صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز سه شنبه ۴ ثور ۱۳۹۷

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ 20 حمل 1396 هجری شمسی

   درجلسه روز یکشنبه مشرانوجرگه به ریاست محمد علم ایزدیار نایب اول، علاوه ازاستماع گزارش هیئت مجلس ازفدراتیف روسیه؛ روی مسایل جاری کشورنظریاتی ارایه شد.

    درمباحث آزاد سناتوران، سفرکاری محمد اشرف غنی رئیس جمهورکشور را به آسترالیا، اندونیزیا وسنگاپورمؤثر وپردستاورد خوانده، ضمن حمایت ازآن تاکید داشتند که موافقتنامه های که درزمینه های مختلف به امضا رسیده است با مدیریت عالی مورد تطبیق قرارگیرد، اما برخی دیگرتظاهرات هواداران جنبش روشنایی درپایتخت آسترالیا همزمان با سفررئیس جمهورغنی را خلاف منافع ملی کشوردانسته تصریح داشتند که این جنبش همواره مانند گروه های افراطی عمل می کنند که باید جلوشان گرفته شود.

20-Hamal96-JAL1.JPG

     هکذا شماری ازسناتوران حمله شیمیایی به شهری درحوالی ادلب سوریه که بیش ازصد نفررا به کام مرگ کشانیده است که گفته می شود ازسوی حکومت سوریه انجام شده محکوم نموده ازخاموشی جهان اسلام درزمینه انتقاد نموده گفتند که تقابل امریکا وروسیه درسوریه ممکن عواقب ناگواری را درافغانستان به وجود خواهند آورد وباید حکومت افغانستان بی طرفی خویش را حفظ نموده، اجازه ندهد که این کشور میدان رقابت های روسیه وامریکا قرارگیرد ونیزبرخی دیگرحملات راکتی امریکا را به یک فرودگاهی درسوریه نیزمحکوم نمودند.

    بعضی ازاعضای مجلس گفتند وزیرامورخارجه روسیه اعلام کرده است که امریکا وناتو درتجارت مواد مخدر و قاچاق هیروئین ازافغانستان به سایرکشورها نقش دارد که این گفته ها آنقدر دقیق نمی باشد واگر روسیه می‌خواهد که با این پدیده شوم مبارزه جدی شود، پولیس مبارزه با مواد مخدر افغانستان را برای مبارزه بیشتربا این پدیده تباه کن  تجهیز وتمویل نماید ونیز شماری ازسناتوران اظهارات یکی ازمقامات پاکستان را که گفته است :" ما بودیم که حالا کشوری بنام افغانستان وجود دارد" را نکوهش نموده گفتند که این کشورخود حامی وپناهگاه تروریزم است ومردم سلحشور ومجاهد پرورافغانستان درطول تاریخ ازخاک ونوامیس ملی خویش دفاع نموده ومی نماید.

    همچنان درجلسه سناتوران ازنیروهای دفاعی وامنیتی کشورباردیگر پشتیبانی نموده گفتند که روزگذشته نیروهای امنیتی کشوردرشهرکابل برای جلوگیری ازیک حادثه انتحاری دستاورد خوبی داشته ونیزبه اثرحملات هوایی قوای هوایی کشور معاون والی نام نهاد طالبان درولایت کندزبا چند هراس افگن خارجی به هلاکت رسیده اند.

    سناتوران باردیگر پیرامون وضعیت معارف درکشور ونا بسامانی ها دراین زمینه یاد آوری نموده گفتند ازآغازرسمی دروس مکاتب حدود بیست روزمی‌گذرد ولی هنوزکاستی های زیادی درمکاتب وجود دارد وازسوی دیگر وزارت معارف استخدام معلمان حق الزحمه را به پروسه امتحان واگذار نموده است که این کارمشکلاتی را درسیستم تدریسی به وجود آورده ایجاب می نماید دراین زمینه تجدید نظرشود.

