صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز جمعه ۲۹ سرطان ۱۳۹۷

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ 26 سرطان 1396 هجری شمسی

جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه شورای ملی امروزروی موضوعات مختلف تدویریافت:

جلسه کمیسیون امورمعلولین ورفاه عامه  به ریاست نثاراحمد حارس واشتراک معاونین وروئسای حقوق وملکیت های اتحادیه ملی کارگران وکارمندان افغانستان(امکا) دایرگردید.

درجلسه امروزی قراربود رئیس شرکت ساختمانی کوه البرز نیزحضوریابد اما موصوف به دلایل نامعلوم اشتراک نه ورزید وعدم حضورش نشانگر آن دانسته شد که درمقابل ادعای اتحادیه ملی کارگران مبنی بر نپرداختن بیشتر از دوازده میلیون افغانی پول نقد و غصب ملکیت های اتحادیه ملی کارگران وکارمندان بوده واین کار درتضاد باقوانین نافذه تلقی گردید.

سپس مسوولین مشکلات شان را مبنی برتصرف ملکیت هایشان توسط برخی ادارات دولتی خلاف فیصله کابینه جمهوری اسلامی افغانستان ابراز داشته گفتند درحالیکه درفیصله کابینه آمده است زمین های دولتی که نزد اتحادیه ملی کارگران می باشد دوباره گرفته شود که بعد از بررسی های هیئت مؤظف حکومت معلوم گردید که حتی یک بسوه زمین هم نزد این اتحادیه  نبوده بلکه تمام ملکیت های مربوط از پول شخصی خود اعضای اتحادیه و پرداخت پول حق العضویت آنان خریداری گردیده است.

26-Saratan96-Rifai.JPG

 آنان همینگونه  ازساخت دو اپارتمان به صورت غیرقانونی با زور اسلحه توسط شرکت ساختمانی البرزدرملکیت ایشان معلومات داده گفتند رییس  شرکت مذکور خودرا پاسخگو به هیچ نهاد نمی داند،که آنان درزمینه حل سایرمشکلات اتحادیه خواهان همکاری مشرانوجرگه گردیدند.

سپس رئیس واعضای کمیسیون ضمن ابراز نگرانی از دست اندازی های برخی از نهاد ها درامور کاری وغصب ملکیت های اتحادیه ملی کارگران وکارمندان افغانستان فیصله نمودند تا ریاست املاک وزارت مالیه و اداره مستقل اراضی در قسمت بررسی ملکیت های اتحادیه مذکور مطابق فیصله کابینه جمهوری اسلامی افغانستان عمل نموده ودر صورتیکه زمین های اتحادیه ملکیت دولت نبوده  بلکه ملکیت شخصی خود اتحادیه می باشد از مزاحمت کارمندان اتحادیه  دست بردارشوند،همچنان فیصله شد در صورتیکه رئیس شرکت ساختمانی کوه البرز طی یک هفته حاضر به پاسخ گوی به کمیسیون نه شود به اداره لوی څارنوالی معرفی خواهدشد.

دراخیر روی اساسنامه مرکز بین المللی زراعت وعلوم حیاتی و موافقتنامه همکاری در مورد مشاکرت وتوسعه میان جمهوری اسلامی افغانستان واتحادیه اروپا بحث ومورد تأیید اعضای کمیسیون قرارگرفت.

درجلسه کمیسیون اموردفاعی وامنیت داخلی به ریاست محمدهاشم الکوزی پیرامون تغییرات ،مقرری ها وپرداخت حقوق شهدا ومجروحین دروزارت امورداخله ووضعیت امنیتی کشور باسترپاسوال مرادعلی مراد معین ارشدامورامنیتی،پاسوال عبدالجبارپردلی رییس عمومی پیژنتون،ورؤسای حقوق وتفتیش وزارت امورداخله مباحثی صورت گرفت.

پیژندوال وزارت امورداخله گفت ازتقررش دراین سمت تاحد توان کوشیده است کادرهای مسلکی وسالم را درپست های مختلف بگمارد ونیزدرهفته پیشروی پالیسی کادری وزارت تکمیل وبخاطرتطبیق آن کارهای جدی صورت خواهدگرفت وتلاش خواهدشدتا افراد استفاده جو از ادارات دوساخته شوند حتی  توانستیم درروزهای اخیر پنج تن ازکارمندان این اداره را به جرم رشوه گرفتن دستگیرنماییم ،وی علاوه کردبه اساس هدایت سرقوماندان اعلی قوای مسلح درراستای آوردن اصلاحات درصفوف پولیس درمرکز وولایات تلاش خواهدنمودکه به اساس آن دراین آواخر93تن اعم ازافسران،ساتنمنان وسربازان را ازحوزه های پولیس کابل که ملوث بافساد بودند شناسایی ومنفک گردیده است ودرعوض اشخاص کارفهم وعاری ازفساد دربخش مربوطه گماشته شده است ونیز یکتعداد منسوبین که ازسالها درکابل ایفای وظیفه می نمایند به صورت تدریجی به ولایات معرفی خواهد شد.

