاکستان تاحال 3625 راکت به ولایات سرحدی کشورمانند پکتیا، پکتیکا، خوست، کنر، ننگرهار وقندهار پرتاپ نموده که این راکت ها علاوه ازخسارات جانی ومالی شماری ازباشنده گان مناطق سرحدی را ازخانه های شان بیجا نموده است که این مساله چندین باربا مقامات آنکشورازطرق مختلف مطرح گردیده است تا ازپرتاب راکت به داخل افغانستان جلوگیری به عمل آید چون مراکزتمویل، تجهیز وپناهگاه تروریستان درآنسوی مرزموقعیت دارد وایجاب می نماید که نشست مشترک میان نماینده گان مردم درشورای ملی، سکتورامنیتی ووزارت امورخارجه تدویر وراهکارمناسب بخاطربیرون ازاین معضله ها جستجو گردد.

   مسوولان نظامی وامنیتی کشورضمن تاکید برسترسرحدات کشوروسرکوب دشمنان گفتند جنگ دربیشترازنیم ولایات کشوربا تروریستان جریان دارد که بخاطرپاکسازی مناطق عملیات پلان شده وغیرپلان شده جریان دارد وعملیات نظامی طالبان دراکثرمناطق به شکست مواجه گردیده وحتی دراین اواخرولسوالی ناوه ولایت هلمند ازچنگال انها پاکسازی شده است.

مسوولان مذکور درحالیکه ازعمق ستراتیژی برخی کشورهای همسایه ومنطقه ومداخله درامورداخلی افغانستان ازسوی برخی کشورها توضیحات ارایه می نمودند گفتند یکتعداد کشورها درتلاش آن که ماموریت نظامی ناتو درکشوربه ناکامی بی انجامد ازاین لحاظ به مداخله شان ادامه می دهند که باید نیروهای دفاعی وامنیتی کشوراسلحه مدرن دوربرد، طیارات جنگی، سیستم رادار، سیستم دفاعی وتکنالوژی جدید مطابق متن موافقتنامه امنیتی میان ناتو وامریکا مجهزگردند.

دراخیررئیس واعضای کمیسیون درحالیکه توضیحات مسوولان دفاعی وامنیتی کشور را قناعت بخش دانسته یک سلسله پیشنهاداتی را بخاطرتامین امنیت، سترسرحدات، پاکسازی مناطق ازوجود طالبان وبرخی مسایل دیگرارایه نمودند.

28-Saratan96-Dfai.JPG

همچنان درجلسه عمومی دیروزی مشرانوجرگه ناترین گزارش کاری کمیسیون اموردفاعی وامنیت داخلی را بیان داشته گفت کمیسیون تلاش های زیادی را انجام داده وتوانسته مشاوره های لازم درعرصه های ارتقای ظرفیت وتجهیزقوت های امنیتی،مبارزه جدی باتروریستان وقاچاق چیان موادمخدر،سترسرحدات،محوزرع مواد مخدر اکمال قوای هوایی کشور،توجه به گزینش کادرهای مسلکی نظامی، عدم سیاسی نمودن نیروی امنیتی کشوروغیره را به مسئولین مطرح وبه بحث گیرد.

خانم ترین  افزود کمیسیون دربخش نظارتی خویش ازتطبیق قوانین وپالیسی های امنیتی،نظارت ازشفافیت دربودجه سکتور امنیتی کشور وگماشتن مقامات ارشدنظامی واداره مستقل ارگانهای محلی،نظارت ارروندآموزش وتجهیزنیروهای امنیتی وایجاد شفافیت درتوزیع بورسیه های تحصیلی نظامی گامهای لازم برداشته است ونیز جهت روحیه بخشیدن به نیروهای مرزی به ولایت کندهارسفرداشته ازجنرال عبدالرازق ویکعده مسئولین تحت امرش تقدیرنموده است ونیز جهت رسیدگی به مشکلات وبهبود وضعیت معیشتی محبوسین دوبار به محبس پلچرخی رفته ومحبوسین که دست به اعتصاب زده بودند را قناعت داده تا دست ازاعتصاب بردارند،به همین ترتیب درجلسه مشترک بارهبری وزارت دفاع ملی درمقرآن وزارت نظریه های مثمری به رهبری آن وزارت ارایه نموده است، ودرجلسه پیرامون بحث روی قانون مبارزه بامواد مخدر درسفارت امریکا مقیم کابل شرکت داشته اند،رنا ترین