    درجلسه برخی سناتوران گفتند اکثراحزاب سیاسی درکشومطابق  قانون احزاب سیاسی افغانستان تشکیل نگردیده ووزیر عدلیه نیزبه آن معترف است، ایجاب می نماید که موصوف دریکی ازجلسات عمومی پاسخ دهد ونیزتذکررفت که وزارت اطلاعات وفرهنگ وسایرارگانهای ذیربط آنعده افراد خارجی که درلباس خبرنگاران به افغانستان می آیند را دقیقا شناسایی نماید؛ زیرا امکان دارد برخی تحت این نام برای انجام وظایف استخباراتی توظیف شوند.

    اعضای مجلس ازچهارم اپریل روزجهانی مبارزه با ماین، صحبت نموده گفتند با وجودیکه کارهای زیادی دراین بخش صورت گرفته، ولی هنوزهم هزاران هکتارزمین درسراسرکشور با ماین فرش بوده وهمواره قربانی‌های را ازمردم می گیرد وباید بیشتربخش های که دراین زمینه فعالیت دارند تقویه گردد.

     نایب اول مجلس مواردمطروحه را جمع بندی نموده گفت بادرنظرداشت چالش های موجود امنیتی به سطح کشورایجاب می نماید که بازنگری درستراتیژی امنیتی مطابق به نیازمندی هاوتهدیدات امنیتی رونماگردد ونیزازرشادت،قهرمانی ودستآوردهای اخیرنیروهای امنیتی کشورحمایت وابرازامتنان نمود.           

محمدعلم ایزدیارازسفرهای اخیرمحمداشرف غنی رییس جمهوری کشورحمایت واستقبال نموده آنرا گام مهم درگسترش روابط اقتصادی، سیاسی وتجارتی تلقی نمود واظهارامیدواری نمودکه ازتفاهم نامه های عقدشده درجریان این سفروکمک های تعهدشده استفاده بهترصورت گیرد.

   نایب اول مشرانوجرگه ضمن تقبیح استعمال مواد کیمیاوی در سوریه؛ ازجامعه جهانی ونهادهای مدافعین حقوق بشری خواستارآن شد تاعاملین این جنایت ضد بشری را موردپیگردقراردهند ونیزجنگ سوریه را جنگ داخلی نه بلکه جنگ میان قدرت های بزرگ منطقوی وجهانی خواند .

     ایزدیارتأمین وگسترش هرنوع روابط افغانستان منحیث یک کشورمستقل باسایرممالک را حق مردم ودولت افغانستان دانسته تاکیدورزید که طی چندین سال گذشته برخی کشورها مانع این روندمی‌گردند که حتی درشماری ازموارد تعداد ازکشورهای منطقه درصددحمایت وتقویت گروه های مخالف نظام افغانستان می باشد واضافه کرد قانون ازنیازمندیهای جوامع بشری بوده نباید ازآن تعبیرنادرست صورت گیرد وبه تظاهرات وعملکرد های دست زد که سبب ایجادرعب وحشت میان شهروندان وتضعیف حکومتداری گردد،همینگونه شماری ازموارد را جهت پیگیری به کمیسیونهای ذیربط راجع نمود.

     هکذا گزارش هیئت مشرانوجرگه ازفدارتیف روسیه جهت اشتراک درکنفرانس پارلمانی پیرامون (مبارزه با تروریزم بین المللی) ازسوی محمد علم ایزد یار که ریاست این هیئت را به عهده داشت به جلسه ارایه شد.

   موصوف گفت این کنفرانس که درشهرسینت پترزبورگ آنکشور ازسوی مجمع بین الپارلمانی اتحادیه کشورهای مستقل مشترک المنافع وسازمان امنیت اروپا ازپنجم الی هشتم حمل سال روان برگزارگردیده بود درآن برعلاوه هیئت پارلمانی افغانستان، رؤسا،معاونین واعضای پارلمان‌های کشورهای مستقل مشترک المنافع، نماینده گان پارلمان اتحادیه اروپا، پارلمان حوزه مدیترانه، روسا ونمایندگان سازمان های بین المللی ویک تعدادمقامات دیگراشتراک داشتند.

