صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز سه شنبه ۱ جوزا ۱۳۹۷

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ 22 حمل 1396 هجری شمسی

     درجلسه روزسه شنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار رئیس مجلس، علاوه ازتصدیق دوعنوان سند بین المللی؛ گزارش هیئت مجلس از کنفرانس اتحادیه بین الپارلمانی استماع گردید.

    اما درمباحث آزاد جلسه برخی سناتوران؛ اقدام والی کندز را مبنی برتادیه پول اکرامیه ورثه شهدای نیروهای امنیتی به خانواده های مخالفین مسلح که درجنگها با نیروهای امنیتی هلاک شده اند را یک اقدام فراقانونی دانسته گفتند که این کارجفای بزرگ به نیروهای امنیتی کشورمی باشد که باید والی کندزمورد بازپرس قرارگیرد.

 22-Hamal96-JAL1.JPG

     سناتوران ازافزایش جرایم جنایی درشهرکابل یاد آوری نموده گفتند اخیراً چندین حادثه قتل وسرقت درشهرکابل رخ داده که تازه ترین آن تروردوکارمند مرکزعدلی وقضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری مربوط به وزارت امورداخله‌ ویک افسراردو درساحه کمپنی ناحیه پنجم بود که ازسوی افراد نامعلومی درحادثات جداگانه مورد سوء قصد قرارگرفته شهید شدند ونیزدربرخی نقاط دیگرشهر، اموال مردم به سرقت برده می شود که ایجاب توجه جدی مسوولان را می نماید.

    درجلسه اعضای مجلس اظهارات دیروزمولانا فضل الرحمن رهبرجمعیت العلمای پاکستان را در مورد افغانستان با شدید ترین الفاظ نکوهش نموده تاکید داشتند که حکومت وعلمای کشوردرزمینه بی تفاوتی اختیارننموده واکنش جدی نشان دهند ونیزتذکر رفت که به تازگی نیروهای امنیتی کشوردوعالم جید را درولایت ننگرهاردستگیرنموده که این کارسبب خشم باشنده گان آنولایت گردیده است واگر حکومت درزمینه مشکوک بود می توانست ایشان را به دفاترشان  دعوت وبازجویی می نمود، نه اینکه منازل ایشان تحت محاصره قرارگرفته وبه شکل خشونتباری گرفتارشوند.

     هکذا درجلسه ازعدم تطبیق درست موافقتنامه صلح میان شورای عالی صلح وحزب اسلامی افغانستان انتقاد گردیده گفته شد که این کارسبب شده تا برخی قوماندان آن حزب درولایت لغمان با طالبان مسلح یکجا شوند ونیزبرخی دیگرنا کارایی شورای عالی صلح ومصارف گزاف درآن شورا را به باد انتقاد گرفته، خواهان گماشته شدن رئیس آن شدند.

   شماری ازاعضای مجلس نشراعلامیه سفارت روسیه را مبنی براینکه آنکشورازطالبان حمایت نمی نماید را یک گام خوب عنوان نموده ولی اظهارامیدواری نمودند که آنکشوردرپروسه صلح به طورصادقانه همکاری نماید وازهرگونه ارتباط با گروهای مخالف را ازطریق دولت افغانستان تأمین نماید.

    درجلسه تصریح شد که آنچه امروز درولایت هرات درپیوند به عدم تنفیذ قانون وسرکشی های کامران علی زایی دربرابرحکم محکمه جریان دارد و یکتعداد با بندش راه ها باعث نگرانی شهروندان می شود باید حکومت به طورواضح ودرست حکم محکمه رابالای وی تطبیق نماید ونیزتذکررفت که حکومت وحدت ملی باید مطابق قانون دسترسی به اطلاعات با خبرنگاران برخوردنموده ودرهنگام اطلاع رسانی ازهرگونه خشونت وسانسورخود داری کند.

