صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز جمعه ۲۹ سرطان ۱۳۹۷

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ 24 سرطان 1396 هجری شمسی

جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه امروزروی موضوعات مختلف تدویریافت.

درجلسه کمیسیون امورمعلولین ورفاه عامه به ریاست نثاراحمد حارس باحضور سرپرست، رئیس عمومی شهدا، رئیس امور تقنین و رئیس خزینه تقاعد وزارت کار،اموراجتماعی، شهداومعلولین دایرگردید.

درآغازاعضای کمیسیون کشته شدن سومین رهبرگروه تروریستی داعش شاخه افغانستان را که توسط طیاره های بی پیلوت نظامیان امریکای در ولایت کنر کشته شده به فال نیک گرفته آرزو نمودند با از بین رفتن رهبرگروه داعش شورای عالی صلح  تلاش های خود را بخاطری ادغام مخالفین مسلح دولت به پروسه صلح سرعت بخشد.همچنان اعضای کمیسیون موجودیت اتباع هندی ویک دختر را درمیان گروه تروریستی داعش درافغانستان نگران کننده خوانده وازمسوولین امنیتی خواستند تا در زمینه چگونگی پیوستن اتباع هندی را در داخل افغانستان به گروه تروریستی داعش روشن ساخته ودرزمینه مقابله با دشمن ازدقت لازم کارگیرند.

متعاقبا رئیس واعضای کمیسیون پرسش هایشان را مبنی برچگونگی اعمارتعمیر جدید معینیت امور شهدا که بسیار ازخدمات وسهولت ها درآن برای معلولین درنظرگرفته نشده، عدم اجرای تخصیصات وحقوق معلولین ازسال های گذشته درولایات ومرکز، چگونگی متوقف شدن پروسه دیتابیس( ثبت وراجستریش معلولین  درمرکز وولایات)، موجودیت برخی ازافراد واشخاص که درپروسه سی بی آر ناکام گردیدند، مشکلات درریاست عمومی خزینه تقاعد وبرخی موارد مطرح نمودند.

 متعاقبا فیض الله ذکی سرپرست وزارت کار،اموراجتماعی، شهدا ومعلولین ضمن تأئید مشکلات در آنوزارت ،افزود حسب تقاضای مکرر وزارت کار، اموراجتماعی، شهدا ومعلولین کابینه جمهوری اسلامی افغانستان  ایجاد اداره مستقل امورشهدا ومعلولین را بخاطری حل مشکلات  بازمانده گان شهدا ومعلولین وحق دادن به این قشردر پرنسیب تأئید نموده است وبه این وزارت وظیفه سپرده شده است تا درقسمت ایجاد ساختار تشکیلاتی و انتقال معینیت امور شهدا به اداره جدید وبودجه آن باید طرح را آماده نمائیم که دیگرهرگزفساد دراین بخش وجود نداشته وافزود درقسمت سهمیه حج برای معلولین برعلاوه سهمیه معین که در هر ولایت پنج پنج نفر ودرمرکز ده نفر ازجانب وزارت محترم ارشاد حج واوقاف درنظر گرفته شده ، خوشبختانه 100 سهمیه دیگر نیز برای معلولین از جانب رئیس جمهوربه اساس پشینهاد این وزارت منظور گردیده است. هکذاوزارت امورشهرسازی وعده سپرده است که دراپارتمان های که درملکیت دولت ساخته می شود هفت فیصد آن را مطابق قانون به افراد دارای معلولیت با سی فیصد تخفیف توزیع نماید، موصوف اضافه نمود که درقسمت بایومتریک افراد متقاعد و دارای معلولیت  تاحال 40 هزار نفر بایومتریک گردیده و پروسه ادامه داردونیزقرار دادی به امضاء رسیده است که مطابق آن درتمام ولایات افراد دارای معلولیت و ورثه شهدا بایومتریک و افراد که درهمین جریان بحیث اختلاس گر ویاهم استفاده جو شناخته شود به ادارات عدلی وقضای معرفی خواهند شد و درقسمت پروسه سی بی آر باید گفت که ازصد درصد بست های که باید سی بی آرمی شد تنها بیست درصد آن سی بی آر شده ومتباقی پروسه عنقریب تطبیق خواهد شد و نماینده کمیسیون می تواند ازجریان پروسه امتحان نظارت نماید.