درادامه گفت کمیسیون ضمن اینکه بعدازوقوع حادثه ترویستی بالای شفاخانه 400بسترشهیدسردارمحمددادود خان بازدیدنموده است درحضورداشت شماری ازمقامات امنیتی کشور طی کنفرانس ویدیویی بامسئولان محلی ولایت هلمند جلسه را ترتیب نموده وبرای حل مشکلات موجود کوشیده است وطورمجموعی 42جلسه کمیسیون باحضور بیش از80 تن مقامات تدویروموضوعات مختلف به بحث گرفته شده است که روی 6عنوان قوانین واسناد بین المللی نظریات ارایه گردیده است اما دربعضی مواد کمیسیون بامشکلات چون عدم حضورمقامات ارشد سکتورامنیتی نیزمواجه بوده است

در جلسه کمیسیون امورتقنیی عدلی و قضایی به ریاست مولوی غلام محی الدین منصف ، روی سه طرزالعمل کمیته تسوید و تدقیق درالانشای مشرانوجرگه طرزالعمل ارشیف اسناد ،طرزالعمل مباحثات پارلمانی ،طرزالعمل دعوت از اراکین مطالعه و قرار شد جهت وضاحت یکی از اعضای کمیته در جلسه بعدی کمیسیون دعوت گردد.

همینگونه سناتورعزیزه مصلح گزارش چهارنیم ماهه کمیسیون امورتقنینی، عدلی وقضایی درجلسه عمومی دیروز ارایه نمود که درگزارش آمده است این کمیسیون طی شصت جلسه کاری 12 عنوان قانون ویکتعداد موافقتنامه ها را طی مراحل نموده است وافزود هییت کمیسیون ازبخش های مختلف ولایت نیمروز واز ادارات دولتی به شمول وزارت معارف ، وزارت ارشاد حج واوقاف ، یکتعداد پوهنتون ها  و لیسه های  خصوصی ودولتی در شهر کابل دیدار نموده مشکلات شانرا استماع  ودرنشست های کمیسیون با مسوولان ذیربط مطرح نموده است .

   موصوف گفت درنشست های متعدد کمیسیون شماری ازوزرا، روسای ادارات مسقل وکمیسیونها به شمول وزیرتحصیلات عالی، رئیس موسسات تحصیلات عالی خصوصی، رئیس عمومی امتحانات سرپرست ریاست تحصیلات عالی در خارج ، رئیس، منشی و اعضای کمیسیون نظارت بر قانون دسترسی به اطلاعات،وزیر وسایر مسوولان ذیربط وزارت ارشاد، حج واوقاف ویکتعداد دیگر ازمسوولان وزارت معارف واطلاعات فرهنگ شرکت نموده است.

28-Saratan96-Adli.JPG

در جلسه کمیسیون امور اقوام و قبایل به ریاست روشن آرا  معاون کمیسیون ، برعلاوه مطالعه اساسنامه مرکز بین المللی زراعت و علوم حیاتی و موافقتنامه همکاری در مورد مشارکت و توسعه میان جمهوری اسلامی افغانستان و اتحادیه اروپا ،روی فعالیت پارلمان جوانان که عنقریب افتتاح میگردد صحبت وآنرا  یک گام مثبت و آموزنده برای جوانان در  روند قانونگذاری ،اصطلاحات پارلمان خوانده شد .ونیز در جلسه اعضای کمیسیون کارکرد های اجلاس کاری سال هفتم کمیسیون را پردست آورد و مثبت تلقی نمودند .

هکذا درجلسه عمومی دیروزی داکترمحمداجان منگل گزارش کاری اجلاس اول کمیسیون امور اقوام و قبایل را ارایه نمود  که در آن آمده بود این کمیسیون   طی این مدت (45)جلسه را دایر و 13 طرح قانون ،موافقتنامه ها ،کنوانسیون را مورد غور و مداقه قرار  ونیز به 22قطعه عرایض واصله رسیده گی و به تعداد 9قطعه مکتوب را عنوانی مراجع مربوط صادر نموده است وی گفت جهت نظارت از کارکرد های ادارات ذیربط از مسوولین ادارات ،معاون وزارت امور مهاجرین وعودت کننده گان ،والی ،قوماندان امنیه و رئیس عودت کننده گان ولایت کاپیسا ،مدیران لیسه های خوشحال خان و رحمان بابا  ،رئیس عمومی اداره مستقل کوچیها ،آمر کوچیهای ولایت هرات بمنظور حل مشکلات در بخشهای مختلف را مورد استحجواب قرار داده است .

28-Saratan96-Aqwam.JPG

در جلسه کمیسیون امور بین المللی به ریاست سناتور لطیف خان ژوندی ، اعضای کمیسیون  از امضای تفاهمنامه پیوستن افغانستان به کنوانسیون آروشا که میان سازمان جهانی گمرکات ووزارت مالیه انعقاد گردید ،استقبال نموده پیوستن به این کنوانسیون و استفاده از مزایای آن را برایی افغانستان ضروری و مهم تلقی نمودند.

