صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز سه شنبه ۱ جوزا ۱۳۹۷

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ 26 حمل 1396 هجری شمسی

داکترمحمدآصف صدیقی نایب دوم مشرانوجرگه بامعیت نمایندگان مردم ولایت لوگردرشورای ملی دیروزازآنولایت بازدیدنموده .

26-Hamal96-MUT2.jpg

دراین بازدیدنایب دوم مشرانوجرگه و نمایندگان مردم آن ولایت درشورای ملی نخست بامحمدحلیم فدایی والی ولایت لوگرپیرامون وضعیت امنیتی ،چگونگی تطبیق برنامه های انکشافی ،مبارزه بافساد،ایجادهماهنگی میان ارگانهای امنیتی ،رسیدگی به شکایات مردم وبرخی موارددیگرصحبت نمودندکه از سوی موصوف درموارد یادشده معلومات ارایه گردید.

همچنان نایب مشرانوجرگه دردیدارهای جداگانه باقوماندان امنیه ورئیس امنیت آنوالا،توضیحات مسوولان یادشده را در مورد وضعیت امنیتی،مشکلات ونیازمندیهای آنان ازجمله کمبودتشکیلاتی پولیس استماع نمودند.

26-Hamal96-MUT1.jpg

داکتر صدیقی طی صحبتی ازفداکاری های نیروهای دلیرامنیتی کشوردرتامین امنیت وثبات وجلوگیری ازتوطیه های دشمنان مردم افغانستان تمجید نمود،متعهد گردیدکه  راه های حل مشکلات شان را ،طی نشستی بامسوولان سکتورامنیتی جستجوخواهندکرد.

26-Hamal96-MUT5.jpg

هکذاداکتر محمد آصف صدیقی ضمن ملاقات های جداگانه باباشنده گان ولسوالی های محمدآغه وخوشی،در زمینه حل منازعه اهالی ولسوالی خوشی درموردشهرک مهاجرین وچگونگی غصب زمین های دولتی ومردم ازسوی غاصبین صحبت نموده وضمن تاکیدبرهمکاری مردم بامسوولان محلی افزودکه ارگانهای تنفیذ قانون حکم محکمه را در مورد غصب زمین های

26-Hamal96-MUT4.jpg

 ولسوالی محمدآغه تطبیق نمایند همینگونه نایب دوم مشرانوجرگه با مسوولان شاروالی ،ریاست انکشاف دهات ومسوولان برق آنولایت طورجداگانه ملاقات نموده که نایب دوم ضمن

26-Hamal96-MUT5.jpg

 استماع گزارشات آنان،برتسریع کاراعمار سب استیشن برق انتقالی،اعمارهفت خط سرک ازسوی شرکت سرکسازی،توزیع نمرات رهایشی درشاروالی وتطبیق ماسترپلان شهری مرکز آن ولایت تاکیدکرد.