صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز دو شنبه ۲۸ حوت ۱۳۹۶

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ 18 سرطان 1396 هجری شمسی

     درجلسه روزیکشنبه مشرانوجرگه به ریاست داکترمحمد آصف صدیقی نایب دوم مجلس؛ علاوه ازتصدیق دوعنوان سند بین المللی؛ روی مسایل جاری کشور مباحثی صورت گرفت.

18-Saratan96-JAL1.JPG

     موافقتنامه میان د.ج.ا.ا وامارات متحده عربی درعرصه مبارزه با تجارت غیرقانونی مواد مخدر، مواد نشه آورومواد پیش سازآن وموافقتنامه استرداد مجرمین میان افغانستان وازبکستان که درکمیسیون اموربین المللی وسایرکمیسیون ها مورد مطالعه قرارگرفته بود؛ توسط سناتوران لطیف خان ژوندی وسید صفی الله هاشمی ارایه ومورد تصدیق قرارگرفت ونیزاساسنامه مرکزبین المللی زراعت وعلوم حیاتی وموافقتنامه همکاری‌ها درمورد مشارکت وتوسعه میان جمهوری اسلامی افغانستان واتحادیه اروپا معرفی وغرض تدقیق ومطالعه به کمیسیون اختصاصی ارجاع شد.

     اما درمباحث آزاد، اظهارات منفی محمد حسن روحانی رئیس جمهورایران درمورد احداث بندهای آب درکشور؛ با واکنش تندی شماری ازسناتوران مواجه گردید و با انتقاد از چنین اظهارات غیرمسوولانه گفتند آب های ما ازسرمایه های ملی مردم افغانستان بوده وافغانها حق دارند به هرشیوهایکه بخواهند آنرا مدیریت کنند وهیچکس وکشوری حق مداخله را ندارد وافزودند گفته های حسن روحانی خلاف معاهده هیرمند که میان دوکشور به امضا رسیده بود می باشد ودرایران حالا چندین برابراضافه ازمقدار معینه ازآب هیرمند استفاده می نماید که حتی ایجاب پرداخت جریمه را هم می کند.

   سناتوران  گفتند بربنیاد آمارها، درحال حاضرهشتاد درصد آب کشور بی هیچ بهره برداری در داخل کشوربه ممالک همسایه سرازیرمیشوند وازرئیس جمهورکشور بخاطرتوجه اساسی به احداث بندهای آبی جدید ابرازتشکری نموده گفتند که سناتوران ازهمچو برنامه های نافع وبنیادی قاطعانه حمایت می کند .

    همچنان درجلسه تذکررفت به تازگی درفرودگاه اسلام آباد؛ پولیس پاکستان یک خانم افغان را که رسماً به آنکشورسفرنموده بود؛ مورد آزار واذیت قرارداده که این عمل خلاف تمام نورم های بین المللی وحقوق بشری می باشد وبه همین منظورتصمیم اتخاذ شد تا زمانیکه به این پرونده رسیدگی عاجل صورت نگیرد هییت مجلس سنا که قراربود به آنکشور سفرنماید سفرخویش را به حالت تعلیق درآورد وتاکید به عمل آمد که وزارت امورخارجه هرچه عاجل سفیرپاکستان را درپیوند به این قضیه وسفیرایران رابخاطر اظهارات رئیس جمهور آنکشور احضار وبه هردو موضوع رسیده گی نماید.

   درجلسه شماری ازسناتوران ازتفاهم افغانستان با پاکستان درمورد عملیات های مشترک درامتداد مناطق سرحدی ابرازنگرانی نموده گفتند چنین کاری هرگزبه نفع صلح نمی باشد وپاکستان هیچگاهی به وعده هایش عمل ننموده ایجاب می نماید که مراکزتجهیزوتمویل تروریزم که دربخش‌های مختلف آنکشورقراردارند ازسوی امریکا مورد هدف قرارگیرند تا آنکشور آماده صلح شود زیرا مردم افغانستان ازپاکستان صلح نخواسته بلکه خواهان صلح با آنکشورمی باشد وافزودند نصب موانع در نوارمرزی ازسوی پاکستان درمناطق صفری وحتی این سوی خط دیورند نیزمورد نگرانی مردم افغانستان می باشد و باید جلوآن ازمجاری دیپلوماتیک گرفته شود.

