صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز چهارشنبه ۷ جوزا ۱۳۹۹

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ 26 ثور 1396 هجری شمسی

سناتوران معترض که تعداد شان به 26تن میرسید؛همراه با منشی ونایب منشی مشرانو جرگه اعتراض شانرا از بی عدالتی درپروسه امتحان استخدام کارمندان توزیع تذکره های برقی وعدم حضورمسئولین مربوط به جلسه امروزی در کنفرانس مطبوعاتی ابرازداشتند.

دراین کنفرانس استادمحمدطیب عطا منشی وداکترمحمدفیصل سمیع نایب منشی مشرانوجرگه وسناتوران مذکور در مورد بی عدالتی درپروسه امتحان استخدام کارمندان توزیع تذکره های برقی گفتند که سوالات امتحان مذکور نه به هردو زبان رسمی بلکه تنها به زبان دری مطرح شده واین باعث شده که تعداد زیاد داوطلبان پشتو زبان نتوانند به سوالات پی ببرند و در نتیجه چانس موفقیت خود را از دست داده اند . ایشان عدم حضور مسئولین مربوط به جلسه امروزی مجلس را نیز دال بر ادعای موجود دانستند که از همین سبب جلسه عمومی را ترک وکنفرانس مطبوعاتی را برای تأمین حقوق اساسی موکلین شان بر گذار نموده اند زیرا شماری زیادی ازجوانان ولایت های مختلف که به زبان پشتوتکلم می نمودند درپروسه امتحان بامشکل جدی مواجه شدند که شکایات متعدد ی را عنوانی مشرانوجرگه فرستادند واین مجلس بعدازبررسی هایش ازحکومت خواست تا زمانیکه به این شکایت رسیدگی صورت نگرفته باشد اعلام نتایج امتحانات به تأخیربیافتد ونیز موضوع را درآجندای دوجلسه عمومی خویش گنجانیدند ولی مقامات مذکوربه جلسات عمومی مشرانوجرگه حضور نیافتد و به نگرانی های اعضای مجلس پاسخ ندادند . این سناتوران گفتندکه نادرنادری رییس کمیسیون اصلاحات اداری مشغول چندین وظیفه می باشد ونمیتواندبه امور کمیسیون اصلاحات اداری وخدمات ملکی رسیدگی نمایدونیزاین روند ملی را دست کم گرفته است.

26-Sawr96-Kanfrans.JPG

در این کنفرانس مطبوعاتی سناتوران معترض تصریح کردندکه  نتایج اعلام شده برایشان قابل قبول نبوده وحکومت باید این پروسه رالغو وامتحان مجدد به زبان های پشتو ودری اخذنماید ونیز حتی خواهان محاکمه گرداننده گان این امتحان شدند . سناتوران اظهارداشتند تازمانیکه به خواست های موکلین شان پاسخ مثبت داده نشود به جلسات عمومی مجلس شرکت نخواهند کردونیزبه ولایات شان رفته وبه مردم مراجعه خواهندکرد زیرا روند توزیع تذکره ها یک پروسه ملی بوده ومردم در این زمینه بسیار حساس می باشند واگرتوجه صورت نگیرد مسئولیت بعدی به دوش حکومت ومسئولین خواهدبود همچنان ازرییس جمهوری کشور خواستند تاطی فرمان هرچه عاجل پروسه این امتحان رالغو اعلام نماید. دراین کنفرانس سناتوران، تاکید کردندکه مشرانوجرگه همواره کوشیده است تافضای مناسب میان حکومت وملت به میان آید اما ازسوی حکومت به این موارد توجه چندانی صورت نگرفته بلکه ازسوی برخی حلقات مغرض وسودجو به پروسه های ملی چون توزیع تذکره های برقی رنگ وبوی قومی وسمتی داده میشود که ادامه این چنین اعمال به نفع هیچ کسی نخواهدبود؛ آنان دامن زدن به هرگونه تعصبات را ریختن آب به آسیاب دشمن تلقی کرد وافغانستان را خانه مشترک همه افغانها با حقوق مساوی خواندند واز رییس جمهورمحمداشرف غنی ورییس اجرایوی حکومت ، داکترعبدالله عبدالله خواستند که به این موضوع رسیده گی نمایند .