صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزلعمل های داخلیExpand طرزلعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز جمعه ۴ حمل ۱۳۹۶

جریده رسمی مشرانوجرگه سال ۱۳۸۵

شماره هشتم ، سال اول ، اسد ۱۳۸۵ هجری شمسی (بخش اول)

جریده رسمی مشرانوجرگه سال ۱۳۸۶

شماره اول ، سال دوم ، جوزا ۱۳۸۶هجری شمسی

شماره دوم ، سال دوم ، اسد ۱۳۸۶ هجری شمسی

شماره سوم ، سال دوم ، سنبله ۱۳۸۶ هجری شمسی( بخش اول)

شماره چهارم ، سال دوم ، سنبله ۱۳۸۶ هجری شمسی (بخش دوم)

شماره هشتم ، سال دوم ، دلو ۱۳۸۶ هجری شمسی (بخش اول)

شماره نهم ، سال دوم ، دلو ۱۳۸۶ هجری شمسی (بخش دوم)

شماره دهم ، سال دوم ، حوت ۱۳۸۶ هجری شمسی (بخش اول)

شماره یازدهم ، سال دوم ، حوت ۱۳۸۶ هجری شمسی (بخش دوم)

جریده رسمی مشرانوجرگه سال ۱۳۸۷

شماره چهاردهم ، سال سوم ، دلو ۱۳۸۷ هجری شمسی

شماره پانزدهم ، سال سوم ، حوت ۱۳۸۷ هجری شمسی

جریده رسمی مشرانوجرگه سال ۱۳۸۸ 

شماره اول ، سال چهارم ، حمل ۱۳۸۸ هجری شمسی

شماره دوم ، سال چهارم ، ثور ۱۳۸۸ هجری شمسی

شماره سوم ، سال چهارم ، جوزا و اسد ۱۳۸۸ هجری شمسی

شماره چهارم ، سال چهارم ، سنبله ۱۳۸۸ هجری شمسی

شماره پنجم ، سال چهارم ، میزان ۱۳۸۸ هجری شمسی

شماره ششم ، سال چهارم ، عقرب ۱۳۸۸ هجری شمسی

شماره هفتم ، سال چهارم ، قوس ۱۳۸۸ هجری شمسی

جریده رسمی مشرانوجرگه سال ۱۳۸۹

شماره اول ، سال پنجم ، حمل ۱۳۸۹ هجری شمسی

شماره سوم ، سال پنجم ، ثور و جوزا ۱۳۸۹ هجری شمسی (بخش دوم)

شماره پنجم ، سال پنجم ، اسد و سنبله ۱۳۸۹ (بخش دوم)

شماره ششم ، سال پنجم ، سنبله و میزان ۱۳۸۹ (بخش اول )

شماره هفتم ، سال پنجم ، میزان ۱۳۸۹ هجری شمسی (بخش دوم)

شماره هشتم ، سال پنجم ، عقرب ۱۳۸۹ هجری شمسی

شماره نهم ، سال پنجم ، قوس ۱۳۸۹ هجری شمسی

شماره دهم ، سال پنجم ، دلو ۱۳۸۹ هجری شمسی 

شماره دوازدهم ، سال پنجم ، حوت ۱۳۸۹ هجری شمسی (بخش دوم)

جریده رسمی مشرانوجرگه سال ۱۳۹۰

شماره اول ، سال ششم ، حمل ۱۳۹۰ هجری شمسی (بخش اول)

شماره دوم ، سال ششم ، حمل ۱۳۹۰ هجری شمسی (بخش دوم)

شماره سوم ، سال ششم ، ثور ۱۳۹۰ هجری شمسی (بخش اول)

شماره چهارم ، سال ششم ، ثور و جوزا ۱۳۹۰ هجری شمسی (بخش دوم)

شماره پنجم ، سال ششم ، جوزا و اسد ۱۳۹۰ هجری شمسی (بخش اول)

شماره هشتم ، سال ششم ، بخش دوم سنبله ۱۳۹۰ و بخش اول میزان ۱۳۹۰ هجری شمسی

شماره نهم ، سال ششم ، بخش دوم ، میزان ۱۳۹۰ هجری شمسی 

شماره دهم ، سال ششم ، عقرب ۱۳۹۰ هجری شمسی (بخش اول) 

شماره یازدهم ، سال ششم ، عقرب و قوس ۱۳۹۰ هجری شمسی (بخش دوم) 

شماره دوازدهم ، سال ششم ، دلو ۱۳۹۰ هجری شمسی (بخش اول) 

شماره سیزدهم ، سال ششم ، دلو ۱۳۹۰ هجری شمسی (بخش دوم) 

شماره چهاردهم ، سال ششم ، حوت ۱۳۹۰ هجری شمسی (بخش دوم)

شماره پانزدهم ، سال ششم ، حوت ۱۳۹۰ هجری شمسی (بخش سوم)

جریده رسمی مشرانوجرگه سال ۱۳۹۱

شماره اول ، سال هفتم ، حمل ۱۳۹۱ هجری شمسی (بخش اول )

شماره دوم ، سال هفتم ، حمل ۱۳۹۱ هجری شمسی (بخش دوم)

شماره پنجم ، سال هفتم ، جوزا ۱۳۹۱ هجری شمسی (بخش اول)