صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز جمعه ۲۹ سرطان ۱۳۹۷

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ 19 سرطان 1396 هجری شمسی

کمیسیونهای مشرانوجرگه شورای ملی باتدویرجلسات موضوعات مختلف را به بحث گرفتند.

درجلسه کمیسیون سمع شکایات به ریاست حاجی محمد حنیف حنفی، با معین مالی واداری وزارت احیأ وانکشاف دهات ورئیس منابع بشری آن وزارت، شکایت 134 کارمند بی سرنوشت سی وچهار ولایت کشور مطرح بحث قرارگرفت.

  کمیسیون با استماع توضیحات مسوولان وشکایت عارضین فیصله نمود که به ارتباط حل این مساله رئیس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی، یک نفرنماینده با صلاحیت اداره امور، معین مالی واداری ورئیس منابع بشری وزارت مذکور درنشست 26 سرطان کمیسیون حاضر تا به این مساله رسیدگی صورت گیرد.

   هکذا درجلسه تذکررفت که درتفاهم با وزارت مالیه فیصله گردیده بود که ریاست گمرک ولایت فراه به بندرمیل هفتادو هشت شیخ ابونصرفراهی انتقال وتاسیسات درآن اعمار گردد که تاهنوز درزمینه اقدام عملی صورت نگرفته است قرارکمیسیون برآنشد که معین گمرکات وزارت مالیه، رئیس عمومی گمرکات ورئیس گمرک ولایت فراه درنشست روزدوشنبه آینده کمیسیون اشتراک نمایند.

19-Saratan96-Shikayat.JPG

درجلسه کمیسیون امورمعلولین ورفاه عامه به ریاست طیبه زاهدی معاون کمیسیون اقدام رهبری حکومت وحدت ملی مبنی بر اعمار وساخت بند های آب به منظوراستفاده درست ازآب های کشوریک به فال نیک گرفته شد و عملی ساختن پروژه های بزرگ ملی  درامررشد اقتصادی وتأمین امنیت کشور گام مهم وموثر ددانسته شد.

به همینگونه ازافتتاح سروی ودیزاین تونل دومی را درسالنگ یکی از پروژه های بزرگی اقتصادی افغانستان دانسته واز وزارت فواید عامه تقاضانمودند در زمینه سرعت بخشیدن کار آن توجه جدی نمایند.

متعاقبا در جلسه مشکلات افراد دارای معلولیت وورثه شهدا ازجمله نپرداختن حقوق وامتیازات شان در وقت وزمان معین، استفاده برخی از مامورین و مسوولین ریاست های کار، اموراجتماعی، شهدا ومعلولین  ولایات از حقوق وامتیازات معلولین و معیوبین بحث وفیصله شد تا موضوع در جلسه روز شنبه درحضورداشت مسوولین وزارت کارو امور اجتماعی به بحث گرفته شود.

سپس رئیس واعضای جلسه پرسش هایشان را پیرامون چگونگی مساعدت هابه متضررین ولسوالی قرقین ولایت جوزجان مبنی بر تخریب منازک مسکونی واز بین رفتن زمین های زراعتی شان به اثر آب خیزی های در یای آمو، موجودیت همآهنگی یاعدم آن میان کمیته حالت اضطرار، موجودیت گدام های معیاری بخاطری نگهداری مواد کمکی ومورد ضرورت در ولایات مخصوصا ولایات آسیب پذیر،  و پلان ها وبرنامه های بعدی آن اداره در قسمت محو کامل ماین های جاگذاری شده درافغانستان  را با معین مالی واداری ورئیس مرکزعملیات اضطرار وزارت دولت درامور رسیده گی مطرح نمودند.

