صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز دو شنبه ۲۸ جوزا ۱۳۹۷

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ 29 حوت 1395 هجری شمسی

 درجلسه روزیکشنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار رئیس مجلس - روی مسایل جاری کشور مباحثی صورت گرفت.

در نخست رئیس مجلس درمورد عدم حضورمسوولان سکتورامنیتی کشور درنشست امروزی مشرانوجرگه گفت که حضور ایشان برای استجواب از سوی مجلس ، نظر مکتوب واصله به نسبت تکمیل نشدن پروسه تحقیقات حادثه تروریستی شفاخانه سردارمحمد داوود خان ؛ به جلسه هفته بعدی معطل شده است .

29-Hoe95-JAL1.JPG 

 اما یک تعداد سناتوران به این باور بودند که همین اکنون وضعیت امنیتی درولایات ارزگان، هلمند وفراه قناعت بخش نبوده جرایم جنایی درشهرکابل به نسبت موجودیت تفنگداران غیرمسوول افزایش یافته است قسمیکه مردم ازطریق رسانه ها آگاهی دارند و از اثرحمله محافظین یک وکیل ولسی جرگه درساحه پروان سوم سه تن مجروح گردید و از اثرفیرهای خود سرمحافظین یک عضو دیگر آن مجلس در مسیرجاده دارالامان نگرانی مردم را افزایش داده  است ونیز برخی دیگر به این باور بودند که در رده های بلند حکومتی وحتی درماحول ارگ ، سازمان استخباراتی آی آس آی پاکستان رخنه نموده که باید مسوولین هرچه زود تر مورد استجواب قرار گیرند.

درمباحث امروزی سناتوران همچنان صلح را یک نیازجدی برای افغانستان ومنطقه دانسته تاکید داشتند که باید همکاران بین المللی افغانستان درآوردن صلح تلاش های صادقانه نموده و بالای پاکستان وسایرکشورهای که درتشدید نا امنی ها دست دارند فشارهای لازم وارد نمایند ونیز گفته شد که چندی قبل رئیس شورای عالی صلح وفات نمود ولی هنوز بجای آن شخصی دیگری مقررنشده است و ایجاب می نماید بخاطر پیشبرد امور شورای عالی صلح دررأس آن یک شخص متعهد گماشته شود.

برخی سناتوران درصحبت های شان گفتند موافقتنامه صلح میان حکومت وحزب اسلامی به امضا رسیده ولی دیده می شود که حکومت چندان دلچسپی بخاطرتطبیق مفاد آن ندارد که باید درزمینه توجه صورت گیرد زیراکه صلح بین الافغانی باعث کاهش نا امنی ها وتشویق مخالفین به پروسه صلح می گردد. درجلسه سناتوران انتخابات ولسی جرگه وشوراهای ولسوالی را یک اصل بخاطرتحقق دیموکراسی دانسته خاطرنشان ساختند که ایجاب می نماید به هرطریق ممکن تاریخ برگزاری انتخابات مذکور اعلان گردد زیرا تأخیربیشتربه بهانه های مختلف باورمردم را به نظام مردم سالاری کاهش خواهند داد. سناتوران حلول سال 1396 خورشیدی را به کافه ملت مسلمان افغانستان تبریک گفته ضمن آرزوی صلح به مردم رنج دیده کشور ازتمام هموطنان خواستند که بخاطرسرسبزی ، شادابی وجلوگیری ازآلودگی محیط زیست، نهال غرس نموده ودر آبیاری درختان توجه همه جانبه شود

  همینگونه درجلسه از27 حوت روز جهانی خبرنگار یاد آوری گردید وسناتوران ضمن ابرازتبریکی ازاین روز، زحمات دست اندرکاران رسانه ها را قابل قدر دانسته تاکید داشتند که باید جلو هرگونه خشونت علیه خبرنگاران گرفته شود تا این قشرجامعه بتواند بدون کدام هراس ، حقایق را بازگو واطلاع رسانی نماید ونیزگفتند باید برای شهدای نیروهای امنیتی که جانهای شیرینی شانرا دردفاع ازخاک ونوامیس ملی قربان می نماید واژه شهید بکار برده شود واز باز مانده گان ایشان مواظبت بهتر صورت گیرد.