در بخش دیگر از اشتراک تیم دختران روبات ساز افغانستان در رقابتهای روباتیک موسوم به فرست گلوبل که با حضور 157 کشور جهان در شهر واشنگتن ایالات متحده امریکا دایر گردیده بود استقبال ونسبت به موفقیت ایشان برای آنان مبارکباد گفته شد و از بارگاه خداوند منان  برایشان آرزوی موفقیت و پیروزی های بیشتر گردید.

28-Saratan96-Bio.JPG

درجلسه کمیسیون مواصلات ومخابرات به ریاست الحاج لطف الله بابا،معاون حوزه نهم امنیتی دررابطه به شکایت اسامی  فاروق مبنی برعدم توزیع موازی 5 جریب زمین درساحه حوزه متذکره باحضورداشت عارض حضوریافته ومعلومات ارایه نمود؛سپس اعضای کمیسیون عدم حضور وارث نام که زمین را غصب نموده است را شخص بی اعتنا دانسته ازحوزه مربوطه خواستندتاهرچه عاجل درزمینه بازگشت زمین به مالک آن اقدام نماید؛معاون حوزه نهم تعهدسپردکه موضوع جهت بررسی بیشتربه سارنوالی محول خواهدساخت.

دربخش دگرپیرامون جمع آوری ده درصدمالیات ازکارت های صرفی شبکه های مخابراتی بحث وگفته شدباوجودکه اداره تنظیم خدمات مخابراتی ووزارت مالیه درابتدا تعهدسپرده بودند برای جمع آوری عوایدبه صورت شفاف طی شش ماه سیستم الکترونی راه اندازی خواهدنمود اما باگذشت دوسال موفق نشده اند تا درزمینه اقدام نمایند وجمع آوری عواید را به اساس راپوردهی شرکت های مخابراتی به حساب دولت انتقال می دهند؛ همچنان دررابطه به عدم موجودیت دونیم فیصدعوایدبودجه انکشافی که ازسوی اداره اترا ازشرکت های مخابراتی جمع آوری میگرددگفته شدکه جمع آوری آن شفاف نبوده وسالانه میلیون ها دالر به جای اینکه به حساب دولت بریزد به جیب های  اشخاص سرازیر می شود که ایجاب بازرسی ازسوی حکومت را طور جدی می نماید.

درجلسه قراربودکه شاروال ولایت لغمان ومسئول ملکیت های آن اداره به کمیسیون حضوریابد اما بنا به دلایل نامعلوم حضورنیافته که مورد انتقاد شدید کمیسیون قرارگرفته عدم حضورشان بی اعتنایی آنها دربرابرقانون دانسته شد وگفته شد اگر درجلسه روزشنبه کمیسیون آنان حضور نیابند به اداره سارنوالی معرفی خواهندشد.

همینگونه در جلسه عمومی دیروز گزارش اجلاس اول سال هفتم دور شانزدهم تقنینی کمیسیون مواصلات و مخابرات توسط لطف الله بابا ارایه گردید که در آن آمده است طی این مدت 40 جلسه را دایر و و 11 موارد اسناد تقنینی مورد بحث قرار گرفته است و نیز به 50قطعه عرایض واصله رسیده گی و به تعداد 125 قطعه مکتوب  را عنوانی مراجع مربوط صادر نموده است وی افزود این کمیسیون جهت نظارت از کار کردهای ادارات ذیربط از وزرای ترانسپورت ،ارشاد ،حج و اوقاف ،انرژی وآب ،فواید عامه ، مخابرات ،شهرسازی ،شاروال و سایر مسوولین شاروالی کابل ،رئیس عمومی هوانوردی ملکی ومسوولین شرکتهای هوایی صافی ،کام ایر ،آریاناناس وشماری از مسوولان ادارات ذیربط را غرض حل مشکلات دروازه های شهرکابل و سایر ولایات مبنی بر ازدحام و بی نظمی ها ،اخاذی در دروازه ها،عدم موجودیت ترمینال های ترانسپورتی ،مشکلات موجود در حده ها ،نواقص در تصدی ملی بس،چگونگی انتقال حجاج و قرارداد آن باشرکت آریانا،عرضه خدمات از سوی شرکتهای هوایی ،مشکلات عمومی برق در شهرکابل ،چگونگی ساخت سرکهای حلقوی کشور، ،چگونگی شفافیت جمع آوری محصول مخابراتی ،فروش سیمکارتها و سیم باکسهای غیر قانونی ،مشکلات اعمار بلند منزلهای بدون مجوز ، چگونگی اعمار شهرکها در سطع کشور ،مشکلات سیستم کانالیزاسیون ،غصب زمینهای دولتی ،،چگونگی پیشرفت شهرپدوله ،عدم موحودیت ترمنیالهای ترانسپورتی و موارد دیگر مورد استجواب قرار داده است