همینگونه جنرال عبدالضیاء کوهستانی رییس تفتیش درمورد چگونگی ارتقای افسران وگماشته شدن آن ها معلومات داد که طبق طرزالعمل موجود این پروسه به پیش برده می شود.

سپس سترپاسوال مرادعلی مراد معین ارشد وزارت امورداخله ضمن اشاره به وقوع حمله انتحاری بالای نمایندگی کابلبانک درولایت هلمندگفت به تمامی قوماندانی ها هدایت داده شده است که معاشات منسوبین پولیس از دیگر ادارات بادرنظرداشت تفاوت زمانی پرداخت گردد ونیز روی افزودی معاشات آنان نیزکارهای صورت گرفته است وتلاش ها جریان دارد تا منسوبین پولیس ازنقاط ناامن حین رسیدن رخصتی هایشان توسط طیاره ها انتقال یابد،معین وزارت داخله موضوع ناامنی درکندز را وجود افراد مسلح غیرمسئول دانسته گفت این افراد که بادشمن نیز ارتباط دارند مشکلات زیادی را به باشندگان آن ولایت به بار آورده است ودر چوروچپاول نیزدست باز دارندکه باید دراین زمینه توجه صورت گیرد،وی افزود برای شهدای منسوبین پولیس ملی درولایت هلمندشهرک درنظرگرفته شده است اما یک عده اشخاص تلاش برای غصب آنرا دارد اما درزمینه به قوماندانان زون وامنیه ولایت هلمند وظیفه سپرده شده است تا جلوغاصبین را بگیرند.

26-Saratan96-Dfai.JPG

درجلسه کمیسیون امور شوراهای ولایتی ،مصونیت و امتیازات به ریاست قاری میرحاتم تره خیل ،برعلاوه بررسی عرایض واصله، گزارش کاری ربع دوم شورای ولایتی ولایت ننگرهار مبنی برتامین ارتباط بین مردم و شورای ولایتی و ارتباط شورای ولایتی با دولت مطالعه وکارکردهای شورای متذکره در راستای خدمت به مردم  مورد تائید اعضای کمیسیون قرار گرفت.هکذاروی شکایت  رئیس اسبق شورای ولایتی ولایت نورستان مبنی براستخراج غیر قانونی مواد معدنی  و عبور مواد انفجاری آن از کمربند های امنیتی بنام پروژه ها  از سوی افراد غیر مسوول مباحثی صورت گرفته تصامیم لازم اتخاد گردید .

26-Saratan96-Emtiazat.JPG

درجلسه کمیسیون اموردینی،فرهنگی،معارف وتحصیلات عالی به ریاست عبداللطیف نهضت یار موافقتنامه همکاری درمورد مشارکت وتوسعه میان جمهوری اسلامی افغانستان واتحادیه اروپامطالعه و موردتاییداعضاقرارگرفت.دربخش دیگرجلسه روی نشست به تاریخ 24سرطان باوزیرمعارف که درمقر آن وزارت داشته اند،صحبت گردیده گفته شدکه دراین نشست موضوعات بهبودوضعیت معارف کشور،شکایات مردم،پیشنهادات اعضای کمیسیون ،مشکلات جمع آوری شده درجریان سفرهای ولایتی اعضای کمیسیون،نارسایی های مختلف موجود درنظام معارف وبرخی موارددیگررا به بحث گرفته شد.  اعضای کمیسیون این نشت رامثبت تلقی نموده اظهارامیدواری نمودکه حکومت افغانستان برای بهبود وتقویت نظام معارف تلاش های شانرا تسریع بخشند وبه مشکلات استادان نیزتوجه ویژه مبذول بدارند.

همچنان درجلسه کارکردهای کمیسیون دراجلاس اول سال تقنینی بالاخص طی مراحل قوانین واسناد بین المللی،نظارت ازعملکردحکومت،رسیدگی به عرایض ومشکلات مردم مثبت ارزیابی گردید.

26-Saratan96-Farhangi.JPG

درجلسه کمیسیون امورزنان وجامعه مدنی به ریاست شفیقه نوروزخیل روی کارکردهای اجلاس اول سال تقنینی روان بحث ګردیده وقرارشدپلان وبرنامه های که به اثرحجم کاری کمیسیون بازمانده است دراجلاس بعدی تعقیب و پیش برده شود. درجلسه قراربود وزیرعدلیه پیرامون چگونگی روشن شدن سرنوشت قانون منع خشونت علیه زنان،طرح قانون خانواده گی وچگونگی میکانیزم اجرائی قانون منع آزار واذیت زنان واطفال حضور یابد؛ امابنابر دلایلی نتوانست درجلسه حضور یابد.