24-Saratan96-Rifai.JPG

متعاقبا درجلسه تعدادی از نماینده گان جامعه مدنی افراد دارای معلولیت  برخی ازمشکلات جامعه معلولیت را مخصوصا تعدیل قانون حقوق وامتیازات معلولین  وادامه تحصیلات شان خواهان همکاری کمیسیون ومجلس سنا گردیدند که از جانب کمیسیون درهمه عرصه هامخصوصا درقسمت حمایت از تعدیل مواد قانون حقوق وامتیازات معلولین و ادامه تحصیلات افراد دارای معلولیت وعده همکاری داده شد.

درجلسه کمیسیون امورزنان وجامعه مدنی به ریاست شفیقه نوروزخیل ،دلبرنظری وزیرامورزنان پیرامون کاردها ،چگونگی به مصرف رسانیدن بودجه سال روان ودیتابیس یاسیستم نظارتی معلومات ارایه نموده گفت این وزارت باعدم بودجه کافی نتوانستیم یک دیتابیس نظارتی کاهش خشونت علیه زنان رادر34ولایت ایجادنمایم، اما دیتابیس ثبت خشونت علیه زنان درولایات موجود می باشدکه بتواند مواردخشونت راثبت نماید وطی سال جاری برای تطبیق پلان ملی برای زنان حدود 80هزاردالر ازوزارت مالیه سهمیه اخذگردیده است  که ازجمله 40هزاردالرآن دربرنامه های آموزشی جهت توانمندسازی زنان درولایات به مصرف رسیده است.هکذاکمیته ای دربخش بررسی ازقضایای خشونت ایجادشده است که یک خانم متضررمی تواندازطریق تلفون مشکلات خودرابازگونماید وتلاش داریم دیتابیس نظارتی ازکاهش خشونت علیه زنان درسطح کشورایجادنمایم .

همینگونه رئیس حمایوی وزارت امورزنان درموردسرنوشت 12تن ازمحبوسین خارجی با29تن ازاطفال شان اشاره نموده گفت که به اساس فرمان رئیس جمهوری آنان مدت حبس شان راسپری نموده رهاگردیدند وفعلاًچهارخانم خارجی درمحبس به سرمی برند.

هکذارئیس حقوق وزارت امورزنان گفت که به تاسی حکم جز(6)قانون منع خشونت علیه زنان مقرره منع آزارواذیت زنان واطفال رادرطی 10جلسه درکمیته تسویدقوانین این ریاست طرح نموده است که جهت طی مراحل به وزارت عدلیه فرستاده شده است و خوشبختانه این مقرره به تصویب رسیدونیزطرزالعمل کاری کمیته منع آزارواذیت ازسوی کمیسیون عالی منع خشونت علیه زنان به تصویب و 56 ارگان دولتی و33ولایت کشورفرستاده شده است وی علاوه کردکه قضیه یاسمین مسکونه ولایت ننگرهاردرسارنوالی آن ولایت راجع گردیده است ونیزمسوولین وعده سپردندکه شوهرموصوفه رادستگیروبه پنچه قانون خواهندسپرد.

24-Saratan96-Zanan.JPG

دربخش دیگرجلسه پوهنمل سلامت عظیمی صفدری وزیروزارت مبارزه علیه موادمخدر پیرامون جمع آوری معتادین درسطح کشوربخصوص معتادین زن وبرخی مواردمعلومات داده گفت عوامل که افرادبه موادمخدر روی می آورند بیشترمشکلات فامیلی، فقر،بیکاری،بیسوادی میباشد وی افزودتعداداستفاده کننده گان که موردتست لابراتواری قرارگرفتن الی 3،5میلیون تن میباشند که شامل زنان ،اطفال نیزمی گردند واین وزارت درسطح کشور103مراکزتداوی معتادین راایجادنموده است که 9مرکزتداوی اعتیادبرای خانم هاازجمله 150بستردرکابل، 9مرکز تداوی برای اطفال ،5مرکزبرای نوجوانان و48مرکزبرای معتادین مردمی باشند.وعلاوه کردحدود329پروژه به مصرف مجموعی بیشتراز140ملیون دالردر34ولایت کشورتطبیق شده است که این پروژه هاشامل سکتورمعارف ،تحصیلات عالی ،ترانسپورت ،حکومتداری خوب ،صحت عامه ،زراعت وورزش می باشدکه هرکدام مطابق به وظایف شان اجراات می نمایند.درنتیجه اعضای کمیسیون ضمن  مطرح ساختن برخی پیشنهادات  ازمسوولین خواستندتاپلان مشخص جهت کاهش خشونت علیه زنان وکاهش معتادین درسطح کشورداشته باشند.

