صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز یک شنبه ۵ جوزا ۱۳۹۸

جریده رسمی مشرانوجرگه سال ۱۳۸۵

شماره هشتم ، سال اول ، اسد ۱۳۸۵ هجری شمسی (بخش اول)

جریده رسمی مشرانوجرگه سال ۱۳۸۶

شماره اول ، سال دوم ، جوزا ۱۳۸۶هجری شمسی

شماره دوم ، سال دوم ، اسد ۱۳۸۶ هجری شمسی

شماره سوم ، سال دوم ، سنبله ۱۳۸۶ هجری شمسی( بخش اول)

شماره چهارم ، سال دوم ، سنبله ۱۳۸۶ هجری شمسی (بخش دوم)

شماره هشتم ، سال دوم ، دلو ۱۳۸۶ هجری شمسی (بخش اول)

شماره نهم ، سال دوم ، دلو ۱۳۸۶ هجری شمسی (بخش دوم)

شماره دهم ، سال دوم ، حوت ۱۳۸۶ هجری شمسی (بخش اول)

شماره یازدهم ، سال دوم ، حوت ۱۳۸۶ هجری شمسی (بخش دوم)

جریده رسمی مشرانوجرگه سال ۱۳۸۷

شماره نهم ، سال سوم ، سنبله ۱۳۸۷ هجری شمسی (بخش دوم)

شماره دهم ، سال سوم ، میزان ۱۳۸۷ هجری شمسی (بخش اول)

شماره یازدهم ، سال ، سوم ، میزان ۱۳۸۷ هجری شمسی (بخش دوم)

شماره دوازدهم ، سال سوم ، عقرب ۱۳۸۷ هجری شمسی

شماره سیزدهم ، سال سوم ، قوس و دلو ۱۳۸۷ هجری شمسی (بخش اول)

شماره چهاردهم ، سال سوم ، دلو ۱۳۸۷ هجری شمسی

شماره پانزدهم ، سال سوم ، حوت ۱۳۸۷ هجری شمسی

جریده رسمی مشرانوجرگه سال ۱۳۸۸ 

شماره اول ، سال چهارم ، حمل ۱۳۸۸ هجری شمسی

شماره دوم ، سال چهارم ، ثور ۱۳۸۸ هجری شمسی

شماره سوم ، سال چهارم ، جوزا و اسد ۱۳۸۸ هجری شمسی

شماره چهارم ، سال چهارم ، سنبله ۱۳۸۸ هجری شمسی

شماره پنجم ، سال چهارم ، میزان ۱۳۸۸ هجری شمسی

شماره ششم ، سال چهارم ، عقرب ۱۳۸۸ هجری شمسی

شماره هفتم ، سال چهارم ، قوس ۱۳۸۸ هجری شمسی

جریده رسمی مشرانوجرگه سال ۱۳۸۹

شماره اول ، سال پنجم ، حمل ۱۳۸۹ هجری شمسی

شماره دوم ، سال پنجم ، ثور ۱۳۸۹ هجری شمسی (بخش اول)

شماره سوم ، سال پنجم ، ثور و جوزا ۱۳۸۹ هجری شمسی (بخش دوم)

شماره چهارم ، سال پنجم ، اسد ۱۳۸۹ هجری شمسی (بخش اول )

شماره پنجم ، سال پنجم ، اسد و سنبله ۱۳۸۹ (بخش دوم)

شماره ششم ، سال پنجم ، سنبله و میزان ۱۳۸۹ (بخش اول )

شماره هفتم ، سال پنجم ، میزان ۱۳۸۹ هجری شمسی (بخش دوم)

شماره هشتم ، سال پنجم ، عقرب ۱۳۸۹ هجری شمسی

شماره نهم ، سال پنجم ، قوس ۱۳۸۹ هجری شمسی

شماره دهم ، سال پنجم ، دلو ۱۳۸۹ هجری شمسی 

شماره یازدهم ، سال پنجم ، حوت ۱۳۸۹ هجری شمسی (بخش اول)

شماره دوازدهم ، سال پنجم ، حوت ۱۳۸۹ هجری شمسی (بخش دوم)

جریده رسمی مشرانوجرگه سال ۱۳۹۰

شماره اول ، سال ششم ، حمل ۱۳۹۰ هجری شمسی (بخش اول)

شماره دوم ، سال ششم ، حمل ۱۳۹۰ هجری شمسی (بخش دوم)

شماره سوم ، سال ششم ، ثور ۱۳۹۰ هجری شمسی (بخش اول)

