صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز چهارشنبه ۲۱ قوس ۱۳۹۷

جریده رسمی مشرانوجرگه سال ۱۳۸۵

شماره هشتم ، سال اول ، اسد ۱۳۸۵ هجری شمسی (بخش اول)

جریده رسمی مشرانوجرگه سال ۱۳۸۶

شماره اول ، سال دوم ، جوزا ۱۳۸۶هجری شمسی

شماره دوم ، سال دوم ، اسد ۱۳۸۶ هجری شمسی

شماره سوم ، سال دوم ، سنبله ۱۳۸۶ هجری شمسی( بخش اول)

شماره چهارم ، سال دوم ، سنبله ۱۳۸۶ هجری شمسی (بخش دوم)

شماره هشتم ، سال دوم ، دلو ۱۳۸۶ هجری شمسی (بخش اول)

شماره نهم ، سال دوم ، دلو ۱۳۸۶ هجری شمسی (بخش دوم)

شماره دهم ، سال دوم ، حوت ۱۳۸۶ هجری شمسی (بخش اول)

شماره یازدهم ، سال دوم ، حوت ۱۳۸۶ هجری شمسی (بخش دوم)

جریده رسمی مشرانوجرگه سال ۱۳۸۷

شماره نهم ، سال سوم ، سنبله ۱۳۸۷ هجری شمسی (بخش دوم)

شماره دهم ، سال سوم ، میزان ۱۳۸۷ هجری شمسی (بخش اول)

شماره یازدهم ، سال ، سوم ، میزان ۱۳۸۷ هجری شمسی (بخش دوم)

شماره دوازدهم ، سال سوم ، عقرب ۱۳۸۷ هجری شمسی

شماره سیزدهم ، سال سوم ، قوس و دلو ۱۳۸۷ هجری شمسی (بخش اول)

شماره چهاردهم ، سال سوم ، دلو ۱۳۸۷ هجری شمسی

شماره پانزدهم ، سال سوم ، حوت ۱۳۸۷ هجری شمسی

جریده رسمی مشرانوجرگه سال ۱۳۸۸ 

شماره اول ، سال چهارم ، حمل ۱۳۸۸ هجری شمسی

شماره دوم ، سال چهارم ، ثور ۱۳۸۸ هجری شمسی

شماره سوم ، سال چهارم ، جوزا و اسد ۱۳۸۸ هجری شمسی

شماره چهارم ، سال چهارم ، سنبله ۱۳۸۸ هجری شمسی

شماره پنجم ، سال چهارم ، میزان ۱۳۸۸ هجری شمسی

شماره ششم ، سال چهارم ، عقرب ۱۳۸۸ هجری شمسی

شماره هفتم ، سال چهارم ، قوس ۱۳۸۸ هجری شمسی

جریده رسمی مشرانوجرگه سال ۱۳۸۹

شماره اول ، سال پنجم ، حمل ۱۳۸۹ هجری شمسی

شماره دوم ، سال پنجم ، ثور ۱۳۸۹ هجری شمسی (بخش اول)

شماره سوم ، سال پنجم ، ثور و جوزا ۱۳۸۹ هجری شمسی (بخش دوم)

شماره چهارم ، سال پنجم ، اسد ۱۳۸۹ هجری شمسی (بخش اول )

شماره پنجم ، سال پنجم ، اسد و سنبله ۱۳۸۹ (بخش دوم)

شماره ششم ، سال پنجم ، سنبله و میزان ۱۳۸۹ (بخش اول )

شماره هفتم ، سال پنجم ، میزان ۱۳۸۹ هجری شمسی (بخش دوم)

شماره هشتم ، سال پنجم ، عقرب ۱۳۸۹ هجری شمسی

شماره نهم ، سال پنجم ، قوس ۱۳۸۹ هجری شمسی

شماره دهم ، سال پنجم ، دلو ۱۳۸۹ هجری شمسی 

شماره یازدهم ، سال پنجم ، حوت ۱۳۸۹ هجری شمسی (بخش اول)

شماره دوازدهم ، سال پنجم ، حوت ۱۳۸۹ هجری شمسی (بخش دوم)

جریده رسمی مشرانوجرگه سال ۱۳۹۰

شماره اول ، سال ششم ، حمل ۱۳۹۰ هجری شمسی (بخش اول)

شماره دوم ، سال ششم ، حمل ۱۳۹۰ هجری شمسی (بخش دوم)

