صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز سه شنبه ۱ جوزا ۱۳۹۷

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ 23 حمل 1396 هجری شمسی

جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه امروزروی موضوعات مختلف تدویریافت.

درجلسه کمیسیون امور تقنینی عدلی و قضایی به ریاست غلام محی الدین منصف، معین مالی و اداری ورئیس استملاک شاروالی ولایت کابل در مورد چگونگی پیشرفت کار در شهرک دشت پدوله ،اعمار و بازسازی سرک این شهرک معلومات ارایه نموده گفت پروژه شهرک پدوله یک پروژه عام المنفعه بوده و ازده سال بدینسو در سه فاز برای مردم با اسناد وقباله شرعی توزیع گردیده ،اما بنابر مشکلاتی کار ساخت وساز آن معطل بوده و از دوماه قبل کار سرک های داخلی شهرک مطابق ماستر پلان آغاز گردیده وعملا جریان دارد بدین ملحوظ قیمت نمرات چهار برابر افزایش یافته است ،اما کار اعمار سرک بخاطر متضرر شدن اهالی آن ساحه متوقف گردیده است مسوولین شهرداری کابل گفتند بنابر سروی و بررسی های انجام شده حدود 130 خانه در مسیر سرک متضرر میشود و خانه های اهالی از جانب شاروالی استملاک گردیده و برای هریک از متضررین در داخل شهرک نمرات رهایشی توزیع میگردد که شاروالی کابل کوشش مینماید طبق قانون به خواستهای شان رسیده گی نمایند معین مالی و اداری شاروالی کابل گفت در نظر داریم که از چند نقطه کار بازسازی سرک را آغاز نمایم وممکن با یک سلسله ممانعت ها از سوی مردم و افراد استفاده جو قرار گیریم که در زمینه خواهان همکاری شورای ملی و نهاد های مسوول گردیدند اعضای کمیسیون ضمن آماده گی هرنوع همکاری در روند کار ،ساخت و ساز سرک و ساحات سبز در داخل شهرک ،فیصله نمودند تا نامه رسمی در قسمت همکاری باشاروالی به نهاد های امنیتی خاصتا وزارت امور داخله ارسال گردد.

23-Hamal96-Adli.JPG 

درجلسه کمیسیون امورمعلولین ورفاه عامه مجلس سنا به ریاست نثاراحمدحارس ،باحضورمعین مالی واداری وزارت کارواموراجتماعی، رئیس عمومی پرورشگاه ها،رئیس انسجام پرورشگاه ها ومدیره پرورشگاه علاءادین دایرگردید.نخست اعضای کمیسیون نگرانی هایشان را پیرامون وضعیت نامناسب پرورشگاه ها در کشور واتهامات مبنی برتجاوز جنسی درپرورشگاه علاءالدین ،مشکلات در پرورشگاه تهیه مسکن وشکایات واصله به  کمیسیون ازعدم رسیده گی درست ادارات مرکزبه پرورشگاه  های ولایات ابرازداشتند.معین مالی واداری وزارت کار،اموراجتماعی، شهدا ومعلولین ضمن تأئید برخی مشکلات مالی در پرورشگاه ها افزود که شایعات را که مبنی بر تجاوز جنسی در پرورشگاه علاءادین کاملا بی بنیاد بوده حقیقت آن است  که عده افراد واشخاصیکه در پروسه های رقابتی ناکام مانده اند میخواهند با شایعه پراگنی های بی بنیاد این نهاد اجتماعی را که مصروف تربیه اولاد یتیم وبی سرپرست این وطن می باشد بد نام ساخته و روحیه اطفال را که در این مکان مصروف فراگیری تعلیم می باشند تضعیف سازند وزارت کار وامور اجتماعی با توظیف هیئت موضوع را جدا بررسی نموده که خوشبختانه نتایج بررسی های ما نشانگر آن است که موضوع کاملا بی بنیاد می باشد. به همین ترتیب رئیس عمومی پرورشگاه ها ورئیس پرورشگاه علاءالدین ضمن توضیحات اظهار داشتن که تظاهرات اطفال پرورشگاه تهیه مسکن مبنی بر آن بود که دراین اواخر حسب هدایت مقام عالی ریاست جمهوری شاگردان ذکور صنوف دهم ، یازده و دوازدهم منبعد دروس خویش را در مکاتیب عمومی به پیش ببرند، که دراین راستا باوزارت معارف هم تفاهم نامه به امضاء رسیده بود؛ اما تعداد از شاگردان پرورشگاه مذکور با راه اندازی تظاهرات خواهان آن بودند که دروس صنوف یادشده خویش را نیز درداخل پرورشگاه به پیش برند، که خوشبختانه این مشکل نیز حل گردیده، آن ها افزودند که در پرورشگاه علاوالدین 271 طفل سرپرستی می گردند و اطفال اناث وذکور هرکدام در بلاک های جداگانه تنظیم می باشند، اطفال ذکور ما از 5 الی 11 ساله می باشند زمانیکه اطفال ذکور 11 سالگی را تکمیل نمودند در پرورشگاه تهیه مسکن تبدیل می شوند.

