صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز سه شنبه ۱ جوزا ۱۳۹۷

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ 28 حمل 1396 هجری شمسی

کمیسیونهای مشرانوجرگه شورای ملی امروزطی جلسات شان موضوعات مختلف را به بررسی گرفت.

درجلسه کمیسیون امورشهداومعلولین،رفاه عامه ومحیط زیست به ریاست نثاراحمدحارس ؛پیرامون عریضه ارسالی شوراهای معلولین ومعیوبین که ادعا دارند به اساس قانون حقوق وامتیازات افراد دارای معلولیت و ورثه شهدا باید سه درصد سهمیه حج برای معلولین ،معیوبین وورثه شهدا اختصاص داده شود که چنین کارتاالحال صورت نگرفته با حضور داشت رئیس عمومی حج وزیارت وزارت ارشاد،حج واوقاف مورد بررسی قرارگرفت.

رییس عمومی حج گفت  این وزارت  مقرره تنظیم امورحج به همکاری وزارت عدلیه را ترتیب نموده که ازسوی کابنیه تصویب وبه توشیح رئیس جمهوری کشورنیزرسیده است  که به اساس آن درهرولایت برای  پنج تن افراد دارای معلولیت سهمیه درنظرگرفته شده است که هرمعلول متقاضی بعدازمعرفی ریاست کار،اموراجتماعی،شهداومعلولین ولایت مربوطه به ریاست حج معرفی خواهدشدونیز به ساس مقرره یادشده درهنگام ثبت نام حق اولویت به معلولین داده خواهدشد. موصوف افزود درصورتیکه معلول شامل سهمیه یکی از ولایات باشد نسبت مشکلات امنیتی نتواند پروسه طی مراحل رفتن به زیارت بیت الله شریف را در همان ولایت تکمیل نماید ریاست حج مرکزوزارت ارشاد،حج واوقاف مکلف است اسناد شخص متقاضی را در مرکز طی مراحل و به ولایت مربوطه اطلاع دهد.

به همینگونه درجلسه پیرامون لیست ارسالی 92 تن که ازطرف اتحادیه های معلولین ومعیوبین غرض رفتن به بیت الله شریف ازطریق وزارت ارشادحج واوقاف که به این کمیسیون ارسال گردیده بود بحث صورت گرفته فیصله شد از اینکه وقت طی مراحل اسناد افراد واشخاصی متقاضی برای رفتن به بیت الله شریف بسیار محدود است، عجالتا برای سال روان صرف کسانیکه شامل لیست اند وتذکره تابعیت شهرکابل را دارند اعزام واسناد شان طی مراحل گردد متباقی کسانیکه تذکره شهر کابل را ندارند درسال بعدی تنظیم گردد.

همچنان درجلسه فیصله شد تا به منظور بهتر تنظیم معلولین برای رفتن به زیارت بیت الله شریف یک کمیته پنج نفری به ترکیب دو نفرازنماینده گان معلولین درمشرانوجرگه، یکتن از وزارت کار واموراجتماعی، یکتن ازوزارت ارشادحج واوقاف ویک نفرازنماینده اتحادیه های معلولین روی طرزالعمل کار نماینده تا بتوانند این روند را سهل ترسازند ودیگر نیاز به کشمکش ها میان معلولین ووزارت ارشاد وحج واوقاف نگردد.

28-Hamal96-Rifai.JPG 

دربخش دیگری جلسه مطابق اجندا در حضور داشت اجمل شمس معین مسکن وزارت امورشهر سازی ومسکن،جمیله افغانی معین وزارت کار،اموراجتماعی،شهداومعلولین وبرخی مسئولین دیگرآن وزارت خانه ها  مبنی براختصاص بلاک های رهایشی که از پول های مساعدتی درزمین های دولتی ساخته می شود باید 7 درصد آن برای معلولین داده شود بحث صورت گرفته معین مسکن وزارت امورشهر سازی گفت وزارت امور شهر سازی مطابق قانون مکلف است اجراآت نمایدوهیچ کسی صلاحیت آن را ندارد بالاتر از قانون اجراآت داشته باشد، وزارت امور شهرسازی درتمام پروژه های که مساعدتی بوده ودر زمین های دولتی اعمار گردیده برای معلولین سهمیه مشخص آن را به مستحقین آن توزیع نمودیم، در جلسه پرسش های هم از مسوولین وزارت امورشهرسازی مطرح شد که در برخی از پروژه های که برای معلولین ساخته شد دیده می شود که برای برخی ازافراد واشخاص دیگر توزیع شد، درادامه معین وزارت امورشهرسازی ضمن شایعه خواندن موضوع گفت هیچ گاهی چنین عمل در وزارت شهرسازی انجام نشده است.

