صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز دو شنبه ۲۸ جوزا ۱۳۹۷

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ 27 حمل 1396 هجری شمسی

 درجلسه روزیکشنبه مشرانوجرگه به ریاست محمد علم ایزدیارنایب اول مجلس، روی مسایل جاری کشورمباحثی صورت گرفت.

موضوع پرتاب بزرگترین بم غیراتومی امریکا به ولسوالی اچین ولایت ننگرهار برگروه تروریستی داعش، ازداغترین مباحث امروز بود.

27-Hamal96-JAL1.JPG

برخی سناتوران استعمال بم به این پیمانه سنگین را برقلمرو افغانستان جفای بزرگ دانسته گفتند که این بم تاثیرات منفی جانبی را برزنده جانها وزراعت وارد خواهد کرد واستعمال آن خلاف کنوانسیونهای مربوط می باشد؛ زیرا درصورت مبارزه با داعش می شود که ازسلاح های متعارفی علیه آنها کار گرفت واذعان داشتند که استعمال این اسلحه خطرناک به معنی آزمایش سلاح ها خواهدبود که دیگر کشورهارا نیزدراستعمال سلاح های آزمایشی به افغانستان وادار خواهد کرد که تمام زیانهای آن برمردم مظلوم کشور وارد می شود وافزودند امریکا اگردرازبین بردن تروریزم صادق است باید اینگونه بم هارا بالای لانه های تروریستانی پرتاب نماید که درآن کشورها تشکیل؛ تمویل وتجیهزمی شوند، اما برخی سناتوران از وارد شدن تلفات وخسارات بالای مرکز بزرگ داعش درولسوالی اچین استقبال نموده گفتند که دراین حمله به مردم محل تلفاتی وارد نشده وصرف دشمنان بیرحم مردم افغانستان به نام داعش از بین برده شده وافزودند باشنده گان محل درولسوالی اچین که ازظلم وستم بی حد گروه تروریستی داعش  به ستوه امده اندجداً ازاین عملیات استقبال وحمایت نموده خواهان گسترش عملیات تصفیوی تا نابودی کامل این گروه هراس افگن بی رحم شده اند؛ اما عده دیگری اظهارات اخیرحامد کرزی رییس جمهور پیشین افغانستان را که علیه امریکا به نسبت استعمال این بم،جهاد اعلان کرده وحکومت وحدت ملی را نیز تهدید کرده است را یک حرکت نا مناسب دانسته گفتند این اظهارات وی با اینکه قابل توجیه نیست دلچسپ هم نمی باشدوتاکید داشتند شرایط کنونی ایجاب می نماید که رهبران وبزرگان کشوروهمه مردمنه درستیزه جویی بلکه درهماهنگی باهم کار نمایند و با دشواری هایکه درمقابل افغانستان قراردارد اجازه ندهند که وضعیت کنونی بیشتر ازپیش به سوی بحران برود.

هکذا درجلسه، شماری ازسناتوران پیرامون سفرجنرال مک ماسترمشاورامنیت ملی ایالات متحدۀ امریکا به کابل نظریاتی ارایه نمودند که رهبران حکومت وحدت ملی ومشاورشورای امنیت ملی کشور جنرال مک ماستر را متقاعد سازند که گروه های تروریستی ازبیرون کشورسازماندهی وتجهیزمی شوند که باید توجه اساسی خودرا درمهار ساختن آنها معطوف بدارند وامریکا باید طبق موافقتنامه امنیتی؛ نیروهای دفاعی وامنیتی کشور ازلحاظ تجهیزهوا پیماهای جنگی وترانسپورتی، طیارات بدون سرنشین، دافع هوا، سیتسم رادار، اسلحه سنگین وتانک های زرهی پیشرفته تمویل نماید تا این نیروها بتوانند درتامین امنیت وسترسرحدات به آسانی و به وجه بهتری مبارزه نموده آنهارا مغلوب سازند.