 23-Hamal96-Rifai.JPG

دراخیرجلسه رئیس کمیسیون ضمن تأئید گزارش مسوولین وزارت کارواموراجتماعی،شهدا ومعلولین افزودند که نتایج بررسی های این کمیسیون ونتایج بررسی های هیئت وزارت کاروامور اجتماعی هردونشان دهنده آن است که هیچگونه تجاوز جنسی در پرورشگاه علاءالدین صورت نگرفته وگزارش های از این ناحیه در برخی از رسانه ها به نشر رسیده کاملا بی بنیاد بوده، کمیسیون امورمعلولین از رسانه ها تقاضا می نماید تا در قمست تهیه گزارشات شان معیار های خبر نگاری را رعایت نمایند.

همچنان از وزارت کارو امور اجتماعی خواسته شد تا آن عده کارمندان آن وزارت که در قسمت گزارش مذکور دست دارند شناسای وبه ارگانهای عدلی وقضای معرفی نمایند.

درجلسه کمیسیون اموردینی ،فرهنگی،معارف وتحصیلات عالی به ریاست عبدالطیف نهضت یار،رئیس وبرخی اعضای شورای علمای زون مشرقی ازوضعیت امنیتی درولایت ننگرهارابرازنگرانی نموده افزودندکه علمابه اساس سعی وتلاش توانستندمدارس خصوصی درکشورفعال نمایند،اماباتاسف ازسوی امنیت ملی موردتهدیدقراردارندآنان ازبه شهادت رسیدن خطیب مسجدجامع مهترلام بابا،دوتن ازعلمای جیددرولایت ننگرهار،حمله به رئیس حج واقاف آنولایت یادآوری نموده ازحکومت خواستندکه درتامین امینت وحمایت ازعلمااقدام نماید.درجلسه درحالیکه روسای کمیسیونهای اقوام وقبایل وشورای ولایتی نیزحضورداشتندحمایت شانراازعلماکرام ابرازداشته وعده سپردند خواست آنانرابا مسوولان مطرح خواهندکرد.دربخش دیگرجلسه روی سفرنظارتی کمیسیون ازولایت نیمروزجهت بررسی ونظارت ازامورمعارف ،تحصیلات عالی،مدارس،مکاتب ،آبدادتاریخی،امورارشاد،حج واوقاف ،اطلاعات وفرهنگ صحبت گردیده ،تصامیم لازم درمورداتخاذشد.

 23-Hamal96-Farhangi.JPG

درجلسه کمیسیون اقتصاد ملی ،مالی و بودجه به ریاست محمد عظیم قویاش معاون کمیسیون ،برعلاوه بررسی عرایض واصله ، گزارش سکتور زیربنا و منابع طبیعی پیرامون پروژه های انکشافی سکتور زیربنا در سال مالی 1395که شامل 254پروژه میباشد که ازجمله 46 پروژه آن تکمیل شده و 111 پروژه آن زیر کار و 44پروژه آن بنابر دلایل مختلف متوقف شده است مطالعه گردید اعضای کمیسیون تاکید نمودند مسوولان آنعده واحد های بودجوی که پروژه شان نیمه کاره مانده است در جلسات بعدی کمیسیون علت توقف پروژه های انکشافی شانرا گزا رش دهند .ونیز سناتوران پیشرفت اقتصادی کشور را مرتبط به انکشاف شاهراه ها ،خطوط آهن ،ترانسپورت هوایی و زمینی ،مخابرات و انرژی میدانندقرار برآن شد کارتمام پروژه های انکشافی انتقالی مربوط به سکتور زیربنابررسی وجهت عملی نمودن آن با مسوولین صحبت گردد . در بخش اخیر جلسه روی اظهارات سخنگوی وزارت تجارت و صنایع که قرار است 9هزار جریب زمین در پنج پارک صنعتی برای تولید کننده گان قالین در افغانستان توزیع گردد اعضای کمیسیون این اقدام وزارت تجارت و صنایع را در بخش تولیدوصادرات قالین و ایجاد زمینه کار برای شهروندان مهم و ارزنده تلقی نموده و تاکید نمودند از اجراات شان در زمینه گزارش دهند.

23-Hamal96-Mali.JPG 

درجلسه کمیسیون امو بین اللملی مشرانوجرگه به ریاست لطیف خان ژوندی ،روی برگزاری نشست مسکو که قرار است در آینده نزدیک با اشتراک ۱۱ کشور در مورد صلح افغانستان تدویر یابد، بحث و تبادل نظر صورت گرفته خاطرنشان گردید دراین نشست تاکیدگرددکه  طالبان از طریق جنگ به اهداف شان نخواهندرسید واینکه نباید میان گروه های تروریستی تفکیک قایل شد. همچنان کمسیون تاکید ورزید که در این نشست ازکشور های شرکت کننده خواسته شود که پناهگاهای امن هراس افگنان باید هدف قرار گیرند ونیزازحکومت افغانستان خواسته شدکه از این فرصت باید به گونی لازم استفاده کند.همچنان ازفدارتیف روسیه میخواهدکه برای سرکوب داعش نباید ازطالبان که هر دو گروه تروریستی و هراس افگنی می باشند،حمایت کرد. این نشست که درآینده نزدیک برگزار می گردد، نمایندگان ۱۱ کشور به شمول چین پاکستان ایران هند شرکت خوهند کرد.این درحالیست که به گفته مقامات کشورتاهنوزهیئتی ازسوی حکومت افغانستان دراین نشست مشخص نگردیده است.