درجمع بندی جلسه رئیس کمیسیون ضمن قدردانی ازتلاش های مسوولین وزارت امورشهر سازی از آنها خواست تا درپروژه جدید اعمارمسکن که به مساعدت مالی کشور چین ساخته می شود مطابق قانون در قسمت توزیع سهمیه معلولین ومعیوبین اجراآت نموده واز نتیجه اجراآت شان کمیسیون را اطمینان دهند. 

درجلسه کمیسیون امورتقنینی،عدلی وقضایی به ریاست مولوی غلام محی الدین منصف باحضورداشت معین امورشهرسازی وزارت شهرسازی وتهیه مسکن،معین اداره مستقل ارگانهای محلی،رییس تخنیکی ومسلکی ارگانهای محلی،آمرپروژه وپلانگذاری شهرک معلمین ومدیرعمومی سروی شهرک معلمین دررابطه به عدم توزیع نمرات رهایشی برای استادن معارف درکشوروچگونگی همکاری دراعمارآنها بحث صورت گرفت.

قابل ذکراست که درجلسه امروزی ازشخص وزیرمعارف جهت اشتراک نیزدعوت گردیده بود اما نبابه دلایل نامعلوم حضورنیافت وعدم حضورش موردانتقاد رییس وسایراعضای کمیسیون قرارگرفت.

معین وزارت شهرسازی دررابطه گفت اداره اراضی افغانستان زمین راتشخیص وتثبیت نموده سپس برای طرح ودیزاین به این وزارت محول می سازد وتااکنون این وزارت توانسته است کارطرح ودیزاین 97شهرک را تکمیل نماید وافزود برای ساخت وسازشهرک های فوق پول کافی دراختیاروزارت نبوده اما درنظر است یک تعدادشهرک ها طی اقساط 25ساله به معلمین کشورساخته شود ویااینکه شهرک دراختیاروزارت قرارگیردسپس شماری ازاپارتمان های مشخص برای معلمین توزیع ومتباقی به قیمت مناسب به شهروندان دیگربه فروس خواهدرسیدکه این طرح درجلسه کابینه نیزمطرح شده است.

معین اداره مستقل ارگانهای محلی گفت این اداره مسئولیت انتقال شهرک هارا به عهده داشته اما تثبیت وتشخیص آن ازمکلفیت های وزارت معارف کشورمی باشد.

 28-Hamal96-Adli.JPG

کمیسیون بعدازاستماع توضیحات مسئولین ازآنهاتقاضانمودتادرموردمشکلات استادان توجه لازم نمایند ونیزقرارشدتاوزیرمعارف دریکی ازجلسات کمیسیون جهت ارایه وضاحت حضوریابد.

در جلسه کمیسیون امور شورای ولایتی مصونیت و امتیازات به ریاست الحاج قاری میرحاتم تره خیل ، برعلاوه بحث پیرامون مسایل مالی واداری ریاست عمومی دارالانشای مشرانوجرگه ، نامه ارسالی شورای ولایتی ولایت ننگرهار پیرامون مشکلات عودت کننده گان ولسوالی اچین و کشور پاکستان در ساحه مهمند دره درمورد نداشتن آب آشامیدنی که آنها آب مورد ضرورت خویشرا در بدل پول بدست میاورند مطالعه وغرض اجراات به مراجع ذیربط گسیل گردید .در بخش دیگرپیرامون ورقه عرض باشنده گان قریه گمبیری ولسوالی کوز کنر مبنی برکمبود صنوف درسی ،میز ،چوکی فرش والماری مکتب متوسطه ذکور گمبیری صحبت گردیدآنها مدعی اند تا الحال ازسوی هیچ نهاد و موسسه خیریه در زمینه توجه صورت نگرفته است عریضه آنها از حیث ارتباط به وزارت معارف ارسال ته در حل مشکلات مکتب نامبرده اجراات لازم صورت گیرد.

