صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز سه شنبه ۴ ثور ۱۳۹۷

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ 15 حمل 1396 هجری شمسی

   درجلسه روزسه شنبه مشرانوجرگه به ریاست داکترمحمد آصف صدیقی نایب دوم مجلس، علاوه بر وضعیت نابه سامان معارف کشور، روی مسایل جاری کشورنظریاتی ارایه شد.

   درجلسه امروزی سناتوران ولایات مختلف صدا بلند کردند که وضعیت معارف به خصوص در ولایات نا امن، مثل وضع امنیتی نا گوار وغیرقابل تحمل است که شامل مسدود بودن مکاتب، نرسیدن کتب، کمبود معلمان مسلکی وامثالهم؛ دستآ وردهای اندک دهه اخیر را هم زیرخطر قرار داده وزمان آن فرارسیده است که حکومت یک پالیسی وعملکرد خوب برای رفع چالش‌های موجود را رویدست گیرد ومعارف کشور را از انحطاط نجات دهد.

15-Hamal96-JAL1.JPG

   هم‌چنان برخی سناتوران پیرامون موضوع خط فرضی دیورند نظریاتی ارایه نموده گفتند تصمیم گیری درمورد این خط، ازصلاحیت هیچ شخصی وهیچ مرجعی نمی باشد ونباید اشخاص وافراد به خاطرمنافع شخصی خود دراین مرحله حساس با طرح به رسمیت شناختن خط دیورند؛ حساسیت های مردمی رابرانگیزاند و تنها شهروندان می توانند ازطریق لویه جرگه ویا همه پرسی روی این مساله جنجالی با درنظر داشت منافع ملی تصمیم اتخاذ نمایند.

    همین گونه جمعه دین گیانوال سناتور ولایت پکتیکا، درمورد شهادت عبدالوهاب معاون ریاست امنیت ملی آنولایت وسه تن ازسربازان همراه اش درمسیر راه ولسوالی اندر ولایت غزنی وحاجی خیرمحمد یکی ازمتنفذین قومی درولسوالی برمل پکتیکا ازسوی باند های مسلح طالبان وسناتورلطف الله بابا از شهادت دو بزرگ قومی دیگر در ولایت ننگرهار توسط این گروه معلومات دادند که ضمن اتحاف دعا، خواهان رسیده گی حکومت به جلوگیری ازهمچوحملات تروریستی شدند ونیزسناتورمولوی غلام محی الدین منصف ازشهادت قاضی محمد امان مبارزمنشی شورای ولایتی کاپیسا که چندی قبل دراثرانفجارماین زمینی درولسوالی حصه اول کوهستان به شهادت رسید معلومات داد وضمن اتحاف دعا به روح این نماینده مردم، خاطر نشان گردید که مسوولان محلی آنولا دراین مورد وضاحت دهند زیرا این مساله گنگ ومغلق بوده ایجاب می‌نماید که مورد پیگرد جدی قرار گیرد ونیزرئیس جمهور کشور به فرزندان آن شهید که خورد سال می باشند؛ توجه نماید.

     درجلسه سناتوران ازوضعیت بد امنیتی درولایات کندز، هلمند، فاریاب، سرپل وجوزجان ابراز نگرانی نموده گفتند ارگان های امنیتی بایست درفصل سرما که بهترین موقع سرکوب دشمنان بود اقدامات لازم را به خرچ نداده اند وحالا دوباره وضعیت این ولایات درحالت وخیم شدن قراردارد که باید عملیات منظم ودقیق انجام پذیرد زیراکه دراین اواخردرهلمند درانفجار ذخیرگاه مهمات طالبان ده عضویک فامیل جان‌های شانرا ازدست دادند. ونیزدرجلسه تذکررفت که حدود صد تن ازمحبوسان زندان پلچرخی به نسبت عدم تبدیلی شان به ولایات مربوطه به اثرنافذ شدن فرمان رئیس جمهور دهن های شانرا دوخته اند که ایجاب می نماید مقامات مسوول درزمینه توجه لازم به خرچ دهد.

    شماری ازاعضای مجلس ازنشرفلم ها وبرنامه های مبتذل ازسوی برخی رسانه های خصوصی به شدت انتقاد نموده آنرامخالف قوانین نافذه به ویژه قانون رسانه های همگانی دانسته تاکید داشتند که وزارت اطلاعات وفرهنگ جلوچنین رسانه وکاربران فیسبوکی که اخبارنادرست را به نشرمی رسانند بگیرد زیرا دراین اواخربعضی کاربران فیسبوکی، علیه افراد وشخصیت ها دست به اتهامات بی اساسی می زنند.