   درجلسه کمیسیون اقتصاد ملی، مالی وبودجه به ریاست حاجی صالح محمد لالا گل، نامه وزارت مالیه درمورد کمکهای مالی جدید دونرها منحیث ضمیمه بودجه عادی وانکشافی سال مالی 1396 مورد بحث قرارگرفت.

درجلسه گفته شد مطابق پیشنهاد وزارت مالیه وتصویب کابینه دولت جمهوری اسلامی افغانستان مبالغی دربودجه انکشافی وعادی وزارت های دفاع ملی ، اموداخله وزراعت ومالداری مد نظرگرفته شده است که نیازبه منظوری شورای ملی دارد.

جلسه بعد ازمطالعه نامه ارسالی وزارت مالیه، فیصله نمود که مسوولان وزارتهای مالیه وادارات یاد شده غرض توضیحات بیشتردریکی ازنشست های کمیسیون حضوریابند.

24-Saratan96-Mali.JPG

درجلسه کمیسیون اموربین المللی به ریاست لطیف خان ژوندی، روی اسناد اساسنامه مرکزبین المللی زراعت وعلوم حیاتی وموافقتنامه همکاری درمورد مشارکت وتوسعه میان جمهوری اسلامی افغانستان واتحادیه اروپا بحث گردیده، قرارشدمسوولان ذیربط وزارتهای امورخارجه وزراعت جهت معلومات ووضاحت درزمینه درجلسه بعدی کمیسیون حضوریابند.دربخش دیگرجلسه  درموردسفرغیرمترقبه رئیس جمهورآلمان به افغانستان وبازدید ازسربازان آنکشوردرشمال افغانستان صحبت بعمل آمده ،خاطرنشان گردید که نخستین سفررئیس جمهورالمان وملاقات ودیدارهایشان بامقامات افغانستان نشان میدهد که آنکشوربه اوضاع افغانستان توجه وتعهددارد. همچنان اعضای کمیسیون ابرازامیدواری کردندکه که کشورآلمان وجامعه جهانی افغانستان درزمینه پیکارومبارزه باهراس افگنی وتروریزم یاری نموده ونیزازاخراج اجباری پناهجویان افغان ازکشورشان بادرنظرداشت شرایط کنونی اجتناب نمایند.هکذااعضای کمیسیون ازکمک های بلاعوض 500ملیون دالربانک جهانی به افغانستان ابرازقدردانی نموده، ابرازآرزومندی شد که این پول دربخش های حکومتداری خوب ،رشداقتصاد،کاهش فقر،ارایه خدمات وبهترشدن شرایط زندگی مردم به مصرف برسد.

24-Saratan96-Bio.JPG

    درجلسه کمیسیون شوراهای ولایتی، مصونیت وامتیازات به ریاست قاری میرحاتم تره خیل، اساسنامه مرکزبین المللی زراعت وعلوم حیاتی وموافقتنامه همکاری درمورد مشارکت وتوسعه میان جمهوری اسلامی افغانستان واتحادیه اروپا مطالعه ومورد تایید قرارگرفت.

  هکذا درجلسه پیرامون مسایل مالی واداری ریاست عمومی دارالانشای مشرانوجرگه مباحثی صورت گرفته تصامیم لازم اتخاذ گردید ونیز درجلسه روی مشکلات شوراهای ولایتی سراسرکشورصحبت گردیده ازنماینده گان مردم درشوراهای ولایتی خواسته شد که مشکلات وپیشنهادات شانرا درقسمت ولایات مربوطه توحید وغرض پیگیری به کمیسیون شوراهای ولایتی مشرانوجرگه ارسال بدارد تا ازاین طریق با مسوولان ذیربط درروشنی احکام قانون اساسی مطرح و تصامیم لازم اتخاذ گردد.