28-Hamal96-Emtiazat.JPG 

    درجلسه کمیسیون اموربین المللی به ریاست لطیف خان ژوندی، پیرامون نتایج سفرجنرال مک ماستر، مشاورامنیت ملی ایالات متحده امریکا ودیدارایشان با رئیس جمهور، رئیس اجرائیه ومشاورامنیت ملی کشور صحبت به عمل آمد.

کمیسیون ضمن ابراز امیدواری ازنتایج بهتر این سفر گفته شد که انتظارمی رود که  رهبران حکومت وحدت ملی ومشاورشورای امنیت ملی کشور جنرال مک ماستر را متقاعد ساخته باشند که گروه های تروریستی ازبیرون کشورسازماندهی وتجهیزمی شوند که باید توجه اساسی خودرا درمهار ساختن آنها معطوف بدارند وامریکا باید طبق موافقتنامه امنیتی؛ نیروهای دفاعی وامنیتی کشور ازلحاظ تجهیزهوا پیماهای جنگی وترانسپورتی، طیارات بدون سرنشین، دافع هوا، سیتسم رادار، اسلحه سنگین وتانک های زرهی پیشرفته تمویل نماید تا این نیروها بتوانند درتامین امنیت وسترسرحدات به آسانی و به وجه بهتری مبارزه نموده آنهارا مغلوب سازند  ونیزتذکر رفت که قراراست که مک ماستربه پاکستان سفرنماید وانتظار مردم این است که موصوف بتواند پاکستان را قناعت بدهد که صادقانه درامرمبارزه با تروریزم وافراط گرایی با افغانستان همکار باشند.

دراخیرجلسه کمیسیون درمورد استعمال مادربمب ها ازسوی امریکا درولسوالی اچین ولایت ننگرهار نظریاتی ارایه نموده خاطرنشان گردید که دراین حمله نزدیک به صد عضوگروه تروریستی داعش هلاک شده اند که این کار تعهد امریکا را درمبارزه با تروریزم نشان می دهد، اما کمیسیون ازایالات متحده امریکا وحکومت افغانستان میخواهد دراستعمال چنین سلاحها ازدقت کامل ومحتاطانه کارگرفته تا به مردم ملکی آسیب نرسد.

28-Hamal96-Bio.JPG 

درجلسه کمیسیون اموردفاعی وامنیت داخلی به ریاست محمدهاشم الکوزی حمله بزدلانه علیه کاروان موترهای حامل سناتورمحمدافضل شامل معاون این کمیسیون که درولسوالی چاه آب ولایت تخارصورت گرفت وبه اثرآن یکتن ازمحافظین اش جراحت برداشت به شدیدترین الفاظ تقبیح وازمسئولین امنیتی خواسته شد تادردستگیری افراد مسلح غیرمسئول ازهراقدام ممکن استفاده نموده عاملین این جنایت را به پنجه قانون بسپارند.

28-Hamal96-Dfai.JPG 

درجلسه کمیسیون مواصلات ومخابرات به ریاست الحاج لطف الله بابا درمورد مشکلات ازدحام وتراکم وسایط درسرک های ناحیه پنجم شهرکابل ووجود دست فروشان درمسیرجاده ها باآمرحوزه پنجم امنیتی پولیس،آمرحوزه ترافیک ناحیه یادشده ومدیرتنظیم مارکیت های ناحیه پنجم موردبحث قرارگرفت.

آمرحوزه پولیس درموردگفت سروی جدیدامنیتی وتنظیمی ساحات کوته سنگی،کمپنی وچهاراهی قمبرانجام یافته است ونظربه این که ناحیه پنجم  درنزدیکی بانواحی سوم وششم قرارداد درنظراست تاباسایرمسئولین نواحی یادشده جلسات مشترک جهت بمیان آوردن پلان واحدومشترک برای نظم بهترتدویریابد ونیزبرای جلوگیری ازسرقت وسایط برنامه های رویدست  گرفته شده است.

