صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز پنج شنبه ۳۱ جوزا ۱۳۹۷

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ 9 حمل 1396 هجری شمسی

      درجلسۀ امروزکمیتۀ رؤسای مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار رئیس مجلس فیصله شد که :

درنشست عمومی روزیکشنبه سیزدهم حمل علاوه ازبحث آزاد، گزارش سفرهیئت مجلس سنا ازکشورچین وگزارش سناتوران ولایات پنجشیر ونورستان استماع گردد  ونیز بنابرپیشنهاد مردم مشرقی سید حسین عالمی بلخی وزیرامورمهاجرین وعودت کننده گان بخاطرخدمات اش به مهاجرین وعودت کننده گان مورد تقدیر قرارگیرد.

     هكذا فیصله شد که درنشست عمومی روزسه شنبه پانزدهم حمل، بحث آزادالی تکمیل نصاب، روی اسناسنامه شورای اسلامی هوانوردی ملکی وموافقتنامه مصونیت ها وامتیازات برای سازمان همکاری های اسلامی مباحثی صورت گیرد ونیز گزارش نشست مشترک امنیتی هیئت مجلسین شورای ملی استماع گردد.

25-Hot95-Komita-Rowasa.JPG 

  همینگونه درنشست امروز کمیته روسا تاکید به عمل آمد  که کمیسیونهای مجلس به وقت معینه جلسات شانرا تدویر نمایند ودرصورتیکه مهمانان مطابق تقسیم اوقات حاضر باشد وکمیسیون تدویر نگردد مهمانان به خاطرجلوگیری ازضایع شدن وقت دوباره به ادارات مربوطه مرخص شوند ونیزخاطرنشان گردید که روسای کمیسیونها به وقت مشخص آن نیز درنشست های کمیته روسا اشتراک نمایند.

   اما نخست فضل هادی مسلم یار رئیس مشرانوجرگه مختصراً درمورد گزارش سفرخویش ازکشورچین معلومات ارایه نموده گفت دراین سفر پیرامون مسایل، فرهنگی، اقتصادی ،امنیتی وسرمایه گذاری درافغانستان مباحثی صورت گرفته است که بیانیه که درکنفرانس (تقویت، انکشاف وامنیت ازطریق همکاری برای چالش های جدید آسیا) شخصاً به نماینده گی ازافغانستان ارایه نمود مورد توجه ویژه قرارگرفت.

   مسلم یار ضمن ابرازقدردانی ازمهمان نوازی وهمکاری های کشور دوست چین گفت درحاشیه این سفرروی مسایل جاری درمنطقه به ویژه افغانستان با  مقامات آنکشور صحبت گردیده وتفهیم شد که مقامات چینی باید   با افغانستان مستقیماً درتمام موارد تماس حاصل نماید.