درجلسه همچنان روی افزایش خشونت ها دربرابر اطفال وزنان بحث گردیده از ارگانهای مربوط خواسته شدتاعاملین چنین قضایا را مورد پیگردقانونی قراردهد.

26-Saratan96-Zanan.JPG

درجلسه کمیسیون اموربین المللی به ریاست لطیف خان ژوندی، اسناداساسنامه مرکزبین المللی زراعت وعلوم حیاتی، موافقتنامه همکاری درموردمشارکت وتوسعه میان جمهوری اسلامی افغانستان واتحادیه اروپا واساسنامه بانک سرمایه گذاری زیربنایی آسیا باحضورمعین تخنیکی وزارت زراعت ومالداری ومعاون حقوق معاهدات وزارت امورخارجه موردمطالعه وبحث اعضای کمیسیون قرارگرفت.مسوولین درموردمعلومات داده گفتندکه افغانستان باعضویت درمرکزبین المللی زراعت وعلوم حیاتی زمینه حمایت مرکزبین المللی زراعت رادرجهت ارتقای ظرفیت وتولیدات تخنیکی که اثرات مستقیم بالای دهاقین خواهدداشت حاصل نمایدهکذااتحادیه اروپاازامکانات جامعه اروپادرعرصه های مختلف سیاسی،اجتماعی واقتصادی برخورداربوده وازلحاظ تخنیکی وعلمی افغانستانراکمک می نمایددرنتیجه اسنادیادشده موردتایید اعضای کمیسیون قرارگرفته قرارشدجهت تصدیق به مجلس عمومی محول گردد.

26-Saratan96-Bio.JPG

درجلسه کمیسیون امورتقنینی عدلی وقضایی به ریاست مولوی غلام محی الدین منصف، روی موافقتنامه همکاری هادرموردمشارکت وتوسعه میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان واتحادیه اروپاوکشورهای عضوآن مطالعه وموردتایید اعضای کمیسیون قرارگرفت .هکذادرجلسه به عرایض واصله رسیدگی صورت گرفت.

26-Saratan96-Adli.JPG

درجلسه کمیسیون مواصلات ومخابرات به ریاست لطف الله بابا،مشاورحقوقی تصدی خانه سازی ومسوول حفظ ومراقبت شهرک خوشحال مینه دررابطه تامین امنیت شهرک،حفظ ومراقبت مشکلات آب وبرق توضیحات داده گفتندجهت بهترشدن امنیت جلسات متعددی باقوماندانی زون 101 آسمایی صورت گرفته است؛امانتیجه بخش نبوده است وافزوداین شهرکه 312واحد دارد و358 عراده موترکه پارکنگ محل گنجایش آنراندارد متوقف می باشد مسوولین ازموجودیت زورمندان درشهرک یاداوری نموده گفتندکه حدود360میل اسلحه غیرقانونی دراین شهرک وجوددارد ونیزعلاوه داشتندکه درقسمت حفظ ومراقبت شهرک تلاش خواهندکرد.دراخیرتوضیحات مسوولان قناعت اعضای کمیسیون رافراهم نساخته،فیصله بعمل آمد درصورت وزارت شهرسازی ،تصدی خانه سازی به مشکلات شهرک رسیدگی ننمایند،درصورت بروزکدام مشکلات وچالش ،ادارات یادشده جوابگوخواهندبود.دربخش دیگرجلسه معاون تجارتی وهیئت عامل شرکت هوایی آریانا ،معاون حقوقی شرکت کام ایرومشاورتدارکات ملی پیرامون نگرانی وزارت ارشاد،حج وارقاف ازبه تاخیرافتادن کارقرارداد پروسه انتقال حجاج سال روان معلومات داده اطمینان دادندکه مشکلات مرفوع گردیده واولین پروازحجاج در2اسد سال روان صورت خواهدگرفت وقراراست حدودهژده هزارودوصدوپنچاه 18250تن حجاج به عربستان سعودی انتقال یابند.

26-Saratan96-Mukhabirat.JPG

درجلسه کمیسیون امور اقوام و قبایل به ریاست داکتر محمد آجان منگل ،برعلاوه صحبت  روی فرمان تقنینی رئیس جمهور پیرامون تعدیل و ایزاد برخی از مواد قانون تنظیم خدمات مخابراتی ،اساسنامه مرکز بین المللی زراعت و علوم حیاتی و موافقتنامه همکاری در مورد مشارکت و توسعه میا ن جمهوری اسلامی افغانستان و اتحادیه اروپا مطالعه و مورد تایید قرار گرفت .در بخش اخیر به پاس خدمات یکتن از اعضای آمریت کشف و نظارت ریاست امور امنیتی شورای ملی خاصتا در تامین امنیت اعضای شورای ملی تقدیر نامه مشرانوجرگه برایش تفویض گردید .