صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز دو شنبه ۲۸ جوزا ۱۳۹۷

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ 20 ثور 1396 هجری شمسی

   درجلسۀ کمیتۀ رؤسای مشرانوجرگه به ریاست محمد علم ایزدیارنایب اول مجلس سنا؛ فیصله شد که:

 درنشست عمومی روزیکشنبه 24 ثورعلاوه ازمباحث آزاد، طبق فیصله قبلی کمیتۀ رؤسا؛ رئیس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و رئیس عمومی توزیع تذکره های برقی پیرامون روند امتحان استخدام کارمندان درآن اداره و زمان توزیع تذکره های برقی وبرخی مسایل دیگر درراستای کاری شان به پرسش‌های سناتوران پاسخ ارایه نمایند.  و درنشست عمومی روزسه شنبه 26 ثور علاوه ازبحث آزاد، گزارش هیئت مجلس ازکشوبحرین، گزارش هییت کمیسیون اقتصاد ملی، مالی بودجه ازنشست مشورتی درولایت پنجشیر ارایه گردد ونیزکمیسیون مربوطه طرح تعدیل بند(الف وب) ماده پنجم منشورصندوق انکشافی سارک را به مجلس پیشکش نماید.

20-Sawr96-Komita-Rowasa.JPG

   همینگونه فیصله گردید که وزیرمالیه پیرامون چگونگی درج نظریات مشورتی سناتوران دربودجه ملی درنشست عمومی 31 ثور ووزیرمعارف درمورد مشکلات عدیده درآن وزارت به شمول کمبود کتب درسی درمکاتب، توزیع زمین های رهایشی؛ بست های جدید، اضافه کاری آمرین دیپارتمنت ها، امتیازات منطقوی و پرداخت به موقع معاشات معلمان وبرخی مسایل دیگر درنشست دوم جوزا ، پاسخ ارایه دهد.

     درجلسه کمیته روسا باردیگرازبرخورد نا متوازن درادارات دولتی با اعضای این مجلس، عدم حضورمسوولان درجه اول حکومتی درنشست های عمومی وکمیسیونهای مشرانوجرگه وعدم پابندی برخی مقامات به قوانین، صحبت گردید وفیصله شدکه داکترغلام فاروق وردک وزیردولت درامورپارلمانی چنانچه درنشست فوق العاده مورخ 16 ثور کمیته روسا تعهد نموده بود درتنظیم اراکین دولتی اقدام و به مسوولان پارلمانی ادارات حکومتی تفهیم نماید که با اعضای پارلمان برخورد یکسان نموده درحل مشکلات شان درآن ادارات اقدامات لازم را رویدست گیرند.

   دراخیرجلسه رؤسای کمیسیونهای اقتصاد ملی، مالی وبودجه، امورزنان، جامعه مدنی وحقوق بشر وسمع شکایات گزارش کارکردهای کمیسیونهای شانرا ارایه نمودند.