مدیرتنظیم مارکیت ها مشکل اساسی ازدحام دست فروشان را موجودیت بیکاری دانسته ونیزازعدم موجودیت ایستگاهای وسایط ونبودمکان مناسب جهت جابجایی دست فروشان یادآوری نمود.

اعضای کمیسیون باردیگراز مسئولین ناحیه پنجم کابل خواست تاجهت برطرف ساختن مشکلات درساحات مربوط ایشان اقدامات عملی نموده وطرح واحد را درهمکاری بانواحی،مدیریت ترافیک وحوزه های سوم وششم به وجودآورند تابه مشکلات باشندگان رسیدگی صورت گیرد.

دربخش دیگرازرؤسای شرکت های مخابراتی وصل تیلیکام،ام تی ان اتصالات ونماینده اترا جهت موجودیت مشکلات ازجمله بلندبودن هزینه تماس ها،مشکلات دربسته های شبانه،عدم آنتن دهی دربرخی مناطق به کمیسیون خواسته شده بودند اما تنهانماینده وصل تیلیکام به کمیسیون حاضروبرخی معلومات را مطرح نمود.

عدم حضورمسئولین دیگرموردانتقادشدیداعضای کمیسیون قرارگرفته گفته شدکه شرکت های مخابراتی ضمن پایین بودن خدمات وکیفیت پایین خدمات مشکلات زیادی را به باشندگان کشوربمیان آورده است ودرمورد عدم حضورمکررمسئولین شرکت ها  ازوزارت  مخابرات وتکنالوژی معلوماتی ووزارت دولت درامورپارلمانی خواسته شدتاایشان را درجلسه بعدی حاضرنماینددرغیرآن کمیسیون ازطریق کنفرانس مطبوعاتی تمامی مشکلات،نواقص،خلاهای موجود،خلاف ورزی ها وسایرنواقص شانرابه مردم برملاخواهدساخت.

28-Hamal96-Mukhabirat.JPG 

دربخش دیگرروی عریضه دگروال متقاعدحبیب الله مبنی براینکه مدت سی وهشت سال دراردوی ملی کشورخدمت نموده است ودرسال 1383به تقاعدسوق گردیده اما پنجاه سال میشود درشهرکابل طور کرایه نشین زندگی می نماید وبادردست داشتن احکام وزارت شهرسازی درقسمت توزیع یک باب اپارتمان درساحه رحمان مینه تااکنون موفق به دریافت آن نگردیده است کمیسیون بعدازبحث روی این عریضه موضوع را ازحیث ارتباط به وزارت امورشهرسازی ارجاع نمود.

دراخیرپیرامون برخی مشکلات درتوزیع نمبرپلیت های موتربحث صورت گرفته قرارشدتارییس عمومی ترافیک وزارت امورداخله دریکی ازجلسات کمیسیون حضوریابد.

   درجلسه کمیسیون امورزنان، جامعه مدنی وحقوق بشر به ریاست صدیقه بلخی معاون کمیسیون، با حضور داشت درخشان عصمتی مشاور رئیس جمهور درامور توسعه اقتصادی وامورزنان، پیرامون برخی مسایل ازجمله سرنوشت قانون منع خشونت علیه زنان، طرح قانون خانواده گی وچگونگی میکانیزم تطبیقی قانون منع آزار ، اذیت زنان واطفال دراجتماع مباحثی صورت گرفت.

درجلسه تطبیق هرچه بهتر قوانین مذکور درجامعه خیلی موثرارزیابی گردیده خاطرنشان گردید درصورتیکه قوانین مذکور به درستی تطبیق گردد تا حدی زیاد خشونت علیه زنان واطفال کاهش نموده وزنان میتوانند ازحقوق خویش دفاع نمایند.