      ابرازتقدیرازفعالیت ودستاوردهای جنرال اکرام الدین سریع قوماندان امنیه ولایت بغلان بخاطرجلوگیری ازگشت وگذارموترهای شیشه سیاه وبرخی مسایل دیگردرآنولا، مضحک خواندن نظریات برخی اعضای ولسی جرگه مبنی بربرگزاری همزمان انتخابات ریاست جمهوری وولسی جرگه، تاکید برحل مشکلات مهاجرین درولایت پکتیا وتوزیع زمین برای ایشان درآنولا یا مناطق همجوارآن، تاکید برتجهیز وتمویل نیروهای امنیتی درولسوالی درزاب ولایت جوزجان که اکنون جنگ شدید جریان دارد، تاکید برحل مشکلات جامعه معلولیت ازسوی وزارتهای کار، اموراجتماعی، شهدا ومعلولین، ارشاد، حج واوقاف وانکشاف شهری وتاکید برحل اعمارجاده بدیل برای مردم چهاردهی درجوارتعمیر جدید شورای ملی ازسوی شاروالی کابل، مشکلات درریاست پاسپورت وبرخی مسایل دیگر مطرح شد           

22-Hamal96-JAL2.JPG     

رییس مشرانوجرگه درجمع بندی موارد مطروحه، درمورداقدام اخیر والی کندزبه کمیسیون اموردفاعی وامنیت داخلی وظیفه سپردتاحین بازدیدنظارتی ازآن ولایت، در زمینه معلومات لازم را به دست آورده گزارش آنرا به جلسه عمومی ارایه دهند تادرروشنایی نتایج حاصله؛ این مجلس تصمیم لازم اتخاذنماید.

  مسلم یارصلح و امنیت را نیازاساسی مردم دانسته گفت متأسفانه شورای عالی صلح درسال های گذشته باوجودمصارف گزاف نتوانست مطابق به خواست شهروندان دستآورد های مثمرداشته باشد ونیزازحکومت خواست درکناردعوت مخالفین مسلح به پروسه صلح؛ آنانیکه تن به قبول این پروسه نمی دهند به شدت سرکوب شوند. 

    رییس مجلس درمورداظهارات اخیررهبرجمعیت علمای پاکستان گفت که این دسایس وسخنرانی ها جدید نبوده بلکه نوکران آی اس آی درجامه عالم دین همواره درصدد تشویق نمودن دشمنان اجیراین مرزوبوم بوده وزمینه کشتارافراد بیگناه افغانستان را فراهم می نمایند که درشرایط کنونی نیازآن محسوس می شودکه همه رهبران سیاسی، شورای ملی، علما وسایرشهروندان دست به دست هم داده درتقویت وپشتیبانی نظام حاکم تلاش نمایند.

      فضل هادی مسلم یاربا یادآوری ازقربانی های بی شمارعلمای کشوردرامرحمایت وپشتیبانی ازحکومت ونیروهای امنیتی کشورگفت نبایدبه بهانه جویی های مختلف حرف ها وعملکردهای بی مورد دربرابرایشان صورت گیرد ونیزحکومت هرچه عاجل در رهایی سه تن ازعلمای جیدولایت ننگرهار که همواره درتربیه علمای دینی وفرزندان وطن سعی وتلاش نموده، اقدام نماید.

  دراخیرموصوف حمایت مجلس سنارا ازرسانه ها وآزادی بیان ابرازداشته، نقش آنان را دررساندن ونشروپخش حقایق همواره برجسته عنوان نمودکه باوصف متقبل شدن زحمات زیاد، سعی نموده وظایف شانرا به وجه احسن انجام دهند.

