صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز جمعه ۲۹ سرطان ۱۳۹۷

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ 20 سرطان 1396 هجری شمسی

       درجلسه روزسه شنبه مشرانوجرگه به ریاست داکترمحمد آصف صدیقی نایب دوم علاوه از مباحث آزاد؛ گزارش هییت اعزامی مجلس ازکوریای جنوبی، استماع گردید.

    اما درنخست با خوانش کلام الله مجید به روح الحاج ملک محمد عمرخان قبله گاه فضل هادی مسلم یاررئیس مشرانوجرگه واکمل غنی کاکای محمد اشرف غنی رئیس جمهورکشور، مراتب تسلیت وهمدردی اعضای مجلس ابرازگردید وپیام همدردی به فامیل واقارب مرحومان ارسال شد.

20-Saratan96-JAL1.JPG

      هکذا درجلسه امروزازداکترحبیب الرحمن قاسم مسوول بخش سوختگی درانستیتوت صحت طفل اندراگاندی که ازسوی باشگای اروپایی برای سوختگی اطفال، مؤفق به دریافت جایزه معتبربین المللی درسال 2017 گردیده است؛ تقدیربه عمل آمده، موفقیت های هرچه بیشتر موصوف وسایرپرسونل شفاخانه صحت طفل اندراگاندی برای مداوای اطفال آرزو گردید.

   درمباحث آزاد جلسه بعضی سناتوران گفتند دراین اواخرازطرف شورای امنیت ملی طرزالعملی برای امورکاری وزارت امورداخله ترتیب گردیده ودرصورتیکه به مرحله اجرایی درآید اکثرمجاهدین که درآنوزارت مصروف وظایف اند به نحوی ازانحا کنارزده خواهند شد که این کار، صفوف دشمن را تقویه خواهند کرد وباید رئیس جمهور، رئیس اجرائیه وسایرمسوولان ارشد در این زمینه تجدید نظرنمایند اما عده به این باوربودند که اجازه داده شود تا درسکتورامنیتی اصلاحات موثر به وجود آید وبا توظیف مجدد افراد متخصص به سمت ی معینه، مشکلات امنیتی موجود تا حدودی رفع گردد.

   همینگونه برخی سناتوران ازسیاسی شدن اردوی ملی نیزابرازنگرانی نموده گفتند به نسبت ضعف مدیریتی درسکتورامنیتی؛ همه روزه تعدادی نیروهای دفاعی وامنیتی کشوردرمیادین جنگ شهید ومجروح می شوند که باید افراد کارکشته وصادق درپست های مهم رهبری گماشته شوند وبه چالش های موجود رسیده گی شود.

20-Saratan96-JAL3.JPG

   اعضای مجلس سنا گفتند صلح یک نیازجدی واساسی بوده ازاینکه رهبری وشماری ازاعضای شورای عالی صلح جدیداً گماشته شده اند، انتظار برده می شود که رهبری جدید، بخاطرمؤفقیت این پروسه ، راهکارهای مناسبی طرح وتطبیق نمایند وآنعده مخالفین مسلح نظام که به روند صلح می پیوند؛ جهت تشویق ایشان، زمینه های زندگی مسالمت آمیزرا به آنها مهیا سازد وبیشتر ازاین اجازه داده نشود تاامکاناتیکه دردسترس آن شورا قراردارد در جهات غیرموثر، مصرف شوند.

   هکذا سناتورولایت پکتیکا ازدستاوردهای منسوبان پولیس درولایت غزنی که توانسته اند 25 طفل را ازنزد رباینده گان، نجات دهند ابرازخرسندی نموده، گفت درپیوند به این قضیه چهارتن گرفتارشده که می‌خواستند اطفال مذکور را به پاکستان انتقال ودرآنجا غرض انجام عملیات انتحاری آماده سازند وجلسه درزمینه فیصله نمود که محمد مصطفی مایارسرپرست قوماندانی امنیه ولایت غزنی وسایرکسانیکه درگرفتاری این اشخاص دست دارند مورد تقدیر قرارگیرند.

    درجلسه همچنان ازکمبود انرژی برق درشهرکابل دراین فصل گرما به شدت انتقاد شد وخاطر نشان گردید که درجریان بازسازی های چندساله تدابیر مقتضی به رفع این مشکل اتخاذ نگردیدو شکایت های نیزوجود دارد که قیمت های برق اضافه ترازاندازه مصرف، دربل ها ی برق رسانیده شد واز مشتریان برق تحصیل می گردد.

