صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز جمعه ۲۹ سرطان ۱۳۹۷

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ  21 سرطان 1396 هجری شمسی

کمیسیونهای مشرانوجرگه شورای ملی باتدویرجلسات موضوعات مختلف را به بحث گرفتند.

درجلسه کمیسیون اموربین المللی به ریاست لطیف خان ژوندی ،روی موافقتنامه همکاری درمورد مشارکت وتوسعه میان جمهوری اسلامی افغانستان واتحادیه اروپابحث جهت مطالعه بیشتربه جلسه بعدی موکول شد ونیزقرارشدمعین تخنیکی وزارت زراعت ورئیس معاهدات بین المللی وزارت امورخارجه دریکی ازجلسات کمیسیون درموردوضاحت دهند.دربخش دیگرجلسه درمورداظهارات سفیرجدیدپاکستان درافغانستان مبنی برتلاش های وی جهت بهبود روابط میان دوکشورصحبت واستقبال گردید.همچنان اعضای کمیسیون ازاظهارات مقامات پاکستان دردیدارباهیئت سناامریکا اینکه آنکشورآماده است دولت افغانستان رادرعرصه نابودی هراس افگنی کمک نماید،ابرازخرسندی نموده تاکیدمی نمایدکه مقامات حکومت آنکشورباید درقبال گفته های شان صادق بوده اجازه ندهندتروریستان درخاک آنکشورپناهگاه های امن بسازند.دربخش دیگرجلسه روی ابراز آماده گی کمک وهمکاری ایالات متحده امریکادربخش اعماروبازسازی محابس افغانستان صحبت وازآن استقبال گردید.اعضای کمیسیون ضمن اینکه ازبهترشدن وضعیت زندانیان وتامین حقوق آنان اظهارخرسندی نموده،ازآمادگی بخش مبارزه با موادمخدروتنفیذ قانون ایالات متحده امریکا درراستای مسلکی سازی وظرفیت سازی منسوبان محابس تمجیدنمود.

21-Saratan96-Bio.JPG

درجلسه کمیسیون امورمعلولین ورفاه عامه به ریاست طیبه زاهدی معاون کمیسیون پرسش های مبنی برشکایات متعددی اتحادیه های معلولین ومعیوبین در رابطه به درنظرنگرفتن شان درپروسه  حج بیت الله شریف مطابق قانون حقوق وامتیازات معلولین وعملی نشدن فیصله قبلی کمیسیون ازمعین مسلکی و مشاور وزارت ارشاد، حج واوقاف مطرح گردید.

معین آن وزارت  گفت درسال جاری برعلاوه اینکه معلولین می توانند در پروسه عمومی حج بیت الله شریف ثبت نام نمایندحدود 175 سهمیه دیگر را به طورفوق العاده یعنی درهرولایت پنج پنج سهمیه ودرمرکز ده سهمیه برای معلولین درنظرگرفته شده است و برعلاوه 450 سهمیه دیگررابطور رایگان برای ورثه شهدا درنظر است ؛اما تنظیم برخی از معلولین عوض غیرحاضران ویاهم دادن سهمیه فوق العاده برای معلولین در سال جاری از صلاحیت های مقام  ریاست جمهوری بوده که وزارت ارشاد، حج و اوقاف دراین رابطه کدام صلاحیت ندارد.

موصوف افزود متاسفانه در حالات هم دیده شده که معیوبین به اندازه که سهمیه برایشان داده شده، در مقابل بجای شان افراد دیگررا معرفی نموده اند. در صورتیکه معیوبین بخواهند بصورت فوق العاده فریضه حج بیت الله شریف را ادا نمایند، باید پیشنهادی عنوانی ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری ترتیب نمایند.

اعضای کمیسیون اظهارات مسوولین حاضر در جلسه را قناعت بخش خوانده وازمحدود سازی صلاحیت های ادارات وگرفتن صلاحیت ها  ازسوی رئیس جمهور اقدام خوبی ندانسته اظهارامیدواری  نمودند تا رئیس جمهوری کشور کمافی السابق صلاحیت های ادارات را به آن ها تفویض نمایند.

به همینگونه طیبه زاهدی پیرامون بازدید شان ازشفاخانه فاطمة الزهرا واقع دشت برچی معلومات داده عرضه خدمات صحی شفاخانه مذکورراقناعت بخش توصیف نمود.

21-Saratan96-Rifai.JPG

در آخیر جلسه پیرامون عریضه فاطمه بنت محمد یاسین که معلول بی بضاعت و دچار مریضی سرطان می باشد صحبت ، موضوع جهت رسیدگی به وزارت صحت عامه راجع شد.