     استقبال ازسفررئیس جمهوربه کشورهای آسترالیا، اندونیزیا وسنگاپوروامیدواری ها از نتایج بهترآن،  انتقاد ازاظهارات بانوی نخست کشور درمورد سترجنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری که وی را درحبس خانه گی به معرفی گرفته است با اینکه جایگاه بانوی اول در نظام سیاسی کشور نامشخص می باشد، استقبال ازطرح مدغم شدن پولیس نظم عامه و پولیس سرحدی با وزارت دفاع، تاکید بربرگزاری انتخابات ولسی جرگه وشوراهای ولسوالی، ابرازنظرپیرامون نشست مسکودرباره افغانستان،  رسیده گی به خواست یک تعداد باشنده گان ولایت لوگرکه درجوار شورای ملی به نسبت قتل چند نفر اقارب شان از سوی پولیس محلی دست به اعتراض زده بودند، جلوگیری ازراکت پراگنی پاکستان برولسوالی دند پتان ولایت پکتیا، تاکید برراجسترشدن سیم کارتهای مخابراتی، تاکید برتوزیع تذکره های برقی، شناسایی کسانیکه درنظام اند ولی خانواده های شان درپاکستان زندگی می کند، تاکید برتطبیق قانون شورای‌های ولایتی ازسوی مسوولان محلی، ابرازتشکری ازدست اندرکاران تلویزیون خصوصی طلوع بخاطرنشرگزارشات ازوضعیت معلولان نیروهای امنیتی ووضع وخیم برخی افراد نادار، مد نظرنگرفتن دیدگاه های سناتوران دربودجه ملی ازسوی وزیرمالیه وبرخی مسایل دیگرمطرح شد.

    درختم جلسه نایب دوم مشرانوجرگه به جمع بندی مواردیادشده پرداخته ساحات خط فرضی دیورندرا مربوط به خاک افغانستان دانسته، صلاحیت هرگونه تصمیم گیری را ازآن مردم کشورخواند وخواستارآن گردیدکه اجازه داده نشود کسی دراین زمینه به منفعت بیگانه ها اظهارنظرنماید وگفت نیروهای امنیتی کشوربایدهنگام راه اندازی عملیات ها به جان ومال مردم ملکی دقت لازم نماید تا باردیگرحادثه غم انگیزمانند ولایت هلمند تکرارنشود.

    موصوف ازرهبری سکتورامنیتی کشورخواست تا برای بهبود وضعیت امنیتی ولایات کندز،ارزگان،فاریاب وسایرمناطق ناامن تدابیر وبرنامه های عملی را رویدست گرفته تامردم باردیگرشاهدافزایش تهدیدات دشمن اجیرنباشند.

    نایب دوم همچنان ازسفرهای درحال اجرای محمداشرف غنی رییس جمهوری،تیم همراهش و ازکمک های بیشتراز300میلیون دالری کشورآسترالیا استقبال وازموجودیت فسادگسترده وضعف مدیریت دررهبری وزارت معارف انتقادنموده خاطرنشان ساخت اگرحکومت خواهان آوردن اصلاحات وتقویت نظام معارف درکشورمی باشد تغییرات بنیادی را درآن  وزارت به وجود آورد.

15-Hamal96-JAL2.JPG

   موصوف شناسایی وبه قانون سپردن افراد نفوذی وجاسوسان دشمن درداخل نظام را از مکلفیت اساسی حکومت خوانده گفت نشست مسکوکه قراراست تاچندروزدیگرپیرامون مساله افغانستان تدویرگردد انتظاربرده می شود که فدراتیف روسیه وجمهوری خلق چین افغانستان را صادقانه دربرابر تروریستان همکاری نموده فشارهای لازم را بالای پاکستان که حامی وتمویل کننده دهشت افگنان است؛ واردنمایند.

همچنان نایب دوم مجلس سنا به کمیسیونهای مربوطه وظیفه سپرد تا موضوعات نشروپخش برنامه های مبتذل ازسوی برخی رسانه ها، موضوع شهادت معاون امنیت ملی ولایت پکتیکا،عدم راجسترشدن سیم کارتهای مخابراتی وتحصن محبوسین درمحبس پلچرخی وبرخی موارد دیگررا بامسئولین ذیربط حکومتی مطرح نمایند.

  درپایان جلسه؛ داکترمحمدفیصل سمیع نایب منشی مجلس، با ارایه گزارش مختصری ازنشست هیئت مشترک مجلسین شورای ملی درمورد مسایل امنیتی محیط پارلمان را با سناتوران شریک ساخت .