صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز یک شنبه ۳۰ ثور ۱۳۹۷

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ 30 حوت 1395 هجری شمسی

محمدعلم ایزدیارنایب اول مشرانوجرگه امروزباسرپرست وشماری ازروسای جمعیت افغانی سره میاشت را استماع نمود.

دراین نشست معاون وسرپرست جمعیت هلال احمرافغانی ضمن مطرح ساختن برخی مشکلات شان،گفت که بخاطرسهولت وجلوگیری از سرگردانیهای حجاج کرام،اعانه آنهابه سره میاشت ضم مصارف حجاج به بانک تحویل واز آن طریق به حساب این جمعیت انتقال یابد.

نایب اول مشرانوجرگه ضمن قدر دانی اززحمات وتلاش های جمعیت هلال احمرافغانی،پیشنهاد موصوف را موجه تلقی نموده،گفت این موضوع باید از طریق جمعیت افغانی سره میاشت با وزارت حج واوقاف مطرح گردد وتعهدنمود که خواست مطروحه را از طریق کمیسیون مربوطه پیگیری خواهندکرد.

همچنان نایب اول مشرانوجرگه بارئیس واعضای گروه مشترک کاری فعالان ونهادهای همسو،شماری ازجوانان ولایت بغلان وشورای سراسرفورمولی های افغانستان طورجداگانه ملاقات نمود.

دراین نشست آنها ضمن مطرح نمودن دیدگاههاوطرح شان ،مشکلات شانرامبنی بیکاری جوانان، عدم توجه مسوولین به قشرجوان وبرخی موارددیگردرمیان گذاشتند. 

 30-Hot95-MUL6.jpg

ایزدیارطی صحبتی روی مسوولیتهای جوانان درشرایط کنونی روشنی انداخته درمواردیادشده وعده همکاری رانمود.

طبق یک خبر دیگر داکترمحمدآصف صدیقی نایب دوم مشرانوجرگه طی نشست باحضورداشت برخی اعضای شورای ولایتی لوگر،خواستهای بزرگان ومحاسن سفیدان ولسوالی های مختلف آنولا رااستماع نمود.

درنشست آنان ازکم کاری وبی عدالتی مسوولین محلی ومشکلات درپروژه شهرک مهاجرین ولایت لوگریادآوری نموده؛افزودند که در راستای تامین امنیت وتطبیق پروژه های انکشافی مسوولین محلی جدیت بخرچ نمی دهند،ادعا داشتندکه مردم  این ولایت به حقوق حقه شان نرسیده است.

داکتر صدیق ضمن تاکیدبروحدت ویکپارچگی اقوام مختلف،متعهدگردید که درموردبامسوولان ذیربط حکومتی ونمایندگان آنولایت درشورای ملی صحبت نموده وراه های حل آن راجستجوخواهندنمود.

به همین ترتیب نایب دوم مشرانوجرگه طی نشست باروسای ازنهادهای وسازمان های مختلف اجتماعی ،خواستهای آنانرااستماع ووعده سپردکه مواردیادشده را بامسئولین مربوط مطرح خواهند کرد.