 آنان افزودند در ولسوالین قرقین ولایت جوزجان به نسبت آب خیزی های دریای آمو به بیشتر از 90 خانواده آسیب رسیده بود که برای هرخانواده مواد غذای وغیر غذای از جانب موسسات همکار و مواد غذای وبسته های مکمل مواد غیر غذای و پول نقد از جانب کمیته حالت اضطرار توزیع گردیده و از مدت دوسال بدینسو کمیته حالت اضطرار از یک همآهنگی خوب ولازم بر خور داربوده  و این موضوع باعث شد تا هرچی عاجل به متضررین رسیده گی صورت گیرد آنان علاوه کردند این  وزارت روی برنامه های کار مینمایند تا آسیب شناسی مناطق که بیشتر زیر تهدید حوادث طبیعی می باشد  مورد توجه قرارگیرد تا با استفاده از آن در قسمت وقوع حوادث کاهش رو نماگردد ودرقسمت محو کامل  ماین های جاسازی شده در ساحات مختلف نیزبا دونر ها وموسسات همکار پلان منظم ترتیب و مورد عملی شدن قرار گرفته شده است.

19-Saratan96-Rifai.JPG

 آنان گفتند برای تلفات  ناشی از سیلاب ها که در ولایت بدخشان رخ داده است تیم های کمیته حالت اضطرار عازم آن ولایت گردیدند تا متضررین را شناسای و مساعدت نمایند.

در اخیر پیرامون عریضه واصله ازجانب برخی از نماینده گان اتحادیه های معلولین درحضور داشت شان بحث صورت گرفته وتصامیم لازم اتخاذشد.

درجلسه کمیسیون اموردینی، فرهنگی، معارف وتحصیلات عالی به ریاست عبداللطیف نهضت یار، پیرامون مشکلات استادان مکاتب وضروریات معارف درسطح کشوروبرخی مسایل دیگرمباحثی صورت گرفت و قرارشد که وزیرمعارف دریکی ازنشست های کمیسیون به پرسشهای سناتوران پاسخ ارایه نماید. هکذا قرارشد که هییت کمیسیون بخاطردریافت مشکلات وراه حل آن ازبخش های معارف، ارشاد، حج واوقاف، اطلاعات وفرهنگ وساحات باستانی ولایت نورستان دیدار نماید. دراخیرجلسه طرح تعدیل وایزاد برخی ازمواد قانون تنظیم خدمات مخابراتی مطالعه وتصامیم لازم اتخاذ شد.

19-Saratan96-Farhangi.JPG

درجلسه کمیسیون اقتصادملی،مالی وبودجه به ریاست الحاج صالح محمدلالاگل گزارش جلسه اول کمیته بودجه که به تاریخ 30حمل سال روان درمعینیت مالی وزارت مالیه دایروبه ارتباط درخواست های وزارت مالیه وشماری ازواحدی های بودجوی تصامیم اتخاذشده بود موردمطالعه قرارگرفته ومطالبات وزارت دفاع ملی درمورد دریافت امتیازسندتحصیلی برای کارمندان نظامی وتقاضای معاش ماهواربرای متخصصین تدارکاتی وزارت امورداخله به بحث گرفته شد واز وزارت مالیه خواسته شدتا ازاجراات شان درزمینه به کمیسیون معلومات دهند.

دربخش دوم اعضای کمیسیون پیرامون نشست مشترک نظارت وانسجام که دیروز باحضورداشت رییس جمهوری کشور وبه ریاست وزیرمالیه درحضورنماینده گان  سازمان ها وکشورهای مختلف تدویریافت بحث گردید واین نشست فرصتی مناسب برای حکومت افغانستان وشرکای بین المللی دانسته شد تاپیشرفت ها ودست آوردهای حکومت افغانستان دررابطه به تطبیق چهارچوب انکشافی واقتصادی بررسی گردد.

در اخیر صادرات کالاهای صادراتی افغانستان ازطریق دهلیز هوایی به کشوردوست هندوستان را مفیددانسته وازاینکه قراراست 40تن کالاهای مختلف هفته آینده ازولایت هرات به آن کشور صادرگردد استقبال بعمل آمد وضمن اینکه تأکیدبرافزایش این صادرات گردید ازوزارت تجارت وصنایع کشورخواسته شدتابه یک سلسله پیشنهادات ومشکلات تاجران میوه تازه رسیدگی لازم نماید.