تاکید برتسریع عملیات های تصفیه وی درمناطقی که مخالفین حضور دارند، نا موفق خواندن رهبری سکتور امنیتی کشور درمهاروضعیت کنونی وتاکید برگماشتن افراد پرانرژی به این سمت ها،ازدیاد نمایندگی های کابلبانک درولایت کنرجهت کاهش مشکلات معلمین، اظهارامید واری وحمایت ازسفرهای اخیرمحمد حنیف اتمرمشاورشورای امنیت ملی کشور، ناقص بودن ترکیب هیئت حقیقت یاب شفاخانه سردارمحمد داوود خان به نسبت نبود نماینده گان شورای ملی درترکیب آن، کم توجهی به ورثه شهدای نیروهای امنیتی، تفاوت درامتیازات منسوبان امنیتی جوزجان نسبت به سایرولایات، فساد در بخش روغنیات اردو درولایت هلمند ، تاکید برکمکهای لازم برای متضررین برفکوچ درولسوالی برگمتال ولایت نورستان، تاکید بر انتقال وتجهیزپولیس محلی ولایت نورستان به مناطق متشخص شده، تاکید برتسریع مبارزه با فساد اداری وتطبیق قانون بالای همگان به طور یکسان وبرخی مسایل دیگر مطرح شد.

رییس مشرانوجرگه که مواردیادشده را جمع بندی نموده گفت باوجودبرخی کاستی ها ونارسایی های موجود ، اعضای کابینه حکومت نیزاز جمله شهروندان کشوربوده وتلاش های را برای رفاه وآسایش مردم افغانستان انجام می نمایندوتاکیدورزیداین مجلس ضمن اینکه مشاوره ها وتوصیه های لازم برای رهبری سکتورامنیتی کشورجهت تجهیز،تقویت ومنسجم ساختن قوت های امنیتی ارایه نموده است همواره ازفداکاری هاورشادت نیروهای امنیتی افغان حمایت وپیشتبانی لازم نموده است وخاطرنشان نمود حکومت بایدبه وضعیت امنیتی ولایت ارزگان وسایرولایات ناامن کشوربرنامه های پیشگیرانه داشته باشد،همینگونه افزود درسال جدید باید همه والیان درهماهنگی کامل باسایرمسئولین نظامی وملکی ولایات امورمربوط خویش را به پیشبرده ودربرابردسایس دشمنان اجیراقدامات لازم انجام دهند.

فضل هادی مسلم یارصلح را نیازباشندگان کشوردانست وتاکیدورزید بایدحکومت دربرابرتروریستان مزدور که همین اکنون ازسوی کشورهای پاکستان،ایران وفدراتیف روسیه ، برای به دست آوردن مقاصدشوم شان استفاده ابزاری میگردد ازموضع قوت کارگرفته آنانرا تاحدی سرکوب نماید که مجبوربه دست برداشتن ازخشونت ها گردند،رییس مجلس باردیگرازامضای توافقنامه صلح میان حکومت وحزب اسلامی افغانستان خشنودی اش را ابرازداشت واظهارامیدواری نمودکه هردوجانب مطابق به موادموافقتنامه عمل نمایندتامردم شاهدحضوریافتن انجنیرگلبدین حکمتیارامیرحزب اسلامی برای تامین صلح درچوکات قانون اساسی به کشورباشند،هکذا ازحکومت تقاضانمودکه شخص مناسب ومجربی را درأس شورای عالی صلح کشوربگمارد.

29-Hoe95-JAL2.JPG 

رییس مجلس ضمن اینکه براستقلالیت کمیسیون انتخابات پافشاری نمود گفت این کمیسیون بایدمسئولیت اش را ادا نموده تقویم برگزاری انتخابات ولسی جرگه وشورای های ولسوالیهارا جهت جلب اعتماد مردم به پروسه انتخابات اعلام بدارد همچنان سفرهای اخیرمشاورامنیت ملی کشوررا نیاززمان دانسته گفت به نتایج مثبت چنین سفرهای دیپلماتیک بایدمنتظرماند.

فضل هادی مسلم یارایجادهرگونه تأسیسات درامتدادخط فرضی دیورندازسوی پاکستان را محکوم ومردود دانسته ازحکومت خواست تابرای توقف آن ازهراقدام ممکن استفاده اعظمی نمایدهمچنان فرارسیدن سال جدیدخورشیدی وجشن دهقان را به کافه ملت افغانستان مبارکبادگفته ازسایرهموطنان خواست تا درغرس نمودن وحفاظت ازنهال ها برای سرسبزی محیط زیست تلاش نمایند.

دراخیرروزجهانی خبرنگاران را به دست اندرکاران رسانه ها تبریک گفت وازمقامات حکومتی خواست تامعلومات لازم جهت آگاهی دهی مردم دراختیاراهل رسانه ها قراردهند ونیزخواستارآن گردیدکه رسانه های کشورباید همواره با درنظرداشت منافع ملی وتقویت نظام سیاسی کشور طبق قانون رسانه های عمل نمایند .