 23-Hamal96-Bio.JPG

درجلسه کمیسیون موصلات ومخابرات به ریاست لطف الله بابا، موضوع ازدحام بیش ازحد ومسدودبودن مسیرمارکیت احمدشاه بابامینه شهرکابل ،ازدحام درساحه ملالی وات الی جاده پلچرخی ومسدودبودن دوطرف جاده ازسوی دست فروشان وجابجای غرفه هادرآن ساحه بارئیس ناحیه دوازدهم وآمرحوزه دوازده وقوماندان زون پنجم ترافیک مطرح بحث قرارگرفت .رئیس ناحیه متذکره افزود به همکاری قوماندانی بگرامی،گارنیزیون ،شاروالی ،حوزه مربوطه وپولیس پلان رامبنی به جابجایی دست فروشان وغرفه هادرساحات مشخص درنظرداردکه مطابق آن اقدامات عملی خواهدنمود وی علاوه کردیک تعداددست فروشان سندرسمی شاروالی کابل داشته وبرخی عوایدشانرابه حساب شاروالی پرداخت می نمایند .وی مشکل عمده ازسوی معلولین عنوان نموده گفت انان ازغرفه های پول گزاف اخذمی نمایندوشماری هم بنام معلول سؤاستفاده میکنند وخاطرنشان ساخت که درمشکلات ازدحام ساحه یادشده برخی زومندان دست داشته وسبب بروزمشکلات گردیده اند.

دراخیرپلان مشترک تخلیه وپاک کاری ساحات متذکره ازسوی مسوولان موردحمایت اعضای کمیسیون قرارگرفته تصریح شدکه هیچ کس حق مداخله درکارهای مسوولین ناحیه متذکره راندارند ونیزرئیس کمیسیون ازگارنیزیون ،حوزه ،ترافیک،ناحیه وپولیس تقاضانمودکه ازطرح مذکورحمایت نموده وازازدحام ساحه جلوگیری نمایند که ازسوی مسوولین درتطبیق پلان مذکوروعده هرگونه همکاری راسپردند.

 23-Hamal96-Mukhabirat.JPG

درجلسه کمیسیون امور زنان و جامعه مدنی به ریاست شفیقه نوروزخیل ،مشکلات کارمندان قشر اناث درالانشای مشرانوجرگه مبنی بر اشتراک شان در آموزشهای کوتاه مدت وطویل المدت در داخل و خارج کشور و نیزشمولیت آنها در برنامه های ماستری در پوهنتون کابل استماع وتصامیم اتخاذشد . در جلسه کمیسیون شورای ولایتی مصونیت و امتیازات به ریاست الحاج قاری میرحاتم تره خیل ، برعلاوه بررسی عرایض واصله ،نامه شورای ولایتی ولایت ننگرهار مطالعه و غرض اجراات بعدی به مراجع ذیربط ارسال گردید.

 23-Hamal96-Zanan.JPG

درجلسه کمیسیون امور اقوام و قبایل به ریاست داکتر محمدا جان منگل ، رئیس امور مهاجرین ولایت کاپیسا در موردپلان کاری و گزارش سال 1395معلومات ارایه نموده گفت این ریاست کمکهای در بخش مواد غذایی ،پول نقد ،مواد سوخت از طریق موسسات و دونر های کمک رسان به مهاجرین و عودت کننده گان ناشی از ناامنی های ساحات و مناطق افغانیه ،بچه غان ، وولسوالی های اله سای وتگاب نموده و نیز این ریاست به مساحت 1500جریب زمین مربوط وزارت و زراعت را بمنظور تطبیق پروژه برای مهاجرین خط اندازی و به ساخت و ساز سرک اقدام نمود ولی یکتعداد اشخاص زورمندوغاصب دست به تظاهرات غیر مسالمت آمیز و تخریب سرکها زدند که گویا ساحه مذکور مربوط ساحه علفچر آنها میباشد که در نتیجه درگیری میان پولیس و غاصبین یک تظاهرکننده گان شهید و چند تن دیگر شان زخم برداشتند قضیه به محکمه راجع و محکمه ابتدائیه و استیناف قضیه را به نفع ریاست مهاجرین فیصله نمودندولی ایشان فیصله محاکمه را یکجانبه خوانده اجازه تطبیق پروژه را نمیدهندقرار کمیسیون برآن شد جهت توضیحات بیشتر وزیر مهاجرین ، سرپرست ارگانهای محلی ، والی ولایت کاپیسا ،قوماندان امنیه ورئیس مهاجرین وعودت کننده گان ولایت مذکوردر یکی از جلسات کمیسیون اشتراک نمایند .