شماره سوم ، سال ششم ، ثور ۱۳۹۰ هجری شمسی (بخش اول)

شماره چهارم ، سال ششم ، ثور و جوزا ۱۳۹۰ هجری شمسی (بخش دوم)

شماره پنجم ، سال ششم ، جوزا و اسد ۱۳۹۰ هجری شمسی (بخش اول)

شماره ششم ، سال ششم ، اسد ۱۳۹۰ هجری شمسی (بخش دوم)

شماره هفتم ، سال ششم ، سنبله ۱۳۹۰ هجری شمسی (بخش اول)

شماره هشتم ، سال ششم ، بخش دوم سنبله ۱۳۹۰ و بخش اول میزان ۱۳۹۰ هجری شمسی

شماره نهم ، سال ششم ، بخش دوم ، میزان ۱۳۹۰ هجری شمسی 

شماره دهم ، سال ششم ، عقرب ۱۳۹۰ هجری شمسی (بخش اول) 

شماره یازدهم ، سال ششم ، عقرب و قوس ۱۳۹۰ هجری شمسی (بخش دوم) 

شماره دوازدهم ، سال ششم ، دلو ۱۳۹۰ هجری شمسی (بخش اول) 

شماره سیزدهم ، سال ششم ، دلو ۱۳۹۰ هجری شمسی (بخش دوم) 

شماره چهاردهم ، سال ششم ، حوت ۱۳۹۰ هجری شمسی (بخش دوم)

شماره پانزدهم ، سال ششم ، حوت ۱۳۹۰ هجری شمسی (بخش سوم)

جریده رسمی مشرانوجرگه سال ۱۳۹۱

شماره اول ، سال هفتم ، حمل ۱۳۹۱ هجری شمسی (بخش اول )

شماره دوم ، سال هفتم ، حمل ۱۳۹۱ هجری شمسی (بخش دوم)

شماره پنجم ، سال هفتم ، جوزا ۱۳۹۱ هجری شمسی (بخش اول)

جریده رسمی مشرانوجرگه سال ۱۳۹۲

شماره نهم ، سال هشتم ، میزان ۱۳۹۲ هجری شمسی

شماره دهم ، سال هشتم ، عقرب و بخش اول قوس ۱۳۹۲ هجری شمسی

شماره یازدهم ، سال هشتم ، قوس ۱۳۹۲ هجری شمسی

شماره دوازدهم ، سال هشتم ، قوس و جدی ۱۳۹۲ هجری شمسی (بخش دوم)

جریده رسمی مشرانوجرگه سال ۱۳۹۳

شماره اول ، سال نهم ، بخش دوم جدی ۱۳۹۲ و حمل ۱۳۹۳ هجری شمسی

شماره دوم ، سال نهم ، ثور ۱۳۹۳ هجری شمسی

شماره سوم ، سال نهم ، جوزا و سنبله ۱۳۹۳ هجری شمسی

شماره چهارم ، سال نهم ، میزان ۱۳۹۳ هجری شمسی

شماره پنجم ، سال نهم ، عقرب ۱۳۹۳ هجری شمسی

شماره ششم ، سال نهم، قوس ۱۳۹۳ هجری شمسی

د مشرانوجرګې ۱۳۹۳ لمریز کال د مرغومی  میاشت

د مشرانوجرګې ۱۳۹۳ لمریز کال د کب  میاشت 

جریده رسمی مشرانوجرگه سال ۱۳۹۴

د مشرانوجرګې د ۱۳۹۴ لمریز کال د غویی میاشت

د مشرانوجرګې د ۱۳۹۴ لمریز کال د غبرګولی د میاشت عمومی غونډې بهیر

صورت حال جلسه عمومی مشرانوجرگه ماه حمل ۱۳۹۴ هجری شمسی

جریده رسمی مشرانوجرگه سال ۱۳۹۵

سال یازدهم ، حمل ۱۳۹۵هجری شمسی

 سال یازدهم ، ثور ۱۳۹۵ هجری شمسی

سال یازدهم ، جوزا ۱۳۹۵ هجری شمسی

سال یازدهم ، سرطان ۱۳۹۵ هجری شمسی

سال یازدهم ، سنبله ۱۳۹۵ هجری شمسی

سال یازدهم ، میزان ۱۳۹۵ هجری شمسی

 سال یازدهم ، عقرب ۱۳۹۵هجری شمسی

سال یازدهم ، قوس ۱۳۹۵ هجری شمسی

سال یازدهم ، جدی ۱۳۹۵ هجری شمسی