صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز سه شنبه ۳ میزان ۱۳۹۷

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ 14 سرطان 1396 هجری شمسی

      درجلسه کمیتۀ رؤسای مشرانوجرگه که دردوبخش به ریاست محمدعلم ایزدیار وداکترمحمد آصف صدیقی نایبان مجلس سنا  وبه شرکت داکترفیصل سمیع نایب منشی، تعدادی ازرؤسا ومعاونین کمیسیون های دایمی ورئیس عمومی دارالانشای مشرانوجرگه تدویرگردید، فیصله شد که:

14-Saratan96-Komita-Rowasa1.JPG

 درنشست عمومی روزیکشنبه مورخ 18 سرطان علاوه ازبحث آزاد روی موافقتنامه میان د.ج.ا.ا وامارات متحده عربی درعرصه مبارزه با تجارت غیرقانونی مواد مخدر، مواد نشه آور ومواد پیش سازآن وموافقتنامه استرداد میان افغانستان وازبکستان مطرح بحث قرارگیردو درنشست عمومی سه شنبه بیست سرطان علاوه ازبحث آزاد واستماع گزارش سفرهییت مشرانوجرگه ازکشورکوریای جنوبی، قانون مبارزه با مواد مخدرومسکرات مورد بحث قرارگیرد و نیزبنابرپیشنهاد کمیسیون رفاه عامه، محیط زیست ومنابع طبیعی قرارشد که ازداکترحبیب الرحمن قاسم مسوول بخش سوختگی درانستیتوت صحت طفل اندراگاندی که ازسوی باشگای اروپایی برای سوختگی اطفال، موفق به دریافت جایزه معتبربین المللی درسال 2017 گردیده است؛ تقدیربه عمل آید.

    همینگونه فیصله به عمل آمد که درجلسه عمومی 25 سرطان فرامین تقنینی رئیس جمهور درمورد تعدیل برخی ازمواد قانون معاهدات ومیثاقهای بین المللی وتعدیل وایزاد برخی ازمواد قانون خدمات مخابراتی مطرح بحث قرارگیرد ونیزدرنشست عمومی27 سرطان گزارش کاری کمیسیونهای یازده گانه واجلاس اول سال هفتم دوره شانزدهم تقنینی استماع گردد.

14-Saratan96-Komita-Rowasa2.JPG

  هکذا درجلسه کمیته رؤسا؛ سخنان توهین آمیزیک عضو اتحادیه حقوق دانان کشور که به تاریخ یازدهم سرطان، دربرنامه نیمه روز تلویزیون طلوع نیوز به آدرس سناتوران ارایه شده است صحبت گردید ؛ با اینکه این حرکت توهین آمیز ایشان تقبیح شد به کمیسیون امورتقنینی، عدلی وقضایی وظیفه سپرده شد که موضوع را درحضورداشت رئیس اتحادیه حقوق دانان وشخص مذکور به بررسی گرفته؛ تصامیم مقتضی اتخاذ نماید.