همچنان درجلسه حمله انتحاری روزچهارشنبه درنزدیکی دروازه اداره امور ریاست جمهوری که درآن تعدادی ازهموطنان ما شهید ومجروح شدند با شدید ترین الفاط نکوهش گردیده برای شهدا بهشت برین وبه بازمانده گان آن صبرجمیل استدعا گردیده تاکید به عمل آمد که طراحان این جنایت شناسایی ومجازات گردد.

هکذا درجلسه تذکررفت که درولسوالی چاه آب ولایت تخار به اثربی تفاوتی مسوولان به ویژه قوماندان امنیه آنولسوالی منزل سناتورمحمد افضل شامل تحت محاصره افراد مسلح غیرمسوول قرارگرفته که باید حکومت وبه طور اخص وزارت امورداخله وولایت تخار هرچه عاجل درزمینه دست بکارشده افرادیکه دست به چنین کارعلیه نماینده مردم زده اند گرفتار ومجازات نمایند.

سناتوران ازفداکاریها نیروهای شجاع دفاعی وامنیتی کشوریاد آوری نموده گفتند که عملیاتی که به نام خالد بخاطرسرکوب تروریستان درجریان است موثریت های خوبی را درقبال داشته ایجاب می نماید این عملیات درتمامی مناطقیکه دشمنان وجود دارند تا نابودی ایشان گسترش یابد

تاکید برتخلیه لیسه جانیخیل ولایت پکتیا ازسوی نیروهای امنیتی، تاکید برجلوگیری ازاعمارتاسیسات پاکستان درمنطقه انگوراده ولایت پکتیکا، پیشنهاد دعوت ازوزرای انکشاف دهات وفواید عامه بخاطرتطبیق پروژه های عمرانی به طور متوازن درولایات، استقبال ازافتتاح شفاخانه یکصدبسترشیخ زاهد درشهرکابل، به بحران رفتن افغانستان به نسبت نبود هماهنگی میان رهبران حکومت وحدت ملی، نگرانی ازوضعیت بدامنیتی ولایت فاریاب وبرخی مسایل دیگرمطرح شد.

27-Hamal96-JAL2.JPG

  اما درآغازجلسه ازعدم حضوروزیرعدلیه درنشست امروزبه خاطرپاسخگویی پیرامون برخی مسایل مرتبط به آن وزارت انتقاداتی به عمل آمد ویکباردیگرتاکید شد که موصوف درنشست روزسه شنبه 12ثورورئیس وسایرکمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات پیرامون آمادگی های شان بخاطربرگزاری انتخابات ولسی جرگه وشوراهای ولایتی درجلسه عمومی پنجم ثوربه پرسشهای سناتوران پاسخ ارایه نمایند.

نایب اول مشرانوجرگه درجمع بندی مواردیادشده؛ضمن ابرازتسلیت به روح شهدای کشوربه ویژه شهدای حمله اخیرانتحاری شهرکابل؛پشتیبانی مکررمجلس را ازفداکاری های ودستآوردهای نیروهای قهرمان امنیتی کشورابرازنمود.

  موصوفدرموردنشست مسکوکه بااشتراک تعدادازنمایندگان کشورهای مختلف درقبال افغانستان تدویریافته است گفت دولت افغانستان بایددرچنین موارد بادرنظرداشت مصالح ومنافع علیای کشورمنحیث دولت مستقل تصامیم لازم اتخاذنماید واظهارامیدواری نمودکه نشست مذکورنتیجه مثبت داشته باشدویک هماهنگی بهتردرامرمبارزه باتروریزم به وجودآید.

محمدعلم ایزدیاراعمارهرگونه تأسیسات نظامی درنقطه صفری درانگوراده ازسوی نظامیان پاکستان را محکوم نموده ازوزارت های امورخارجه وداخله خواستارآن گردیدتابرای جلوگیری ازچنین تحرکات پاکستان ،اقدامات لازم نمایند؛همینگونه اعطای کمک ازسوی والی کندوزبه خانواده های طالبان را ظلم وجفادرحق مردم ودستگیری تروریستان تلقی نمودوتاکیدورزیدکه بایداین مورد جداًبررسی ودر زمینه اقدام لازم صورت گیرد.