شماره چهارم ، سال ششم ، ثور و جوزا ۱۳۹۰ هجری شمسی (بخش دوم)

شماره پنجم ، سال ششم ، جوزا و اسد ۱۳۹۰ هجری شمسی (بخش اول)

شماره ششم ، سال ششم ، اسد ۱۳۹۰ هجری شمسی (بخش دوم)

شماره هفتم ، سال ششم ، سنبله ۱۳۹۰ هجری شمسی (بخش اول)

شماره هشتم ، سال ششم ، بخش دوم سنبله ۱۳۹۰ و بخش اول میزان ۱۳۹۰ هجری شمسی

شماره نهم ، سال ششم ، بخش دوم ، میزان ۱۳۹۰ هجری شمسی 

شماره دهم ، سال ششم ، عقرب ۱۳۹۰ هجری شمسی (بخش اول) 

شماره یازدهم ، سال ششم ، عقرب و قوس ۱۳۹۰ هجری شمسی (بخش دوم) 

شماره دوازدهم ، سال ششم ، دلو ۱۳۹۰ هجری شمسی (بخش اول) 

شماره سیزدهم ، سال ششم ، دلو ۱۳۹۰ هجری شمسی (بخش دوم) 

شماره چهاردهم ، سال ششم ، حوت ۱۳۹۰ هجری شمسی (بخش دوم)

شماره پانزدهم ، سال ششم ، حوت ۱۳۹۰ هجری شمسی (بخش سوم)

جریده رسمی مشرانوجرگه سال ۱۳۹۱

شماره اول ، سال هفتم ، حمل ۱۳۹۱ هجری شمسی (بخش اول )

شماره دوم ، سال هفتم ، حمل ۱۳۹۱ هجری شمسی (بخش دوم)

شماره پنجم ، سال هفتم ، جوزا ۱۳۹۱ هجری شمسی (بخش اول)

جریده رسمی مشرانوجرگه سال ۱۳۹۲

شماره نهم ، سال هشتم ، میزان ۱۳۹۲ هجری شمسی

شماره دهم ، سال هشتم ، عقرب و بخش اول قوس ۱۳۹۲ هجری شمسی

شماره یازدهم ، سال هشتم ، قوس ۱۳۹۲ هجری شمسی

شماره دوازدهم ، سال هشتم ، قوس و جدی ۱۳۹۲ هجری شمسی (بخش دوم)

جریده رسمی مشرانوجرگه سال ۱۳۹۳

شماره اول ، سال نهم ، بخش دوم جدی ۱۳۹۲ و حمل ۱۳۹۳ هجری شمسی

شماره دوم ، سال نهم ، ثور ۱۳۹۳ هجری شمسی

شماره سوم ، سال نهم ، جوزا و سنبله ۱۳۹۳ هجری شمسی

شماره چهارم ، سال نهم ، میزان ۱۳۹۳ هجری شمسی

شماره پنجم ، سال نهم ، عقرب ۱۳۹۳ هجری شمسی

شماره ششم ، سال نهم، قوس ۱۳۹۳ هجری شمسی

د مشرانوجرګې ۱۳۹۳ لمریز کال د مرغومی  میاشت

د مشرانوجرګې ۱۳۹۳ لمریز کال د کب  میاشت 

جریده رسمی مشرانوجرگه سال ۱۳۹۴

د مشرانوجرګې د ۱۳۹۴ لمریز کال د غویی میاشت

د مشرانوجرګې د ۱۳۹۴ لمریز کال د غبرګولی د میاشت عمومی غونډې بهیر

صورت حال جلسه عمومی مشرانوجرگه ماه حمل ۱۳۹۴ هجری شمسی

جریده رسمی مشرانوجرگه سال ۱۳۹۵

سال یازدهم ، حمل ۱۳۹۵هجری شمسی

 سال یازدهم ، ثور ۱۳۹۵ هجری شمسی

سال یازدهم ، جوزا ۱۳۹۵ هجری شمسی

سال یازدهم ، سرطان ۱۳۹۵ هجری شمسی

سال یازدهم ، سنبله ۱۳۹۵ هجری شمسی

سال یازدهم ، میزان ۱۳۹۵ هجری شمسی

 سال یازدهم ، عقرب ۱۳۹۵هجری شمسی

سال یازدهم ، قوس ۱۳۹۵ هجری شمسی

سال یازدهم ، جدی ۱۳۹۵ هجری شمسی