صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز دو شنبه ۲۸ جوزا ۱۳۹۷

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ 22 حمل 1396 هجری شمسی

فضل هادی مسلم یاررئیس مشرانوجرگه امروزبا(هوگولارنس)سفیرایالات متحده امریکامقیم کابل دردفترکارش ملاقات نمود.

دراین ملاقات رئیس مجلس سناازحضورو کمکهای همیشگی ايالات متحده آمريکا به مردم افغانستان در راستای تامین امنیت،بازسازی ومبارزه با هراس افگنی ابرازقدردانی نموده،برتداوم کمک های آنکشوروتحکیم وتوسعه روابط درعرصه های مختلف تاکیدورزید.

رئیس مشرانوجرگه ضمن تاکیدبرمبارزه باهراس افگنی گفت افغانستان وایالات متحده امریکادرمقابل دشمن مشترک که ترویزم است قراردارد و ابرازامیدواری کرد رویکارآمدن کابینه ،جدید ایالات متحده امریکا پالیسی موثری را درامرمبارزه بادهشت افگنی وفشار بالای کشورهای که حامی تروریزدرمنطقه می باشند،اتخاذنماید.مسلم یاربرتطبیق پیمان استراتیژیک میان جمهوری اسلامی افغانستان وایالات متحده امریکا تاکیدنموده ازجهات مختلف آنرابه نفع هردوکشورومنطقه دانست. رئیس مجلس سنابااشاره به کمک های ایالات متحده به مردم افغانستان گفت برعلاوه مشکلات درنحوه اجراوعدم دقت درپروژه های بزرگ وزیربناها ،افعانستان امروزصاحب قانون اساسی،نظام مردم سالاروقانونمند،انتخابات،آزادی بیان ،توسعه معارف درکشور است ،که نتیجه ازکمک های جامعه جهانی و ایالات متحده امریکامی باشد.

22-Hamal96-MUL1.JPG

متعاقباًسفیرآنکشوردرافغانستان برادامه کمک های کشورمتبوعش به مردم افغانستان اطمینان داده گفت وضعیت افغانستان تحت مطالعه وبررسی اداره رئیس جمهورترامپ قرارداشته وشماشاهد پالیسی جدیدامریکادرقبال افغانستان خواهید بود.وی ناامنی هاو موجودیت فساد درافغانستان رایک سرطان کشنده خوانده تصریح کردکه اداره رئیس جمهوری امریکا درقبال نحوه مصارف وشفافیت درآن نسبت به اداره قبلی جدی ترعمل خواهدکرد. آقای هوگولارنس آوردن اصلاحات درارگانهای امنیتی کشوررامهم وجدی تلقی نموده،ازاقدام رئیس جمهورافغانستان دراستخدام "امرالله صالح" رئیس پیشین امنیت ملی به حیث وزیر دولت در امور اصلاحات در بخش امنیتی و رئیس بورد عالی نظارت بر تعیینات افسران ارشد قوای دفاعی و امنیتی استقبال نمود.هکذاموصوف ایجادهماهنگی وهمکاری میان سه قوه رابه نفع نظام افغانستان وجامعه جهانی دانست. همینگونه آقای هوگولارنس طی صحبتی نقش روسیه رادرمبارزه باتروریزم ناکام خوانده اظهارات ضمیرکابلوم نماینده رئیس جمهورآنکشوردرامورافغانستان وپاکستان رامبنی برحمایت شان ازگروه طالبان راغیرمسوولانه دانست.

دراخیررئیس مشرانوجرگه باتمجیدازفدکاری های نیروهای نظامی آنکشوردرجهت تامین صلح وثبات درافغانستان ،اظهارامیدنمودکه پالیسی جدیداداره رئیس جمهور ترامپ درقبال افغانستان موثرتر،مفیدتربه نفع افغانستان ومنطقه باشد.مسلم یاریکباردیگربرنیازمندی های نیروهای امنیتی کشورتماس گرفته خواستارکمک وهمکاری آنکشوردرجهت تجهیز،تمویل وتقویه قوت های هوایی وزرهی افغانستان باوسایل مدرن نظامی درهمسوی باکشورهای منطقه گردید.

برمبنای یک خبردیگر رئیس مشرانوجرگه با آقای (یاو جینگ) سفیرجمهوری خلق چین دردفترکارش ملاقات نمود.

دراین ملاقات سفیرجمهوری خلق چین از تداوم همکاریهای آنکشور دربخش های اقتصادی اطمینان داده،گفت کشور متبوعش مصمم است که درپروسه صلح با افغانستان از هیچگونه سعی وتلاش دریغ نورزد .

هکذاسفیرکشورچین ازسخنرانی پرمحتوای رئیس مجلس سنادرکنفراس (تقویت،انکشاف وامنیت ازطریق همکاری برای چالش های جدیدآسیا)درچین برگزارگردیده بود که مورد توجه ودلچسپی حاضرین قرارگرفت استقبال نموده افزود که رئیس مشرانوجرگه دربیانیه شان که اشاره به براهمیت راه ابریشم به مثابه کمربنداقتصادی افغانستان داشتند،سبب تشویق شماری سرمایه گذاران چینایی گردیده وآنان مصمم هستند ضمن بازدیدازافغانستان درزمینه های مختلف سرمایه گذاری نمایند.آقای یاوجینگ درحالیکه وعده تلاش در جهت گسترش هرچه بيشتر روابط و همكاري ها ميان دو كشور تاکید می نمود ،از رئیس مشرانوجرگه خواست که درفرصت مناسب مجدداًازکشور چین بازدیدنماید.

22-Hamal96-MUL2.JPG

متعاقباً رئیس مشرانوجرگه ازجمهوری خلق چين به مثابه همسايه نيك، دوست خوب ویک قوت بزرگ اقتصادی درمنطقه  و  دارای روابط ديرينه تاريخي با جمهوري اسلامی افغانستان یادآوری نموده افزودکه آنکشور دربخش های زیر بنایی، آموزش، اهدای بورسیه های تحصیلی کمکهای چشمگیری را انجام داده ولی افغانستان هنوز به کمکهای جامعه جهانی منجمله چین نیازجدی دارد.هکذارئیس مشرانوجرگه طی صحبتی ازمشایعت ،مهمان نوازی وپذیرایی گرم حکومت،معاون صدراعظم،کانگرس ومردم چین ابرازامتنان نموده طی دعوت نامه ازبرخی مسوولان حکومت واعضای کانگرس آنکشورخواست که ازافغانستان بازیدبعمل آورند.دراخیربااهدای مدال وتقدیرنامه مشرانوجرگه  ازتلاش های سفیرآنکشوردرجهت تحکیم روابط میان دوکشورقدردانی نمود.

دراین ملاقاتها لطیف ژوندی رئیس کمیسیون روابط بین المللی وسید حفیظ الله هاشمی رئیس عمومی دارالانشای مشرانوجرگه نیز حضور داشتند.