صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز سه شنبه ۱ جوزا ۱۳۹۷

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ 30 حوت 1395 هجری شمسی

جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه امروزروی موضوعات گوناگون تدویریافت:

جلسه کمیسیون امورشهداومعلولین ورفاه عامه به ریاست نثاراحمدحارس ،سکرترجنرال ،معاون وسرپرست جمعیت هلال احمرافغانی پیرامون نگرانی های اعضای کمیسیون مبنی برچگونگی تخریب هوتل آسمای مربوط هلال احمرافغانی واقع پل آرتل شهرکابل ،عدم پرداخت پول کرایه زمین های نماینده گی جمعیت افغانی سره میاشت درولایت کندهارتوسط آقای نیازی عضوشورای ولایتی ولایت کندهارواستخدام بر خی از افراد دارای اسناد تعلیمی صنف 12 دربست های عالی رتبه آن جمعیت درمورد توضیحات ارایه نموده افزودند با توظیف هیئت موضوع را جدی بررسی نموده بررسی ها نشان می دهد که درقسمت اعمارهوتل متذکره کوتاهی های از جانب شرکت قراردادی صورت گرفته موضوع تحت بررسی بیشتر قراردارد ونتیجه رابا کمیسیون شریک خواهند نمودو اضافه نمودند که یک عضو شواری ولایتی ولایت کندهار برعلاوه اینکه کرایه دوباب دوکان ویک باب اپارتمان این جمعیت را در ولایت کندهارازچندسال بدینسوپرداخت ننموده بلکه هیئت اعزامی جمعیت را درولایت کندهار تهدید نموده است ایشان اضافه نمودند که در قسمت تقرر افراد واشخاص در آن اداره گزارش مفصل را ترتیب و به زود ترین فرصت به کمیسیون ارسال خواهند نمود.سپس گزارش ارایه شده ازجانب مسوولین جمعیت هلال احمر افغانی قناعت اعضای کمیسیون را فراهم ننموده فیصله شد تا جمعیت افغانی سره میاست در زود ترین وقت نتایج گزارش وبررسی های خویش را پیرامون چگونگی ساخت هوتل آسمای و تقرر افراد در مربوطات جمعیت هلال احمر افغانی تکمیل وبه کمیسیون ارسال دارند، به همینگونه رئیس واعضای کمیسیون به مسوولین وعده سپردن تا از طریق مراجع مربوط پول کرایه زمین های جمعیت افغانی سره میاشت را از نزد آقای نیازی عضو شورای ولایتی ولایت کندهار اخذ خواهند نمود.

 30-Hot95-Rifai.jpg

دربخش دیگری جلسه معلولین ومعیوبین  مشکلات شانرامبنی برعدم جابجای غرفه ها، و کراچی های آنها درنواحی شهرکابل ازسوی مسوولین شهرداری کابل مطرح وخواهان تطبیق هدایات مقامات و جابجای کراچی ها وغرفه های شان گردیدند، سپس رئیس واعضای کمیسیون ضمن تأئید مشکلات معلولین ومعیوبین فیصله نمودند تا معین خدمات شهری ورئیس تنظیم مارکیت های شاروالی کابل و چندتن ازنماینده گان معلولین ومعیوبین درجلسه روز شنبه 12 حمل سال 1396 به جلسه کمیسیون حاضروتوضیحات ارایه بدارند.