24-Saratan96-Emtiazat.JPG

   درجلسه کمیسیون اموردفاعی وامنیت داخلی به ریاست محمد هاشم الکوزی، پاسوال جمعه گل همت قوماندان امنیه ولایت کنرپیرامون وضع امنیتی درآنولا معلومات داده گفت: وضع امنیتی درآن ولایت طورنسبی خوب بوده وتمام تحرکات گروهای تروریستی به شمول داعش به شکست سنگین مواجه شده است که تنها درجنگ ولسوالی دانگام 133 تن آنها هلاک گردیده است وافزود تحرکات گروه های تروریستی به شمول داعش تحت کنترول نیروهای امنیتی  درچهارده ولسوالی کنرقراردارد  که تمویل کننده گان داعش برخی عرب ها وسازمان استخبارات پاکستان می باشد وکسانی که درکنرعلیه نیروهای امنیتی می جنگندد درمیان شان عربها، پنجابی ها، چیچین ها وتاجیکی ها شامل اند که دراین اواخر قوماندان برجسته داعش بنام نورا ازبین رفته است.

موصوف گفت عملیات پاکسازی تحت پلان بوده وشورای امنیت ملی ورئیس جمهور کشورهدایات لازم را بخاطرسرکوب دشمنان صادر نموده اند که با تکمیل ضروریات جنگ این عملیات آغاز خواهند شد.

هکذا درجلسه معاون ریاست امنیت ملی ولایت هلمند نیزدرمورد چگونگی وقوع حملات انتحاری درکابل بانک شهرلشکرگاه وبرخی مسایل دیگر به پرسشهای سناتوران پاسخ ارایه نمود.

اعضای کمیسیون با استماع توضیحات مسوولان کارکردهای هریک پاسوال جمعه گل همت قوماندان امنیه کنر، دگروال میرحمزه خدمتگارمعاون ریاست امنیت ملی هلمند وسارمن محمد اسمعیل خپلواک قوماندان امنیه ولسوالی گرشک ولایت هلمند را با اهدای تقدیرنامه مورد تحسین قرارداد.

24-Saratan96-Dfai.JPG

    درجلسه کمیسیون سمع شکایات به ریاست حاجی محمد حنیف حنفی، با رئیس عمومی محابس وتوقیف خانه های وزارت اموداخله، رئیس تقنین وزارت عدلیه، رئیس سارنوالی نظارت برمحلات سلب آزادی وآمربخش نظارت وبررسی، شکایت مکرریکتعداد محبوسان ووارثین ایشان مطرح شد.

   شکایات محبوسان ازعدم تبدیلی یکتعداد، تطبیق نشدن به موقع فرامین عفو وتخفیف وبرخی مسایل دیگر شکایت نموده که مسوولان مذکور ضمن ارایه توضیحاتی گفتند تاحد توان دررفع مشکلات محبوسان سعی وتلاش صورت گرفته تا وضعیت زندانها تغییر مثبت نماید که ازاین سبب نسبت به گذشته مشکلات محبوسان کاهش نموده است وافزودند برخی محبوسان درزندان های ولایات بسرمی بردند که نظربه ملحوظاتی که وجود داشت به مرکزانتقال داده شده اند که برخی این افراد خودشان مانع اجراات وپیشرفت پروسه تطبیق فرمان عفووتخفیف میگردند وحتی کمیسیون موظف بخاطر سرعت بخشیدن پروسه تطبیق فرامین عفو وتخفیف، یک مقدار صلاحیت ها را به اداره لوی سارنوالی تفویض نموده است که به زودی ازنتایج مطلوب آن محبوسان وپایوازان آن آگاه خواهند شد.

کمیسیون با استماع توضیحات مسوولان یک سلسله هدایات لازم را بخاطربهبود هرچه بهترحل مشکلات محبوسان مطرح نمودند که ازسوی مسوولان درزمینه وعده همکاری سپرده شد.

دراخیرجلسه شماری ازعرایض واصله ازنواحی مختلف شهرکابل دربخش های مختلف استماع وغرض اجراات به مراجع مربوط آن ارجاع شد.