همچنان نایب اول مجلس ضمن یادآوری ازجنایات وحشیانه داعشیان در ولسوالی اچین ولایت ننگرهااذعان داشت که باشنده گان این ولسوالی ،از سرکوب داعشیان وتخریب مواضع وپناگاه های آنان استقبال نموده وخواهان عملیات گسترده بخاطرنابودی تروریستان وازجمله داعشیان وحشی صفت در اچین وسایرنقاط افغانستان میباشند.

ایزدیاردرموردبمباردمان اچین دیدگاه های موافق،متوازن ومخالف اعضای جلسه را تائیدنموده گفت استدلال هرجانب اززوایای مختلف آن قابل توجیه می باشد؛ که بایدبرای جلوگیری ومهارطالبان وداعشیان خونخواردرهرنقطه کشورعملیات موثرکه تلفات ملکی درقبال نداشته باشد راه اندازی گردد؛ وافزود امیدواریم که بم کارگرفته شده دراچین برای مقاصدسیاسی ازسوی نیروهای امریکایی مورد استفاده قرارنگرفته باشد وباید  دولت افغانستان جداًدرزمینه متوجه بوده تاافغانستان نقطه تقابل میان کشورهای بزرگ قرارنگیرد؛همچنان ازجامعه جهانی به ویژه ایالات متحده امریکاخواست تاافغانستان را درامرمبارزه بادهشت افگنی به طور موثرو صادقانه یاری رساند وکشورحامی وتمویل گرتروریزم درمنطقه را تحت فشارهای سیاسی،اقتصادی وحتی نظامی قراردهد.

نایب اول مجلس ازعدم هماهنگی لازم میان رهبران وسیاسیون کشورابرازتأسف نموده گفت اظهارات اخیرسفیرافغانستان مقیم اسلام آباد درقبال پرتاب بمب درننگرهارمخالف ودرتضاد بادیدگاه حکومت افغانستان می باشد؛که ایجاب می نماید جهت ارجحیت به منافع کشورتنش های موجودکنارگذاشته شود زیرا تداوم آن اثرات منفی روی اوضاع جاری درکشورخواهدگذاشت.

   موصوف درموردسفرمشاورامنیت ملی ایالات متحده امریکابه کابل گفت دولت افغانستان بایدازسفروی دربخش های تمویل،تجهیزوتسلیح قوت های امنیتی افغان،مبارزه جدی دربرابرگروه های دهشت افگن،تطبیق همه جانبه موافقتنامه امنیتی کابل-واشنگتن وسایرموارداستفاده بهینه نماید، همینگونه دراخیربه ریاست عمومی دارالانشاء وظیفه سپرد تابرخی موضوعات را جهت پیگیری به مراجع حکومتی ارسال بدارد.

27-Hamal96-JAL3.JPG

دراخیرگزارش هیئت کمیسیون سمع شکایات به ریاست حاجی محمدحنیف حنفی رئیس کمیسیون ازولایت هرات؛ توسط سناتورگل احمداعظمی معاون کمیسیون به جلسه ارایه گردید وگفته شد که هیئت مذکور نخست بامحمدآصف رحیمی والی آنولایت پیرامون وضعیت امنیتی وبرخی مشکلات عمده فراه راه  اداره محلی صحبت های انجام داد .همینگونه هیئت باروسای ادارات محلی تدویرجلسه داده مشکلات وپیشنهادات ،مسوولین محلی رااستماع نمود ونیزمسوولان دررابطه به سوالات هیئت پاسخ ارایه نمودند که گزارش مکمل هیئت کمیسیون ازطریق تلویزیون ملی درردیف خبرهای کمیسیونهابه نشر خواهد رسید.