    درمباحث آزاد همچنان ضمن انتقاد ازدخالت ریاست جمهوری درپروسه حج وصلاحیت های وزارت ارشاد، حج واوقاف و تاکید به رسیده گی جدی به آسیب دیده گان سیلاب های اخیردرولسوالی های (دروازوشهدا) وشهادت دوپولیس زن در ولایت بدخشان به طورفجیعانه ازسوی طالبان ، افزایش ترورها دربرخی نقاط کشور، یاد آوری ازهفته مبارزه با مواد مخدر وناکام بودن پالیسی های حکومت وجامعه جهانی درزمینه، انتقاد ازبرخی اعضای شورای عالی صلح مبنی براجرا نمودن چندین وظیفه،  استقبال ازپیروزی تیم فوتبال پانزده ساله کشور درمسابقات آسیایی، انتقاد ازاظهارات سرتاج عزیزمشاورامنیت ملی پاکستان مبنی برجانبداری اش از فعالیت تروریستان درافغانستان، موثرنبودن ائتلاف های سیاسی درکشور، انتقاد شدید ازبند شدن جاده کنارمیدان هوائی جلال آباد ازسوی نیروهای امریکایی که باعث راه بندان ومشکلات عابرین شده است، نبود دیدگاه واحد درکاخ سفید، تاکید بربرسی قضیه تجاوزجنسی یک پولیس پاکستان بالای یک خانم افغان دریکی ازکشورهای اسلامی، موجودیت ستون پنجم درداخل نظام وبرخی مسایل دیگرمطرح شد.

20-Saratan96-JAL2.JPG

    داکترمحمدآصف صدیقی نایب دوم درجمع بندی مواردفوق ضمن ابرازتسلیت وهمدردی به نسبت وفات ملک محمد عمرخان واکمل غنی؛ گفت متأسفانه شورای عالی صلح باوجودمصارف بلند،پرداخت معاشات گزاف وسفرهای خارجی؛ دستآوردملموسی درقبال صلح نداشته که بایدحکومت درزمینه تجدیدنظرنماید و شورای مذکوررامنحل ومصارف آنرا بالای سکتورامنیتی،بهبودوضع معارف واعماربندها هزینه نماید.

     نایب مجلس ازسیاسیون کشورخواست که نبایددرسکتورامنیتی مداخله نمایندبلکه ازکادرهای مسلکی وجنگدیده اعم ازاقشارمختلف به شمول مجاهدین استفاده اعظمی شود تادروضعیت جنگی تغییرات وبهبودقابل ملاحظه ی به وجود آید وباید ازگماشتن چهره های که حتی یک روزهم تجربه جنگی ندارند را درپست های بلندامنیتی خودداری صورت گیرد.

     داکترصدیقی اظهارات غیرمسئولانه سرتاج عزیزرا مبنی بر قوت ودوام جنگ طالبان؛ محکوم نموده گفت ازچنین اظهارات به خوبی آشکارمی شودکه هنوزهم پاکستان ازگروه های هراس افگن حمایت همه جانبه می نماید وپناهگاه های امنی را دراختیارتروریستان بین المللی قرارمیدهد.

    موصوف ازشورای امنیت سازمان ملل متحد وسازمان ناتو خواستارآنشد طوریکه شواهدانکارناپذیری ازدخالت همسایه ها منجمله پاکستان در دست دارند ازاین ناحیه باردیگرفریب وعده های دروغین مقامات پاکستانی را نخورده ودرپالیسی های شان درقبال این کشورحامی تروریزم تجدیدنظرنموده فشارهای لازم را واردنماید. دراخیرضمن مبارکبادگفتن پیروزی تیم 15ساله فوتبال کشور ؛ یک سلسله موضوعات مورد بحث را جهت رسیدگی به کمیسیون های مربوطه نیز ارجاع نمود.

     همینگونه گزارش سفرهیئت مشرانوجرگه دردومین اجلاس روسای پارلمان های کشورهای اروپایی- آسیایی – ایروایشیا که درکوریای جنوبی برگزارشده بود،ازسوی سناتورنجیبه حسینی به جلسه ارایه گردید.

   موصوفه گفت این اجلاس تحت عنوان (توسعه همکاری های بین الپارلمانی برای رفاه وشگوفایی مشترک درمناطق اروپایی –آسیایی از26الی 28ماه جون سال روان درشهرسیول

20-Saratan96-JAL4.JPG

 پایتخت آنکشور رسماًازسوی صدراعظم کوریایی جنوبی افتتاح گردید که درآن نمایندگان پارلمان های 24کشورجهان اشتراک نموده بودند و هدف ازاین اجلاس ایجادچهارچوب همکاریها،بین پارلمانهای منطقه برای انکشاف صلح وثبات درمنطقه ،همکاریهای اقتصادی،فرهنگی ومحیط زیست می باشد.دراین اجلاس عبدالروف ابراهیمی رئیس مجلس نمایندگان به نمایندگی ازهیئت پارلمانی افغانستان سخنرانی نموده، ضمن قدردانی ازکمک های جمهوری کوریا به مردم افغانستان برتدوام همکاری هابالاخص درعرصه های اقتصادی ومبارزه باتروریزم به مثابه تهدیدجهانی تاکیدکرد. همچنان درحاشیه این نشست هیئت پارلمانی افغانستان باروسای پارلمان کشورهای کوریای جنوبی وایران ملاقات نمود.دراین ملاقاتها دوطرف روی اوضاع منطقه،چگونگی مبارزه باتروریزم وتحکیم وتوسعه روابط پارلمانی بحث وتبادل نظرنمودند. درپایان این اجلاس قطعنامه مشترک که شامل ده موردمی گردید،ازسوی کشورهای شرکت کننده ارایه شد. گفتنیست که درترکیب هیئت مشرانوجرگه به ریاست نجیبه حسینی،سناتوران حمیرانعمتی ولیلمااحمدی عازم جمهوری کوریای جنوبی گردیده بودند.