   درجلسه کمیسیون مواصلات ومخابرات به ریاست گلالی اکبری معاون کمیسیون، با مسوولان کمیته تدارکات ملی روی تسریع اعمار سرک بهارک- اشکاشم ولایت بدخشان مباحثی صورت گرفته فیصله به عمل آمد که وزارت فواید عامه مکلف است تا بالای شرکت قراردادی جاده مذکور فشارلازم وراد نماید تا کارپروژه مذکور به پایه اکمال برساند ونیزتاکید به عمل آمد که وزارت مذکور وقتاً فوقتاً درمورد ادامه کار وپیشرفت پروژه مذکور به کمیسیون گزارش مفصل ارایه نماید.

21-Saratan96-Mukhabirat.JPG

    درجلسه کمیسیون اقتصاد ملی، مالی وبودجه به ریاست حاجی صالح محمد لالا گل، پیرامون تقاضای شاروالی کابل مبنی برپرداخت حدود دوصد هزار دالربرای پرداخت طلبات شرکت خدماتی ترکی که کار دیزاین بازسازی قصر دارالامان شهرکابل را انجام داده وتدارک پول برای  شرکت هوایی آریانا بخاطرخریداری طیاره های کوچک وبزرگ صحبت گردیده موضوع ازحیث ارتباط به وزارت مالیه ارجاع وتاکید به عمل آمد که این مبالغ ازسوی وزارت مالیه تدارک و ازنتیجه به کمیسیون گزارش دهند چون قبلاً درنشست سی حمل کمیته بودجه دروزارت مالیه روی برخی مسایل تصامیم اتخاذ گردیده بود.

   دربخش دیگرجلسه، اساسنامه مرکزبین المللی زراعت وعلوم حیاتی وموافقتنامه همکاری درمورد مشارکت وتوسعه میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان واتحادیه اروپا مطالعه ومورد تایید قرارگرفت.

دراخیرجلسه سناتوران درمورد منفعت های پروژه کاسا یکهزار صحبت نموده گفته شد که دومین نشست سران کشورهای عضو پروژه کاسا یکهزاربه روزپنجنشبه گذشته درتاجیکستان برگزار شد که قراراست درآینده نزدیک 1300 میگا وات برق ازقزاقستان وتاجیکستان ازمسیرافغانستان به پاکستان منتقل شود، اعضای کمیسیون تطبیق این پروژه را در روابط سیاسی واقتصادی کشورهای منطقه وافغانستان اثرگذار عنوان نموده آنرا دستاورد بزرگ دانستند ونیز قرارشد که مسوولان حکومت افغانستان درمورد پروژه کاسا یکهزاردرنشستهای بعدی از اجراات شان معلومات دهند.

21-Saratan96-Mali.JPG

  درجلسه کمیسیون امورتقنینی، عدلی وقضایی به ریاست مولوی غلام محی الدین منصف، معین مالی واداری وسایرمسوولان ذیربط اداره عالی مبارزه با فساد اداری پیرامون اجراات ربع اول سال مالی 1396 آن اداره گزارش ارایه نمودند.

اعضای کمیسیون گزارش وتوضیحات مسوولان را قناعت بخش عنوان نموده اما بخاطربهبود امور یک سلسله پیشنهادات لازم را ارایه نموده تا اداره مذکور دراجراات خویش مورد تطبیق قراردهند.

21-Saratan96-Adli.JPG

   درجلسه کمیسیون سمع شکایات به ریاست حاجی محمد حنیف حنفی، شکایت متعدد یکتعداد انجنیران وکارمندان شرکت ساختمانی هیواد وال مبنی برعدم پرداخت پول شان با معین وزارت فواید عامه وهییت همراه اش مطرح شد.

 مسوولان آن وزارت ضمن ارایه توضیحاتی گفتند زمانیکه کار اعماربرخی جاده ها باشرکت مذکورقرارداد شده بود پول آن به شرکت مذکور همراه با تضمین آن پرداخت شده وهیچ پولی آن شرکت نزد وزارت باقی نمی باشد.

قرارکمیسیون بعداز استماع توضیحات مسوولان برآنشد که درصورتیکه شرکت هیواد وال پول کارگران را به زود ترین فرصت نپردازد نامبرده ازطریق ارگانهای مسوول مورد جلب قرارگرفته، ضمن اینکه ازقراردادهای دولتی بی بهره خواهند شد، دارایی های شرکت هیواد وال دربانکهای داخلی مسدود می گردد.

هکذا شکایت برخی اهالی بی بی مهروی شهرکابل ، مبنی برعدم پخته کاری برخی کوچه های شان با رئیس ناحیه دهم شهرکابل مطرح شد.

    موصوف ضمن تایید مشکلات باشنده گان ان ساحه اطمینان داد که درزمینه اقدام خواهند کرد وافزود اززمانیکه درریاست ناحیه گماشته شده است حدود هفتصد پروژه کوچک وبزرگ را تطبیق وبه بهره برداری سپرده است وتلاش ها نیزبخاطرارایه خدمات لازم وصفایی ساحه منطقه به شدت جریان دارد.