    همچنان دریک بخش ازجلسه که ریاست آنرامحمدعلم ایزدیارنایب اول به عهده داشت؛ استادمحمدطیب عطامنشی مشرانوجرگه گزارش سفرهیئت مجلس را از (136مین نشست بین الپارلمانی) منعقده شهرداکه بنگله دیش ارایه نموده گفت این نشست به تاریخ 13ماه حمل درپارلمان کشورمیزبان با سخنرانی صابرحسین چوهدری رییس اتحادیه بین الپارلمانی وشیخ حسینه نخست وزیرآنکشورافتتاح گردید ودرمباحث عمومی آن پیرامون موضوعات تأمین امنیت درمنطقه، جهان ومبارزه جدی مشترک علیه دهشت افگنی صحبت های صورت گرفت.

    موصوف گفت هیئت شورای ملی افغانستان نیزدراین کنفرانس صحبت نموده علاوه ازتاکیدبرتأمین مساوات به سطح جهانی پیرامون چالش های امنیتی افغانستان به اشتراک کننده گان معلومات لازم ارایه نموده تاکیدورزیدند که حمایت ازتروریزم به سودهیچ کشوری نبوده، روی این ملحوظ برخی ازکشورهای حامی این پدیده ازتسلیح، تمویل وتجهیزدهشت افگنان دست بردارشوند درغیرآن آتش جنگ روزی دامن آنان را فراخواهدگرفت.

22-Hamal96-JAL3.JPG 

    همینگونه درجریان کنفرانس هیئت پارلمانی کشور؛ درکمیته های صلح جهانی وحقوق بشری اشتراک ونقش شان را طورفعال انجام دادند استادطیب افزود: هیئت مجلس سنا بامعاون پارلمان فدراتیف روسیه وهیئت همراهش نیزدیدارداشته وپیرامون مبارزه مشترک دربرابرگروه تروریستی داعش صحبت نمودندکه هیئت روسی درموردبرنامه های آنکشورمعلومات لازم را مطرح نمود، دراین دیدارهیئت افغانی ازجانب روسی خواست تاهمکاری هایشان را باطالبان تروریست قطع نموده ودرازبین بردن این جنایت کاران دولت افغانستان را کمک نمایند‌ ونیزهیئت مجلس سناباهیئت سنای کشورشاهی انگلستان نیزملاقات وخواهان ادامه کمک های آنکشورباجانب افغانستان گردید.

     منشی مجلس افزود درحاشیه این کنفرانس سیدحفیظ الله هاشمی رییس عمومی دارالانشای مشرانوجرگه درنشست رؤسای عمومی دارالانشاهای اتحادیه بین الپارلمانی اشتراک وروی نقش پارلمان ها درمذاکرات جهانی ومهیاساختن برنامه های کاربرای شرکت کننده گان کنفرانس آی پی یو صحبت نمود.

 همچنان سیدحفیظ الله هاشمی باسکرترجنرالان پارلمان های کشورهای ترکیه، فدراتیف روسیه،ویتنام وبنگله دیش طورجداگانه ملاقات نموده وموضوعات گسترش وتقویت روابط پارلمانی،تقویت همکاری ها میان دارالانشاء ها، ایجادمیکانیزم شفاف برای فعالیت ها را به بحث گرفتند ونیزرییس عمومی دارالانشأ درمورد ویب سایت شورای ملی که بامعیارهای آی پی یو ساخته شده است را باآنان معرفی نمود که مورد استقبال اشتراک کننده گان قرارگرفت.

   گفتنیست که استادمحمدطیب عطامنشی مجلس، لطیف خان ژوندی رییس کمیسیون اموربین المللی وسیدحفیظ الله هاشمی رییس عمومی دارالانشاء عضویت هیئت مشرانوجرگه را به عهده داشتند.

22-Hamal96-JAL4.JPG 

   هکذا درجلسه امروز، موافقتنامه مصونیت ها وامتیازات برای سازمان همکاری های اسلامی واسناسنامه شورای اسلامی هوانوردی ملکی که درکمیسیون اموربین المللی وسایرکمیسیونها مورد مطالعه وتدقیق قرارگرفته توسط سناتوران سید صفی الله هاشمی وداکترانارکلی هنریار ارایه وبه اکثریت آرا مورد تصدیق قرارگرفت.