19-Saratan96-Mali.JPG

   درجلسه کمیسیون امورزنان وجامعه مدنی به ریاست شفیقه نوروزخیل، پیرامون آزارواذیت یک بانوی افغان درفرودگاه اسلام آباد ازسوی پولیس آنکشورصحبت گردیده ضمن نکوهش این عمل نا شایسته وضد حقوق بشری گفته شد به اساس اطلاعاتی که وجود دارد پولیس مذکور دوباره ازبند رها گردیده است وباید سفیرافغانستان دراسلام آباد این قضیه را جداً ازمجاری دیپلوماتیک تعقیب تا عاملین این جنایت مجازات گردد.

دراخیرجلسه اعضای کمیسیون نگرانی شانرا ازبی سرنوشتی وعدم توشیح قانون منع آزار واذیت زنان واطفال اعلام نموده ازرئیس جمهور کشور خواستند که سرنوشت قانون مذکور را مشخص سازد.

19-Saratan96-Zanan.JPG

   درجلسه کمیسیون امورتقنینی، عدلی وقضایی به ریاست مولوی غلام محی الدین منصف، شکایت یکتن ازکارمندان بالمقطع پرورشگاه ها مبنی برعدم پرداخت حق الزحمه وی با رئیس عمومی پرورشگاه ها، آمراستخدام وسرپرست ریاست منابع بشری آن اداره مطرح وفیصله به عمل آمد که اداره مذکور با تصدیق روزهای کاری شاکی، موضوع را به وزارت کارواموراجتماعی، شهدا ومعلولین ارجاع نماید تا آننوزارت به شکایت عارض رسیده گی لازم نماید.

دراخیرجلسه گزارش اجراات ربع اول سال مالی 1396 خورشیدی اداره مبارزه با فساد اداری مطالعه وتصامیم لازم اتخاذ شد.

19-Saratan96-Adli.JPG

  درجلسه کمیسیون امورشوراهای ولایتی، مصونیت وامتیازات به ریاست قاری میرحاتم تره خیل، طرح تعدیل وایزاد برخی ازمواد قانون تنظیم خدمات مخابراتی مطالعه ومورد تایید قرارگرفت.

   دربخش دیگرجلسه علاوه ازارجاع برخی عرایض واصله به ارگانهای ذیربط، پیرامون مسایل مالی واداری دارالانشای مشرانوجرگه مباحثی صورت گرفته، تصامیم اتخاذ شد.

19-Saratan96-Emtiazat.JPG

   درجلسه کمیسیون مواصلات ومخابرات به ریاست حاجی لطف الله بابا، دیدگاه ها ونظریات داکترعزیزی رئیس اداره اترا وسایرکارشناسان حقوقی درمورد طرح تعدیل وایزاد برخی ازمواد قانون خدمات مخابراتی ورد این طرح قانون ازسوی ولسی جرگه استماع گردید و قرارشد که سناتوران درجلسه بعدی روی قانون مذکور تصمیم نهایی را اتخاذ وغرض طی مراحل بعدی به نشست عمومی ارجاع نماید.

هکذا درجلسه درپیوند به طرح تعدیل وایزاد برخی ازمواد قانون تنظیم مخابراتی کمیسیون مواصلات ومخابرات ازسایرکمیسیونها وبورد مطالعات حقوقی دارالانشا خواست که دیدگاه ونظریات شانرا به کمیسیون ارسال بدارند تا درمسوده قانون شامل گردد.

19-Saratan96-Mukhabirat.JPG

   درجلسه کمیسیون اموردفاعی وامنیت داخلی به ریاست محمد هاشم الکوزی، روی وضعیت جنگی درشماری ازولایات واثرات ناگوار آن بالای آموزش وپررورش، اقتصاد شهروندان ، بازسازی ونوسازی درکشورصحبت گردیده، سناتوران دیدگاه های شانرا درزمینه بیان داشته تاکید نمودند که باید به این وضع نا بسامان خاتمه داده شود.

   دربخش دیگرجلسه سید عمرصبوررئیس پاسپورت وزارت امورداخله پیرامون برخی شکایات واصله ازجمله کمیشن کاری درآن اداره، نا منظم بودن صف های مراجعین، فساد اداری، فروش پاسپورت حتی درمقابل دوصد دالروبرخی مسایل دیگر به پرسشهای سناتوران پاسخ ارایه نمود.

