صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز دو شنبه ۲۸ جوزا ۱۳۹۷

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ 29 حوت 1395 هجری شمسی

محمدعلم ایزدیارنایب اول مشرانوجرگه امروزبارئیس وبرخی اساتید پوهنتون دنیاملاقات نمود.

دراین ملاقات احمدشاه سنگدل رئیس پوهنتون مذکورپیرامون فعالیت های آن پوهنتون معلومات داده گفت فعاليت نهاد تحصیلی دنیابا معيارهاي جهاني هماهنگ بوده وتلاش صورت گرفته است که بااستفاده از تجارب كشورهاي توسعه يافته، پيشرفت دانش را دراین نهادتحصیلی سرعت بخشد.موصوف افزود که این پوهنتون تاکنون حدود1200تن را ازبخش های کمپیوترساینس ،اقتصاد وحقوق وعلوم سیاسی به جامعه تقدیم نموده است وقراراست درآینده نزدیک پنجمین دورکه شامل 250تن میگرددسندفراغت اخذنمایند واضافه کرد درحال حاضر235تن مصروف فراگیری دوره ماستری می باشند.

29-Hoe95-MUL2.JPG 

متعاقباًنایب اول مجلس سناطی صحبتی براهمیت کسب علم ودانش ودسترسی جوانان به تکنالوژی معاصرتاکیدنموده، ازمسوولین نهادتحصیلی مذکورخواست درکاهش پراخت فیس برای جوانانیکه به مشکلات اقتصادی روبرومی باشندازهیچگونه مساعی دریغ نورزند که درزمینه ازسوی رئیس آن پوهنتون وعده همکاری سپرده شد. 

طبق یک خبردیگر داکتر محمد آصف صدیقی نایب دوم امروزخواستها وپیشنهادهای شماری ازجوانان را استماع نمود.

29-Hoe95-MUL3.JPG 

در این ملاقات یک تن به نمایندگی از سایرین گفت حکومت باید زمینه های کاریابی وجذب کادرهای جوان را درادارات فراهم وآنانرا درتصمیم گیری ها شریک سازند نامبرده طرحی را نیز زیرنام مشارکت جوانان در حکومتداری خوب به نایب دوم مشرانوجرگه سپردوخواستارمطرح شدن آن بامقامات حکومتی گردید.

سپس نایب دوم مشرانوجرگه  نقش وموثریت جوانان را دربخش های مختلف برجسته توصیف نموده باآنان وعده هرگونه همکاری رانمود.