کمیسیون تلاش های رئیس ناحیه مذکور را مورد تحسین قرارداده اطمینان دادند که تقدیرنامه کمیسیون را به موصوف تقدیم خواهند کرد. ونیزشکایت اسامی عبدالله با مسوولان ذیربط مطرح وطرح که ازسوی مسوولان ارایه شد مورد تایید کمیسیون وطرفین قرارگرفت.

21-Saratan96-Shikayat.JPG

   دراخیرجلسه شکایت محصلان ازبرخورد دوگانه درپوهنتون افغان- سویس واجراات غیرقانونی درآن نهاد استماع وقرارشد که رئیس عمومی نهادهای تحصیلات عالی خصوصی ورئیس پوهنتون افغان سویس درجلسه روزدوشنبه کمیسیون حاضروبه پرسشهای سناتوران پاسخ ارایه نمایند.

درجلسه کمیسیون اموردفاعی وامنیت داخلی به ریاست محمد هاشم الکوزی، از معاون اول وسرپرست وزارت امورداخله، معین عرضه خدمات صحی وزارت صحت عامه، معینان وزارت مبارزه با مواد مخدر، رئیس عمومی محابس وتوقیف خانه ها وسایراشخاص ذیربط یک سلسله سوالاتی مبنی برجمع آوری وتداوی معتادین آغشته به مواد مخدر، کمبود شفاخانه وداکتران متخصص برای تداوی معتادین درکشور به خصوص زندان پلچرخی، شکایت بندیان ازتبدیلی ازیک بلاک به بلاک دیگر، کمبود داکتردرمحابس وبرخی مسایل دیگرسوالاتی مطرح شد.

     نخست معاون اول وزارت امورداخله درمورد معلومات ارایه نموده اطمینان داد که به مشکلات موجود خاتمه داده خواهند شد وافزود پلان های برای اصلاحات وتبدیلی منسوبان امنیتی جریان داشته که با تطبیق آن مشکلات عمده حل می گردد وافزود  پلان های برای تداوی وجمع آوری معتادین ، دستگیری قاچاقبران مواد مخدر ومحوکشت وکوکناردرحال تطبیق قراردارد .

   موصوف گفت وزارت امورداخله توجه بیشتری را برای ورثه شهدا منسوبان امنیتی به خرچ داده که دراین اواخر170 فامیل شهدا ازطریق قرعه مستحق اپارتمان های رهایشی گردیده است که این پروسه درسایرولایات نیز تطبیق خواهند شد که برای حل مشکلات دراین بخش بانوی اول کشور اطمینان داده است که توجه ویژه خواهند کرد.

     متعاقبا رئیس عمومی محابس وتوقیف خانه  ،رؤسای محبس و محاکم زندان پلچرخی درمورد چگونگی عملی شدن فرمان رئیس جمهور درمورد عفو وتخفیف مجازات محبوسین ومحجوزین، تداوی معتادین درمحبس وبرخی مسایل دیگر توضیحات ارایه نموده گفتند نظربه شرایط کنونی وافزایش محبوسان ظرفیت جذب زندان پلچرخی خیلی کم بوده وازسوی دیگر نبود وسایل پیشرفته باعث می گردد که پایوازن بندیان برخی اشیای ممنوعه را به داخل زندان انتقال دهند امیدواریم که دراین موارد توجه لازم صورت گیرد.

21-Saratan96-Dfai.JPG

هکذا درجلسه معینان وزارت مبارزه با مواد مخدر ازکمبود ظرفیت دربخش تداوی محبوسان یاد آوری نموده گفت امکانات دراین بخش خیلی محدود بوده امیدواریم که وزارت مالیه درزمینه توجه نماید ونیز  برای معتادین که هیچ امکانات برای بود باش ندارند مسکن تدارک گردد ونیز معین عرضه خدمات صحی وزارت صحت عامه گفت 13 مرکز تداوی معتادین درکشوروجود داشته که برای سه ونیم ملیون معتاد که به انواع مختلف مواد مخدرمعتاد اند ناچیزمی باشد که ایجاب می نماید بودجه کافی برای افزایش بسترها مدنظرگرفته شده جلو فروش وکشت مواد مخدرگرفته شود که همه اینها نیاز به تطبیق قانون دارد وافزود موسسه یو اس اف دی که سالانه 45 میلیون دالر کمک می نمود کمکهای شانرا چهل فیصد کاهش داده اند که امیدواریم دراین زمینه نیزتوجه صورت گیرد.

 دراخیررئیس کمیسیون با استماع توضیحات مسوولان گفت افزایش معتادین درکشوریک معضله بوده باید برای جلوگیری ازافزایش معتادین، تداوی وجمع آوری آنها وسایرمسایل ذیربط تدابیرلازم ومقتضی اتخاذ گردد.

   دربخش دیگرجلسه قرارشد که بخاطرحل مشکلات مردم ولسوالی تاله وبرفک ولایت بغلان، والی وقوماندان امنیه ولسوالی مذکوردعوت ومشکلات مردم با ایشان مطرح گردد.