18-Saratan96-JAL2.JPG

      یکتعداد اعضای مجلس سنا ازدست اندازی ها درپروسه حج سال جاری ازسوی برخی افراد به خصوص مشاوراموردینی رئیس جمهوردرامورکاری وزارت ارشاد، حج واوقاف انتقاد نموده گفتند برخی ها درتلاش اند که این پروسه ملی را که دردوسال گذشته به خوبی انجام شده تحت سوال قراردهند وپروسه حج امسال را به چالش بکشاند وایجاب می کند که برخی کارمندان وزارت ارشاد؛ حج واوقاف که به سارنوالی معرفی شده اند بی طرفانه ازآنها بازجویی صورت گیردو اجازه داده نشود افراد بی گناه قربانی این زدو بندها شوند.

     برخی سناتوران گفتند به تازگی رئیس جدید شورای عالی صلح افغانستان به فعالیت آغازنموده امیدواریم که دراین پروسه موفق گردد ولی تا زمانیکه رهبران حکومت وحدت ملی میان خود اتحاد واتفاق نداشته باشند روند صلح خواهی به نتیجه ی مطلوبی نخواهند رسید؛ امید برده می شود که رهبران حکومت وسایربزرگان بیشتربالای اتحاد ویکپارچگی مردم افغانستان دست به کارشوند.

    استقبال ازآغاز کارمطالعات تخنیکی تونل دوم سالنگ ها،  نبود نماینده مجلس سنا درپروسه نظارت ازحج، رد موجودیت پاتک ها درولایت بامیان ازسوی سناتورآنولا که درجلسه قبلی مجلس ادعا شده بود، تاکید براعماربندهای آبی درزون شرق کشور، اجازه ندادن واذیت پایوازن زندانیان درمحبس بگرام، موجودیت مکاتب وشفاخانه ها درپاکستان بنام امارات اسلامی طالبان، توجه به وضعیت امنیتی ولایات جنوبی بخصوص ولایت پکتیا وبرخی مسایل دیگر نیزدرمباحث آزاد مطرح شد.

    درجمع بندی مباحث مطروحه، نایب دوم مشرانوجرگه گفت جای افسوس است که برخی افراد خودرا افغان نامیده ولی درصفوف طالبان علیه نظام ومردم افغانستان می جنگند وایجاب می نماید که ازجنگ دست کشیده به پروسه صلح رو بیاورند تا متحدانه علیه مداخله کشورهای بیرونی ایستادگی نماید چون امروز افغانستان میدان جنگ آب ومعادن برخی کشورها قرارگرفته است.

     داکترصدیقی ضمن ارجاع برخی موارد به کمیسیونهای مربوط، تجاوز به یک زن افغان درفرودگاه اسلام آباد رامحکوم نموده گفت که فاسد ترین وکثیف ترین پولیس درجهان؛ پولیس های پاکستانی بوده وتا زمانیکه این قضیه به طورهمه جانبه حل وبررسی نگردد هییت که قراربود به آنکشور برود سفرخویش را به تعلیق خواهند آورد.

18-Saratan96-JAL3.JPG

  موصوف بررسی مساله حصارکشی درامتداد خط دیورند را ازسوی پاکستان به کمیسیونهای اموردفاعی واموربین المللی ارجاع نموده تاکید نمود که کمیسیونهای مذکوراین مساله را با وزیرامورخارجه وسایرمسوولان ذیربط درمیان گذاشته راه های حل را آنرا جستجو نماید.

    نایب دوم مشرانوجرگه با اشاره به موضوع پروسه حج گفت یکتعداد مشاورین درریاست جمهوری وریاست اجرائیه همواره بخاطردریافت پروژه ها بالای مسوولان فشار آورده ازموقف شان سؤاستفاده می نمایند امیدواریم که رهبران حکومت وحدت ملی جلو این مشاورین را بگیرد.