موصوف شکایات واصله را رد نموده گفت باید با ارایه خدماتی که دراداره پاسپورت صورت می گیرد تقدیربه عمل آید چون همواره مسوولان با زورمندان، کمیشنکاران ومفسدین دست وگریبان بوده با آنها مبارزه می نماید تا عدالت تامین گردد وافزود روزانه برای سه هزارمتقاضای پاسپورت توزیع می گردد وتنها مشکلات عمده درمدیریت پاسپورت ولایت هرات می باشد که تلاش ها بخاطرحل آن جریان دارد.

رئیس پاسپورت گفت حدود دوصد تن ازکمیشن کاران که با مهرهای جعلی دراطراف ریاست پاسپورت فعالیت می کردند با یکتعداد کارمندان که ارتباط داشتن شناسایی وغرض پیگرد به ارگانهای عدلی وقضایی معرفی شده اند وافزود چهارنیم ملیون پاسپورت را طوری دیزاین کردیم که هیچ کمیشن کار نتواند آنرا جعل نماید ونیزدربهبود سیستم وفراهم آوری سهولت کارجریان دارد که با تکمیل شدن آن مشکلات زیادی ازاین ناحیه مرفوع خواهند شد.

اعضای کمیسیون ضمن تایید توضیحات مسوولان پاسپورت یک سلسله هدایات لازم را برای بهبود امور ارایه نموده اطمنیان دادند درصورتیکه ریاست مذکور به مشکلات مواجه باشد کمسیون درحل آن اقدام لازم را به خرچ خواهند داد.

19-Saratan96-Dfai.JPG

دراخیرجلسه قرارشد که قوماندان کندک 4 سرحدی وقوماندان کندک 5 سرحدی دررابطه به ادعاهای که بالای مدیرمبارزه علیه مواد مخدرولایت نیمروز که گویا نامبرده با قاچاقبران دست دارد توضیحات ارایه نماید.

 درجلسه کمیسیون اموربین المللی به ریاست لطیف خان ژوندی پیرامون برگذاری دومین نشست سران کشور های تاجکستان،افغانستان،قیرغزستان وپاکستان درمورد طرح انتقال برق پروژه کاسا1000 بحث گردیده اعضای کمیسیون این پروژه را به نفع افغانستان ومنطقه دانست وخواستارآنشدکه رفع تأخیردرعملی شدن آن شدند همچنان ازسخنرانی های محمداشرف غنی رییس جمهوری کشورکه درنشست مذکورگفته است در اراده افغانستان برای اجرای این طرح هیچ شک وجود ندارد واین کشورتلاش اعظمی خودرا به خرچ داده است تا این پروژه ازمفکوره به یک پروژه عملی مبدل شود استقبال وحمایت گردید،کمیسیون ابرازامیدواری نمودتاطرح یادشده هرچه زودترجنبه عملی دریابد تامنفعت های که قراراست ازآن بدست بیاید را مردم دریابد.

19-Saratan96-Bio.JPG

دربخش دیگرازروز تجلیل ازهمبستگی جهانی مبارزه باموادمخدروهفته بسیج بااین پدیده صحبت وگفته شدتلاش های حکومت درامرمبارزه باموادمخدرنتیجه مطلوب نداشته که نبودامنیت،تداوم جنگ ،حضورتروریزم بین المللی ودخیل بودن مافیای برخی کشورها ازعوامل افزایش کشت وقاچاق موادمخدرمحسوب می شوداعضای کمیسیون به اساس امارها درحال حاضردر21ولایت کشورموادمخدرکشت میشود ونیزمیزان استفاده داخلی آن به بالارفته است که ایجاب می کندحکومت وجامعه جهانی درراستای محوونابودی آن بایداقدامات عملی وهمه جانبه رویدست گیرد.

  طبق یک خبردیگرداکترمحمد فیصل سمیع نایب منشی مشرانوجرگه ازکارکردهای مولوی محب الله صابررئیس ارشاد، حج واوقاف ولایت غزنی با اهدای تقدیرنامه تحسین نموده خواهان موفقیت های بیشتر موصوف درامورمحوله گردید.

19-Saratan96-MUL1.JPG