درجلسه کمیسیون اموربین المللی به ریاست لطیف خان ژوندی روی اساسنامه شورای اسلامی هوانوردی ملکی وموافقتنامه درخصوص مصونیت وامتیازات برای سازمان همکاری اسلامی بحث وقرارشدجهت وضاحت لازم دررابطه مسئولین مربوطه وزارت امورخارجه واداره مستقل هوانوردی ملکی دریکی ازجلسات حضوریابند.دربخش دیگرپیرامون برگزاری نشست به میزبانی مسکودرموردوضعیت امنیتی افغانستان بحث وتبادل نظرصورت گرفته گفته شد دراین نشست که قراراست دوازده کشورجهان اشتراک نماید بایدراه حل های برای دست یابی مردم به صلح وکشاندن طالبان به میزمذاکره مباحث جستجوگردد.همچنان ازسفرهای اخیرمحمدحنیف اتمرمشاورشورای امنیت ملی کشوربه کشورهای انگلستان وفدراتیف روسیه صحبت وکمیسیون ابرازامیدواری نمودکه این نشست ها نتایج ملموس وقابل ملاحظه برای مردم افغانستان درقبال داشته باشد.دراخیرازاشتراک وزیرامورخارجه کشوردرنشست کشورهای ائتلاف ضدداعش درواشنگتن استقبال صورت گرفته واظهارامیدواری گردیدکه درسرکوب این گروه دهشت افگن درافغانستان نیزتوجه لازم صورت گیرد.

 30-Hot95-Bio.jpg

درجلسه کمیسیون اموراقوام، قبایل، سرحدات وکوچیها به ریاست داکترمحمد آجان منگل ، روی موافقتنامه درخصوص مصونیت ها وامتیازات برای سازمان همکاری های اسلامی بحث صورت گرفته ومورد تایید قرارگرفت. هکذا درجلسه اعضای کمیسیون حلول سال نو1396 خورشیدی را به کافه ملت مسلمان افغانستان تبریک گفته، اظهارامیدواری نمودند که دراین سال جنگ وبد بختی ازاین کشور رخت بسته شهروندان درکنارهم درصلح وآرامش زندگی نماید. دراخیرجلسه مکتوب ارسالی وزارت امورمهاجرین در رابطه به غصب زمین های دولتی در ولسوالی قرغه یی ولایت لغمان ازسوی زورمندان مطالعه وگفته شد دراین مکتوب آمده است که بیشتر ازشش صد فامیل قوم ناصرتحت عنوان مهاجر درساحه خیروخیل ولسوالی قرغه ایی درامتداد سرک کابل جلال آباد جابجا گردیده وادعای ملکیت نموده اند درحالیکه به اساس راپورهای کشفی واستخباراتی کمتر ازپنجاه فامیل مهاجرتازه برگشته ازپاکستان ازقوم ناصر می باشد ومتباقی بنام مهاجر سو استفاده مینماید درحالیکه قوم جبارخیل نیزادعای ملکیت داشته که این کار سبب مناقشه گردیده است باید مورد بررسی قرارگیرد. کمیسیون با مطالعه مکتوب متذکره فیصله نمود که هییت ازکمیسیون به زودی ازساحه مورد مناقشه بازدید وتصامیم لازم اتخاذ خواهند کرد.

30-Hot95-Aqwam.jpg 

درجلسه کمیسیون اموردینی، فرهنگی، معارف وتحصیلات عالی به ریاست مولوی عبداللطیف نهضت یار، اساسنامه شورای ملی اسلامی هوانوردی ملکی بعد ازمطالعه مورد تایید قرارگرفت. هکذا درجلسه روی مشکلات معلمان درمکاتب به ویژه ولایات بدخشان وکنر مبنی برعدم پرداخت سه ماهه معاش شان، چگونگی تامین امنیت متعلمین ومنسوبان معارف درولایات کنرولغمان مورد بحث قرارگرفته قرارشد که معین مالی واداری وزارت معارف، برخی مسوولان امنیتی، روسایی معارف ولایات مذکور درنشست مشترک کمیسیون اموردینی واموردفاعی به روزشنبه دوازدهم حمل حضور یابند. همینگونه درجلسه روی پلان کاری وتنظیم سفرهییت های کمیسیون به ولایات ونظارت ازبخش های کاری این کمیسیون مباحثی صورت گرفته، تصامیم لازم اتخاذ شد.

 30-Hot95-Farhangi.jpg