صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز جمعه ۲۹ سرطان ۱۳۹۷

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ 20 سرطان 1396 هجری شمسی

داکترمحمدآصف صدیقی نایب دوم امشرانوجرگه امروز باشماری ازتاجران صنعت قالین ملاقات نمود.

20-Saratan96-MUL1.JPG

دراین ملاقات که داکترمحمدفیصل سمیع نایب منشی یکتن به نمایندگی ازسایرین صحبت نموده گفت باوجوداینکه قالین افغانی ازلحاظ کیفیت به سطح جهان ازشهرت خاص برخورداربوده وضمن اینکه به صدهاهزارتن زمینه های کاری بمیان آورده است دررشداقتصادکشورنیزسهم بارز ایفا می نماید اما متأسفانه ازسوی حکومت بویژه شخص وزیرتجارت وصنایع کشور به این صنعت وفرهنگ قدیم هیچگونه توجه صورت نگرفته است، وی درزمینه خواهان کمک مشرانوجرگه گردید.

سپس داکترصدیقی طی صحبتی اززحمات قالین بافان وتجاراین صنعت به نیکویی یاد آوری نموده تعهدسپردمشرانوجرگه تلاش خواهدکرد تادرهماهنگی مشترک با مراجع ذیربط حکومتی برای دریافت راه حل های مشکلات موجود درصنعت قالین رسیدگی صورت گیرد؛ دراخیر نایب دوم ونایب منشی مجلس به پاس خدمات ارزنده حاجی رحمان قل رییس شورای ترکمن های افغانستان ویکتن ازتجارملی صنعت قالین افغانستان تقدیرنامه های مشرانوجرگه را به وی وهمکارانش تقدیم نمود.