 28-Hamal96-Zanan.JPG

   درجلسه کمیسیون اقتصاد ملی، مالی وبودجه به ریاست حاجی صالح محمد لالا گل، اعضای کمیسیون پیرامون سیاست پولی کشور نظریاتی ارایه نموده گفتند مطابق ماده دوم قانون دافغانستان بانک مسوولیت تامین حفظ وثبات قیمت های داخلی به منظورحمایت ازسیاست های اقتصادی دولت وچلش پول افغانی درسراسر کشورازصلاحیت های بانک مرکزی می باشد ایجاب می نماید که معاون بانک مرکزی درمورد برنامه های آینده شان بخاطرثبات پول افغانی دریکی ازنشست های کمیسیون شرکت وتوضیحات لازم ارایه نماید.

   دربخش دیگرجلسه خاطرنشان گردید که اکثرباشنده گان کشور زراعت پیشه ومتکی به زراعت می باشند، ایجاب می نماید که مسوولان سکتورزراعتی کشور دریکی ازجلسات کمیسیون پیرامون پلانهای شان درزمینه، توزیع تخم های بذری برای دهاقین، ادویه ضد آفات نباتی وچگونگی وارد کردن گندم ازکشور هندوستان وجابجای آن درذخیرگاه های کشور به پرسش های سناتوران معلومات مفصل شفاهی وکتبی ارایه نمایند.

دراخیرجلسه پیرامون منابع تمویل بودجه ملی سال جاری ومقایسه آن با عواید داخلی طی سه سال اخیردرحضور داشت کارشناسان تیم بودجه پروژه البا مباحثی صورت گرفته، تصامیم اتخاذ شد.

5-Hamal96-Mali.JPG 

    درجلسه کمیسیون اموراقوام، قبایل وسرحدات به ریاست داکترمحمد آجان منگل، پیرامون نتایج نشست کمیسیون با معین جرگه های وزارت سرحدات وقبایل ورؤسای سرحدات تمام ولایات کشورکه چندی قبل صورت گرفته بود، مباحثی صورت گرفت و تاکید به عمل آمد که به زودی هییت کمیسیون به کمک مالی پروژه البا ازولایات ننگرهار، کنر ولغمان بازدید نموده مشکلات آنولایات را ازنزدیک بررسی ودرحل آن اقدام نماید.

   دربخش دیگرجلسه گفته شد که پاکستان میخواهد درامتداد خط دیورند درنقطه صفری درساحه انگور اده ولایت پکتیکا تاسیسات اعمار نماید که باید حکومت افغانستان ازمجاری دیپلوماتیک مانع ساخت وسازتاسیسات ازسوی پاکستان درآن ساحه گردد.

    دراخیرجلسه اعضای کمیسیون آگاهی حاصل نمود که ازاثرانفجار ماین کنار جادیی درولایت هلمند چندین فرد ملکی دریک عراده وسایط نقلیه جان های شانرا ازدست داده اند، کمیسیون ضمن ابراز تسلیت برای بازمانده گان شهدا هرگونه کشتار افراد ملکی را به شدت نکوهش نموده تاکید به عمل آمد که حکومت طراحان چنین جنایت را شناسایی ومجازات نماید.

28-Hamal96-Aqwam.JPG 

درجلسه کمیسیون سمع شکایات به ریاست الحاج محمدحنیف حنفی موضوع شکایت تعدادازکامندان ریاست تهیه وتدارکات وزارت انرژی وآب مبنی برتنقیص بست هایشان درحضورداشت معین مالی واداری،رییس منابع بشری،رییس تهیه وتدارکات،نماینده کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی ونماینده کمیته عالی تدارکات عالی مطرح بحث قرارگرفته معین وسایرمسئولین آن وزارت گفتند بمنظورتطبیق ریفورم واصلاح اصول وظایف بخش های تدارکاتی وتوحیدسیستم تدارکات ادارات دولتی نظربه حکم مقام عالی ریاست جمهوری کمیته عالی تدارکات باتفاهم بخش های مربوطه ارگانهای دولتی طرحی را ترتیب وتصمیم اتخاذنموده است که بست های کارشناسی ادارات تدارکاتی به اعلان سپرده شودواشخاص که دارای تحصیلات عالی مرتبط به وظیفه ویاتجارب کافی باشندمی توانندشامل امتحان رقابتی گردند.