24-Saratan96-Shikayat.JPG

درجلسه کمیسیون امورتقنینی عدلی وقضایی به ریاست مولوی غلام محی الدین منصف، سند اساسنامه مرکزبین المللی زراعت وعلوم حیاتی مطالعه وموردتاییدقرارگرفت،دربخش دیگرجلسه شکایت حقوقی اهالی صفاستی واقع لب جرخیرخانه باحضورنمایندگان عارضین مطالعه گردیده،فیصله بعمل آمد تاموضوع جهت اجراات درمطابقت به قانون به ستره محکمه راجع گردد ونیزازوزارت امورداخله تقاضاگردید الی حل این معضل ازجلب ساکنین آن ساحه ومزاحمت جلوگیری نماید.همچنان درجلسه ازریاست اتحادیه حقوق دانان افغانستان ورئیس اجرائیوی آنریاست دعوت بعمل آمده بودتادررابطه به اهانت اعضای مجلس سناازسوی رئیس اجرایوی شان وضاحت ومعلومات دهد؛اماایشان به جلسه حاضرنگردیدند.کمیسیون ازوزارت عدلیه تقاضانمودتاباآن اداره درروشنایی قانون برخوردجدی نماید.

دربخش دیگرجلسه هیئت مختلط مجلسین که متشکل ازاعضای کمیسیونهای تقنینی میباشد،پیرامون موضوعات اختلافی درپاراگراف اخیرماده چهارم وتعدیل ماده نهم قانون کارکنان خدمات ملکی بحث وتبادل نظرنموده تصامیم اتخاذشد.

24-Saratan96-Adli.JPG

درجلسه کمیسیون اموردینی، فرهنگی معارف وتحصیلات عالی به ریاست عبدالطیف نهضت یار، پیرامون سند اساسنامه مرکزبین المللی زراعت وعلوم حیاتی مطالعه گردیده تصامیم لازم اتخاذشد.دربخش اخیرجلسه روی عرایض واصله صحبت گردیده،تصامیم اتخاذگردید.

24-Saratan96-Farhangi.JPG

درجلسه کمیسیون مواصلات ومخابرات به ریاست لطف الله بابا ازرؤسای شرکت های هوایی کام ایر ،آریاناو کمیته ملی تدارکات پیرامون چگونگی عقدقرارداد انتقال حجاج کشور دعوت به عمل آمده بود اما مسئولین شرکت هوایی کام ایرمسئولین دگر حضورنیافته بود کمیسیون فیصله نمود تا مسئولین یاد شده به جلسه روز دوشنبه کمیسیون حضور یابند درغیر مسئولیت به دوش نمایندگان کمیته ملی تدارکات خواهد بود، همچنان قرار بود که وزیرترانسپورت ورییس ترانسپورت زمینی جهت ارایه معلومات درمورد شکایات واصله ومسئولین امنیتی،حفظ ومراقبت ونمایندگان شهرک رهایشی خوشحال خان مینه پیرامون مشکلات موجود درشهرک یادشده به کمیسیون حضور یابند مگر حضورنیافته وقرارشدتا آنان نیزدرجلسه بعدی کمیسیون حضوریابند.

دربخش دوم ازآمرحوزه نهم امنیتی شهرکابل همراه بااسامیان هریک وارث،عبدالحکیم،عوض وخانزاده جهت ارایه معلومات ورسیدگی به شکایت فاروق فرزند خانزاده مبنی برتقسیم موازی حدود 5جریب زمین که درساحه هودخیل  آن حوزه قراردارد درجلسه روز چهارشنبه کمیسیون دعوت گردید.

هکذادرجلسه روی فرمان شماره 253تقنینی رییس جمهور درمورد تعدیل وایزادبرخی مواد قانون خدمات تنظیم مخابراتی بحث گردیده تصامیم اتخاذشد.

24-Saratan96-Mukhabirat.JPG

دراخیر روی عریضه محمدیونس مبنی برعدم توزیع چهارنمره زمین درشهرک مهترلام بابای ولایت لغمان ازسوی شاروالی آن ولایت بحث گردیده فیصله شدکه شاروال شهرمهترلام همراه با مسئول ملکیت های آن اداره درجلسه روزچهارشنبه کمیسیون حضوریابند.