    درگزارش تذکررفت رئیس هیئت مجلس سنای افغانستان باایرادبیانیۀ دررابطه به موضوع صحبت نموده تروریزم را یک مشکل جدی برای جامعۀ انسانی ومدنیت بشری دانسته افزوده است که تروریزم مرز نداشته محدود ومنحصر به یک کشور، یک قوم، یک ملت، یک دین و یک مذهب خاص نبوده، بلکه  تروریزم ازهمه قربانی می گیرد، اگر امروز تروریزم در برخی کشورهای اسلامی و بخشی از جامعۀ مسلمانان، ازافغانستان وپاکستان تا عراق، سوریه، لیبیا، سومالیا و نایجریا حضور دارد و یا این تروریستان بیشتر به گروه های افراطی و تکفیرگرای اسلامی تعلق می گیرند، اما قربانیان اصلی و بیشترین قربانی افکار و رفتارآنها، مسلمانان هستند. پس تروریستانی که قبل از همه مسلمانان را نشانه می گیرند وهر روز در سرزمین های اسلامی خون مسلمانان را می ریزانند، از اسلام و جامعۀ یک و نیم ملیارد مسلمانان جهان نمایندگی نمی کنند. تروریزم یک اندیشۀ غیر مدنی، خشونتگرا وخون ریزاست. دهشت افگنان با کُشتار انسان ها، حق حیات، ابتدایی ترین حق را از انسان ها می گیرند. تروریستان انواع حقوق بین المللی را نقض می کنند و هدفی جزایجاد ترس و تخریب مدنیت و بنیان های مدنی جامعۀ انسانی ندارند. هراس افگنان ثبات کشورها، حاکمیت ارضی، امنیت ملی و امنیت منطقه ای و بین المللی را تهدید می کنند، دولت های مشروع را بی ثبات می سازند و مانع توسعۀ پایدار در تمام عرصه های حیات جوامع و ملت ها می شوند.

20-Hamal96-JAL2.JPG

    نایب اول مشرانوجرگه افزود که متاسفانه تجربه پانزده ساله از حضور جامعه جهانی به رهبری ايالات متحده امريكا درافغانستان ومنطقه نشان ميدهد كه صداقت كامل و اراده قوی برای مبارزه با تروريزيم وجود نداشته و ندارد ، خاستگاه و پايگاه تروريستان هدف قرار نگرفته و حاميان آنها در راس پاكستان به جای فشار و تنبیه، مورد تشويق و حمايت قرارگرفتند و اين امرموجب گرديده ، تا تروريست ها نه تنها سركوب و نابود نشوند ، بلكه فعاليت آنها توسعه و انكشاف يابد. همچنان حمايت مستقيم وغيرمستقيم از انتقال هراس افگنان طالب و داعشی به شمال و شمال شرق افغانستان به منظور ناامن و بی ثبات ساختن اين مناطق و نفوذ در كشور های آسيای ميانه و حوزه قفقاز وايجاد درد سر به كشور های منطقه ازجمله فدراتيف روسيه بوده و جزبرنامه های است كه می خواهند افغانستان را به سوريه دوم تبديل نمايند.

  درحاشیه این کنفرانس هیئت پارلمانی مشرانوجرگه با(الياس‌مخاموف)‌معاون‌شورای‌فدراتيف‌روسيه‌، سيد عبيدالله يوف رييس پارلمان جمهوری تاجیكستان، شماری ازافغانان ومحصلین مقیم آنکشور درشهرسینت پترزبورگ ملاقات و روی توسعه وتحكيم روابط ميان دو كشور به ويژه انكشاف روابط پارلماني و مبارزه مشترك ولازم عليه تهدید مشترک تروریزم وبرخی مسایل دیگر مباحثی صورت گرفت . قابل ذکراست که درترکیب این هیئت سناتوران رحمت الله اڅکزی وحاجی صالح محمدلالاگل نیزشامل بودند.