صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز دو شنبه ۲۸ جوزا ۱۳۹۷

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ 24 جوزا 1396 هجری شمسی

جلسه کمیته رؤسای مشرانوجرگه امروز،به ریاست محمدعلم ایزدیارنایب اول آن جرگه تدویرگردید.

در جلسه ضمن تعیین اجندای جلسات عمومی فیصله گردید که درجلسه عمومی روز یکشنبه مورخ 28جوزا برعلاوه بحث آزاد،وزیرامورداخله،رییس عمومی امنیت ملی،مسئولین کشفی واستخباراتی این نهادها،قوماندان امنیه کابل همراه باقوماندان گارنیزیون ورییس محافظت رجال برجسته به پرسش های اعضای جلسه درپیوندبه نگرانی های برخاسته ازحوادث ناگوارچندروزاخیرپاسخ ارایه بدارند،همچنان درجلسه عمومی روزسه شنبه مورخ 30ماه جاری برعلاوه بحث آزاد روی مسایل جاری کشور،طرح تعدیل وایزاد برخی مواد قانون جمعیت ها غرض تصویب به جلسه ارایه گردد ونیزدرجلسه عمومی روزیکشنبه مورخ 4سرطان موافقتنامه میان د.ج.ا افغانستان ودولت امارات متحده عربی درعرصه مبارزه باتجارت غیرقانونی موادمخدر،موادنشه آور وموادپیشتاز وموافقتنامه استرداد میان د.ج.ا.افغانستان وجمهوری ازبیکستان جهت تصدیق به جلسه ارایه گردد.

 24-Jawza96-Komita-Rowasa.JPG

کمیته رؤساهمچنان پیرامون تأمین بهتر امنیت مقرپارلمان ومشخص ساختن لباس برای محافظین اعضای شورای ملی بحث نموده تصمیم اتخاذ شدکه درجلسه مشترک هیئت  اداری مجلسین شورای ملی  درزمینه تصمیم گرفته شود ونیز برفیصله قبلی جلسه عمومی مشرانوجرگه که محافظین سناتوران الی تعیین محل بود وباش درالحاقیه شورای ملی جابجا گردندند تاکید ورزید.

جلسه درقبال نامه شاروالی کابل که گویا رهبری این اداره به اثرمصروفیت های بیشمارکاری ورسیدگی به وضعیت شهرکابل نمیتواند درجلسات کمیسیونها اشتراک ورزندگفته شدکه مطابق به قانون اساسی آنان مکلف اندکه به جلسات استجوابیه حضوریابند ونیزدرزمینه به نایب دوم ونایب منشی مجلس وظیفه سپرده شدکه درهماهنگی باکمیسیون ها درتنظیم ،ترتیب و دعوت  هرچه بهتر اراکین ومقامات حکومتی  وارسال مکاتیب تلاش نمایند.

درجلسه امروزی کمیته مولوی غلام محی الدین منصف رییس کمیسیون تقنینی،عدلی وقضایی گزارش مختصرازکارکردهای کمیسیون را درموردبحث روی موادتقنینی ودعوت اراکین حکومتی پیشکش نمود.

دراخیر به ریاست عمومی دارالانشاء وظیفه سپرده شدتاطی مکتوب ازریاست عمومی اداره امورریاست جمهوری خواسته شودکه سهیمه حجاج اعضای مجلس را جهت طی مراحل بعدی به این مجلس بفرستند.