سپس رییس واعضای کمیسیون ضمن تاکیدبرمصئونیت کاری کارمندان خدمات ملکی ازشیوه تطبیق اصلاحات دراکثرادارات دولتی به شدت انتقادنموده افزودنداکثریت کارمندان دولتی که ازطریق رقابت آزادمقررگردیده اما دراین اواخربه بهانه های مختلف ازوظایف شان سبکدوش می شوند که انفکاک دسته جمعی 34تن ازکارمندان ریاست ترانسپورت ولایت هرات وکارمندان وزارت انرژی وآب مصداق این موضوع می باشد ونیزفیصله شدکه کمیسیون موضوع مذکوررا را به آدرس ریاست عمومی اداره امورریاست جمهوری کشورگسیل داشته وتعقیب خواهدکرد.

به همین ترتیب عریضه تعدادازاهالی ناحیه دوم شهرپلخمری ولایت بغلان که مدعی اندازچندین سال بدینسووبادرنظرداشت مشکلات فراوان درزمینه های تعلیم ونبودمکاتب درخواستی شان را عنوانی وزارت معارف فرستاده اما آنوزارت تااین دم هیچ کارانجام نداده است ودرسال 1385بنابرتفاهم قوماندانی امنیه  وشاروال پیشین پلخمری ساحه گدام سنگی برای اعمارمکتب احتصاص یافته بود که اخیراً مسولین ریاست ارزاق وزارت تجارت وصنایع بامساعی چندتن ازغاصبین زمین مانع این کارشده اندکه موضوع درحضورداشت معین ورییس تصدی ارزاق وزارت تجارت وصنایع مطرح بحث قرارگرفت؛رییس ارزاق ساحه یادشده را ملکیت قانونی این ریاست دانسته وشاروال پیشین پلخمری را به اجراات سلیقه یی وفراقانونی متهم نمود،اعضای کمیسیون بعدازاستماع معلومات طرفین فیصله نمودتااداره محلی ولایت بغلان موضوع را ازنزدیک بررسی نموده وگزارش خویش را رسماًعنوانی کمیسیون ارسال بدارند.

 28-Hamal96-Shikayat.JPG

همینگونه عریضه اسامی بریالی که مدعی است موضوع دعوای حقوقی موصوف بااسامی نیک محمد دررابطه به فیصله محاکم ثلاثه درخصوص نصف بلاک نمبر60کابل تاورواقع چهاراهی عبدالحق وعدم تطبق حکم محاکم درحضورداشت معین وزارت عدلیه،قوماندان زون 101آسمایی کابل،آمرحوزه نهم امنیتی کابل وجانب مقابل عارض  مطرح بحث قرارگرفت؛معین وزارت عدلیه حکم محاکم سه گانه را معتبردانسته تاکیدبراحکام یادشده نمود ونیزقوماندان زون آسمایی آمادگی خویش را درراستای تطبیق حکم محاکم به کمیسیون ابرازنمود ونیزکمیسیون برتطبیق آن تاکیدورزید.

دراخیرقراربودتابرخی شکایات واصله پیرامون شرکت های مخابراتی باحضورداشت مسئولین شرکت ها ورییس اداره اترا مطرح گردداما آنان به جلسه حضورنیافته که عدم حضورشان موردانتقادشدیدقرارگرفت  وگفته شد اگرمسئولین فوق درجلسه بعدی حضورنیابند ازمجاری قانونی این موضوع پیگیری خواهدشد.

   طبق یک خبردیگر درجلسه دیروز مشرانوجرگه گزارش سفرهییت کمیسیون سمع شکایات ازولایت هرات  به ریاست حاجی محمد حنیف حنفی توسط سناتورگل احمد اعظمی ارایه شد.

   موصوف گفت هییت کمیسیون به اساس فیصله مجلس سنا عازم ولایت هرات گردیده  با محمد آصف رحیمی والی آنولا پیرامون اوضاع امنیتی، اقتصادی، اجتماعی مباحثی صورت گرفت که والی آنولایت ازخود سری های شاروالی درتخریب دکاکین درجوارمسجد جامع هرات بدون هماهنگی با نهاد های ذیربط یاد آوری نموده گفت به نسبت تراکم بیش ازحد مریضان دربخش نسایی ایجاب می نماید که یک باب شفاخانه مجهز دراین بخش ایجاد  وجلو ورود تیل معافی گرفته شود.والی هرات درحالیکه ازتلاش های کمیسیون سمع شکایات درافزایش تشکیل پولیس درآنولا ابرازقدردانی می نمود ضمن ارایه برخی مشکلات درآن ولایت دربخش های مختلف گفت تا هنوز تشکیل وتجهیزات جدید التاسیس دربرخی حوزه های پولیس به این ولایت اعزام نگردیده است امید که هییت مذکور این موضوع  را بازهم مورد توجه قراردهد.

  سناتوراعظمی افزود هییت مجلس سنا در روز دوم اقامت شان درهرات با تمامی مسوولان ادارات محلی تدویرجلسه نمود که ایشان ازانفکاک 34 کارمند ریاست ترانسپورت، مداخله بعضی نماینده گان مردم وزورمندان درتقرروانفکاک کارمندان، غیرفعال ساختن ماشین های اسکنرطور قصدی ازسوی برخی مسوولان، لت وکوب برخی ها حین تخلیه اموال درگمرک، تخلیه تانکرهای تیل درمسیر راه ازسوی بعضی تجاران بخاطرفرارازمالیات، گشت وگذار وسایط با توناژ بلند، پیشنهاد الکترونیکی شدن اخذ محصول درگمرکات، کمبود معلمین مسلکی، بی بهره بودن حدود پنجصد مکت ازرهگذر تعمیر، کمبود کتب وتجهیزات در دفاتر ومکاتب معارف، عدم پرداخت 127 ملیون افغانی پول شهرداری ازسوی ادارات دولتی، تهدید کارمندان ریاست امورزنان ازسوی ناقضین قانون، نبود سهولت های ترانسپورتی برای کارمندان به ویژه قشراناث، توجه نشدن به مراکز حرفوی به نسبت نبود بودجه، عدم ارسال به موقع تخصیص بودجه ازسوی ادارات درمرکز، عدم ارایه گزارش ازسوی بعضی نهاد های خارجی منجمله یوسایدی به مسوولان درهرات، چگونگی رسیدگی به متضرین حوادث طبیعی،  عدم پرداخت پول ملکیت کسانیکه زمین های شان درمقابل کنسلگری ایران استملاک شده است وبرخی مسایل دیگر را مطرح نمودند.

  هییت کمیسیون به والی وسایرمسوولان اطمینان داد که مسایل مطروحه را درجلسات کمیسیون سمع شکایات درکابل درحضور داشت مسوولان پیگیری خواهند کرد ونیز هییت ازعدم حضور شاروال واقدامات خود سرانه آن درجلسه روسای محلی انتقاد نموده اطمینان داد که این موضوع نیزبا مراجع مربوط درمیان گذاشته خواهند شد.

  درگزارش تذکر رفت که هییت مشرانوجرگه درسومین روز سفرشان اوضاع امنیتی ولایت هرات را با قوماندان امنیه ،رئیس امنیت ملی وسایرمسوولان ذیربط طور جداگانه درمیان گذاشت.

 مسوولان مذکور ضمن برشمردن وضعیت امنیتی  وتحرکات مخالفین گفتند تحرکات که دربرخی نقاط دوردست که ازسوی دشمنان این سرزمین وجود دارد قابل تشویش نبوده نیروهای امنیتی کشورآماده هرگونه دفاع ازوجب وجب خاک ولایت هرات می باشند اما ایجاب می نماید که کمبودی که وجود دارد مرفوع ساخته شود.

  درمقابل سناتوران ضمن ابراز قدردانی از نیروهای دفاعی وامنیتی کشوربخاطردفاع ازخاک ونوامیس ملی گفتند مشرانوجرگه همواره درحمایت ازنیروهای قهرمان امنیتی ودفاعی کشور قرارداشته ومشکلات که دراین زمینه وجود دارد به زودی با ارگانهای ذیربط مطرح وراه های حل آنرا جستجو خواهند کرد.

سناتوراعظمی افزود هییت کمیسیون درجریان سفرنظارتی ازریاست معارف دیدن نموده ازاجراات وغفلت مسوولان ازاعماریک باب مکتب ولیلیه برای متعلمین نقاط سرحدی وکوچیها انتقاد نموده تاکید نمودند که معارف هرات برای آنعده متعلمین که خواهان آموزش به زبان مادری اند سهولتهای لازم را برای ایشان فراهم سازد وافزود هییت کمیسیون همچنان با ورزشکاران، شورای بزرگ مشورتی هرات، فعالان جامعه مدنی، استادن مکاتب، کسبه کاران، اتحادیه های صنفی طورجداگان ملاقات نمود که ایشان ازمشکلات پیرامون تعیی مدیر ورزشی، افزایش اختطاف ها، سرقتهای مسلحانه وترور درشهرهرات، عدم حواله حق الزحمه برای مدیران مکاتب، تبعیض درپرداخت امتیاز تحصیلی، کمبود فرصت شغلی برای زنان، قاچاق سنگ مرمر به کشورهای ایران وپاکستان وبرخی مسایل دیگر را با سناتوران شریک ساختند که ازسوی هییت درحل آنها وعده همکاری سپرده شد.

درجلسه کمیسیون اموردینی، فرهنگی، معارف وتحصیلات عالی به ریاست الحاج  عبدالطیف"نهضت یار" و حضورداشت رئیس اداری پوهنتون کابل وتعداد ازمحصلین  صنوف چهارم لیلیه آن پوهنتون  پیرامون مشکلات محصلین  ازچگونگی جذب ایشان در لیلیه ها ومشکلات موجود در لیلیه پوهنتون کابل ازجمله ، عدم تطبیق مینوی غذایی تعین شده وبدل اعاشه مباحثی صورت گرفت.

اعضای کمیسیون پاسخ های ارائیه شده توسط مسؤلین را قناعت بخش ندانسته تصمیم برآن شد تاهیئتی مرکب ازاعضای کمیسیون  با جمع ازنماینده گان محصلین صنوف چهارم  پوهنتون کابل به لیلیه مرکزی آن پوهنتون رفته دریافتند که درلیلیه پوهنتون  کابل درنه 9 دهلیز عمومی که درهردهلیز به تعداد شانزده 16 اتاق بزرگ برای خواب که هراتاق آن دارای ظرفیت 16 تن می باشد ودرمجموع برای  تعداد 1296  تن تخت خواب موجود بود که کاملا خالی وصرف به تعداد 6 شش تن ازاستادان پوهنتون های ولایات  که جهت فراگیری درس های ماستری به کابل آمده  اند حضورداشتند.

یک صالون ریزرف وبرخلاف قوانین ومقررات برای 210 تن ازمحصلین  دوره بورسیه های هند که جهت  آماده گی های لسان انگلیسی به کابل آمده اند دریک دهلیز اتاق های لیلیه را تسلیم شده اند ولی متباقی هنوز خالی  می باشد وبه تعداد 382تن محصلین صنوف چهارم  ازلیلیه خارج وبدل اعاشه  برایشان داده میشود.

اعضای کمیسیون وضعیت نابسامان، عدم رعایت نظافت،
،نبود تخت خواب های معیاری ،افزایش کثافات را مشاهده نمودند.

اعضای کمیسیون شکایت محصلین را موجه دانسته  خاطرنشان ساختندبا آن که نتایج امتحانات  کانکور تاماه سنبله  معلوم نمیباشد  ،نیاز جدی دیده میشود تامحصلین  متذکره به لیلیه ها باقی وبرای  تعداد ازاستادان  که درپهلوی محصلین بسرمیبرند  جای مناسب فراهم گردد،قرارکمیسیون برآن شد تاپیرامون موضوعات فوق ونیزبه منظور پاسخ مسؤلین  ازعدم حفظ ومراقبت  وعدم رعایت نظم  ودسپلین  درلیلیه ،وزیرتحصیلات عالی ،رئیس مالی واداری آن وزارت،رئیس مالی ورئیس پوهنتون کابل را به جلسه روزشنبه مؤرخ 2-ماه ثور -1396 حضوریابند.